Facebook

Letnia wyprzedaż w Profinfo.pl do -90%

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wyprzedaż do -90%

Umowy o roboty budowlane

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Leopold Kruszka, Lidia Więcław-Bator
Wolters Kluwer Polska

W publikacji przedstawiono m.in.: analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane oraz wykaz najczęściej popełnianych błędów w zakresie sporządzania, realizacji i rozliczania umów o roboty budowlane, usług projektowych i usług nadzoru inwestorskiego.

143,20 zł
179,00 zł
Więcej
Umowa o roboty budowlane w obrocie międzynarodowym

Umowa o roboty budowlane w obrocie międzynarodowym

Katarzyna Konieczny
Wolters Kluwer Polska

.. Publikacja zawiera teoretyczne i praktyczne rozwazania na temat najwazniejszych klauzul kontraktu budowlanego opartego na Warunkach Kontraktowych dla Budowy (Czerwona Ksiazka FIDIC z 1999 r.). Autorka omawia zagadnienia zwiazane z ogólnymi postanowieniami umownymi, stronami kontraktu, procedurami fazy wykonawczej, wynagrodzeniem i procedurami platnosci, rozwiazywaniem sporów, takze w odniesieniu do prawa polskiego. .. W opracowaniu sformulowano praktyczne wskazówki dotyczace stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC do umów zawieranych w obrocie krajowym. W ksiazce czytelnik znajdzie odpowiedz na pytanie, jaki jest zakres autonomii stron umowy o roboty budowlane zawieranej w obrocie miedzynarodowym,zarówno autonomii w ujeciu kolizyjnoprawnym – mozliwosc wyboru prawa, które bedzie regulowalo umowe,jak i w ujeciu prawa materialnego – swoboda umów. .. Publikacja adresowana jest do adwokatów, sedziów,radców prawnych. Moze stanowic równiez cenna pomoc dla inwestorów i wykonawców umów o roboty budowlane realizowanych na podstawie wzorców FIDIC, a takze dla inzynierów konsultantów. „Wazne jest (...), ze autorka w sposób kompleksowy omawia przedmiotowe zagadnienia, nie ograniczajac sie jedynie do prawa kolizyjnego polskiego, ale takze obcego oraz jednolitych norm merytorycznych. Zyskuje zatem jako monografi a, która (...) bedzie miala znaczenie takze dla obrotu gospodarczego”. Prof. dr hab. Jacek Golaczynski

89,10 zł
Więcej
Umowy w procesie budowlanym
Promocja!

Umowy w procesie budowlanym

Michał Behnke, Bogna Czajka-Marchlewicz, Dorota Dorska
Wolters Kluwer Polska

Autorzy publikacji przedstawili liczne poglądy dotyczące zagadnień związanych z umowami zawieranymi w ramach procesu budowlanego i ich wykonaniem.

136,00 zł
136,00 zł
Więcej
Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz

Agnieszka Ferek, Marta Fredrych, Mateusz Grabiec
Wolters Kluwer Polska

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz to kompleksowe omówienie problematyki uregulowanej w tej ustawie, w tym zasad i trybu zawierania umowy, treści umowy koncesji oraz środków ochrony prawnej, a także podsumowanie dotychczasowej literatury przedmiotu ocenionej przez pryzmat dorobku orzecznictwa sądów administracyjnych i praktyki stosowania prawa.

Problematyka koncesji jest również uregulowana na poziomie prawa unijnego. Obecnie obowiązuje jeszcze dyrektywa 2004/18/WE i, lecz regulacje w niej zawarte dotyczą tylko koncesji na roboty budowlane. Natomiast koncesje na usługi podlegają jedynie ogólnym zasadom traktatowym, w szczególności zasadzie niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania, proporcjonalności i wzajemnego uznawania. Niedawno została opublikowana dyrektywa 2014/23/UE. Po raz pierwszy tematyka koncesyjna została uregulowana w odrębnym od prawa zamówień publicznych akcie na poziomie prawa UE.

Adresaci:

Komentarz jest adresowany przede wszystkim do prawników praktyków zajmujących się doradztwem przy projektach koncesyjnych, a także do pozostałych stron zainteresowanych procesem realizacji zadań publicznych w formule koncesji na roboty budowlane albo usługi, czyli zarówno dla podmiotów sektora publicznego, jak i prywatnego (inwestorzy, banki i instytucje finansowe, pozaprawne firmy doradcze, firmy budowlane, deweloperzy, firmy technologiczne czy operatorskie).

53,10 zł
Więcej
Procedura zgłoszenia robót budowlanych
Promocja!

Procedura zgłoszenia robót budowlanych

Bartosz Majchrzak
Wolters Kluwer Polska

Celem rozprawy jest skonstruowanie modelu teoretycznego procedury zgłoszenia robót budowlanych wskazanych w art. 30 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane.

73,00 zł
73,00 zł
Więcej
Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC
Promocja!

Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC

Hubert Wysoczański
C.H. Beck

Monografia jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem poświęconym prawnym aspektom zmiany treści umowy o roboty budowlane na podstawie powszechnie stosowanych w obrocie polskim i międzynarodowym Warunków Kontraktowych FIDIC, przepisów prawa prywatnego oraz prawa zamówień publicznych. W monografii poruszono zagadnienia kluczowe dla podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny, od zamawiających i wykonawców, inżynierów kontraktu, projektantów, podwykonawców, po UZP, kancelarie prawne, doradców technicznych i biznesowych, a także sędziów i arbitrów rozstrzygających spory z kontraktów budowlanych, które zwykle dotyczą kwestii robót dodatkowych i zamiennych oraz zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy i przedłużenia terminu realizacji umowy. Monografia kompleksowo analizuje polskie i zagraniczne orzecznictwo oraz najnowszą literaturę. Publikacja adresowana jest zarówno do praktyków, jak i do przedstawicieli nauki prawa.

101,15 zł
119,00 zł
Więcej
Zamówienia na roboty budowlane, usługi, dostawy w systemie in-house. Komentarz praktyczny
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zamówienia na roboty budowlane, usługi, dostawy w systemie in-house. Komentarz praktyczny

Jakub Pawelec
C.H. Beck

Zamówienia na roboty budowlane, usługi, dostawy w systemie in-house to praktyczny komentarz omawiający w sposób kompleksowy proces udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi oraz dostawy w systemie in-house.Jest to pierwsze na rynku opracowanie dotyczące regulacji in-house, która jest dopiero wdrażana do polskiego systemu prawnego. Daje ona jednostkom sektora finansów publicznych szczególne uprawnienie polegające na udzielaniu pewnym podmiotom zamówień z tzw. wolnej ręki.Komentarz zawiera omówienie bardzo obszernej zmiany wprowadzonej ustawą z 13.5.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 366), która ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: dyrektywy 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 65 ze zm.), dyrektywy 2014/25/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 243 ze zm.).Najważniejsze zmiany wprowadzone przedmiotową nowelizacją obejmują m.in. uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznienie, co przyniesie korzyści zarówno zamawiającym jak i wykonawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom przez: lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi, które najlepiej odpowiada potrzebom zamawiającego, zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia; przedstawianie przez wykonawców oświadczenia o spełnianiu warunków w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia; obowiązek złożenia wszystkich dokumentów co do zasady przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

126,64 zł
149,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę