Facebook
Zestaw
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Opis publikacji

>>> Estoński CIT w praktyce <<< 

Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące tzw. estońskiego CIT, czyli obowiązującej od 2021 r. alternatywnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Mogą z niej korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych – spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz spółki akcyjne o tzw. prostej strukturze udziałowej.

Książka napisana przez praktyków – wybitnych znawców tematu, na co dzień zajmujących się obsługą podmiotów stosujących omawiane rozwiązanie – stanowi praktyczny przewodnik, poczynając od celu wprowadzenia regulacji i korzyści, jakie przynosi ona w Estonii czy Gruzji, poprzez szczegółowy opis rozwiązań przewidzianych dla polskich przedsiębiorców, aż do całościowej próby podsumowania regulacji.

Autor...

>>> Estoński CIT w praktyce <<< 

Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące tzw. estońskiego CIT, czyli obowiązującej od 2021 r. alternatywnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Mogą z niej korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych – spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz spółki akcyjne o tzw. prostej strukturze udziałowej.

Książka napisana przez praktyków – wybitnych znawców tematu, na co dzień zajmujących się obsługą podmiotów stosujących omawiane rozwiązanie – stanowi praktyczny przewodnik, poczynając od celu wprowadzenia regulacji i korzyści, jakie przynosi ona w Estonii czy Gruzji, poprzez szczegółowy opis rozwiązań przewidzianych dla polskich przedsiębiorców, aż do całościowej próby podsumowania regulacji.

Autorzy skupiają się na znowelizowanych w ramach tzw. Polskiego Ładu przepisach, które diametralnie zmieniają sposób rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych przez zdecydowaną większość podatników tego podatku, a także stanowią alternatywę dla innych form opodatkowania przedsiębiorców podatkiem dochodowym w Polsce.

Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, księgowych, pracowników biur rachunkowych, a także adwokatów, radców prawnych, sędziów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników administracji, przedsiębiorców oraz menedżerów zainteresowanych poprawą bieżących wskaźników finansowych.


>>> Opodatkowanie spółek <<< 

Książka zawiera szczegółowe omówienie zagadnień podatkowych odnoszących się do wszystkich rodzajów spółek kodeksowych, tj. spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej oraz prostej spółki akcyjnej. Autorzy zwracają uwagę na problematykę skutków podatkowych zdarzeń prawnych, jakie pojawiają się przy utworzeniu spółki, jej funkcjonowaniu, likwidacji lub transformacji. Zakresem publikacji została objęta także tematyka podatkowa przekształceń, połączeń i podziałów spółek, łącznie z reżimem opartym na zasadach odmiennych od tych, które są stosowane dla opodatkowania bieżących rozliczeń podatkowych w toku funkcjonowania spółki.

W pracy przedstawiono obowiązujące od 2022 r. regulacje dotyczące opodatkowania spółek holdingowych, które mają na celu wyeliminowanie podwójnego opodatkowania i mogą być alternatywą dla rozwiązań wynikających z dyrektywy, jak również zmiany obejmujące opodatkowanie ryczałtem od dochodu spółek.

 

Zmiany wynikające z Polskiego Ładu, dotyczące rozliczania się z działalności gospodarczej (spółek)

 Zmiany w CIT:

przerzucone dochody (art. 24ca u.p.d.o.p.): usługi niematerialne i koszty finansowania płacone za granicę mogą podlegać 19% podatkowi
zmiany w kosztach finansowania dłużnego
likwidacja art. 15e u.p.d.o.p., czyli koniec limitu na usługi niematerialne
zmiany dotyczące podatku u źródła (definicja beneficial owner)
polska spółka holdingowa (art. 24m i n. u.p.d.o.p.): w określonych przypadkach możliwość zwolnienia przy sprzedaży udziałów spółki zależnej
podatkowa grupa kapitałowa (art. 1a u.p.d.o.p.): poluzowano wymogi dla PGK, w szczególności usunięto próg dochodowy
uproszczenie w tzw. estońskim CIT: po wielkim „sukcesie” idei sprzed roku (przynajmniej zdaniem MF) i skorzystaniu z tej opcji przez kilkuset podatników MF
zaproponował pewne zmiany, które faktycznie czynią te regulacje nieco atrakcyjniejszymi dla niektórych podatników (przy czym dalej dotyczy to spółek osób
fizycznych).
zmiany dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych
 zmiany w PIT:

 ulgi na robotyzację (dodatkowe odliczenie 50% kwalifikowanych kosztów uzyskania przychodów), dla sponsorów sportu, kultury i nauki, na remonty i konserwację zabytków

przedsiębiorcy utracili prawo do odliczania od podatku zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, co wpływa na obniżenie ich wynagrodzeń netto
Zmieniają się także zasady ustalania wartości początkowej używanych środków trwałych, a zbycie samochodu poleasingowego z majątku prywatnego nie podlega opodatkowaniu dopiero po 6 latach od wycofania go z działalności gospodarczej
 zmiany w VAT:

Wprowadzenie przepisów dotyczących funkcjonowania grup VAT

 zmiany w cenach transferowych:

Zmiana warunków stosowania korekty cen transferowych
Wyłączenie z obowiązku dokumentacji lokalnej dla m.in.: refaktur, transakcji pomiędzy zakładami zagranicznymi w Polsce, usług o niskiej wartości dodanej
Zniesienie limitu skonsolidowanego przychodu dla obowiązku sporządzenia master file


 Opracowanie zawiera cenne wskazówki na temat poprawnego rozliczania podatków związanych z działalnością spółki oraz planowania podatkowego, dlatego zainteresuje przedsiębiorców, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz studentów.


>>> Polski ład - wpływ na rozliczenia podatkowe przedsiębiorców <<<

Publikacja omawia istotne zmiany w polskim prawie podatkowym z lat 2021–2023. Niektóre z nich mają wysoce innowacyjny charakter. W ramach tzw. Polskiego Ładu przyjęto kilka rozwiązań prawnych o opcjonalnym charakterze dla przedsiębiorców, m.in. w sferze podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej, w tym:
• nowe ulgi,
• preferencje dla spółek holdingowych,
• opodatkowanie usług finansowych,
• grupy VAT,
• porozumienie inwestycyjne.

Analizie poddano także zmiany w prawie podatkowym i prawie karnym skarbowym o dużej doniosłości praktycznej, dotyczące m.in. podatku u źródła czy wpływu korekty deklaracji na odpowiedzialność karną skarbową.

Autorami opracowania są zarówno teoretycy, jak i praktycy prawa, w tym doradcy podatkowi i pracownicy Ministerstwa Finansów.

Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, ekonomistów, księgowych adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów. Zainteresuje pracowników administracji, menedżerów i przedsiębiorców.

Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Autorzy

Bartłomiej Kołodziej – ekspert w zakresie VAT; doświadczony menadżer i specjalista w zakresu finansów; doradca podatkowy.

Bogumił Brzeziński – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, dr h.c. Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w problematyce ogólnej prawa podatkowego oraz problematyce jego wykładni; autor ponad 800 opracowań naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych z tego zakresu.

Grzegorz Sprawka – adwokat; doradca podatkowy; specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie transakcji typu M&A, strukturyzacji międzynarodowych przejęć i reorganizacji grup kapitałowych dla funduszy inwestycyjnych oraz inwestorów branżowych.

Hanna Litwińczuk – profesor nauk prawnych; pracownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP), Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA) i rady nadzorczej Polskiego Oddziału IFA; specjalizuje się w prawie podatkowym; swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego oraz opodatkowania działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania spółek, w tym podatkowych aspektów ich restrukturyzacji.

Hubert Godusławski – ekspert do spraw podatkowych; specjalista z zakresu opodatkowania restrukturyzacji i reorganizacji podmiotów gospodarczych, a także międzynarodowego prawa podatkowego i cen transferowych.

Inarda Bielińska – radca prawny; specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych; zajmuje się głównie obsługą transakcji, identyfikacją i zmniejszeniem związanych z nimi ryzyk podatkowych oraz restrukturyzacją i reorganizacją przedsiębiorstw.

Jakub Nowacki – doradca podatkowy, posiada kilkuletnie doświadczenie w dziedzinie doradztwa podatkowego; specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów reorganizacyjnych, jak również problematyki raportowania schematów podatkowych; uczestniczył m.in. w wielu projektach typu due diligence oraz kompleksowych przeglądach podatkowych.

Jowita Pustuł – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Zespołu Współpracowników Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; doradca podatkowy; radca prawny.

Krzysztof Lasiński-Sulecki – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; dyrektor Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK; doradca podatkowy; członek powołanej przez Komisję Europejską VAT Expert Group; członek zarządu polskiego oddziału International Fiscal Association.

Maciej Guzek – doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów krajowych i międzynarodowych w kwestiach związanych z bieżącą działalnością podmiotów z branży producentów dóbr przemysłowych, branży nieruchomościowej oraz branży energetycznej; specjalizuje się w kwestiach związanych z ulgami podatkowymi, procesami reorganizacyjnymi oraz przepisami dotyczącymi przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

Marcin Jamroży – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, doktor nauk prawnych; pracownik Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych oraz Podyplomowych Studiów Cen Transferowych; doradca podatkowy, radca prawny; autor wielu publikacji o tematyce podatkowej.

Marcin Wądołek – radca prawny, posiada 10-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; specjalizuje się głównie w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem projektów związanych z doradztwem transakcyjnym oraz podatkowymi aspektami reorganizacji podmiotów prawnych, a także w postępowaniach podatkowych; posiada wiedzę z zakresu alternatywnych form opodatkowania podatkami dochodowymi.

Mariusz Głodek – radca prawny; specjalista z zakresu doradztwa podatkowego.

Marta Kruszewska – adwokat i doradca podatkowy; specjalista z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego.

Michał Brągiel – adwokat; specjalizuje się w bieżącym doradztwie z zakresu podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego; doradza w zakresie podatkowych aspektów transakcji fuzji i przejęć oraz reorganizacji przedsiębiorstw.

Michał Goj – doradca podatkowy; reprezentuje klientów w toku kontroli oraz postępowań prowadzonych przez organy podatkowe, a także w toku postępowań przed sądami administracyjnymi.

Paweł Selera - doktor nauk prawnych, LL.M.; doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego w Niemczech oraz Polsce. Odbył staż w Dyrekcji Paweł Selera – doktor nauk prawnych, LL.M; dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów; wykładowca akademicki; doradca podatkowy.

Paweł Suchocki – adwokat; doradca podatkowy; specjalizuje się w podatkowych postępowaniach spornych i postępowaniach karnych skarbowych.

Piotr Karwat – doktor nauk prawnych, adiunkt, zatrudniony w Zakładzie Prawa Podatkowego i Celnego w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, radca prawny.

Piotr Wysocki – doradca podatkowy, specjalizuje się w doradztwie związanym z podatkiem dochodowym od osób prawnych, w tym w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego; posiada doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych, w tym w ramach grup kapitałowych, a także brał udział w projektach reorganizacji przedsiębiorstw i grup kapitałowych m.in. w połączeniach, podziałach oraz przekształceniach spółek; uczestniczył w projektach związanych z wdrażaniem i stosowaniem procedur podatkowych dotyczących raportowania schematów podatkowych i poboru podatku u źródła.

Przemysław Szymczyk – doktor nauk prawnych; adwokat i doradca podatkowy, rekomendowany w międzynarodowym rankingu prawniczym The Legal 500 EMEA; członek Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania (GAAR); wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Robert Krasnodębski – radca prawny, doradca podatkowy; w 2015 r. został wyróżniony w XII edycji konkursu Prawnik Pro Bono współorganizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita” i Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Mariusz Stefaniak – doradca podatkowy, od kilkunastu lat doradza przede wszystkim polskim Firmom Rodzinnym; specjalizuje się w doradztwie z zakresu ulg i preferencji podatkowych, strategicznym doradztwie dla Firm Rodzinnych oraz sporach podatkowych; dla swoich klientów uzyskał decyzje o wsparciu inwestycji, których wartość przekracza miliard złotych; doradzał we wdrożeniach ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz IP Box; wdrażał struktury zabezpieczenia majątku z wykorzystaniem wyspecjalizowanych wehikułów inwestycyjnych; przeprowadził kilkadziesiąt projektów związanych z dostosowaniem struktury prawnej działalności do wymogów biznesowych; reprezentował klientów przed sądami administracyjnymi oraz organami podatkowymi, w tym w sprawach dotyczących stosowania klauzuli; współautor komentarza do przepisów GAAR.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę