Ustawa o broni i amunicji

Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz. U. z 2024 r. poz. 485.) zastępuje poprzednią ustawę z 31 stycznia 1961 roku o broni, amunicji i materiałach wybuchowych. Ogłoszona 19 czerwca 1999 roku, weszła w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 19 marca 2000 roku, z wyjątkiem artykułu 54, który zaczął obowiązywać już po 14 dniach od ogłoszenia.

Czytaj więcej “Ustawa o broni i amunicji”

Ustawa o dodatku węglowym

Ustawa o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku (Dz. U. 2022 poz. 1692) weszła w życie 12 sierpnia 2022 r. Została wprowadzona w odpowiedzi na rosnące potrzeby związane z zapewnieniem wsparcia gospodarstwom domowym korzystającym z węgla jako podstawowego źródła ogrzewania. Zważywszy na dynamiczne zmiany cen surowców energetycznych oraz dążenie do zachowania stabilności społeczno-ekonomicznej, ustawa ta stanowi istotny element polityki energetycznej i społecznej.

Celem ustawy jest złagodzenie skutków wzrostu cen węgla dla najbardziej narażonych na nie gospodarstw domowych, zapewniając im jednorazowe wsparcie finansowe, tym samym przyczyniając się do poprawy ich sytuacji życiowej w okresie zimowym.

Czytaj więcej “Ustawa o dodatku węglowym”

Ustawa o drogach publicznych

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60) stanowi jedno z najważniejszych uregulowań prawnych dotyczących zarządzania i użytkowania dróg w Polsce. Jej wejście w życie 1 października 1985 roku było istotnym punktem zwrotnym w historii polskiego prawa drogowego, zastępując przestarzałą ustawę z dnia 29 marca 1962 r. (Dz. U. poz. 90 oraz z 1971 r. poz. 115). Nowa ustawa wprowadziła szereg nowoczesnych rozwiązań mających na celu poprawę zarządzania infrastrukturą drogową oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Czytaj więcej “Ustawa o drogach publicznych”

Ustawa o finansach publicznych

Aktualnie obowiązująca ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240) jest trzecią kolejną ustawą regulującą ustrój oraz zasady funkcjonowania sektora finansów publicznych w Polsce. W latach 2006–2009 obowiązywała ustawa o finansach publicznych z 2005 r., a niektóre jej zapisy utraciły moc obowiązującą dopiero z końcem 2013 r. W latach 1999–2005 obowiązywała ustawa o finansach publicznych z 1998 r. W każdej z obowiązujących w polskim systemie prawnym ustaw o finansach publicznych określano ich zakres przedmiotowy.

Czytaj więcej “Ustawa o finansach publicznych”

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997, nr 115, poz. 741) weszła w życie 1 stycznia 1998 r. Jej wprowadzenie doprowadziło do utraty mocy prawnej przez dwa ważne akty legislacyjne, a mianowicie – ustawę z dnia 29 kwietnia 1985 roku o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz ustawę z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Czytaj więcej “Ustawa o gospodarce nieruchomościami”

Ustawa o obronie ojczyzny

Ustawa o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 655) weszła w życie 23 kwietnia 2022 r. zastępując szereg wcześniejszych regulacji prawnych związanych z obronnością kraju, w tym ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Koncentruje się ona na podstawowych aspektach dotyczących obronności kraju. Kluczowe elementy tej ustawy obejmują określenie zakresu obowiązku obrony Ojczyzny, struktury Sił Zbrojnych RP, ich zadań oraz zasad współpracy z organizacjami proobronnymi.

Czytaj więcej “Ustawa o obronie ojczyzny”

Ustawa o ochronie ludności

Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej został opracowany w odpowiedzi na potrzebę stworzenia kompleksowych rozwiązań umożliwiających skuteczne reagowanie państwa na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, w tym klęski żywiołowe, pandemie, czy kryzysy humanitarne, takie jak przybycie uchodźców. Jest on wynikiem doświadczeń z ostatnich lat, w tym związanych z pandemią COVID-19 oraz sytuacją na granicy z Białorusią​.

Czytaj więcej “Ustawa o ochronie ludności”

Ustawa o ochronie przyrody

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688, 1890) stanowi kluczowe prawo regulujące ochronę naturalnych obszarów, gatunków flory i fauny oraz formacji geologicznych w Polsce. Ustawa weszła w życie 1 maja 2004 roku, zastępując poprzednie regulacje z dnia 16 października 1991 roku (Dz. U. z 2001 r. poz. 1079, z późn. zm.). Pewne przepisy, takie jak art. 39 oraz 134 pkt 2, zaczęły obowiązywać od dnia 1 stycznia 2005 roku, co pozwoliło na dostosowanie prawnych oraz organizacyjnych aspektów ochrony przyrody do nowych realiów.

Czytaj więcej “Ustawa o ochronie przyrody”

Ustawa o odpadach

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029) została ogłoszona 8 stycznia 2013 roku i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zastąpiła wcześniejszą ustawę o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. poz. 1243, z późn. zm.).

Czytaj więcej “Ustawa o odpadach”

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029, 2739.), wprowadza nowe ramy prawne w dziedzinie urbanistyki i architektury. Ustawa została ogłoszona 10 maja 2003 roku i weszła w życie po upływie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia. Zastąpiła wcześniejszą ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, która została uchylona.

Czytaj więcej “Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”