Facebook

KC Kodeks Cywilny - zmiany przepisów: prawo rzeczowe, zobowiązań, spadkowe

Zmiany i nowelizacje z zakresu Kodeksu cywilnego

Nowości z zakresu Kodeksu Cywilnego

Kodeks Cywilny - Prawo Spadkowe

Podręczniki z zakresu Kodeksu Cywilnego

Kategoria „Kodeks cywilny (KC)” to zestawienie publikacji omawiających w sposób szczegółowy zagadnienia związane przepisami Kodeksu cywilnego.

Kodeks cywilny jest podstawowym aktem prawnym dla prawa cywilnego, jednej z podstawowych gałęzi prawa w Polsce.

O potrzebie sięgnięcia do przepisów KC decydują wystąpienie majątkowego lub osobistego charakteru danego stosunku prawnego oraz charakterystyczna równorzędna pozycja stron wspomnianego stosunku prawnego.

Odpowiednie poznanie przysługujących nam praw oraz rzetelne wypełnianie obowiązków związanych z przepisami Kodeksu cywilnego wymaga opierania się na wiarygodnych źródłach, które ułatwiają interpretację regulacji zawartych w KC.

W kategorii "Kodeks cywilny (KC)" znaleźć można publikacje zawierające komentarze, orzeczenia i poradniki opracowane przez uznanych specjalistów. Publikacje poświęcone przepisom KC pozwalają w sposób wyczerpujący zgłębić omawiane zagadnienia.

Publikacje poświęcone Kodeksowi cywilnemu, dzięki przejrzystym układom treści, schematom i tabelom oraz praktycznym informacjom, stanowią ułatwienie w interpretacji oraz stosowaniu przepisów m.in. przez sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także innych specjalistów zajmujących się rozwiązywaniem spraw z obszaru prawa cywilnego.

Czym jest Kodeks cywilny?

Kodeks cywilny (KC) to przykład kodyfikacji prawa. Co ważne, Kodeks cywilny nie obejmuje wszystkich regulacji z zakresu gałęzi prawa cywilnego.

Przepisy KC są przepisami w randze ustawy, bo sam Kodeks cywilny jest ustawą zwykłą. Przepisy Kodeksu cywilnego regulują ogólne instytucje prawa prywatnego.

Co zawiera Kodeks cywilny?

Kodeks cywilny reguluje przepisy związane ze stosunkami cywilnoprawnymi między podmiotami o autonomicznej względem siebie pozycji. W stosunkach cywilnoprawnych nie występuje sytuacja władczego określania przez jedną ze stron stosunku prawnego sytuacji prawnej drugiej strony.

W skład Kodeksu cywilnego wchodzą 4 księgi, z których treścią można zapoznać się podczas lektury KC i opracowań zaprezentowanych w ramach kategorii "Kodeks cywilny (KC)".

  1. Część ogólna (art. 1-125 KC) – zawierająca ogólne przepisy dotyczące osób, mienia, czynności prawnych, terminów oraz przedawnienia roszczeń.
  2. Prawo rzeczowe (art. 126-352 KC) – obejmujące regulacje odnoszące się do własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania.
  3. Prawo zobowiązań (art. 353-921(16) KC) – zawierające zbiór przepisów prawnych ogólnych instytucji prawnych istotnych dla każdego stosunku obligacyjnego oraz tzw. umów nazwanych.
  4. Prawo spadkowe (art. 922-1088 KC) – związane z prawami i obowiązkami wynikającymi z faktu śmierci osoby fizycznej (spadkobiercy).

W tym aspekcie warto wspomnieć, że stosunki cywilnoprawne regulowane są również przez wiele ustaw odrębnych, do których zalicza się m.in. ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawę o księgach wieczystych i hipotece, prawo przewozowe, prawo wekslowe czy prawo upadłościowe.

Kogo obejmują przepisy Kodeksu cywilnego?

Przepisy Kodeksu cywilnego obejmują stosunki prawne między osobami fizycznymi i prawnymi. Dotyczy to również jednostek organizacyjnych, które nie są osobami prawnymi, ale którym ustawa przyznaje zdolność prawną. W rozumieniu prawa są to tzw. ułomne osoby prawne, których przykładem są handlowe spółki osobowe, czy wspólnoty mieszkaniowe. Przepisy Kodeksu cywilnego regulują stosunki między powyższymi podmiotami, wskazując jak należy postępować oraz określając prawa i obowiązki każdej ze stron.

Jakie korzyści przynosi znajomość przepisów KC?

Przepisy prawa cywilnego znajdujące się w Kodeksie cywilnym regulują sprawy, z którymi mamy do czynienia każdego dnia. Ich zakres jest szeroki i wpływa na wiele dziedzin naszego życia i pracy, co niejako wymusza znajomość przynajmniej podstawowych norm prawnych w obszarze, który nas dotyczy. Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko prawidłowo postępować, ale także w odpowiedni sposób reagować i rozwiązywać zaistniałe spory lub problemy.  Kluczowym jest, aby znajomość przepisów w nim zawartych posiadali praktycy prawa, a więc adwokaci, radcy prawni, notariusze, komornicy oraz prokuratorzy i sędziowie. Z dostępnych tu opracowań korzystają również studenci i aplikanci zawodów prawniczych, którzy są w trakcie zdobywania wykształcenia obejmującego dziedzinę prawa cywilnego.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę