Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

S - Hasła LEX

Popularne hasła

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy jest naczelnym organem władzy sądowniczej. Jego zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzecznictwa. Działaln...

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwany jest sądem antymonopolowym. Jest to sąd pierwszej instancji i w znaczeniu funkcjonalnym stanowi sąd gospodarczy. Sąd ten sprawuje wymiar...

Sądownictwo administracyjne

Sądownictwo administracyjne to system sądów powołanych do rozstrzygania sporów dotyczących zgodności z prawem decyzji administracyjnych. Sądy administracyjne wykonują swój obowiąze...

Sądownictwo powszechne

Sądownictwo powszechne jest systemem sądów powoływanych do rozpatrywania wszystkich spraw karnych i cywilnych z wyjątkiem spraw wyłączonych dla innych sądów albo organów. W Polsce...

Sądy i trybunały

Władza sądownicza zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej sprawowana jest przez sądy i trybunały. Cechuje ich odrębność i niezależność od innych władz. Natomiast wymiar spr...

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie to działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych...

Samodzielność planistyczna gminy

Jest podstawową zasadą znajdującą zakotwiczenie w Konstytucji RP oraz w ustawodawstwie zwykłym (zob. art. 165 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 2 u.s.g.) i oznacza możliwość realizac...

Samorząd gminny

Samorząd gminny jest formą organizacji wspólnot lokalnych, najczęściej nie posiadającą charakteru politycznego. W Polsce podstawowym,  a zarazem tradycyjnym szczeblem samorząd...

Samorząd powiatowy

Samorząd powiatowy jest to system organów lokalnych wykonujących samodzielnie we własnym imieniu i na własna odpowiedzialność zadania publiczne własne i zlecone z zakresu administr...

Samorządowa jednostka budżetowa

Samorządowa jednostka budżetowa, zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., stanowi jednostkę organizacyjną sektora finansów publicznych. To jednostka nie posi...

Samowola budowlana

Samowolą budowlaną jest budowa lub rozbudowa budynku albo innego obiektu budowlanego, bez zachowania wymaganej prawem procedury. Z samowolą budowlaną mamy najczęściej do czynienia...

Samowolne oddalenie się żołnierza

Samowolne oddalenie się żołnierza bez zamiaru trwałego uniknięcia służby wojskowej jest traktowane jako przewinienie dyscyplinarne i jest rozróżniane od właściwej dezercji. Dezerc...

Scalenie i podział nieruchomości

Scalenie i podział polegają na wielokrotnym podziale uprzednio scalonych działek. Oznacza to, że czynności scaleniowe nie mogą być dokonane odrębnie, tj. bez połączenia ich następc...