Facebook

KP Kodeks Pracy - najważniejsze zmiany i nowości wydawnicze

Kodeks Pracy (KP): nowe przepisy 2023, zmiany

Opracowania kadrowe

Poradniki HR

Kodeks pracy - nowe przepisy i zmiany

Kategoria "Kodeks Pracy KP" poświęcona jest publikacjom obejmującym tematykę tego najważniejszego aktu prawnego regulującego prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców. Ponieważ wszelkie zagadnienia związane z wykonywaniem pracy, zatrudnieniem, stosunkami na linii pracownik – pracodawca należą do szczególnie ważnych dla większości ludzi, powstało do tej pory mnóstwo książek i podręczników starających się tę tematykę przybliżyć oraz należycie wyjaśnić. W kategorii tej zgromadzono tytuły przeznaczone zarówno dla wykwalifikowanych prawników, jak i dla pracowników administracji samorządowej, instytucji publicznych, specjalistów sektora prywatnego, a także dla osób pragnących po prostu wzbogacić swoją wiedzę o prawie pracy. Wiele z oferowanych tu publikacji odnosi się bezpośredni do Kodeksu Pracy lub stanowi jakąś formę komentarza do zawartych w KP przepisów. Oprócz nich znaleźć tu można książki i podręczniki rozwijające i objaśniające szczegółowo poszczególne, wybrane aspekty Kodeksu pracy. Bez względu na swoją tematykę, wszystkie publikacje powstały przy współpracy z największymi autorytetami zajmującymi się Kodeksem Pracy KP oraz zawartymi w nim regulacjami.

Czym jest Kodeks pracy?

Kodeks Pracy (w skrócie KP) jest aktem prawnym określającym prawa i obowiązki, którym podlegają zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Obecnie obowiązująca w Polsce wersja Kodeksu Pracy weszła w życie 26 czerwca 1974 roku. Mimo iż od jej uchwalenia minęły już całe dziesięciolecia, dzięki mniejszym i większym nowelizacjom jest to wersja nadal aktualna i spełniająca ogólne wymagania dotyczące tego rodzaju aktów prawnych.

Fakt, iż Kodeks Pracy jest jednym z najważniejszych aktów prawnych w Polsce potwierdza już chociażby to, iż jest on umocowany w ustawie zasadniczej. Jak czytamy w art. 24 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku: „Praca znajduje się pod ochroną Rzeczpospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy”. Artykuł ten zaznacza wagę, jaką Państwo Polskie przykłada do pracy i zajmującej się nią regulacji. Szczegółowe przepisy na ten temat znaleźć można przede wszystkim w Kodeksie Pracy, a także w poszczególnych, niezawartych tam przepisach wykonawczych.

Co zawiera Kodeks Pracy?

Jak dowiemy się z publikacji zgromadzonych w niniejszej kategorii, KP (Kodeks Pracy) jest zbiorem przepisów prawnych powstałych w oparciu o poszczególne dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), czyli organizacji, która z czasem przekształciła się w Unię Europejską. Treść Kodeksu Pracy podzielona została na piętnaście działów, z których każdy zajmuje się szczególnie ważnym aspektem stosunku pracy i relacji na linii pracodawca – pracownik, w tym między innymi przyjętymi formami zatrudnienia, zarobkami oraz organizacjami, w które mogą zrzeszać się pracownicy. Działy obowiązującego obecnie KP to:

 1. Przepisy ogólne.
 2. Stosunek pracy.
 3. Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia.
 4. Obowiązki pracodawcy i pracownika.
 5. Odpowiedzialność materialna pracowników.
 6. Czas pracy.
 7. Urlopy pracownicze.
 8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
 9. Zatrudnianie młodocianych.
 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 11. Układy zbiorowe pracy.
 12. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy.
 13. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
 14. Przedawnienie roszczeń.
 15. Przepisy końcowe.

Kogo obejmują przepisy KP?

Zgodnie z art. 2 Kodeksu Pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Z kolei, jak mówi art. 3 KP, pracodawcą nazywamy jednostkę organizacyjną, nawet taką, która nie posiada osobowości prawnej, oraz osobę fizyczną zatrudniającą pracowników. Kodeks Pracy, o czym mowa jest w art. 1, stanowi zbiór regulacji odnoszących się wyłącznie do pracowników i pracodawców w rozumieniu wyżej wymienionych artykułów. Oznacza to, iż przepisami KP nie objęto osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło. W przypadku tych osób aktem prawnym regulującym stosunki pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą oraz pomiędzy osobą zamawiającą i wykonawcą, jest Kodeks Cywilny (KC).

Co daje znajomość przepisów KP?

Każdy, kto choć przez chwilę znajdował się w roli pracownika lub pracodawcy, wie doskonale, iż znajomość przepisów prawa pracy, w tym obowiązków spoczywających na każdej ze stron, jest podstawą do zachowania prawidłowych relacji. Dzięki wiedzy na temat regulacji zawartych w Kodeksie Pracy i rozwiniętych w dostępnych tu książkach oraz podręcznikach, zyskujemy pewność w działaniach, rozwiązanie wielu spornych kwestii, a także możliwość ustalania zasad pracy. Większość nieprawidłowości mających miejsce podczas wykonywania pracy zarobkowej może zostać wyjaśniona w oparciu o przepisy KP, dzięki czemu unikamy nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Warto przy tym pamiętać, iż Kodeks Pracy nie powstał po to, aby ograniczać pracodawcę lub pracownika, ale by nie dopuścić do nadużyć mogących powstać w ich wzajemnej relacji.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę