Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Podatkowy
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy (Nr 7/2017 [315])

"Przegląd Podatkowy" jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Czasopismo otrzymało rekomendację Forum Doradztwa Podatkowego oraz Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi.

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Szymon Parulski, Mateusz Śliwiński
 • Monitoring przewozu towarów wrażliwych stał się faktem - pakiet przewozowy na polskich drogach
 • str. 10

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Potrącanie zaległości w VAT z nadwyżek podatku naliczonego wykazanych do przeniesienia na następne okresy
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 8


  KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

  Błażej Kuźniacki
 • Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami - nowa era stosowania prawa podatkowego w wymiarze międzynarodowym. Wymiana informacji o rachunkach finansowych, interpretacjach podatkowych oraz informacji o jednostkach z grupy (2)
 • str. 17

  Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
 • Kontrola celno-skarbowa jako instytucja badająca prawidłowość rozliczeń dokonywanych dla celów podatkowych - zakończenie kontroli
 • str. 31

  PODATKI

  Aleksander Słysz
 • Domniemanie legalności przychodu a czyny zabronione,seks w internecie i prostytucja
 • str. 37

  Michał Leconte, Mateusz Raińczuk
 • Opodatkowanie podatkiem zryczałtowanym dochodów nierezydentów w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.07.2016 r., C-18/15, Brisal - Auto Estradas do Litoral SA i KBC Finance Ireland przeciwko Fazenda Pública
 • str. 43

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 49

  Przegląd orzecznictwa TS
  str. 52

  Linie orzecznicze
  str. 59

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Szymon Parulski, Mateusz Śliwiński
  Monitoring przewozu towarów wrażliwych stał się faktem - pakiet przewozowy na polskich drogach
  Analiza bieżącej trasy przewozu towarów wrażliwych jest kolejną odpowiedzią resortu finansów na działalność zorganizowanych mechanizmów przestępczych w obszarze wyłudzeń VAT i akcyzy. Pakiet przewozowy nakłada nowe obowiązki na uczciwych przedsiębiorców, jednak w założeniu ma ograniczyć wielomilionowe uszczuplenia budżetowe oraz, w konsekwencji, wesprzeć działanie legalnej konkurencji. Niedochowanie nałożonych ustawą powinności jest obwarowane surowymi karami finansowymi oraz niesie ze sobą skutki również w sferze stricte biznesowej. Czy polskie drogi są gotowe na rewolucję w transporcie towarów wrażliwych? Biorąc pod uwagę skalę oraz charakter oszustw podatkowych w tych branżach, podjęcie realnej walki z przestępczością jest konieczne.

  Początek strony


  dr Błażej Kuźniacki
  Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami - nowa era stosowania prawa podatkowego w wymiarze międzynarodowym. Wymiana informacji o rachunkach finansowych, interpretacjach podatkowych oraz informacji o jednostkach z grupy (2)
  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i analiza najbardziej istotnych elementów ustawy z 9.03.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - dalej u.w.i.p. - w szczególności zakresu i sposobu jej funkcjonowania, a także skutków z tego wynikających zarówno dla polskich podatników posiadających aktywa za granicą, jak i dla zagranicznych podatników posiadających aktywa w Polsce. Artykuł przedstawia również konsekwencje wejścia w życie omawianej ustawy w odniesieniu do osób zajmujących się doradztwem podatkowym (doradców podatkowych, radców prawnych,adwokatów) oraz instytucji fi nansowych, zobowiązanych do raportowania informacji o swoich klientach do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - dalej Szefa KAS. Niniejsza druga część artykułu zawiera analizę przepisów regulujących automatyczną wymianę informacji o rachunkach raportowanych (dział III u.w.i.p.), o interpretacjach podatkowych i decyzjach w sprawach cen transakcyjnych (dział IV u.w.i.p.) oraz o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów (dział V u.w.i.p.).

  Początek strony


  dr Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
  Kontrola celno-skarbowa jako instytucja badająca prawidłowość rozliczeń dokonywanych dla celów podatkowych - zakończenie kontroli
  Mając na uwadze badane w poprzednim artykule cyklu kwestie wszczęcia oraz przebiegu kontroli celno-skarbowej w sprawach podatkowych, autorzy podejmują problematykę zakończenia omawianej procedury prowadzonej w odniesieniu do przestrzegania przepisów prawa podatkowego. Niniejsze rozważania dotyczą tym samym przede wszystkim aktów kończących kontrolę celno-skarbową,jej przekształcenia w postępowanie podatkowe oraz zaskarżania rozstrzygnięć wydanych w tych postępowaniach. Artykuł ma także na celu przyrównanie nowej regulacji do obowiązujących wcześniej przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany sytuacji prawnej podmiotu badanego wywołanej omawianymi unormowaniami. Należy mieć bowiem na uwadze, że wejście w życie przepisów ustaw, które w sposób kompleksowy zmieniły funkcjonującą do tej pory administrację podatkową,wprowadza w miejsce postępowania kontrolnego i kontroli celnej liczne nowe rozwiązania,z których najistotniejsza wydaje się instytucja w postaci kontroli celno-skarbowej. Przedmiotem artykułu jest kontrola celno-skarbowa prowadzona w odniesieniu do rozliczeń podatkowych, poza zakresem opracowania pozostają przy tym szczególne zagadnienia kontroli prowadzonej w innych sprawach, tj. m.in. celnych, akcyzowych czy dotyczących organizowania gier hazardowych.

  Początek strony


  dr Aleksander Słysz
  Domniemanie legalności przychodu a czyny zabronione, seks w internecie i prostytucja
  Z dniem 1.01.2016 r. wprowadzono wzruszalne domniemanie, że przychody uzyskane przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych posiadają walor legalności. Obalenie domniemania może nastąpić poprzez wykazanie, że przychody wynikają z czynności niemogących być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie przychody - z czynności,które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy - stanowią przychody nielegalne,ale także, iż istnieją przychody pozbawione waloru tzw. legalności, które podlegają opodatkowaniu. Próby obalenia domniemania komplikuje także brak uprawnień do rozstrzygania samodzielnie przez organy podatkowe, czy określona czynność stanowi przestępstwo lub też inny czyn zabroniony. Ponadto niekiedy to ocena co do naruszeń moralności, rozumianej jako zbiór przeświadczeń o zachowaniach uważanych za właściwe, stanowiącej element klauzuli zasad współżycia społecznego,będzie decydować o ograniczeniu przedmiotowego zakresu opodatkowania. Wykładnię przepisów dotyczących domniemania i jego stosowanie oraz wzruszanie utrudnia dodatkowo problem tzw. przychodów transgranicznych i brak określenia przez ustawodawcę czy domniemanie dotyczy czynności, które in abstracto mogą być przedmiotem wywołującego bezpośrednio skutki prawne - we właściwym dla oceny tych skutków systemie prawa - dobrowolnego porozumienia stron, będącego źródłem zobowiązań, czy też tylko przychodów z takich czynności, które mogą być przedmiotem wywołującego bezpośrednio skutki prawne dobrowolnego porozumienia stron,będącego źródłem zobowiązań w krajowym systemie prawa. Autor za uprawnioną uznaje pierwszą z przytoczonych koncepcji.

  Początek strony


  Michał Leconte, Mateusz Raińczuk
  Opodatkowanie podatkiem zryczałtowanym dochodów nierezydentów w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.07.2016 r., C-18/15, Brisal - Auto Estradas do Litoral SA i KBC Finance Ireland przeciwko Fazenda Pública
  Celem artykułu jest analiza możliwego wpływu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości z 13.07.2016 r.,C-18/15, Brisal - Auto Estradas do Litoral SA i KBC Finance Ireland przeciwko Fazenda Pública - dalej wyrok TS, C-18/15, Brisal - Auto Estradas - na opodatkowanie podatkiem zryczałtowanym w Polsce odsetek otrzymywanych przez podmioty niebędące polskimi rezydentami oraz możliwość zastosowania tez wyroku do innych kategorii dochodów opodatkowanych w Polsce podatkiem zryczałtowanym.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna ikaczorowska@wolterskluwer.pl
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji boledzka@wolterskluwer.pl

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr Wojciech Morawski
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  mec Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty