Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Rachunkowość zarządcza Alicja Anna Jaruga
-10%
Książka
Bestseller
Nowość
Zapowiedź
Książka
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Rachunkowość zarządcza

Produkty z promocji znikają w błyskawicznym tempie. Pospiesz się jeśli nie chcesz przegapić niższej ceny!
smarteca

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!

Teraz nasze e-booki możesz czytać w bezpłatnej aplikacji w ciągu 5 minut od zakupu. Dowiedz się więcej

125,10 125,10
Cena regularna: 139,00
139,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis publikacji

Publikacja stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat tradycyjnych i najnowszych koncepcji oraz metod rachunkowości zorientowanej na potrzeby zarządzania.

Celem tej książki jest prezentacja i objaśnienie istoty, zasad i uwarunkowań zastosowania narzędzi składających się na rachunkowość zarządczą jako dziedzinę wiedzy i aktywności niezbędną w procesie efektywnego zarządzania strategicznego i operacyjnego współczesnymi podmiotami gospodarczymi. Przedmiotem analizy są:

 • fundamentalne pojęcia i tendencje w rozwoju rachunkowości zarządczej,
 • systemy rachunku kosztów,
 • zasady rozliczania i rozwiązania ewidencyjne dotyczące kosztów działalności operacyjnej, stosowane zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce, zasady rozliczania i kalkulacji kosztów produktów w warunkach stosowania rachunku kosztów pełnych i rachunku kasztów zmiennych,
 • cele zastosowania i zasady funkcjonowania rachunku kosztów...

Publikacja stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat tradycyjnych i najnowszych koncepcji oraz metod rachunkowości zorientowanej na potrzeby zarządzania.

Celem tej książki jest prezentacja i objaśnienie istoty, zasad i uwarunkowań zastosowania narzędzi składających się na rachunkowość zarządczą jako dziedzinę wiedzy i aktywności niezbędną w procesie efektywnego zarządzania strategicznego i operacyjnego współczesnymi podmiotami gospodarczymi. Przedmiotem analizy są:

 • fundamentalne pojęcia i tendencje w rozwoju rachunkowości zarządczej,
 • systemy rachunku kosztów,
 • zasady rozliczania i rozwiązania ewidencyjne dotyczące kosztów działalności operacyjnej, stosowane zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce, zasady rozliczania i kalkulacji kosztów produktów w warunkach stosowania rachunku kosztów pełnych i rachunku kasztów zmiennych,
 • cele zastosowania i zasady funkcjonowania rachunku kosztów standardowych, zagadnienia i metody rachunkowości zarządczej istotne w podejmowaniu decyzji operacyjnych,
 • problematyka rachunku odpowiedzialności, cen transferowych oraz zasad budżetowania operacyjnego,
 • przesłanki zastosowania, struktura i zasady kalkulacji w rachunku kosztów działań, zarówno typu klasycznego, jak i Time-Driven ABC,
 • metody rachunkowości zarządczej ukierunkowanej strategicznie (m.in. rachunek kosztów docelowych, budżetowanie kapitałowe, zbilansowana karta wyników), zagadnienia strategicznego zarządzania kosztami i wynikami oraz zarządzania opartego na wartości, wybrane organizacyjne i etyczne aspekty rachunkowości zarządczej.

 • Adresaci:
  Książka przeznaczona jest dla menedżerów i praktyków rachunkowości zarządczej. Przydatna będzie również dla studentów, jak i osób samodzielnie zdobywających bądź rozszerzających wiedzę z tej dziedziny.

RozwińZwiń

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Alicja Anna Jaruga

Prof. dr hab., dr honoris causa Alicja Anna Jaruga (1928-2011) była pracownikiem naukowym w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, którą kierowała w latach 1973-1998. W latach 1994-2011 kierowała również Ośrodkiem Międzynarodowych Studiów Rachunkowości na tym wydziale oraz była kierownikiem Katedry Rachunkowości w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.
Profesor Alicja A. Jaruga była wybitnym ekspertem w dziedzinie rachunkowości, doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Jej badania naukowe koncentrowały się na dwóch głównych nurtach: rachunkowości zarządczej i systemach rachunku kosztów oraz międzynarodowej harmonizacji rachunkowości. Wprowadziła do nauki i dydaktyki rachunkowości w P olsce na poziomie uniwersyteckim rachunkowość zarządczą oraz badania porównawcze nad międzynarodową harmonizacją rachunkowości. Jest autorką i współautorką ponad 50 prac zwartych oraz ponad 200 artykułów naukowych, w tym kilkudziesięciu w periodykach o zasięgu międzynarodowym.
Profesor Alicja A. Jaruga prowadziła wykłady i seminaria na zaproszenie ok. 40 uniwersytetów, m.in. w Australii, USA , Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Niemczech, Japonii i Chinach. Jako wychowawca kadr naukowych wypromowała 23 doktorów nauk ekonomicznych, ponad 350 magistrów ekonomii i zarządzania oraz ponad 40 absolwentów licencjatów. W 2006 r. była promotorem doktoratu honoris causa nadanego przez Uniwersytet Łódzki profesorowi Robertowi S. Kaplanowi z Harvard Business School.
Profesor Jaruga aktywnie uczestniczyła w pracach organizacji ponadnarodowych (ONZ, UNCTAD ISAR , OECD i Banku Światowego) oraz organizacji i instytucji krajowych. W latach 1992-2006 była delegatem Polski na sesje Międzyrządowej Grupy Ekspertów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (ISAR ) przy ONZ, której przewodniczyła w kadencji 1999/2000 (GenEwa). W latach 1998-2002 przewodniczyła Komitetowi Standardów Rachunkowości, który działał przy Fundacji Rozwoju Standardów Rynku Kapitałowego, a w latach 2003-2008 była członkiem krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości utworzonego na mocy ustawy o rachunkowości. W latach 1991-1995 z ramienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierowała brytyjskim programem Know How Fund - The development of accounting in Poland.
Przez wiele lat była członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uczestniczyła w pracach Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP). Pełniła funkcję m.in. przewodniczącej komitetu redakcyjnego "Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości" wydawanych przez Radę Naukową SKwP. Profesor Jaruga była członkiem rad redakcyjnych wielu międzynarodowych periodyków naukowych, m.in. ,,European Accounting Review'', "Financial Accountability and Management", "Accounting Enquiries", "Accounting Education", "International Journal of Accounting", "International Journal of Accounting Literature", a także członkiem międzynarodowych organizacji: European Accounting Association, American Accounting Association oraz International Association of Accounting Education and Research.

Przemysław Kabalski

Dr hab. Przemysław Kabalski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi wykłady przede wszystkim z rachunkowości zarządczej i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na różnych typach studiów. Jest kierownikiem podyplomowego studium "Rachunkowość według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej". Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na międzynarodowych regulacjach sprawozdawczości finansowej w różnych aspektach (praktycznym, teoretycznym, organizacyjnym, kulturowym, społecznym, behawioralnym, lingwistycznym), a także metodach strategicznej rachunkowości zarządczej. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny rachunkowości, w tym kilku zagranicznych. Do jego najważniejszych książek należą: rozprawa habilitacyjna Wybrane problemy stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, język (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012), Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji do sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF (e-book, Taxfin, 2011), Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF (SKwP, 2009), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne (SKwP, 2006) - współautor, Rachunkowość w zarządzaniu cenami transferowymi (ODDK, 2001). Należy do Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w P olsce, w której działa w Komisji Rachunkowości Zarządczej/ Controllingu. Współpracuje z wieloma firmami i instytucjami szkoleniowymi. Wielokrotnie doradzał przedsiębiorstwom w sprawach zastosowania MSSF/ MSR, rachunkowości zarządczej oraz cen transferowych.

Anna Szychta

Dr hab. Anna Szychta, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego jest kierownikiem Zakładu Teorii Rachunkowości w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz od 2012 r. kierownikiem studiów doktoranckich na tym wydziale. Jej zainteresowania naukowe dotyczą rozwoju rachunkowości zarządczej w skali globalnej, a także zagadnień teorii i historii rachunkowości. Jest autorką i współautorką ponad 170 publikacji, w tym kilkunastu wydanych w wydawnictwach zagranicznych, oraz współredaktorem naukowym 8 prac zbiorowych. Rezultaty swoich badań prezentowała na wielu konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Zdobywała doświadczenia naukowe i dydaktyczne za granicą podczas staży odbytych w University of North Wales w Bangor, College of Business and Management, University of Maryland (USA ) oraz University of Greenwich w Londynie.
Praca naukowa prof. Szychty pozostaje w ścisłym związku z dydaktyką i praktyką rachunkowości. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: rachunkowość zarządcza, projektowanie systemów rachunkowości zarządczej, rachunkowość finansowa oraz współczesne teorie rachunkowości. Pod jej kierownictwem powstało ponad 200 prac magisterskich i ok. 20 dyplomowych. W latach 1996-2006 uczestniczyła w kształceniu studentów na studiach EMBA w PAM Center na Wydziale Zarządzania UŁ. Rezultatem jej współpracy z biznesem jest udział w opracowaniu projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej dla kilku dużych podmiotów gospodarczych w Polsce.
Od 1999 r. jest członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (RN SKwP). W latach 2000-2011 aktywnie uczestniczyła w jej pracach jako sekretarz komitetu redakcyjnego "Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości", a od września 2011 r. pełni funkcję redaktora naczelnego tego czasopisma naukowego. Od 2003 r. jest też członkiem Komisji Rachunkowości Zarządczej i Controllingu RN SKwP, a od 2012 r. członkiem Komisji ds. Opracowania Zasad Certyfikacji Specjalisty Rachunkowości Zarządczej przy Zarządzie Głównym SKwP. Od 1993 r. jest członkiem European Accounting Association (EAA ), a latach 2012-2015 reprezentantem Polski w Radzie (Board) tego stowarzyszenia.

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Opinie (2)

Jakub
22-09-2017
Ocena: 5/5
Szczegółowe opracowanie na temat istoty, zasad i uwarunkowań użytkowania narzędzi wchodzących w skład rachunkowości zarządczej - problematyki niezbędnej w rozwoju skutecznego zarządzania strategicznego podmiotami gospodarczymi.

(opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Jacek
21-09-2017
Ocena: 5/5
Dobre źródło wiedzy o standardowych i nowoczesnych koncepcjach oraz metodach rachunkowości ukierunkowanej do wymogów i potrzeb zarządzania. W książce zaprezentowano ze szczegółami stronę teoretyczną tematu.

(opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora