Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997, nr 115, poz. 741) weszła w życie 1 stycznia 1998 r. Jej wprowadzenie doprowadziło do utraty mocy prawnej przez dwa ważne akty legislacyjne, a mianowicie – ustawę z dnia 29 kwietnia 1985 roku o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz ustawę z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Problematyka ustawy o gospodarce nieruchomościami i jej nowelizacje

Sektor nieruchomości w gospodarce państwowej odgrywa istotną rolę zarówno w ujęciu mikro, jak i makroekonomicznym, będąc kluczowym dla każdego typu działalności. Gospodarka bezpośrednio oddziałuje na rynek nieruchomości, ale również nieruchomości mają znaczący wpływ na polską gospodarkę. Wszelkie transformacje w obrębie nieruchomości działają na jakość objawów ekonomicznych, w tym m.in. wielkości zatrudnienia, stóp procentowych, a także ceny wytworzonych dóbr i usług. Z kolei zmiany mające miejsce w gospodarce, szczególnie dotyczące stóp procentowych, ale również innych warunków ekonomicznych, silnie oddziałują na rynek nieruchomości.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 1998 r. jest zazwyczaj kojarzona z prawem wywłaszczeń, jednak porusza ona wiele kluczowych kwestii związanych z posiadaniem i gospodarowaniem nieruchomości. Ustawa została podzielona na siedem najważniejszych działów:

  • Dział I. Przepisy ogólne
  • Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego
  • Dział III. Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości
  • Dział IV. Wycena nieruchomości
  • Dział V. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
  • Dział VI. Przepisy karne
  • Dział VII. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe

Kluczowa nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami uchwalona w dniu 20 lipca 2017r, wprowadziła w jej przepisach wiele zmian, jednak najważniejszą z nich były modyfikacje zasad rozstrzygania spraw związanych z wieczystym użytkowaniu nieruchomości. Bardzo ważne były zmiany w obrębie pośrednictwa sprzedaży. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2017r. pod poz. 1509. Nowe przepisy zaczynają obowiązywać co do zasady od dnia 1 września 2017r.

W ramach nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami cofnięta została deregulacja zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Wcześniej obowiązki pośrednika były opisane bardzo powierzchownie. Obecnie ustawa precyzyjnie określa zakres czynności pośrednika w obrocie nieruchomościami. Według nowelizacji ustawy, od dnia 1 września 2017 r. pośrednikiem w obrocie nieruchomościami oraz zarządcą nieruchomościami będzie mógł być wyłącznie przedsiębiorca.

Ważnym elementem nowelizacji z 2017 r. są również zmiany związane z podpisywaniem umów z pośrednikiem. Uregulowano także obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC przez osoby wykonujące ten zawód. Ostatnia nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami została ogłoszona 4 kwietnia 2019 r., a weszła w życie z dniem 14 maja 2019 roku. Nowelizacja była szczególnie istotna pod kątem zmian w obrębie sposobu odzyskiwania nieruchomości po wywłaszczeniach.

Redaktor specjalizujący się w tematyce prawa cywilnego. Wiedzę zdobywał w trakcie studiów oraz pracując w wydawnictwie Wolters Kluwer.