Ustawa o finansach publicznych

Aktualnie obowiązująca ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240) jest trzecią kolejną ustawą regulującą ustrój oraz zasady funkcjonowania sektora finansów publicznych w Polsce. W latach 2006–2009 obowiązywała ustawa o finansach publicznych z 2005 r., a niektóre jej zapisy utraciły moc obowiązującą dopiero z końcem 2013 r. W latach 1999–2005 obowiązywała ustawa o finansach publicznych z 1998 r. W każdej z obowiązujących w polskim systemie prawnym ustaw o finansach publicznych określano ich zakres przedmiotowy.

Czytaj więcej “Ustawa o finansach publicznych”

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997, nr 115, poz. 741) weszła w życie 1 stycznia 1998 r. Jej wprowadzenie doprowadziło do utraty mocy prawnej przez dwa ważne akty legislacyjne, a mianowicie – ustawę z dnia 29 kwietnia 1985 roku o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz ustawę z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Czytaj więcej “Ustawa o gospodarce nieruchomościami”

Ustawa o rachunkowości

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa podlega regulacjom prawnym lub/i środowiskowym, które determinują sposób jej organizacji w praktyce gospodarczej. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z póź. zm.) określa zasady rachunkowości oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Czytaj więcej “Ustawa o rachunkowości”

Ustawa o samorządzie gminnym

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce. Rolą ustawy o samorządzie gminnym jest regulowanie sposobu funkcjonowania samorządu gminnego w ramach wyodrębnionej w państwowej strukturze jednostki o określonym zasięgu terytorialnym. Na jej mocy samorząd wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej.  

Czytaj więcej “Ustawa o samorządzie gminnym”

Ustawa o VAT

VAT (z ang. Value Added Tax) to podatek od tzw. wartości dodanej, zwany potocznie podatkiem VAT, który został wprowadzony w Polsce w 1993 roku. Jest to powszechny i pośredni podatek obrotowy, wliczony w cenę zakupu produktu lub usługi. Zasady opodatkowania reguluje Ustawa o podatku VAT – Ustawa o Podatku od Towarów i Usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54. Poz. 535) oraz Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.).  

Czytaj więcej “Ustawa o VAT”