Facebook

Strefa zniżek do -80%

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Regulamin subskrypcji biuletynu księgarni internetowej profinfo.pl

1. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 709879, o kapitale zakładowym (kapitale wpłaconym w całości) w wysokości 15.000.524 PLN, NIP 583-001-89-31, REGON 190610277, zwana dalej "Usługodawcą", świadczy drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na zamówienie osób fizycznych, zwanych dalej "Usługobiorcami", nieodpłatną usługę, zwaną dalej "usługą", wysyłania na adres elektroniczny "NEWSLETTERA profinfo.pl" zwanego dalej "Biuletynem", zawierającego informacje o nowych publikacjach, zapowiedziach i promocjach, a także informacje handlowe dotyczące usług i produktów Usługodawcy.
2. W celu prawidłowego korzystania z usługi wymagane jest:
- połączenie z siecią Internet,
- posiadanie przez Usługobiorcę adresu elektronicznego, którym może On samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji usługi;

Biuletyn wysyłany jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem nie częściej niż 2 razy w tygodniu.

3.Usługodawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w niniejszym Regulaminie Usługobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Aby zamówić usługę Usługobiorca powinien:
- połączyć się on-line ze stroną Usługodawcy - www.profinfo.pl
- kliknąć na pole Newsletter (w górnym pasku ekranu),
- zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i ją zaakceptować,
- wpisać adres elektroniczny, wybrać interesującą dziedzinę, i nacisnąć klawisz "Wyślij",
- potwierdzić zamówienie usługi w liście elektronicznym przesyłanym na podany adres elektroniczny Usługodawcy.

Dopiero po potwierdzeniu adres elektroniczny Usługobiorcy zostanie dopisany do bazy wysyłkowej.

5. Usługobiorca, który prawidłowo złożył zamówienie oświadcza tym samym, że:
posiada zdolność do czynności prawnych oraz że podany przez Niego w zamówieniu adres elektroniczny jest adresem, którym ma On prawo dysponować w zakresie
- wymaganym do realizacji usługi;
- wyraża zgodę na otrzymywanie informacji opisanych w pkt 1 niniejszego Regulaminu.
6. Usługodawca włączy podany mu adres elektroniczny Usługobiorcy do bazy wysyłkowej i będzie korzystać z tego adresu wyłącznie w celu wykonywania usługi.
7. Usługodawca nie będzie udostępniać osobom trzecim podanego mu w celu wykonywania usługi adresu elektronicznego Usługobiorcy.
8. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem tej usługi oprócz adresu elektronicznego Usługobiorcy nie przetwarza jakichkolwiek innych danych osobowych Usługobiorcy związanych z tą usługą.
9. W każdym czasie Usługobiorca może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji opisanych w pkt 1 niniejszego Regulaminu.
W celu odwołania zgody Usługobiorca zobowiązany jest do:
- przesłania Usługodawcy na następujący adres elektroniczny: profinfo@wolterskluwer.pl informacji o treści: "rezygnacja" lub
- klikając w link na dole otrzymywanego Biuletynu o treści [rezygnuję z usługi].
10.  Po otrzymaniu oświadczenia o odwołaniu zgody, jak i po zaprzestaniu świadczenia usług z przyczyn określonych w pkt 10 Usługodawca usunie adres elektroniczny Usługobiorcy ze swej bazy wysyłkowej.
11. Reklamacje w zakresie niniejszej usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny: profinfo@wolterskluwer.pl.
Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny Usługobiorcy, o ile reklamacja została wysłana z innego adresu, oraz szczegółowy opis problemu.
Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę.
Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Usługobiorcy.
12.  Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia usług opisanych w pkt 1.
O zamiarze zaprzestania świadczenia usług Usługodawca poinformuje Usługobiorcę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem wysyłając stosowne zawiadomienie w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny podany przez Usługobiorcę w zamówieniu.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania usługi, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu).
13. Usługodawca ma prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem iż zmieniony Regulamin będzie wiązać Usługobiorcę, o ile w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, nie oświadczy On w trybie określonym w pkt 10 o swej rezygnacji z usług.
14. Zmieniony Regulamin w żadnym razie nie może pozbawić Usługobiorcę prawa opisanego w pkt 10. Zmiany niniejszego Regulaminu są ogłaszane na stronie www.profinfo.pl oraz za pośrednictwem newslettera - i wchodzą w życie w terminie podanym wraz ze zmianą. Usługobiorca powiadamiany jest każdorazowo o zmianie niniejszego Regulaminu e-mailem zawierającym zmiany Regulaminu oraz jego tekst jednolity.

Pozostańmy w kontakcie

Media społecznościowe

Dołącz do nas

YouTube twitter  Linkedin  facebook  instagram 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę