Facebook

Teksty_Ustaw_2021_Bannery_SPRING-3595_1920x60.jpg [39.58 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo

Regulamin Akcji promocyjnej prowadzonej przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczącej przyznawania elektronicznych Kuponów Wartościowych do zakupów przedłużenia abonamentu publikacji elektronicznej Wolters Kluwer, z dnia 10.08.2012 roku, zwany dalej: "Regulaminem"

§ 1

[Definicje wybranych pojęć]

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

"WK" - należy przez to rozumieć Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-208), ul. Przyokopowa 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 709879, o kapitale zakładowym/kapitale wpłaconym w całości w wysokości 15.000.524 PLN, NIP 583-001-89-31, REGON 190610277; WK jest organizatorem Akcji promocyjnej;

"Kliencie" - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której przepis prawa przyznaje zdolność prawną, a która w okresie trwania Akcji promocyjnej spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:
- jest związana z WK ważną umową, na mocy której korzysta z programu komputerowego;
- na podstawie stosownej oferty oraz postanowień Regulaminu dokonywania zakupów w okresie obowiązywania ww. umowy przedłużyła ją na kolejny czas oznaczony;
- statusu Klienta w rozumieniu Regulaminu nie mają podmioty wyłączone z Akcji promocyjnej;

 "Akcji promocyjnej" - należy przez to rozumieć akcję marketingową, której celem jest zwiększenie sprzedaży, dotyczącą programów komputerowych, prowadzoną przez WK poprzez księgarnię internetową WK skierowaną do Klientów, w okresie i na zasadach wskazanych w Regulaminie, która polega na przyznawaniu przez WK Klientom Kuponów wartościowych w związku z przedłużeniem przez nich umowy na korzystanie z programu komputerowego dokonanym za pośrednictwem księgarni internetowej WK w okresie trwania Akcji promocyjnej;

 "Kuponie wartościowym" - należy przez to rozumieć mający postać elektronicznego zapisu kupon przesyłany przez WK Klientowi, na zasadach określonych Regulaminem w związku z przedłużeniem przez niego umowy na korzystanie z programu komputerowego dokonanym za pośrednictwem księgarni internetowej WK w okresie trwania Akcji promocyjnej, uprawniający go do uzyskania w okolicznościach i na zasadach określonych w Regulaminie, wskazanej w treści tego kuponu zniżki na zakup publikacji WK. Klient nie może przenieść praw do Kuponu wartościowego ani praw z nim związanych na osobę trzecią; Kupon wartościowy może zostać wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem, Regulaminem i zapisami zawartymi w jego treści tylko przez tego Klienta, któremu WK przyznał go w związku z nabyciem publikacji w okolicznościach opisanych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się do niezbywania Kuponu wartościowego;

 "księgarni internetowej WK" - należy rozumieć przez to księgarnię internetową prowadzoną przez WK pod adresem WWW: profinfo.pl;

 "publikacji WK" - należy rozumieć przez to wydawnictwa książkowe w postaci drukowanej, książki elektroniczne (ebooki), programy komputerowe, bazy informacji prawnej oraz czasopisma oferowane w księgarniach internetowych WK, których wyłącznym wydawcą lub producentem jest WK;

 "programie" - należy przez to rozumieć program komputerowy lub bazę informacji prawnej, których wydawcą lub producentem jest WK;

 "kodzie Kuponu wartościowego" - należy przez to rozumieć kod alfanumeryczny do jednorazowego użycia, czyli ciąg 5 (pięciu) znaków w postaci liter i cyfr, który umożliwia jednorazowe, dokonane na zasadach określonych w Regulaminie, wykorzystanie przez Klienta Kuponu wartościowego przy zakupie publikacji WK w księgarni internetowej WK w sposób określony Regulaminem dokonywania zakupów;

 "opcji z rejestracją" - należy przez to rozumieć dokonanie przez Klienta za pośrednictwem Księgarni internetowej WK przedłużenia okresu obowiązywania umowy, na mocy której korzysta z programu komputerowego. Udział w Akcji promocyjnej mogą wziąć jedynie ci Klienci, którzy, poza spełnieniem innych wymogów określonych Regulaminem, poprawnie zarejestrowali się w księgarni internetowej WK lub którzy - będąc już uprzednio zarejestrowani - poprawnie się zalogowali. Formularz rejestracji dostępny jest na stronie http://www.profinfo.pl/rejestracja.html;

 "Regulaminie dokonywania zakupów" - należy przez to rozumieć Regulamin sklepów internetowych Wolters Kluwer Polska S.A. (profinfo.pl) z dnia 27.05.2011 roku, który określa zasady dokonywania zakupów publikacji w księgarniach internetowych WK i który zamieszczony jest na stronie http://www.profinfo.pl/pomoc,regulamin.html;

 "podmiotach wyłączonych z Akcji promocyjnej" - należy rozumieć każdego Klienta, który nie zaakceptuje bez zastrzeżeń Regulaminu;

 "cenie" - należy przez to rozumieć cenę netto + VAT, czyli cenę brutto.

 § 2

[Postanowienia ogólne]

 1. Regulamin określa zasady prowadzenia Akcji promocyjnej, w tym zasady dotyczące przyznawania Kuponów wartościowych przez WK i zasady dotyczące wykorzystywania Kuponów wartościowych przy dokonywaniu przedłużeń przez Klientów okresu obowiązywania umowy, na mocy której korzystają z programu komputerowego, w sposób określony w Regulaminie dokonywania zakupów.
2. Akcja promocyjna rozpoczyna się od dnia 10.08.2012 r. i trwa przez czas nieoznaczony. WK zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji promocyjnej w dowolnym czasie.
3. Akcja promocyjna stanowi fragment działań marketingowych, podejmowanych przez WK w celu zachęcenia Klientów do dokonywania zakupów publikacji WK za pośrednictwem księgarni internetowych WK w drodze zarejestrowania się i późniejszego zalogowania do księgarni internetowej WK.
4. Kupony wartościowe będą dostarczane przez WK Klientom w związku z przedłużeniem przez nich okresu obowiązywania umowy, na mocy której korzystają z programu komputerowego, w okresie trwania Akcji promocyjnej (ust. 2 powyżej). Otrzymany Kupon wartościowy może być zrealizowany przez Klienta, któremu WK go przyznało, przy następnym zakupie, tylko jednak, jeżeli zakup ten zostanie dokonany w okresie wskazanym w jego treści (termin ważności Kuponu wartościowego) i jedynie w odniesieniu do publikacji WK, z zastrzeżeniem innych ograniczeń określonym w treści Regulaminu. Powyższe oznacza w szczególności, że:
a) otrzymanego Kuponu wartościowego nie można wykorzystać przy zakupie publikacji wydanych lub wyprodukowanych przez inne podmioty niż WK,
b) traci on ważność po upływie okresu wskazanego w jego treści.

 § 3

[Zasady przyznawania Kuponów wartościowych]

1. Aby otrzymać Kupon wartościowy Klient musi dokonać w okresie trwania Akcji promocyjnej w księgarni internetowej WK przedłużenia okresu obowiązywania umowy, na mocy której korzysta z programu komputerowego, przy czym dla uzyskania Kuponu wartościowego niezbędne jest dokonanie ww. przedłużenia poprzez wybranie opcji z rejestracją, a także spełnienie innych określonych w treści Regulaminu wymogów. Powyższe oznacza, że uprawnieni do otrzymania Kuponu wartościowego w ramach Akcji promocyjnej są jedynie Klienci, którzy dokonali przedłużenia okresu obowiązywania umowy po uprzednim zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w księgarni internetowej.
2. W przypadku gdy Klient na mocy stosownej umowy lub stosownych umów jest uprawniony do korzystania z kilku programów komputerowych, za przedłużenie okresu obowiązywania każdej z tych umów Klient otrzyma odpowiednią do ceny za przedłużenie liczbę Kuponów wartościowych.
3. Łączna wartość Kuponów wartościowych przyznawanych w związku z przedłużeniem przez Klienta umowy na korzystanie z programu komputerowego dokonanym za pośrednictwem księgarni internetowej WK w okresie trwania Akcji promocyjnej jest zależna od chwili dokonania przedłużenia oraz od kwoty ceny brutto należnej WK od Klienta z tytułu tego przedłużenia i wynosi odpowiedni procent tej ceny. Z zastrzeżeniem ust. 4 wartość jednego Kuponu wartościowego wynosi 50,-zł. Łączna wartość przyznawanych Kuponów wartościowych jest wskazana przez WK w prezentacji oferty przedłużenia umowy dostępnej w księgarni internetowej WK.
4. Jeżeli ze wskazanej przez WK w prezentacji oferty przedłużenia umowy dostępnej w księgarni internetowej WK łącznej wartości Kuponów wartościowych wynika, że ta wartość łączna:
jest niższa niż 50,-zł - wówczas Klient otrzyma jeden Kupon wartościowy o takiej niższej wartości;
jest równa 50,-zł - wówczas Klient otrzyma jeden Kupon wartościowy o wartości 50,-zł;
jest wyższa niż 50,-zł - Klient otrzyma większą liczbę Kuponów wartościowych przy czym:
a. w przypadku gdy po podziale łącznej wartości Kuponów wartościowych na Kupony o wartości 50,-zł, powstanie różnica o wartości niższej niż 25,-zł, wówczas ta różnica zostanie doliczona do jednego z Kuponów wartościowych o wartości 50,-zł;
b. w przypadku gdy po podziale łącznej wartości Kuponów wartościowych na Kupony o wartości 50,-zł, powstanie różnica o wartości równej lub wyższej niż 25,-zł, wówczas zostanie Klientowi zostanie wydany Kupon wartościowy o wartości tej różnicy.
5. Łączna wartość Kuponów wartościowych wyrażona w złotych zaokrąglana jest do pełnej złotówki wzwyż.
6. Kupon wartościowy ma postać zapisu elektronicznego w formacie HTML, TXT, DOC i zostanie przesłany przez WK Klientowi, który nabył do niego prawo zgodnie z Regulaminem, listem elektronicznym na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu rejestracji, po uiszczeniu przez Niego ceny należnej WK z tytułu przedłużenia okresu obowiązywania umowy, w związku z którym nabył do niego prawo; jeżeli Klient pozostanie w opóźnieniu z płatnością o okres dłuższy niż 14 dni, z upływem ww. okresu utraci prawo do ww. Kuponu wartościowego. WK może jednak (nie jest do tego zobowiązana), mimo braku płatności podjąć decyzję o przesłaniu Kuponu wartościowego w okolicznościach opóźnienia w płatności; wówczas stosuje się postanowienie § 5 ust. 5 Regulaminu.
7. Na każdym przesłanym w ww. sposób Kuponie wartościowym wskazany zostanie:
a. kod Kuponu wartościowego,
b. termin ważności Kuponu wartościowego, czyli okres, w którym jest możliwe skorzystanie z otrzymanego od WK Kuponu wartościowego na zasadach określonych w Regulaminie; bieg tego okresu rozpoczyna się w dniu doręczenia Klientowi Kuponu wartościowego,
c. wartość Kuponu wartościowego,
d. adres strony internetowej, pod którym dostępny jest Regulamin.

 § 4

[Zasady wykorzystania Kuponów wartościowych]

1. Otrzymane Kupony wartościowe mogą być wykorzystane przez Klienta, któremu je przyznano, przy następnym zakupie publikacji WK dokonanym w księgarni internetowej WK w terminie ważności podanym każdorazowo na Kuponach wartościowych.
2. Kupon wartościowy wykorzystany po terminie ważności w nim określonym nie zostanie uwzględniony przez WK, co oznacza, iż zniżka z jego tytułu nie przysługuje. Próba skorzystania z Kuponu wartościowego przez inną niż Klient, któremu kupon ten przyznano, osobę powoduje jego unieważnienie, co oznacza, iż nikt nie może z niego skorzystać. Jeżeli dana osoba wykorzysta Kupon wartościowy zamiast Klienta, Klient traci prawo do zniżki temu Kuponowi przypisanej.
3. Przy jednorazowym zakupie publikacji WK (tj. w ramach tzw. jednego koszyka), niezależnie od tego, czy Klient kupił jedną publikację, dwie czy więcej, może On wykorzystać tylko jeden lub kilka otrzymanych Kuponów wartościowych, stosownie do zasad opisanych w Regulaminie, w szczególności ust. 4 poniżej.
4. Z zastrzeżeniem innych ograniczeń określonych w treści Regulaminu, Klient może wykorzystać otrzymane Kupony wartościowe w oparciu o następujące założenia:
a. w przypadku gdy wartość wykorzystanego Kuponu wartościowego lub wykorzystanych Kuponów wartościowych przy jednorazowym zakupie publikacji WK jest niższa od ceny tej publikacji Klient zobowiązany jest dopłacić WK różnicę;
b. w przypadku gdy wartość wykorzystanego Kuponu wartościowego lub wykorzystanych Kuponów wartościowych przy jednorazowym zakupie publikacji WK jest wyższa od ceny tej publikacji WK Klient zobowiązany jest dopłacić WK kwotę 1,-zł. W takim przypadku różnica pomiędzy wartością Kuponu wartościowego lub Kuponów wartościowych a ceną danej publikacji nie jest Klientowi zwracana ani w jakikolwiek inny sposób rekompensowana.
5. Ze skorzystaniem z otrzymanego Kuponu wartościowego przez Klienta wiążą się następujące czynności:
a. Klient rejestruje się i następnie/lub loguje w księgarni internetowej WK zgodnie z zamieszczonymi na jej stronie internetowej instrukcjami. W przypadku Klientów korzystających już z programów lub z systemu autoryzacyjnego WK logowanie do księgarni internetowej następuje automatycznie;
b. Klient dokonuje w księgarni internetowej WK zakupu publikacji WK na określoną kwotę;
c. Klient wpisuje w odpowiednim polu przewidzianym do tego w formularzu zamówienia zamieszczonym na stronie internetowej księgarni internetowej WK wskazany na otrzymanym Kuponie wartościowym/otrzymanych Kuponach wartościowych kod;
d. tym samym, po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia, o którym mowa wyżej w pkt c), w tym prawidłowym wpisaniu kodu/kodów, wartość brutto zamówienia złożonego przez Klienta na zakup publikacji WK zostaje pomniejszona o wartość Kuponu wartościowego/Kuponów wartościowych (zakup ze zniżką), z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 powyżej, i jest to kwota należna do zapłaty.
6. Każdy otrzymany Kupon wartościowy można wykorzystać tylko w okresie jego ważności i tylko jeden raz.
7. Nie ma możliwości zamiany Kuponu wartościowego na świadczenie pieniężne WK na rzecz Klienta.

 § 5

[Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy. Utrata prawa do korzystania z Kuponu wartościowego]

 1. W następstwie prawidłowo złożonego zamówienia przez Klienta na zakup publikacji WK w okresie trwania Akcji promocyjnej w sposób określony w Regulaminie dokonywania zakupów oraz w nin. Regulaminie, między WK a Klientem zostaje zawarta umowa. W braku odmiennych postanowień Stron, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, prawa i obowiązki Stron ww. umowy określają Regulamin dokonywania zakupów i niniejszy Regulamin. Zastrzega się, że niezależnie od okoliczności, w których dojdzie do rozwiązania lub wygaśnięcia ww. umowy, WK nie jest zobowiązana do zapłaty ani wypłaty Klientowi równowartości Kuponu wartościowego (Kuponów wartościowych), które w związku z jej zawarciem zostały mu przyznane. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, jednokrotne wykorzystanie Kuponu wartościowego, nawet jeżeli następnie dojdzie do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zakupu publikacji WK w związku z którym doszło do jego wykorzystania, nie daje Klientowi prawa do kolejnego jego wykorzystania. Zastrzega się jednocześnie, że niniejszy ustęp nie stanowi samodzielnej podstawy rozwiązania lub wypowiedzenia ww. umowy.
2. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta w całości lub w części od umowy określonej w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem poniżej określonych modyfikacji, stosuje się postanowienia § 8 Regulaminu dokonywania zakupów.
3. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, w całości lub w części, Klient traci uprawnienia opisane w treści Regulaminu, w szczególności zaś prawo do korzystania z Kuponów wartościowych i związanych z nimi zniżek, nawet jeżeli zostały one już dostarczone Klientowi; Klientowi nie przysługuje żadne odszkodowania z tytułu utraty ww. prawa lub ww. praw.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, jeżeli Klient wykorzystał Kupon wartościowy przy zakupie publikacji WK, w wyniku czego zapłacił cenę niższą o wartość tego Kuponu, a doszło lub dojdzie do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zakupu publikacji (w całości lub w części), w związku z którą ten wykorzystany Kupon został mu przyznany, Klient w terminie 14 (czternastu) dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia ww. umowy, winien dokonać na rzecz WK dopłaty do ceny kwoty równej wartości tego Kuponu (tj. kwoty, o którą obniżono mu cenę).
5. W przypadku zwłoki w płatności za publikację WK, w związku z zakupem której Kupon wartościowy został Klientowi przyznany, jeżeli WK, mimo braku płatności zdecydowała się na przesłanie Kuponu wartościowego, WK może dokonać blokady korzystania z Kuponu wartościowego. Okres ww. blokady nie przerywa ani nie zawiesza biegu terminu ważności Kuponu wartościowego. Zapłata nie przywraca Klientowi uprawnienia do Kuponu wartościowego, którego okres ważności minął.
6. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem w rozumieniu Regulaminu dokonywania zakupów skutecznie odstąpi od umowy zakupu publikacji WK, którego dokonał przy wykorzystaniu Kuponu wartościowego, tj. gdy wpisał kod Kuponu wartościowego przy dokonywaniu zakupu publikacji WK, wówczas WK zwraca uiszczoną przez Klienta cenę (tj. tę kwotę, którą zapłacił po pomniejszeniu ceny publikacji WK o wartość Kuponu wartościowego) i, jeżeli odstąpienie ma miejsce w okresie trwania Akcji promocyjnej, przesyła nowy Kupon wartościowy, zawierający nowy kod do wykorzystania na zasadach określonych Regulaminem. Nowy Kupon wartościowy nie przysługuje jednak Klientowi będącemu konsumentem w okolicznościach wyżej określonych, jeżeli doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zakupu publikacji WK, w związku z którą Kupon ten został przyznany.

 § 6

[Oświadczenia Klienta]

1. Klient winien zapoznać się z treścią Regulaminu.
2. Przy zakupie publikacji WK w ramach formularza zamówienia pojawi się formuła akceptacji Regulaminu. Zakup publikacji WK dokonany w okresie trwania Akcji promocyjnej będzie jednoznaczny z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i jego akceptacją.
3. Akceptacja Regulaminu, o której mowa w ust. 2 powyżej, jest jednoznaczna ze złożeniem oświadczeń o treści następującej:
a. dobrowolnie zaakceptowałem treść Regulaminu;
b. wyrażam zgodę na otrzymanie Kuponu wartościowego, zawierającego m.in. kod Kuponu wartościowego, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej w formularzu rejestracji w księgarni internetowej WK lub formularzu rejestracji w systemie autoryzacyjnym WK, a także na wysyłanie na ww. adres wiadomości od WK dotyczących Akcji promocyjnej, w tym informacji o modyfikacjach czy zmianach, którym została ona poddana lub które zostaną do niej wprowadzone, a także o ew. zmianach Regulaminu;
c. będę utrzymywał/utrzymywała w tajemnicy przesłany mi przez WK w treści Kuponu wartościowego kod Kuponu wartościowego; wiem, że ujawnienie tego kodu może spowodować to, iż osoba trzecia będzie mogła, mimo braku stosownego uprawnienia, posługując się moimi danymi adresowymi, skorzystać z Kuponu wartościowego, pozbawiając mnie w ten sposób możliwości skorzystania z niego;
d. zostałem poinformowany o tym, że moje dane osobowe podane w procesie rejestracji w księgarni internetowej WK lub formularzu rejestracji w systemie autoryzacyjnym WK będą przetwarzane przez WK w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania czynności związanych z realizacją złożonego przeze mnie zamówienia w ramach Akcji promocyjnej oraz w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy oraz o tym, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 § 7

[Reklamacje]

1. Wszelkie reklamacje dot. nieprawidłowości w zakresie przyznawania Kuponów wartościowych i korzystania z nich w okresie trwania Akcji promocyjnej mogą być składane w ramach procedury reklamacji.
2. Do procedury reklamacji, o której wyżej mowa, stosuje się odpowiednio postanowienia § 9 Regulaminu dokonywania zakupów.

 § 8

[Postanowienia końcowe]

1. Regulamin może być zmieniony przez WK.
2. W przypadku powzięcia przez WK decyzji o zmianie Regulaminu, informacja o tej zmianie wraz z adresem strony internetowej, pod którym będzie dostępna zmieniona treść Regulaminu albo wraz z treścią zmienionego Regulaminu będzie przekazana Klientowi przez WK pocztą elektroniczną na podany przez Klienta w formularzu rejestracji w księgarni internetowej WK, na co Klient wyraża niniejszym zgodę.
3. Klient nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych Kuponu wartościowego czy innych zastosowanych przez WK, ani ingerowania w jego treść.
4. Dokonując zakupu publikacji po zmianie Regulaminu, Klient akceptuje tym samym treść zmienionego Regulaminu.
5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://www.profinfo.pl/obszar,regulamin-promocji-przedluzen.html
6. Regulamin nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych.
7. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dokonywania zakupów oraz obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.08.2012 r.

 

Pozostańmy w kontakcie

Media społecznościowe

Dołącz do nas

YouTube twitter  Linkedin  facebook  instagram 

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!

tel. (22) 535 80 00, fax (22) 535 80 01

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277, KRS: 709879, Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy Wydział XII Gospodarczy