Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Strefa Aplikanta”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Akcji jest Wydawnictwo, tj. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pozostałe dane organizatora Akcji zostały wskazane w § 2 Regulaminu.
2. Akcja prowadzona jest w okresie od dnia 19.02.2020 r. do odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania (zakończenia) Akcji w dowolnym momencie.
3. Wydawnictwo oświadcza, że z oferty udostępnionej w ramach Akcji nie mogą skorzystać osoby, w stosunku do których Wydawnictwo posiada w dacie złożenia zamówienia jakąkolwiek wymagalną wierzytelność z jakiegokolwiek tytułu.

§ 2
Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
„Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, o ile takie zostaną sporządzone;
„Akcji” – należy przez to rozumieć organizowaną w oparciu o Regulamin akcję promocyjną skierowaną do Klientów;
„Regulaminie Sklepu” – należy przez to rozumieć dokument pod nazwą „REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ PROFINFO.PL - obowiązujący od 22.11.2021 r.”
dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.profinfo.pl/regulamin-sklepu;
„OWU” – należy przez to rozumieć dokument pod nazwą „Ogólne Warunki Umowy dotyczące korzystania przez niekonsumentów z publikacji elektronicznych „LEX” Nr 2/2020”, dostępny na stronie internetowej pod adresem https://pomoc.wolterskluwer.pl/category/owu-i-regulaminy/;
„Regulaminie Konsumenckim” – należy przez to rozumieć dokument pod nazwą „Ogólne warunki umowy dotyczące korzystania przez konsumentów z publikacji elektronicznych „LEX” Nr 2/2020” dostępny pod adresem https://pomoc.wolterskluwer.pl/category/owu-i-regulaminy/;
„Wydawnictwie” – należy przez to rozumieć WOLTERS KLUWER POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa; rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 709879; NIP: 5830018931; kapitał zakładowy: PLN 19,919,527.00);
„Kliencie” – należy przez to rozumieć osobę spełniającą warunki określone w § 3 ust. 2 i 5 Regulaminu, która skorzystała z Akcji na warunkach określonych w Regulaminie;
„Programie” – należy przez to rozumieć internetowy serwis wydawany pod marką „LEX”, udostępniany w ramach Akcji na warunkach w niej przewidzianych;
„Publikacji” – należy przez to rozumieć publikacje książkowe w postaci drukowanej oraz produkty elektroniczne;
„Sklepie” – należy przez to rozumieć sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.profinfo.pl;
„RODO” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
„przepisach UODO” – należy przez to rozumieć aktualnie obowiązujące w dacie zawarcia lub wykonywania Umowy przepisy RODO i krajowe (polskie) bezwzględnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 3
Warunki uczestnictwa w Akcji

1. Wydawnictwo oświadcza, że oferta udostępniona w ramach Akcji jest skierowana wyłącznie do Klientów będących osobami fizycznymi.
2. Wydawnictwo oświadcza, że oferta udostępniona w ramach Akcji jest skierowana wyłącznie do Klientów, którzy w chwili składania zamówienia są wpisani na listę aplikantów aplikacji radcowskiej, adwokackiej, sądowej, prokuratorskiej, notarialnej, komorniczej lub rzeczniowskiej i złożyły ślubowanie.
3. Spełnienie statusu lub warunków do skorzystania z oferty udostępnianej w ramach Akcji będzie weryfikowane na podstawie legitymacji aplikanta, której skan (kopię) należy złożyć w sposób wskazany w pkt 4 poniżej.
4. Aby wziąć udział w Akcji Klient musi dokonać rejestracji w Sklepie, a następnie korzystając z zakładki Moja Strefa dodać skan legitymacji aplikanta. W ten sposób Klient uzyskuje możliwość brania udziału w Akcji, tj. składania zamówień na warunkach z niej wynikających, przez okres 12 miesięcy od dnia dodania skanu legitymacji. Po upływie 12 miesięcy Klient zamierzający nadal brać udział w Akcji powinien ponownie dodać skan legitymacji aplikanta w sposób wskazany w zdaniu pierwszym.
5. Wydawnictwo informuje, że dodanie skanu legitymacji aplikanta służy wyłącznie do weryfikacji uprawnień Klienta do wzięcia udziału w Akcji. Ww. skan zostanie trwale usunięty z systemów Wydawnictwa po ustaniu uzasadnionego interesu Wydawnictwa jako administratora danych, tj. po upływie okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z udziałem w Akcji.
6. Aby wziąć udział w Akcji Klient każdorazowo musi być zalogowany do Sklepu. Zalogowanie do Sklepu jest warunkiem koniecznym, aby Klient mógł widzieć na stronie internetowej Sklepu ceny Publikacji przewidziane w ramach Akcji i dokonać zakupu z uwzględnieniem tych cen.
7. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość weryfikacji spełnienia kryteriów wskazanych w niniejszym paragrafie. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Klienta któregokolwiek z kryteriów Wydawnictwo będzie miało prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub – gdy zamówienie zostało przyjęte – rozwiązania umowy zawartej na jego podstawie ze skutkiem natychmiastowym.
8. Gdyby okazało się, że Klient w zamówieniu podał dane nieprawdziwe Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, a gdy umowa na podstawie złożonego zamówienia została już zawarta, rozwiązania tej umowy ze skutkiem natychmiastowym. Nadto, w przypadkach opisanych w zdaniu poprzednim, Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do złożenia do właściwego organu samorządu zawodowego, do którego Klient należy, wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

§ 4
Warunki szczególne dotyczące publikacji elektronicznych

1. Złożenie przez Klienta zamówienia w ramach Akcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i - przez odesłanie – OWU (Klienci - licencjobiorcy niebędący konsumentami) lub Regulaminu Konsumenckiego (Klienci - licencjobiorcy będący konsumentami).
2. Celem skorzystania z Programu Klient powinien założyć konto użytkownika w tzw. serwisie logowania. Niezałożenie ww. konta spowoduje brak możliwości autoryzacji Klienta do Programu i uniemożliwi Klientowi korzystanie z niego.
3. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez Wydawnictwo dochodzi do zawarcia umowy licencyjnej; prawa i obowiązki stron umowy określają Regulamin, OWU (Klienci niebędący konsumentami) lub Regulamin Konsumencki (Klienci będący konsumentami), a także obowiązujące przepisy prawa.
4. Licencja, o której mowa w pkt 3 powyżej ma charakter niewyłączny i niezbywalny. Oznacza to, że Klient nie ma prawa przenoszenia praw do ww. licencji na inne podmioty. Klient nie może też udostępniać Programu ani jego fragmentów innym osobom lub podmiotom. Naruszenie przez Klienta niniejszego punktu uprawnia Wydawnictwo do rozwiązania umowy na korzystanie z Programu ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5
Zamówienia, Umowa

1. Wydawnictwo dopuszcza możliwość składania zamówień w ramach Akcji wyłącznie za pośrednictwem Sklepu.
2. W związku ze złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest podać wszystkie wymagane przez Wydawnictwo informacje, w tym w szczególności imię, nazwisko i adres e-mail.
3. O przyjęciu zamówienia Wydawnictwo powiadomi Klienta niezwłocznie. Przyjęcie zamówienia może być poprzedzone wysłaniem do Klienta wiadomości elektronicznej, w której treści znajduje się prośba o potwierdzenie adresu e-mail Klienta. Potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie na link potwierdzający zawarty w ww. wiadomości elektronicznej. Niedokonanie ww. potwierdzenia uniemożliwia dalszy proces realizacji zamówienia wskutek czego nie dochodzi do zawarcia umowy.
4. Gdyby okazało się, że Klient w zamówieniu podał dane niepełne Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do:
a) wezwania Klienta do ich uzupełnienia lub
b) odmowy przyjęcia zamówienia co skutkuje brakiem zawarcia umowy.
5. W przypadku braku uzupełnienia danych pomimo wezwania Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, a gdy umowa na podstawie złożonego zamówienia została już zawarta, rozwiązania tej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Akcji i składania oraz realizacji zamówień mogą być składane drogą elektroniczną na adres: obsluga.klienta@wolterskluwer.pl lub telefonicznie, pod numerem telefonu: 801 04 45 45.
2. Reklamacje dotyczące wykonywania umowy licencyjnej na dostęp do Programu i korzystania z jej przedmiotu mogą być składane na zasadach opisanych w OWU (Klienci niebędący konsumentami) lub Regulaminie Konsumenckim (Klienci będący konsumentami). W pozostałym zakresie zasady składania reklamacji reguluje Regulamin Sklepu.

§ 7
Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych Klienta, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania tych danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa.
2. Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia na warunkach przewidzianych w Akcji, a także, że Klientowi przysługują prawa dostępu do jego danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności, której treść dostępna jest pod adresem http://www.wolterskluwer.pl/polityka-prywatnosci.
3. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zamówienia, a jeśli Klient udzielił określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, będziemy przetwarzać dane Klienta na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności dostępnej pod adresem wskazanym w pkt 2 powyżej, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów).
4. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności dostępnej pod adresem wskazanym w pkt 2 powyżej, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych.
5. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. W przypadku Klientów posiadających status konsumenta informacje i pouczenia zawarto w Regulaminie Sklepu.
2. W przypadku Klientów posiadających status quasikonsumenta (tj. będących osobami fizycznymi zawierającymi z Licencjodawcą umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego) informacje i pouczenia dotyczące możliwości odstąpienia od umowy, zawarto w „Dodatkowych ogólnych warunkach umów dla quasikonsumentów, tj. przedsiębiorców będących osobami fizycznymi zawierającymi ze spółką wolters kluwer polska sp. z o.o. umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, a nieposiadającą dla nich charakteru zawodowego (nr 1/2021)”, dostępnych na stronie internetowej pod adresem https://pomoc.wolterskluwer.pl/dodatkowe-ogolne-warunki-umow-dla-quasikonsumentow/.
2. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych regulowane są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: http://www.wolterskluwer.pl/polityka-prywatnosci.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.02.2020 r. i ma zastosowanie do zamówień złożonych od tego dnia, chyba że Wydawnictwo postanowi inaczej.
4. Do stosunków prawnych powstałych w związku z umową zawartą na podstawie złożonego zamówienia na dostęp (licencję) do Programów:
a) pomiędzy Wydawnictwem a Klientem niebędącym konsumentem w ramach Akcji – zastosowanie mają postanowienia OWU;
b) pomiędzy Wydawnictwem a Klientem będącym konsumentem w ramach Akcji – zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Konsumenckiego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub w OWU albo Regulaminie Konsumenckim stosuje się Regulamin Sklepu.

Pozostańmy w kontakcie

Media społecznościowe

Dołącz do nas

YouTube twitter  Linkedin  facebook  instagram 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę