Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Regulamin akcji promocyjnej „Strefa Studenta”

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Akcji jest Wydawnictwo, tj. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pozostałe dane organizatora Akcji zostały wskazane w § 2 Regulaminu
2. Akcja prowadzona jest w okresie od dnia 14.09.2022 r. do odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania (zakończenia) Akcji w dowolnym momencie.
3. Wydawnictwo oświadcza, że z oferty udostępnionej w ramach Akcji nie mogą skorzystać osoby, w stosunku do których Wydawnictwo posiada w dacie złożenia zamówienia jakąkolwiek wymagalną wierzytelność z jakiegokolwiek tytułu.

§2 Definicje
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
„Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, o ile takie zostaną sporządzone;
„Akcji” – należy przez to rozumieć organizowaną w oparciu o Regulamin akcję promocyjną skierowaną do Klientów; w ramach Akcji Wydawnictwo udostępnia Klientom możliwość nabywania Publikacji na promocyjnych warunkach mogących obejmować m.in. udzielanie rabatów i darmową dostawę Publikacji, przy czym aktualne promocyjne warunki Akcji określone są każdorazowo na stronie internetowej Sklepu;
„Regulaminie Sklepu” – należy przez to rozumieć dokument pod nazwą „REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ PROFINFO.PL”, który obowiązuje od 22.11.2021 r., dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.profinfo.pl;
„Wydawnictwie” – należy przez to rozumieć WOLTERS KLUWER POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa; rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 709879; NIP: 5830018931; BDO: 000110936; kapitał zakładowy: PLN 19,919,527.00);
„Kliencie” – należy przez to rozumieć osobę spełniającą warunki określone w § 3 Regulaminu, która wzięła udział w Akcji na warunkach określonych w Regulaminie;
„Konsumencie” – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
„Quasikonsumencie” – oznacza to osobę fizyczną zawierająca z Wydawnictwem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego;
„Sklepie” – należy przez to rozumieć sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.profinfo.pl;
„Publikacji” – należy przez to rozumieć publikacje papierowe oraz e-booki wydawnictwa Wolters Kluwer Polska oferowane w Sklepie;
„RODO” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§3 Warunki uczestnictwa w Akcji
1. Wydawnictwo oświadcza, że oferta udostępniona w ramach Akcji jest skierowana wyłącznie do Klientów będących osobami fizycznymi.
2. Wydawnictwo oświadcza, że oferta udostępniona w ramach Akcji jest skierowana wyłącznie do Klientów, którzy w chwili składania zamówienia są wpisani na listę studentów na dowolnym kierunku studiów na uczelni, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. 2022.574 z późn. zm.).
3. Spełnienie statusu lub warunków do skorzystania z oferty udostępnianej w ramach Akcji będzie weryfikowane na podstawie aktualnej, ważnej legitymacji studenta, której skan (kopię) należy złożyć w sposób wskazany w pkt 4 poniżej.
4. Aby wziąć udział w Akcji Klient musi dokonać rejestracji w Sklepie, a następnie korzystając z zakładki Moja Strefa dodać skan legitymacji studenta. W ten sposób Klient uzyskuje możliwość brania udziału w Akcji, tj. składania zamówień na warunkach z niej wynikających, przez okres 12 miesięcy od dnia dodania skanu legitymacji. Po upływie 12 miesięcy Klient zamierzający nadal brać udział w Akcji powinien ponownie dodać skan legitymacji studenta w sposób wskazany w zdaniu pierwszym.
5. W ramach czynności opisanych w pkt 4 powyżej Klient może być zobowiązany do podania (wpisania w odpowiednich polach) następujących danych: nazwa uczelni, kierunek studiów, rok studiów, na którym Klientznajduje się w chwili zapisu do Strefy studenta.
6. Wydawnictwo informuje, że dodanie skanu legitymacji studenta służy wyłącznie do weryfikacji uprawnień Klienta do wzięcia udziału w Akcji. Ww. skan zostanie trwale usunięty z systemów Wydawnictwa najpóźniej po ustaniu uzasadnionego interesu Wydawnictwa jako administratora danych, tj. po upływie okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z udziałem w Akcji.
7. Aby wziąć udział w Akcji Klient każdorazowo musi być zalogowany do Sklepu. Zalogowanie do Sklepu jest warunkiem koniecznym, aby Klient mógł widzieć na stronie internetowej Sklepu ceny Publikacji przewidziane w ramach Akcji oraz inne warunki promocyjne Akcji i dokonać zakupu z uwzględnieniem tych cen i warunków.
8. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość weryfikacji spełnienia kryteriów wskazanych w niniejszym paragrafie. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Klienta któregokolwiek z kryteriów Wydawnictwo będzie miało prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub – gdy zamówienie zostało przyjęte – rozwiązania umowy zawartej na jego podstawie ze skutkiem natychmiastowym.
9. Gdyby okazało się, że Klient w zamówieniu podał dane nieprawdziwe Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, a gdy umowa na podstawie złożonego zamówienia została już zawarta, rozwiązania tej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§4 Zamówienia, Umowa
1. Wydawnictwo dopuszcza możliwość składania zamówień w ramach Akcji wyłącznie za pośrednictwem Sklepu. Złożenie przez Klienta zamówienia w ramach Akcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i Regulaminu Sklepu.
2. W związku ze złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest podać wszystkie wymagane przez Wydawnictwo informacje, w tym w szczególności imię, nazwisko i adres e-mail.
3. O przyjęciu zamówienia Wydawnictwo powiadomi Klienta niezwłocznie. Przyjęcie zamówienia może być poprzedzone wysłaniem do Klienta wiadomości elektronicznej, w której treści znajduje się prośba o potwierdzenie adresu e-mail Klienta. Potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie na link potwierdzający zawarty w ww. wiadomości elektronicznej. Niedokonanie ww. potwierdzenia uniemożliwia dalszy proces realizacji zamówienia wskutek czego nie dochodzi do zawarcia umowy.
4. Gdyby okazało się, że Klient w zamówieniu podał dane niepełne Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do
a) wezwania Klienta do ich uzupełnienia lub
b) odmowy przyjęcia zamówienia co skutkuje brakiem zawarcia umowy.
5. W przypadku braku uzupełnienia danych pomimo wezwania Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, a gdy umowa na podstawie złożonego zamówienia została już zawarta, rozwiązania tej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§5 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Akcji i dotyczące składania oraz realizacji zamówień mogą być składane drogą elektroniczną na adres: obsluga.profinfo@wolterskluwer.pl lub telefonicznie, pod numerem telefonu: 801 04 45 45.
2. Szczegółowe zasady składania reklamacji reguluje Regulamin Sklepu.

§6 Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych Klienta, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania tych danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia na warunkach przewidzianych w Akcji. Klientowi przysługują prawa dostępu do jego danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności, której treść dostępna jest pod adresem http://www.wolterskluwer.pl/polityka-prywatnosci.
3. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez administratora w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zamówienia, a jeśli Klient udzielił określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, administrator będzie przetwarzać dane Klienta na podstawie jego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności dostępnej pod adresem wskazanym w pkt 2 powyżej, w tym w celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów).
4. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności dostępnej pod adresem wskazanym w pkt 2 powyżej, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych.
5. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com.

§7 Postanowienia końcowe
1. W przypadku Klientów posiadających status Konsumenta lub Quasikonsumenta informacje i pouczenia, w tym dotyczące reklamacji i możliwości odstąpienia od umowy, zawarto w Regulaminie Sklepu.
2. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych regulowane są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: http://www.wolterskluwer.pl/polityka-prywatnosci.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.09.2022 r. i ma zastosowanie do zamówień złożonych od tego dnia, chyba że Wydawnictwo postanowi inaczej.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin Sklepu.

Pozostańmy w kontakcie

Media społecznościowe

Dołącz do nas

YouTube twitter  Linkedin  facebook  instagram 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę