Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Hasła LEX

Popularne hasła

Abolicja dla cudzoziemców

Termin abolicja oznacza decyzję dotyczącą odstąpienia od ścigania przestępstw pewnego rodzaju lub sprawców pewnej kategorii, nakazuje ona umorzenie postępowania karnego lub jego ni...

Abolicja podatkowa

Abolicja podatkowa jest powszechnym ustawowym aktem łaski, który dotyczy sfery podatkowej, polegającym na zakazie wszczęcia postępowania karnego lub nakazie umorzenia go. Przepisy&...

Absolutorium budżetowe dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego dotyczącego budżetu jednostki samorządu terytorialnego następuje rozpoczęcie procedury absolutoryjnej. Pierwszym etapem jest złożenie przez JS...

Adaptacja zawodowa

Adaptacja zawodowa jest procesem, który rozpoczyna się razem z dołączeniem nowego pracownika do organizacji. Celem procesu jest wdrożenie pracownika do pełnionych przez niego obowi...

Administracja geologiczna

Administracja geologiczna to jeden z organów polskiej administracji publicznej, którego działalność reguluje Ustawa z dnia 9.06.2011 roku - Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z...

Administracja i instytucje ochrony środowiska

Organami ochrony środowiska są organy administracji publicznej powołane do wykonywania zadań publicznych związanych ze środowiskiem oraz jego ochroną. Wśród nich, zgodnie z regulac...

Administracja i nadzór budowlany

Administracja publiczna, odpowiedzialna za kwestie związane z budownictwem działa w ramach administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Zadania wykonywane są...

Administracja publiczna

Administracja publiczna to zespolenie różnych administracji działających na rzecz realizacji interesu publicznego. Podział administracji publicznejadministracja samorządowa, w...

Administracyjna decyzja

Decyzja administracyjna to władcze, jednostronne i skierowane na zewnątrz rozstrzygnięcie o uprawnieniach lub obowiązkach podmiotów, w tym osób fizycznych i osób prawnych. Jest szc...

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) jest instytucją rządową, której celem jest działalność na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli. ABW jako służba...

Agencja Mienia Wojskowego

Agencja Mienia Wojskowego jest państwową jednostką wykonawczą posiadającą osobowość prawną. Nadzorowana jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej. AMW realizuje zadania własne oraz...

Agencja Wywiadu

Agencja Wywiadu ma charakter polskiej służby specjalnej. Jej zadaniem jest pozyskiwanie informacji jawnych i informacji niejawnych nazywanych wywiadem. Stanowi urząd administracji...

Akcyza

Akcyza to rodzaj podatku pośredniego nakładanego na niektóre towary i usługi, takie jak alkohol, wyroby tytoniowe, paliwa czy energia elektryczna. Podatek ten jest pobierany w chwi...

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę