Facebook
Zestaw
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Aktualne poradniki z zakresu prawa pracy i podatków! 

-20%

PAKIET: Meritum Podatki 2023 + Meritum Prawo pracy 2023

Aktualne poradniki z zakresu prawa pracy i podatków! 

Opis publikacji

Meritum Podatki 2023

Kupując Meritum Podatki 2023 otrzymujesz  Ico_Orange_14.gif [782 B]

- możliwość uczestnictwa w szkoleniu on-line na temat zmian w prawie podatkowym

Informacja o terminie szkolenia zostanie przekazana mailowo.


Ico_Orange_1.gif [2 KB] Zmiany uwzględnione w 21. wydaniu (prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe)

PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych):
– likwidacja tzw. ulgi...

Meritum Podatki 2023

Kupując Meritum Podatki 2023 otrzymujesz  Ico_Orange_14.gif [782 B]

- możliwość uczestnictwa w szkoleniu on-line na temat zmian w prawie podatkowym

Informacja o terminie szkolenia zostanie przekazana mailowo.


Ico_Orange_1.gif [2 KB] Zmiany uwzględnione w 21. wydaniu (prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe)

PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych):
– likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej;
– rezygnacja z mechanizmu odroczenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 roku;
– przywrócenie przez „Polski Ład 2.0” preferencyjnego opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci;
– inne korzystne rozwiązania podatkowe adresowane do osób samotnie wychowujących dzieci oraz do ich dzieci;
– zmiana sposobu obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od dnia 1 stycznia 2022 r. (na podstawie regulacji „Polskiego Ładu 1.0”, a później „Polskiego Ładu 2.0” z dnia 15 czerwca 2022 r.), modyfikacje w zakresie wysokości odliczenia części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania;
– objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym nowych grup podmiotów;
– skala podatkowa w 2022 r. i później (zmiany wprowadzone przez „Polski Ład 1.0”, a następnie przez „Polski Ład 2.0”);
– wybór skali podatkowej przez podatników opodatkowanych w 2022 r. podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (przepisy przejściowe);
– uelastycznienie zasad uwzględniania kwoty wolnej od podatku przez kilku płatników w odniesieniu do tego samego podatnika;
– ograniczenie zakresu stosowania i wprowadzenie dodatkowych warunków korzystania z ulgi na zabytki;
– uchylenie przepisów o przejściowym ryczałcie od dochodów;
– podwyższenie wysokości ulgi z tytułu przynależności do związków zawodowych,
– odroczenie wprowadzenia w życie obowiązku przekazywania organom podatkowym plików: JPK_CIT i JPK_PIT;
– podwyższenie limitu odpisu na organizacje pożytku publicznego;
– ulgi, preferencje podatkowe oraz zasady ustalania rezydencji podatkowej w związku z udzielaniem przez Polskę pomocy Ukraińcom-uchodźcom wojennym;
– wygaśnięcie części preferencji podatkowych – jako konsekwencja odwołania stanu epidemii na obszarze Polski i wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na tym obszarze

CIT (podatek dochodowy od osób prawnych):
– modyfikacja i odroczenie stosowania regulacji dotyczących minimalnego podatku dochodowego;
– podatek od przerzuconych dochodów w kontekście zmian, które zaczną obowiązywać od początku 2023 roku;
– nowe i zmienione przepisy dotyczące podatku u źródła (WHT) i oświadczeń płatników (WH-OSC);
– zmienione przepisy o zagranicznych jednostkach kontrolowanych;
– nowe i zmienione regulacje dotyczące ryczałtu od dochodów kapitałowych (estońskiego CIT);
– modyfikacje dotyczące przepisów regulujących obowiązki dokumentacyjne w zakresie tzw. transakcji rajowych (zmienione progi dokumentacyjne, przypadki zniesienia obowiązku dokumentacyjnego etc.);
– uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków;
– wygaśnięcie części preferencji podatkowych – jako konsekwencja odwołania stanu epidemii na obszarze Polski i wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na tym obszarze;
– konsekwencje uchylenia przez przepisy „Polskiego Ładu 2.0” regulacji dotyczących przejściowego ryczałtu od odchodów

VAT (podatek od towarów i usług):
– wprowadzenie możliwości wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur;
– novum w postaci możliwości wyboru opcji opodatkowania VAT dla niektórych usług finansowych;
– wydłużenie z 30 do 60 dni terminu wystawiania faktur przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi albo otrzymaniem zaliczki;
– przyznanie uprawnienia do ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku należnego nad należnym w terminie 40 dni (dla podatników, którzy wystawiają faktury ustrukturyzowane) lub 15 dni (dla podatników, którzy zapewnili możliwość dokonywania płatności przy użyciu instrumentów płatniczych);
– omówienie regulacji dotyczących szczególnych przypadków zwrotu VAT;
– warunki utworzenia i funkcjonowania grupy VAT – jako podatnika VAT oraz rozliczenia w grupie VAT;
– umożliwienie dokonywania kwartalnych rozliczeń VAT podatnikom, którzy nie posiadają statusu małego podatnika, ale rozliczają podatek dochodowy w oparciu o estoński CIT;
– omówienie założeń pakietu SLIM VAT 3

Podatek od nieruchomości:
– omówienie ostatnio wydanych wyroków NSA dotyczących możliwości zakwalifikowania silosów (i niektórych innych obiektów budowlanych) dla celów podatku od nieruchomości jako budynków, a nie budowli;
– znaczny wzrost górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023;
– wyjaśnienie, jakie okoliczności mogą sprawiać, że dane z ewidencji gruntów i budynków mogą nie przesądzać w ostateczny sposób o kwalifikacji gruntu (budynku) dla celów podatkowych (wyrok NSA z 2022 r.)

Podatek od spadków i darowizn:
– przytoczenie i komentarz do najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych (z 2022 r.) dotyczących podatku od spadków i darowizn;
– podwyższenie kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek

Kontrola podatnika:
– nowe zadania w zakresie kontroli celno-skarbowej nałożone przez ustawodawcę na Krajową Administrację Skarbową;
– omówienie najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego – odnoszących się do kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowej

Kontrola sądowoadministracyjna w sprawach podatkowych:
– wprowadzenie do ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych nowej instytucji procesowej umożliwiającej badanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności;
– uprawnienie adresata do doręczenia mu pism – na jego wniosek – na adres skrytki pocztowej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi i związane z tym zmiany przepisów w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
– omówienie ostatnio wydanych wyroków NSA dotyczących postępowania sądowoadministracyjnego w sprawach podatkowych


MERITUMto szybka, jasno podana informacja z propozycją rozwiązania problemu; książka narzędzie, która podpowie jak rozwiązać problem, jakie wzory dokumentów zastosować, zobrazuje zagadnienie przykładem.


Ico_Orange_12.gif [473 B] Zawiera:
– omówienia istotnych zagadnień (w tym wybór reprezentatywnego orzecznictwa z podaniem tezy wyroku, wskazanie podstawy prawnej do omawianego zagadnienia oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury),
– wyraźnie wyodrębnione przykłady,
– sugerowane rozwiązania możliwych problemów.


Ico_Orange_12.gif [473 B] Układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji:
– rozbudowany system wewnętrznych odesłań,
– szczegółowy indeks rzeczowy,
– numery boczne na marginesach,
– schematy i tabele umożliwiające usystematyzowanie podanych informacji,
– wzory pism i dokumentów,
– wytłuszczenia, wyraźnie wyodrębnienie istotnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką z hasłem WAŻNE!,
– aneks ze wskaźnikami, stawkami, wykazami itd.

Ico_Orange_17.gif [706 B] Przyjazna szata graficzna, wysoka jakość użytych materiałów:
– papier biblijny,
– zakładki.


 

Meritum Prawo pracy 2023

Kupując Meritum Prawo pracy 2023 otrzymujesz  Ico_Darkgreen_14.gif [787 B]

- możliwość uczestnictwa w szkoleniu on-line na temat zmian w prawie pracy

Informacja o terminie szkolenia zostanie przekazana mailowo.


 Ico_Darkgreen_17.gif [706 B] 20. wydanie cenionego kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce.

Ico_Darkgreen_1.gif [2 KB] Najważniejsze nowości w wydaniu 2023:
• nowe regulacje dotyczące warunków wykonywania pracy zdalnej,
• grant na pracę zdalną (w miejsce telepracy) w związku z zatrudnianiem osoby bezrobotnej,
• omówienie opodatkowania i oskładkowania wynagrodzenia za pracę osób młodocianych,
• omówienie zmian w Kodeksie pracy związanych z nowymi przepisami o kontroli trzeźwości pracownika - nowe uprawnienia pracodawcy,
• szczegółowe omówienie rządowego projektu kolejnych zmian w Kodeksie pracy, implementujących dyrektywy unijne dotyczące treści umowy o pracę (warunków zatrudnienia) oraz tzw. równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów (Work-life balance),
• porównanie sytuacji i warunków zatrudniania pracowników obecnie i po uchwaleniu zmian Kodeksu wynikających z projektu „implementacyjnego” i konsekwencji dla obu stron umowy o pracę,
• cd. ww. projektowanych zmian – dotyczących umowy na okres próbny oraz nowych rodzajów urlopów.

Meritum Prawo pracy jest wyjątkową na rynku wydawniczym pozycją ukazującą się od 2004 r. W jednej zwartej publikacji czytelnik znajdzie kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc. Omówiono zatem m.in. sposoby nawiązania stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, elastyczne formy zatrudnienia, uprawnienia i obowiązki pracodawcy i pracownika, rozwiązanie stosunku pracy, problematykę zbiorowego prawa pracy, a także zatrudniania osób niepełnosprawnych, pracowników młodocianych, bezrobotnych oraz sposoby ich aktywizacji.
Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony „żargonu" prawniczego pozwala na korzystanie z książki osobom zajmującym się sprawami kadrowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego.

MERITUMto szybka, jasno podana informacja z propozycją rozwiązania problemu; książka narzędzie, która podpowie jak rozwiązać problem, jakie wzory dokumentów zastosować, zobrazuje zagadnienie przykładem.

Ico_Darkgreen_12.gif [478 B] Zawiera:
– omówienia istotnych zagadnień (w tym wybór reprezentatywnego orzecznictwa, wskazanie podstawy prawnej do omawianego zagadnienia oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury),
– wyraźnie wyodrębnione przykłady,
– sugerowane rozwiązania możliwych problemów.

Ico_Darkgreen_12.gif [478 B] Układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji:
– rozbudowany system wewnętrznych odesłań,
– szczegółowy indeks rzeczowy,
– numery boczne na marginesach,
– schematy i tabele umożliwiające usystematyzowanie podanych informacji,
– wzory pism i dokumentów,
– wytłuszczenia, wyraźnie wyodrębnienie istotnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką z hasłem WAŻNE!,
– aneks ze wskaźnikami, stawkami, wykazami itd.

Ico_Darkgreen_17.gif [706 B] Przyjazna szata graficzna, wysoka jakość użytych materiałów:
– papier biblijny,
– zakładki.

Rozwiń opis Zwiń opis

Produkty w pakiecie

Meritum Podatki 2023

Aleksander Kaźmierski

Szkolenie on-line w cenie publikacji! Ico_Orange_14.gif [782 B]

Książka narzędzie, która podpowie jak rozwiązać problem, jakie wzory dokumentów zastosować i zobrazuje zagadnienie przykładem.

Wolters Kluwer Polska ABC-0313 W21P01 Rok publikacji: 2023

Meritum Prawo pracy 2023

Kazimierz Jaśkowski

Ico_Darkgreen_14.gif [787 B] Szkolenie on-line w cenie publikacji! 

Zmiany w prawie pracy 2023: praca zdalna, kontrola trzeźwości pracowników, nowe rodzaje urlopów.

 

Wolters Kluwer Polska ABC-0314 W20P01 Rok publikacji: 2023

Autorzy

Aleksander Kaźmierski - prawnik, doradca podatkowy; pracował w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego oraz w kancelariach podatkowych w Polsce i w Kanadzie, w tym w firmie PricEwaterhouse Coopers; wieloletni redaktor naczelny Przeglądu Podatkowego; współautor komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także współautor i redaktor merytoryczny regularnie aktualizowanego poradnika Meritum Podatki.

Kazimierz Jaśkowski – doktor nauk prawnych; w latach 1994–2014 sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, obecnie w stanie spoczynku.

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę