Facebook

Weekend zniżek

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Regulamin sklepu profinfo - od 22.11.2021 r.

 

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ PROFINFO.PL - obowiązuje od 22.11.2021 r.


SPIS TREŚCI:

1. DEFINICJE POJĘĆ
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3. USŁUGI ELEKTRONICZNE I WARUNKI ICH ŚWIADCZENIA
4. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW
5. WYKONYWANIE UMÓW
6. SPOSOBY DOSTARCZANIA TOWARÓW I USŁUG
7. CENA ORAZ KOSZTY NALEŻNE ZA DOSTARCZENIE TOWARÓW LUB USŁUG
8. PROMOCJE
9. SPOSOBY PŁATNOŚCI CENY ORAZ KOSZTÓW ZA DOSTARCZENIE TOWARÓW LUB USŁUG
10. RĘKOJMIA
11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY
12. UMOWA O POD ORAZ UMOWA PRZEDSPRZEDAŻY
13. PROCEDURA REKLAMACYJNA DOTYCZĄCA TOWARÓW LUB USŁUG
14. PRZEPISY DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW I QUASIKONSUMENTÓW
15. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
16. ZMIANY REGULAMINU
17. WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

 


§ 1. Definicje pojęć

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1. Aplikacji – oznacza to dostępną pod adresem https://smarteca.wolterskluwer.pl/ aplikację służącą do korzystania z E-booków oraz E-czasopism i zarządzania dostępami do nich;
2. Cenie – oznacza to wartość brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli mają one zastosowanie, wyrażoną w złotych polskich, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za przedmiot Umowy;
3. Czacie – oznacza to rozmowę między przedstawicielem Sprzedawcy a Klientem lub potencjalnym Klientem prowadzoną za pośrednictwem internetu, polegającą na naprzemiennym przesyłaniu wiadomości tekstowych przy użyciu narzędzia informatycznego udostępnionego przez Sprzedawcę w ramach Księgarni;
4. Czasopiśmie – oznacza to periodyczny utwór zbiorowy wydawany w numerach i stałych terminach, zawierający m.in. Utwory w postaci materiałów prasowych;
5. Dniach roboczych – oznacza to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
6. Dostawcy usług płatniczych – oznacza to wskazane w Księgarni podmioty będące instytucjami płatniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, za pośrednictwem których Klient może dokonać zapłaty Ceny;
7. POD – oznacza to Umowę, na mocy której Sprzedawca wykonuje druk i sprzedaje Klientowi Egzemplarze Książki w ilości określonej przez Klienta i zaakceptowanej przez Sprzedawcę;
8. E-booku – oznacza to elektroniczną wersję Książki;
9. E-czasopiśmie – oznacza to elektroniczną wersję Czasopisma;
10. Egzemplarzu – oznacza to materialny egzemplarz Książki lub określonego numeru Czasopisma;
11. Formularzu – oznacza to wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Księgarni, za pomocą której Klient dokonuje wyboru, w oparciu o opcje udostępnione przez Sprzedawcę, szczegółowych warunków Umowy;
12. Godzinach roboczych – oznacza to godziny od 8:00 do 16:00 w Dniach roboczych;
13. Karcie – oznacza to wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Księgarni, w której prezentowany jest konkretny Towar lub Usługa oraz informacje o szczegółowych warunkach Umowy;
14. Kliencie – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną;
15. Koncie – oznacza to konto w Serwisie logowania umożliwiające Klientowi zawarcie Umowy licencyjnej;
16. Konsumencie – oznacza to Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
17. Koszyku – oznacza to wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Księgarni, w której prezentowane są szczegółowe warunki, na których Strony zawierają Umowę;
18. Książce – oznacza to Utwór w postaci publikacji wielostronicowej, o określonej liczbie stron;
19. Księgarni – oznacza to księgarnię internetową prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem www.profinfo.pl. Zmiana adresu Księgarni nie stanowi zmiany Regulaminu i będzie komunikowana przez Sprzedawcę poprzez Księgarnię;
20. Newsletterze – oznacza to biuletyn wysyłany przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej do Klientów, którzy wyrazili stosowne zgody na jego otrzymywanie;
21. Prenumeracie – oznacza to umowę, na mocy której Klient uzyskuje prawo do otrzymywania określonych w tejże umowie numerów Czasopisma i/lub E-czasopisma albo otrzymywania takich numerów przez określony czas. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu warunki Prenumeraty określają odrębne regulaminy;
22. Promocji – oznacza to wszelkie działania Sprzedawcy, przyczyniające się do wzrostu popytu na Towary i Usługi oferowane w Księgarni. Szczegółowe warunki konkretnej Promocji określane są przez Sprzedawcę na Karcie, w Koszyku, w ramach Księgarni lub w odrębnym regulaminie tej Promocji;
23. Przedsprzedaży – oznacza to Umowę, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności Egzemplarza Książki lub do udzielenia licencji do korzystania z E-booka przed wprowadzeniem odpowiednio Egzemplarzy tej Książki lub E-booka do obrotu;
24. Quasikonsumencie – oznacza to osobę fizyczną zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego. Jeżeli nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu do Umów zawieranych przez Sprzedawcę z Quasikonsumentem stosuje się postanowienia dokumentu pod nazwa „Dodatkowe ogólne warunki umów dla Quasikonsumentów, tj. przedsiębiorców będących osobami fizycznymi zawierającymi ze spółką Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, a nieposiadającą dla nich charakteru zawodowego (nr 1/2021)”;
25. Regulaminie – oznacza to niniejszy regulamin;
26. Serwisie logowania – oznacza to Serwis logowania w rozumieniu Zasad korzystania;
27. Sprzedawcy – oznacza to Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy za nr KRS 709879, NIP: 583-001-89-31, kapitał zakładowy w wysokości 19.919.527,-zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy, posługującą się dla potrzeb kontaktów z Klientami adresem poczty elektronicznej obsluga.profinfo@wolterskluwer.pl oraz numerem telefonu 0 801 04 45 45. Zmiana którejkolwiek z ww. danych nie stanowi zmiany Regulaminu i będzie komunikowana przez Sprzedawcę poprzez Księgarnię;
28. Stronach - oznacza to Sprzedawcę i Klienta;
29. Towarze – oznacza to Egzemplarz. W przypadku Prenumeraty Czasopisma za Towar uznawane są wszystkie Egzemplarze Czasopisma objęte Prenumeratą;
30. Umowie – oznacza to zawartą pomiędzy Stronami Umowę sprzedaży, Umowę licencyjną, Prenumeratę, Przedsprzedaż lub POD;
31. Umowie licencyjnej - oznacza to zawartą pomiędzy Stronami umowę licencyjną w rozumieniu Ustawy PAiPP, na mocy, której Sprzedawca udostępnia Klientowi do korzystania E-czasopismo/a i/lub E-book/i;
32. Umowie sprzedaży – oznacza to zawartą pomiędzy Stronami umowę sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest odpłatne przeniesienie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta własności określonej liczby Egzemplarzy;
33. Usłudze – oznacza to udzielenia przez Sprzedawcę Klientowi licencji na korzystanie z E-booka i/lub E-czasopisma. W przypadku Prenumeraty E-czasopisma za Usługę uznawane są wszystkie numery E-czasopisma objęte Prenumeratą;
34. Usługach elektronicznych – oznacza to usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na podstawie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
35. Ustawie o PAiPP – oznacza to ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
36. Ustawie o PK – oznacza to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
37. Utworze – oznacza to utwór, w tym utwór zbiorowy, w rozumieniu Ustawy o PAiPP;
38. Zamówieniu – oznacza to oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza w celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą;
39. Zasadach korzystania – oznacza to regulamin Serwisu logowania dostępny na stronie https://pomoc.wolterskluwer.pl
40. Zestawie – oznacza to pakiet obejmujący Egzemplarz Książki oraz E-booka lub Egzemplarz/e Czasopisma oraz E-czasopismo. W przypadku Zestawu Strony zawierają jednocześnie Umowę sprzedaży i Umowę licencyjną.


§ 2. Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedawcę Usług elektronicznych oraz zawierania i wykonywania Umów.
2. Warunkiem korzystania przez Klienta z Usług elektronicznych oraz zawarcia pomiędzy Stronami Umowy jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem oraz akceptacja jego treści. Akceptując treść Regulaminu Klient składa oświadczenie, iż zapoznał się z tą treścią, zrozumiał postanowienia Regulaminu oraz w pełni je akceptuje.
3. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości wypełnienie i przesłanie przez Klienta Formularza poczytuje się za złożenie oferty w rozumieniu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, której treść uzupełniają postanowienia Regulaminu, a Umowa zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Klientowi oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Informacje zawarte w Księgarni, w tym na Kartach, w Formularzach lub w Koszyku mają charakter zaproszenia do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.
4. W przypadku Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, może on korzystać z Usług elektronicznych lub zawierać Umowy za pośrednictwem konkretnej upoważnionej przez siebie osoby fizycznej. Domniemywa się, że taka osoba fizyczna została upoważniona przez Klienta do wszelkich działań podejmowanych w Księgarni, w tym do składania wiążących Klienta oświadczeń woli. W przypadku gdy do zawarcia Umowy pomiędzy Stronami dojdzie przy użyciu przez Klienta Usługi elektronicznej Konto wówczas domniemywa się, że osoba fizyczna, która korzysta z takiej Usługi elektronicznej została do tego upoważniona przez Klienta.


§ 3. Usługi elektroniczne i warunki ich świadczenia

 

1. Sprzedawca w ramach Księgarni świadczy na rzecz Klientów następujące Usługi elektroniczne:
a) Konto;
b) Formularz;
c) Czat;
d) Newsletter.
2. Wszystkie Usługi elektroniczne świadczone są nieodpłatnie.
3. Warunkiem korzystania przez Klienta z Usług elektronicznych jest spełnianie przez sprzęt Klienta następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
a) dla Usług elektronicznych Konto, Formularz oraz Czat – korzystanie z aktualnej wersji jednej z niżej wymienionych przeglądarek internetowych:
- IE wersja 11 i wyższa,
- Edge wersja 12 i wyższa,
- Firefox wersja 54 i wyższa,
- Chrome wersja 51 i wyższa,
- Safari wersja 10 i wyższa,
- Opera wersja 38 i wyższa.
b) dla Usługi elektronicznej Newsletter – wskazane w regulaminie, o którym mowa w ust. 10.
4. Klienta w ramach korzystania z Usług elektronicznych obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Konto jest zawierana i wykonywana w oparciu o Zasady korzystania, które określają także warunki rozwiązywania takiej umowy.
6. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto jest niezbędne dla zawarcia Umowy licencyjnej.
7. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Formularz zawierana jest każdorazowo z chwilą dodania do Koszyka pierwszego przedmiotu Umowy i kończy się z chwilą zawarcia Umowy lub zaprzestania korzystania przez Klienta z tej Usługi elektronicznej przed zawarciem Umowy.
8. W przypadku zawierania Umowy licencyjnej do korzystania z Usługi elektronicznej Formularz niezbędne jest zawarcie pomiędzy Stronami umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto.
9. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Czat zawierana jest każdorazowo z chwilą wpisania przez Klienta lub potencjalnego Klienta wiadomości tekstowej do narzędzia informatycznego udostępnionego przez Sprzedawcę w ramach Księgarni i kończy się z chwilą zakończenia rozmowy między przedstawicielem Sprzedawcy a Klientem lub potencjalnym Klientem.
10. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter jest zawierana i wykonywana w oparciu o Regulamin newsletterów dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.profinfo.pl/regulamin-newslettera, który określa także warunki rozwiązywania takiej umowy.
11. Klient jest uprawniony do wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług elektronicznych. Postępowanie reklamacyjne wszczynane jest na podstawie wniosku Klienta złożonego w jeden z następujących sposobów:
a) pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA ”;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: obsluga.profinfo@wolterskluwer.pl.
12. We wniosku o wszczęcie postępowania reklamacyjnego Klient zobowiązany jest wskazać:
a) rodzaj Usługi elektronicznej, numer zamówienia, której dotyczy wniosek;
b) rodzaj i czas wystąpienia nieprawidłowości w działaniu Usługi elektronicznej;
c) następujące dane kontaktowe – adres poczty elektronicznej i/lub numer Klienta.
13. Sprzedawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wniosek Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Odpowiedź na wniosek zostanie przekazana w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres Klienta podany we wniosku o wszczęcie postępowania reklamacyjnego.


§ 4. Zasady zawierania Umów

 

1. W celu zawarcia Umowy Klient powinien:
a) dokonać wyboru Towaru/Towarów i/lub Usługi/Usług oferowanych w Księgarni w ramach poszczególnych Kart i dodać ten Towar/te Towary i/lub tę Usługę/te Usługi do Koszyka;
b) wypełnić Formularz;
c) złożyć Zamówienie.
2. Dodatkowo w celu zawarcia Umowy licencyjnej Klient musi przed wypełnieniem Formularza zalogować się na Konto.
3. Sprzedawca może wprowadzić dodatkowe wymagania dotyczące warunków wypełniania Formularza i składania Zamówień. O warunkach tych Klient zostanie powiadomiony w ramach Karty lub w trakcie wypełniania Formularza albo w trakcie składania Zamówienia.
4. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli w treści Formularza zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej oraz wszelkie dane niezbędne do poprawnej realizacji Umowy przez Sprzedawcę oraz wystawienia dokumentu księgowego potwierdzającego zawarcie Umowy.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
a) weryfikacji danych zawartych w Formularzu;
b) odmowy przyjęcia Zamówienia;
c) odmowy realizacji Zamówienia;
d) odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach prawa lub w niniejszym Regulaminie.
6. O odmowie przyjęcia Zamówienia, odmowie realizacji Zamówienia, odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy Sprzedawca powiadamia Klienta przesyłając na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Formularzu wiadomość elektroniczną zawierającą stosowne oświadczenie oraz w miarę możliwości przyczynę złożenia tego oświadczenia.
7. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia Umowy, której przedmiotem są Towary i/lub Usługi objęte Formularzem.
8. O zawarciu Umowy Sprzedawca powiadamia Klienta przesyłając na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Formularzu wiadomość elektroniczną zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych warunków Umowy.
9. Każde prawidłowo złożone przez Klienta i przyjęte przez Sprzedawcę Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Klienta.
10. Klient jest uprawniony do cofnięcia Zamówienia do chwili przejęcia tego Zamówienia przez Sprzedawcę. Cofnięcie Zamówienia może nastąpić poprzez złożenie przez Klienta Sprzedawcy stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres obsluga.profinfo@wolterskluwer.pl.
11. Na mocy Umowy licencyjnej zawartej pomiędzy Stronami Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej oraz odpłatnej lub nieodpłatnej licencji do korzystania z E-booka lub E-czasopisma (w tym dostępnego w ramach Prenumeraty), na warunkach określonych w Zamówieniu oraz niniejszym Regulaminie. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z danego E-booka lub E-czasopisma (w tym dostępnego w ramach Prenumeraty) będzie możliwe wyłącznie za pomocą Aplikacji, o czym powiadomi Klienta w ramach Karty.
12. W ramach licencji, o której mowa w ust. 11 Klientowi przysługuje prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych do E-booka lub E-czasopisma (w tym dostępnego w ramach Prenumeraty), bez ograniczeń terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenia w pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego;
b) zwielokrotnienia w całości, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania niezbędne jest zwielokrotnienie E-booka lub E-czasopisma (w tym dostępnego w ramach Prenumeraty);
c) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania dokonanego techniką, wskazaną w pkt b) powyżej.
13. O ile nic innego nie wynika z Umowy licencyjnej, odrębnych regulaminów lub przepisów prawa Klient nie jest uprawniony do korzystania z E-booka lub E-czasopisma (w tym dostępnego w ramach Prenumeraty) w jakikolwiek sposób wykraczający poza zakres dozwolonego użytku osobistego. Dotyczy to w szczególności udzielania jakimkolwiek osobom trzecim dalszych licencji do korzystania z E-booka lub E-czasopisma (w tym dostępnego w ramach Prenumeraty) czy też udostępniania w taki sposób, aby osoby trzecie mogły mieć jakikolwiek dostęp do E-booka lub E-czasopisma (w tym dostępnego w ramach Prenumeraty), w tym w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
14. W celu uniemożliwienia Klientowi korzystania z E-booka lub E-czasopisma (w tym dostępnego w ramach Prenumeraty) w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie prawo stosowania wybranych przez siebie sposobów zabezpieczeń pliku z E-bookiem lub E-czasopismem. Sprzedawca podaje informacje o zastosowaniu takiego zabezpieczenia oraz o jego rodzaju w Księgarni lub na Karcie.
15. Jakiekolwiek naruszenie postanowień Umowy licencyjnej uprawnia Sprzedawcę do jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie Umowy może nastąpić w każdej dopuszczalnej przez prawo formie, w tym w formie elektronicznej lub dokumentowej. W przypadku wypowiedzenia Umowy licencyjnej z przyczyn wyżej wskazanych Klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot zapłaconej Ceny lub jej części, zwrot kosztów poniesionych przez Klienta za dostarczenie Usług czy też roszczenie o zapłatę przez Sprzedawcę jakiegokolwiek odszkodowania.


§ 5. Wykonywanie Umów

 

1. Realizacja przez Sprzedawcę Umowy następować będzie w terminie wskazanym na Karcie, w Koszyku lub w Formularzu. W przypadku Umowy sprzedaży Czasopism lub E-czasopism w ramach Prenumeraty realizacja przez Sprzedawcę takiej Umowy następować będzie odrębnie dla każdego numeru Czasopisma lub E-czasopisma.
2. W przypadku Zestawów realizacji każdej z Umów następuje w terminach właściwych dla danej Umowy, wskazanych na Kartach, w Koszyku lub w Formularzu.
3. Do terminów wskazanych w ust. 1 – 2 powyżej nie wlicza się dnia, w którym doszło do zawarcia Umowy.
4. Jeżeli Umowa nie może zostać zrealizowana w terminie określonym w ust. 1 – 3, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej i zaproponuje inny termin realizacji Umowy. Jeżeli Klient nie zaakceptuje nowego terminu realizacji Umowy, wówczas Umowa ulega rozwiązaniu, a żadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji Umowy.
5. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji Umowy określone w ust 1 - 3 mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca poinformuje Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o przyczynie przedłużenia terminu realizacji Umowy oraz określi nowy termin jej realizacji.
6. Klient nie będący Konsumentem może odstąpić od Umowy jeżeli Sprzedawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem Umowy co najmniej o 30 Dni roboczych. Przed odstąpieniem Klient powinien wezwać Sprzedawcę w formie pisemnej lub elektronicznej do wykonania Umowy wyznaczając Sprzedawcy dodatkowy termin do wykonania Umowy, nie krótszy niż 30 Dni roboczych.
7. Szczegółowe warunki realizacji konkretnej Umowy zawarte są na Kartach, w Koszyku lub w Formularzu.


§ 6. Sposoby dostarczania Towarów i Usług

 

1. Sposoby dostawy Towarów przez Sprzedawcę, w tym terminy i koszty obowiązujące dla konkretnego sposobu dostawy, określone są na Kartach, w Koszyku lub Formularzu. W przypadku gdy dostawy Towarów realizowane są przy pomocy podmiotów trzecich, Sprzedawca od chwili wydania Towaru takiemu podmiotowi nie ponosi odpowiedzialności za dochowanie przez niego terminu dostawy.
2. Dostawa Usług następuje poprzez umieszczenie pliku/ów z E-bookiem lub E-czasopismem na Koncie, z którego Klient może pobrać udostępnione pliki, a w przypadku gdy Klient jest użytkownikiem Aplikacji i zaznaczy odpowiednią opcję w Koszyku – dostawa Usług następuje poprzez udostępnienie E-booka lub E-czasopisma w Aplikacji.
3. Formaty plików, które zostaną udostępnione Klientowi na Koncie Sprzedawca określa na Karcie.
4. W przypadku Zestawów dostawy Usług i Towarów wchodzących w skład Zestawu realizowane są w sposób właściwy dla danego Towaru i Usługi, określony w ust. 1 – 2 powyżej.
5. W przypadku, gdy dostawa Towaru/ów ma nastąpić poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Klient przed zawarciem Umowy sprzedaży powinien dokonać zapłaty w określonym terminie Ceny oraz innych kosztów za dostarczenie Towarów. W takim przypadku do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą Ceny oraz ww. kosztów. Sprzedawca dostarcza Klientowi Towar/y poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w sposób oraz w terminie wskazanym na Karcie, w Koszyku lub Formularzu.


§ 7. Cena oraz koszty należne za dostarczenie Towarów lub Usług

 

1. Sprzedawca podaje Cenę Towaru lub Usługi na Karcie albo w Koszyku.
2. Cena nie obejmuje kosztów dostawy Towarów. W przypadku gdy wskazana w Zamówieniu łączna Cena Towarów albo Cena Zestawu obejmującego co najmniej jeden Towar przekroczy kwotę określoną przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji dostawy takich Towarów, w tym wchodzących w skład Zestawu, w określony sposób bez konieczności ponoszenia przez Klienta kosztów z tytułu realizacji dostawy w taki sposób.
3. Z tytułu dostawy Usług, w tym realizowanej w ramach Zestawu, Sprzedawca nie pobiera od Klienta żadnych dodatkowych kosztów.
4. Ostateczne i wiążące Strony Cena oraz pozostałe koszty jeśli są należne od Klienta, Sprzedawca podaje w wiadomości elektronicznej, o której mowa w § 4 ust. 6. Dotyczy to także sytuacji gdy ustalenie Ceny oraz pozostałych kosztów następuje w związku z akcją promocyjną prowadzoną przez Sprzedawcę w chwili zawarcia Umowy.
5. Sprzedawca może zastrzec, że Klient przed zawarciem Umowy powinien dokonać zapłaty Ceny oraz pozostałych kosztów jeśli są należne od Klienta, w określonym terminie. W takim przypadku do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą Ceny oraz ww. kosztów. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty przez Klienta Ceny oraz ww. kosztów uznaje się, że Sprzedawca odmówił przyjęcia Zamówienia i nie dochodzi do zawarcia Umowy.
6. Sprzedawca zobowiązany jest wystawić Klientowi dokument księgowy potwierdzający zawarcie Umowy. W przypadkach określonych w § 6 ust. 4 oraz w ust. 5 niniejszego paragrafu Sprzedawca przekaże Klientowi w formie elektronicznej dane umożliwiające dokonania płatności Ceny i pozostałych kosztów.
7. Dokumenty księgowe oraz faktury pro forma wystawiane i doręczane są Klientowi wyłącznie w formie elektronicznej.


§ 8. Promocje

 

1. O ile nic innego nie wynika ze szczegółowych warunków konkretnej Promocji wówczas:
a) nie podlega ona łączeniu z innymi Promocjami;
b) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian warunków Umów zawieranych w ramach Promocji, w tym zmian Cen;
c) Sprzedawca zastrzega sobie prawo odwołania czy zawieszenia Promocji;
d) termin trwania Promocji może zostać ograniczony do czasu wyczerpania określonej liczby Towarów lub wyczerpania nakładu Towarów.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt b) nie ma wpływu na realizację Umów zawartych przed wejściem w życie.


§ 9. Sposoby płatności Ceny oraz kosztów za dostarczenie Towarów lub Usług

 

1. Sposób płatności Ceny oraz kosztów za dostarczenie Towarów lub Usług Sprzedawca określa na Karcie lub w Koszyku.
2. W przypadku gdy według wyboru Klienta płatność Ceny oraz kosztów za dostarczenie Towarów lub Usług następuje za pośrednictwem Dostawcy usług płatniczych wówczas Klient przed dokonaniem płatności zobowiązany jest zaakceptować regulamin stosowany przez danego Dostawcę.


§ 10. Rękojmia

 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
2. W przypadku Usług Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jeżeli Usługa ma wadę prawną.
3. Niniejszym wyłącza się określoną w ust. 1 – 2 powyżej odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta będącego Quasikonsumentem oraz Klienta nie będącego Konsumentem.


§ 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta nie będącego Konsumentem z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę Umowy zawartej z tym Klientem ograniczona jest do sumy zapłaconej przez Klienta kwoty Ceny oraz zapłaconych przez Klienta kosztów za dostarczenie Towarów lub Usług. Powyższe ograniczenie dotyczy szkody rzeczywistej jak i utraconych korzyści.
2. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta za:
a) jakiekolwiek treści zawarte w Towarach lub Usługach;
b) niespełnianie przez treści zawarte w Towarach lub Usługach oczekiwań Klienta;
c) brak dostępu Klienta do Usług lub brak możliwości korzystania z Usług, jeżeli wynika to z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę.


§ 12. Umowa o POD oraz Umowa Przedsprzedaży

 

1. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 oraz 6 w przypadku zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem Umowy o POD lub Umowy Przedsprzedaży wyłącza się możliwość wypowiedzenia lub odstąpienia od niej przez ww. Klienta.
2. W razie odstąpienia przez Klienta od Umowy o POD lub Umowy Przedsprzedaży postanowienia § 11 ust. 1 stosuje się odpowiednio.


§ 13. Procedura reklamacyjna dotycząca Towarów lub Usług

 

1. Procedura reklamacyjna opisana w niniejszym paragrafie nie dotyczy Usług elektronicznych oraz reklamacji składanych przez Klientów będących Konsumentami.
2. Reklamacje, o ile możliwość ich złożenia przysługuje Klientowi, należy składać:
a) w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy;
b) w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej obsluga.profinfo@wolterskluwer.pl.
3. W reklamacji Klient zobowiązany jest podać przyczyny jej złożenia, dane dotyczące Umowy (np. kod, o którym mowa w § 4 ust. 8), dane identyfikujące Klienta (np. numer nadany Klientowi przez Sprzedawcę), adres do doręczeń, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz opis działań, o których podjęcie przez Sprzedawcę Klient wnioskuje. W przypadku wad fizycznych Towarów Klient zobowiązany jest załączyć do reklamacji dokumentację fotograficzną potwierdzającą powstanie wady.
4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 Dni roboczych od dnia jej złożenia przez Klienta.
5. W przypadku gdy treść reklamacji nie pozwala Sprzedawcy na jej rozpoznanie, Sprzedawca przed upływem terminu wskazanego w ust. 4 wezwie Klienta do jej uzupełnienia w terminie do 7 Dni roboczych od dnia doręczenia wezwania. Ww. wezwanie Sprzedawca doręcza Klientowi w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji, a w razie nie podania tego adresu - w formie pisemnej na adres do doręczeń Klienta. Nieuzupełnienie reklamacji www. terminie skutkować będzie pozostawieniem jej bez rozpoznania przez Sprzedawcę.
6. W razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca podejmie działania wnioskowane przez Klienta w reklamacji lub inne działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.


§ 14. Przepisy dotyczące Konsumentów i Quasikonsumentów

 

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do Umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem lub Quasikonsumentem zastosowanie mają postanowienia kodeksu cywilnego oraz Ustawy o PK. W przypadku Umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Quasikonsumentem dodatkowo zastosowanie mają postanowienia dokumentu pod nazwa „Dodatkowe ogólne warunki umów dla Quasikonsumentów, tj. przedsiębiorców będących osobami fizycznymi zawierającymi ze spółką Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, a nieposiadającą dla nich charakteru zawodowego (nr 1/2021)”.
2. Sprzedawca oświadcza, że:
a) w przypadku gdy organizuje Promocję polegającą na sprzedaży wiązanej, w ramach której Sprzedawca sprzedaje Konsumentowi lub Quasikonsumentowi – ze względu na łączną wartość Umowy – Towary i/lub Usługi po Cenie obniżonej (promocyjnej) lub w gratisie, wówczas Konsument lub Quasikonsument może odstąpić od Umowy jedynie w całości, tj. co do wszystkich Towarów i/lub Usług objętych daną Umową, albo wyłącznie w części dotyczącej Towarów i/lub Usług oferowanych po Cenie obniżonej (promocyjnej) lub w gratisie;
b) w przypadku gdy Sprzedawca udziela Konsumentowi lub Quasikonsumentowi – ze względu na wartość Umowy równą lub przekraczającą zastrzeżony limit – rabatu, wówczas Konsument lub Qusikonsument, zmniejszając – w związku z wykonaniem prawa odstąpienia od części Umowy – wartość Umowy do poziomu poniżej zastrzeżonego limitu, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy pełnej Ceny (bez uwzględnienia takiego rabatu) Towarów i/lub Usług, których odstąpienie nie dotyczy;
c) w przypadku gdy Konsument lub Quasikonsument chce zrezygnować z Towarów i/lub Usług zakupionych po Cenie standardowej w ramach Promocji polegającej na sprzedaży wiązanej, lecz zachować własność Towarów/lub Usług zakupionych po Cenie promocyjnej lub w gratisie, wówczas Konsument lub Quasikonsument powinien zobowiązać się do nabycia w terminie 14 dni pozostałych Towarów i/lub Usług po Cenach standardowych, składając oświadczenie woli przyjęcia takiego zobowiązania i wysyłając je na adres poczty elektronicznej: obsluga.profinfo@wolterskluwer.pl lub adres siedziby Sprzedawcy. Do biegu terminu oraz warunków jego zachowania, (częściowego) zwrotu wzajemnych świadczeń oraz rozliczeń, a także odpowiedzialności postanowienia ust. 2-10 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Quasikonsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą przyjęcie oraz treść zmienionego Zamówienia, a także zawierającą odpowiednią fakturę.
3. Z zastrzeżeniem ust. 13 Konsumentowi oraz Quasikonsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się dla:
a) Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
b) Umowy, która obejmuje wiele Towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
c) Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
d) pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.
4. Konsument lub Quasikonsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres poczty elektronicznej obsluga.profinfo@wolterskluwer.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi lub Quasikonsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Quasikonsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi lub Quasikonsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Qusikonsument, chyba że Konsument lub Quasikonsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub Quasikonsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Quasikonsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Quasikonsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Jeżeli Konsument lub Quasikonsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Quasikonsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Konsument lub Quasikonsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument lub Quasikonsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
11. Konsument lub Quasikonsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
12. Jeżeli Konsument lub Quasikonsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o PK, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie Ceny. Jeżeli Cena jest nadmierna, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
13. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi lub Quasikonsumentowi w odniesieniu do Umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o PK, a w szczególności od Umowy:
a) o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Quasikonsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Quasikonsumenta albo służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o Prenumeratę;
e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Quasikonsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
14. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.
15. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru (kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: obsluga.klienta@wolterskluwer.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, z dopiskiem „Dział Obsługi Klienta” i „reklamacja”.
16. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
17. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 16, uważa się, że uznał reklamację.
18. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
19. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, Sprzedawca na swój koszt wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub – jeżeli wymiana nie będzie możliwa – zwróci Cenę zapłaconą przez Konsumenta za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru. Wymiana lub zwrot nastąpi do 14 dni od daty uznania reklamacji.
20. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub Quasikonsumentem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, z zastrzeżeniem pouczeń zawartych w ust. 21 - 22 poniżej.
21. Sprzedawca informuje, że istnieje możliwość skorzystania przez Konsumenta lub Quasikonsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
a) poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, gdzie rolę mediatora w sporze pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub Quasikonsumentem pełni pracownik ww. inspektoratu, zachowując zasady bezstronności i rzetelności, mając za zadanie m.in. zaproponować dostępne sposoby rozwiązania sporu; mediacja odbywa się z udziałem obu stron, bezpośrednio w siedzibie ww. inspektoratu albo w siedzibie Sprzedawcy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;
b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, w tym np. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
Nadto Konsument lub Quasikonsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów; powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest udzielania wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej, konsumentom; więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
22. Konsument lub Quasikonsument może poddać spór pod rozstrzygnięcie za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
23. Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PK, przepisów tej Ustawy i co za tym idzie postanowień wprowadzonych do Regulaminie na jej podstawie w odniesieniu do Konsumentów lub Quasikonsumentów, nie stosuje się do Umów, jeżeli Konsument lub Quasikonsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.


§ 15. Postanowienie końcowe

 

1. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące Umów zawartych na podstawie Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.
2. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Księgarni.
3. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych regulowane są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://pomoc.wolterskluwer.pl/polityka-prywatnosci-wolters-kluwer-sp-z-o-o/. Z zastrzeżeniem ogólności zdania poprzedzającego, Sprzedawca informuje Klienta, że jego dane osobowe mogą być przetwarzane na zlecenie Sprzedawcy przez podmioty trzecie, takie jak CENEO.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w celu marketingu bezpośredniego, w tym badania satysfakcji Klienta z Księgarni.


§ 16. Zmiany Regulaminu

 

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w tym o charakterze technicznym, prawnym oraz zmianą zasad sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług.
2. Sprzedawca zamieści informację o zmianie Regulaminu w Księgarni oraz poinformuje bezpośrednio Klientów posiadających Konta o jego zmianie wysyłając do nich wiadomość na wskazany przez Klienta adres poczty elektroniczne lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio na Koncie.
3. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż z upływem 14 Dni roboczych od momentu zamieszczenia informacji, o której mowa w ust. 2.


§ 17. Wejście w życie Regulaminu

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.11.2021 r. i dotyczy wszystkich zawartych w tym dniu i po tym dniu. Umowy zawarte do dnia 21.11.2021 r podlegają postanowieniom Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym, który jest dostępny na stronie internetowej https://www.profinfo.pl/regulamin-sklepu-2018

 

Pozostańmy w kontakcie

Media społecznościowe

Dołącz do nas

YouTube twitter  Linkedin  facebook  instagram 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę