Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH

Dział I. Definicje wybranych pojęć

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
„Regulaminie” - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
„Regulaminie Sklepu internetowego” - należy przez to rozumieć dostępny na stronie https://www.profinfo.pl/regulamin-sklepu Regulamin Sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę;
„Sprzedawcy” - należy przez to rozumieć Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy (miejsce przechowywania dokumentacji ww. Spółki), pod nr KRS 709879, o kapitale zakładowym w wysokości 19.919.527 PLN, NIP 583-001-89-31, REGON 190610277, posiadającą status dużego przedsiębiorcy;
„Kliencie” lub zamiennie „Kupującym” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych;
„Stronach” - należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu; pojęcie „Strony” zaś odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna;
„Użytkowniku końcowym” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, której Klient przyznał prawo do korzystania z publikacji wyłącznie w jego imieniu i na jego rzecz, tj. na wewnętrzne potrzeby własne Klienta; o ile Strony nie zastrzegą w umowie inaczej w każdym przypadku Użytkownikiem końcowym może być tylko osoba fizyczna wykonująca pracę lub świadcząca usługi na rzecz Klienta, korzystająca z publikacji w związku ze świadczeniem tej pracy/usług, której prawo do korzystania z tej publikacji Klient przypisał w ramach Aplikacji; każde naruszenie Umowy (w tym Regulaminu) dokonane przez Użytkownika końcowego traktowane jest równoznaczne z naruszeniem dokonanym przez Klienta ze wszystkimi skutkami stąd wynikającymi;
„Sklepie internetowym” - należy przez to rozumieć prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.profinfo.pl sklep internetowy, za pośrednictwem którego Sprzedawca sprzedaje publikacje znajdujące się w jego ofercie;
„publikacji” - należy przez to rozumieć treść cyfrową w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta zawierającą np. treści tekstowe, materiały audio, wizualne lub audiowizualne, będące utworami w rozumieniu Prawa autorskiego, w tym m.in. ebooki, audiobooki, eczasopisma. Treść cyfrowa może być zapisana w formacie PDF, EPUB, MOBI lub innym oferowanym przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, stosownie do informacji podanej obok danej publikacji;
„Aplikacji” - należy przez to rozumieć aplikację lub serwis internetowy pod wspólną nazwą „Smarteca”, za pomocą której Klienci oraz Użytkownicy końcowi mogą korzystać z publikacji na zasadach określonych w regulaminie Aplikacji dostępnym na stronie https://www.profinfo.pl/regulamin-smarteca;
„koncie” – należy przez to rozumieć funkcjonalność Sklepu internetowego, w ramach której gromadzone są dane Klienta, dane dotyczące składnych przez Klienta zamówień na publikacje jak i za pomocą której udostępniane są Klientowi zakupione przez Klienta publikacje;
„Serwisie autoryzacyjnym” – należy przez to rozumieć serwis informatyczny umożliwiający autoryzację Klientów do konta, za pomocą loginu i hasła; autoryzacja i korzystanie z Serwisu autoryzacyjnego odbywa się zgodnie z Zasadami korzystania dostępnymi w jego treści na stronie https://borg.wolterskluwer.pl/Content/doc/terms_of_use.pdf;
„Zasadach korzystania” – należy przez to rozumieć dokument określający reguły zakładania, modyfikacji i usuwania konta w Sklepie internetowym, a także pozostałe zasady korzystania z Serwisu autoryzacyjnego, dostępny w samym Serwisie; Zasady korzystania są również udostępniane nieodpłatnie osobie zainteresowanej zawarciem umowy ze Sprzedawcą - przed jej zawarciem, w formie adekwatnej do sposobu komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a potencjalnym Klientem;
„koszyku” - należy przez to rozumieć składnik Sklepu internetowego, który służy do określenia przez Klienta danych dotyczących zamówienia, które tworzy w oparciu o narzędzia informatyczne oferowane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy;
„Konsumencie” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 kc oraz osobę fizyczną posiadającą status quasikonsumenta w rozumieniu postanowień dokumentu pod nazwą „Dodatkowe ogólne warunki umów dla quasikonsumentów, tj. przedsiębiorców będących osobami fizycznymi zawierającymi ze spółką Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, a nieposiadającą dla nich charakteru zawodowego (nr 1/2023)”;
„kc” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
„Prawie autorskim” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
„Ustawie o prawach konsumenta” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Dział II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zakupu publikacji od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
2. Regulamin jest dostępny na stronie https://www.profinfo.pl/regulamin-sklepu dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.
3. Zakupu publikacji za pośrednictwem Sklepu internetowego może dokonać tylko taki Kupujący, który przed zakupem zarejestruje się w Sklepie internetowym lub który posiada tam już swoje konto.
4. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego na zakup publikacji oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu internetowego i akceptuje oba te regulaminy bez zastrzeżeń.
5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin Sklepu internetowego. W przypadku gdy Kupujący oraz Użytkownicy końcowi korzystać będą z publikacji za pośrednictwem Aplikacji stosuje się Regulamin Aplikacji.
6. W razie sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu i pozostałymi ww. regulaminami pierwszeństwo ma Regulamin.
7. W przypadku publikacji stanowiących eczasopisma niniejszy Regulamin ma zastosowanie jedynie do zakupu przez Kupującego pojedynczych numerów eczasopism. Udostępnianie eczasopism w formie prenumeraty odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji Smarteca dostępnym na stronie https://www.profinfo.pl/regulamin-smarteca.
8. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, Regulaminem Aplikacji oraz Regulaminem Sklepu internetowego stosuje się przepisy prawa cywilnego, w tym przepisy kc, Prawa autorskiego oraz Ustawy o prawach konsumentów.

Dział III. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień na publikacje

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 3 Działu II Regulaminu, Klient zamawia publikację za pośrednictwem Sklepu internetowego stosując się do instrukcji i wytycznych zawartych na stronie https://www.profinfo.pl/.
2. Elektroniczny formularz zamówienia dostępny w Sklepie internetowym określa dane wymagane do realizacji zamówienia oraz dane mające charakter opcjonalny.
3. Klient dokonuje zamówienia publikacji zaznaczając ją w Sklepie internetowym za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie w samym koszyku doprecyzowuje wskazane tam elementy zamówienia. Zastrzega się przy tym (patrz Dział V Regulaminu), że przy każdej publikacji oferowanej Klientowi w Sklepie internetowym, Sprzedawca zamieszcza dodatkowe ogólne postanowienia określające zakres udzielonej na korzystanie z tej publikacji licencji, liczbę dostępów w ramach Aplikacji, typ pliku i ewentualnie inne dane dotyczące tej publikacji. Klient winien bardzo dokładnie zapoznać się z tymi postanowieniami przed złożeniem zamówienia.
4. Po prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia Klient winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi danymi, które tam wprowadził i kliknąć przycisk „ZAMAWIAM”. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu formularza zamówienia system teleinformatyczny Sprzedawcy będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania zamówienia.
5. Z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej, w terminie do 24 godzin od momentu doręczenia zamówienia do Sprzedawcy w podany w pkt 4 powyżej sposób, system teleinformatyczny Sprzedawcy wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej Klienta podany w treści zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując w szczególności takie dane jak: przedmiot zamówienia, cenę, sposób płatności. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, ale przed dokonaniem płatności za jego przedmiot, Klient może jeszcze odstąpić od umowy przesyłając informację „Rezygnuję z zamówienia” na adres: obsluga.klienta@wolterskluwer.pl z podaniem numeru zamówienia, danych Klienta i adresu poczty elektronicznej wskazanego w zamówieniu. W celu uzyskania dostępu do publikacji Klient zobowiązany jest dokonać płatności ceny za tę publikację. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia na publikację po dokonaniu przez Kupującego za pośrednictwem dostawcy systemu płatności zapłaty ceny i jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy. Po zaksięgowaniu ceny Sprzedawca poinformuje Klienta o rozpoczęciu realizacji zamówienia poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres poczty elektronicznej. Udostępnianie publikacji nastąpi nie później niż w ciągu 12 godzin od wysłania ww. wiadomości elektronicznej. O udostępnieniu publikacji na koncie lub w ramach Aplikacji Klient zostanie poinformowany poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres poczty elektronicznej. Klienci mogą otrzymać fakturę elektroniczną, wystawioną i doręczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po udostępnieniu publikacji. Szczegółowe zasady płatności określone zostały na stronie wybranego przez Klienta w zamówieniu dostawcy systemu płatności.
6. Sprzedawca może - w procesie składania zamówienia, poprzez swój system teleinformatyczny - zaproponować określonym przez siebie kategoriom Klientów, płatność w formie przedpłaty. W przypadku, gdy Klient, po zaproponowaniu mu - stosownie do powyższego - zapłaty w formie przedpłaty wybierze tę formę płatności, nie będą miały do Niego zastosowania postanowienia pkt 5 powyżej. W terminie do 24 godzin od momentu doręczenia zamówienia do Sprzedawcy w podany w pkt 4 powyżej sposób, system teleinformatyczny Sprzedawcy wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej Klienta podany w treści zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując w szczególności takie dane jak: przedmiot zamówienia, cenę, sposób płatności przedpłaty oraz informację, że publikacja zostanie udostępniona Klientowi po dokonaniu płatności. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, ale przed dokonaniem płatności za jego przedmiot, Klient może jeszcze odstąpić od umowy przesyłając informację „Rezygnuję z zamówienia” na adres: obsluga.klienta@wolterskluwer.pl z podaniem numeru zamówienia, danych Klienta i adresu poczty elektronicznej wskazanego w zamówieniu. W celu uzyskania dostępu do publikacji Klient zobowiązany jest dokonać́ płatności ceny za tę publikację. Sprzedawca po dokonaniu przez Kupującego zapłaty ceny i jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy wystawia i doręczy Klientowi fakturę oraz prześle na adres poczty elektronicznej Klienta podany w treści zamówienia wiadomość elektroniczną zawierającą informację o udostępnieniu publikacji.
7. Liczba komputerów lub urządzeń mobilnych, na które Klient może pobrać zamówioną publikację oraz liczba dostępów dla Użytkowników końcowych w ramach Aplikacji będzie podawana obok publikacji w ogólnych postanowieniach określających zakres udzielonej licencji na korzystanie z niej.

Dział IV. Cena

1. Sprzedawca oświadcza, że całkowita cena za udostępnienie danej publikacji jest podana w Sklepie internetowym w ramach informacji o danej publikacji lub w treści zamówienia na daną publikację. Cena tam podana w dacie złożenia zamówienia przez Klienta wiąże Strony.
2. Sprzedawca podaje zarówno cenę netto, jak i ceną brutto, tj. cenę już uwzględniającą podatek od towarów i usług.
3. Klient dokonuje płatności ceny stosownie do postanowień Działu III Regulaminu.
4. W przypadku płatności realizowanych w trybie określonym w Rozdziale III pkt 5, jeżeli nie nastąpi ona w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, oznacza to, że Klient złożył oświadczenie o rezygnacji z zamówienia i zamówienie to jest traktowane jako niezłożone i nieistniejące.

Dział V. Licencja na korzystanie z publikacji

1. Klient, któremu udostępniono publikację w sposób inny niż poprzez Aplikację, jest uprawniony w ramach zamówienia tej publikacji do dziesięciokrotnego pobrania ze swojego konta pliku zawierającego publikację. Po dokonaniu ostatniego pobrania zamówienie uznaje się za wykonane w całości.
2. Klient, któremu udostępniono publikację poprzez Aplikację jest uprawniony do dalszego udostępnienia tej publikacji wyłącznie takiej liczbie Użytkowników końcowych, jaka wynika z zamówienia złożonego przez Klienta i przyjętego przez Sprzedawcę. W celu umożliwienia Użytkownikowi końcowemu dostępu do konkretnej publikacji poprzez Aplikację, Klient zobowiązany jest podać w ramach konta adres poczty elektronicznej tego Użytkownika końcowego. W okresie obowiązywania licencji na daną publikację Klient, bez zgody Sprzedawcy, nie może zmienić podanego pierwotnie w ramach konta adresu poczty elektronicznej ani udostępniać poprzez Aplikację publikacji innej osobie niż Użytkownik końcowy, którego adres poczty elektronicznej został pierwotnie podany w ramach konta. Szczegółowe uprawnienia Klienta oraz Użytkowników końcowych, którzy korzystać będą z publikacji poprzez Aplikację określone są w Regulaminie Aplikacji oraz wynikają z aktualnych na chwilę korzystania z tych uprawnień funkcjonalności Aplikacji.
3. Każdy publikacja oferowana za pośrednictwem Sklepu internetowego stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym jest objęta przewidzianą tym prawem ochroną.
4. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia licencji lub dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z zakupionej przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego publikacji, w zależności od tego, czy Sprzedawcy przysługuje tylko licencja czy też autorskie prawa majątkowe do publikacji. W tekście Regulaminu zarówno licencja, jak i dalsza licencja (sublicencja) są określane mianem licencji, bez rozróżnienia, czy chodzi o licencję czy sublicencję.
5. Zakres udzielonej licencji na korzystanie z publikacji, w tym okres jej obowiązywania, może różnić się w odniesieniu do różnych publikacji.
6. Z chwilą udostępnienia publikacji Klientowi przez Sprzedawcę zostaje udzielona Klientowi, który to zamówienie złożył, licencja na korzystanie z publikacji objętego jego treścią, w zakresie określonym w Regulaminie oraz postanowieniach doprecyzowujących zakres licencji podanych na stronie Sklepu internetowego obok tej publikacji, takich w szczególności, które określają:
a) dopuszczalną ilość pobrań publikacji, o ile jest inna niż wskazana w pkt 1 powyżej;
b) sposób zabezpieczenia publikacji, który może wpływać na zakres korzystania z niej poprzez ograniczenie tego zakresu, co Klient zawierając umowę akceptuje; w związku z powyższym Klient powinien przed złożeniem zamówienia na daną publikację dokładnie zapoznać się z informacją o sposobie zabezpieczenia;
c) brak prawa lub prawo skopiowania tekstu publikacji lub określonej ilości znaków; w braku informacji na ten temat należy przyjąć, że pobrana publikacja lub jakakolwiek jej część nie może być kopiowana;
d) prawo lub brak prawa dokonywania wydruku tekstu publikacji; w braku informacji na ten temat należy przyjąć, że prawo takie nie przysługuje; w przypadku przyznania takiego prawa obok publikacji wskazuje się liczbę jej stron, które mogą zostać wydrukowane; w braku liczby należy przyjąć, że chodzi o nie więcej niż 20 (dwadzieścia) stron publikacji łącznie;
e) termin obowiązywania licencji, z tym, że w braku takiego terminu przyjmuje się, że licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony;
f) inne elementy, o ile zostaną podane w informacji obok publikacji.
7. Sprzedawca uprasza każdego Klienta, by przed złożeniem zamówienia zapoznał się zarówno z treścią Regulaminu, Regulaminu Sklepu internetowego, jak i postanowieniami doprecyzowującymi treść udzielonej licencji, podanymi na stronie Sklepu internetowego obok tej publikacji.
8. O ile Strony nie postanowią inaczej licencja na korzystanie z zakupionej publikacji:
a) umożliwia korzystanie z niej tylko przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego oraz przez Użytkowników końcowych, którym prawo do korzystania z tej publikacji Klient przypisał w ramach Aplikacji, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/i w postanowieniach zapisanych obok publikacji na stronie Sklepu internetowego, w tym także zastosowanych przez Sprzedawcę zabezpieczeń technicznych;
b) ma charakter niewyłączny i niezbywalny.
9. Zastrzega się, że licencja może wygasnąć w przypadku utraty przez Sprzedawcę prawa do jej udzielenia np. wskutek wygaśnięcia przysługującego mu prawa autorskiego do korzystanie z publikacji na polu eksploatacji niezbędnym do udzielenia dalszej licencji na zasadach określonych Regulaminem czy w przypadku ustania po stronie Sprzedawcy praw autorskich majątkowych do niego na ww. polu eksploatacji.
10. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionej publikacji, jej fragmentów, jej kopii, wykorzystywania publikacji w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji publikacji, usuwania błędów publikacji czy naruszania praw przysługujących Sprzedawcy na podstawie Prawa autorskiego.
11. Klient, który zakupił publikację, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niej osobom innym niż Użytkownicy końcowi, którym prawo do korzystania z tej publikacji Klient przypisał w ramach Aplikacji.
12. Klient winien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z publikacji przez Niego zakupionej.
13. Dana licencja na korzystanie z publikacji umożliwia korzystanie z niej tylko w takim zakresie, jaki został określony wyraźnie przez Sprzedawcę, z uwzględnieniem postanowień pkt 6 powyżej. Nie można domniemywać lub wyprowadzać po stronie Klienta, który zakupił publikację, innych lub szerszych uprawnień.

Dział VI. Zabezpieczenia publikacji

1. Każdy publikacja może być zabezpieczona znakiem wodnym (watermarkiem) przed nielegalnym kopiowaniem. Informacja o formie zabezpieczenia, o ile zostanie ono zastosowane, zostanie podana przy opisie publikacji.
2. W Sklepie internetowym na stronie pod adresem https://www.profinfo.pl/informacje-o-ebookach znajduje się ogólna informacja techniczna dotycząca zastosowanych form zabezpieczeń.
3. Nie wolno usuwać zabezpieczenia publikacji. Klient, który nabył publikację zobowiązuje się do nieusuwania jej zabezpieczenia.

Dział VII. Wymagania techniczne i technologiczne

1. Aktualne wymagania techniczne i technologiczne umożliwiające korzystanie z publikacji będą dostępne w Sklepie internetowym na stronie https://www.profinfo.pl/informacje-o-ebookach.
2. Zastrzega się jednocześnie, że, o ile z opisu podanego przy danej publikacji na stronie Sklepu internetowego lub na stronie podanej w pkt 1 powyżej, nie będzie wynikać nic innego:
a) przy pierwszym otwarciu pliku zawierającego zakupioną publikację może być konieczne połączenie z Internetem,
b) do czytania publikacji zabezpieczonych znakiem wodnym nie jest wymagane stosowania specjalnych programów. System zabezpieczeń umożliwia dowolne odczytywanie publikacji na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format. Lista urządzeń oraz sugerowanego oprogramowania znajduje się w Sklepie internetowym na stronie https://www.profinfo.pl/informacje-o-ebookach.

Dział VIII. Rozwiązanie umowy

1. W wyniku złożenia przez Klienta zamówienia Sprzedawcy na publikację i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Regulaminie, zwanej dalej „Umową”.
2. W przypadku płatności dokonywanych przelewem za tożsame z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest udostępnienie Klientowi publikacji na koncie lub poprzez Aplikację; w tym przypadku z datą udostępnienia publikacji Umowa zostaje zawarta.
3. Jednostronne rozwiązanie Umowy przez Klienta nie mającego statusu Konsumenta regulują obowiązujące przepisy prawne, z tym zastrzeżeniem, iż Klient taki nie może odstąpić od Umowy ani rozwiązać jej w inny sposób, gdy:
a) zapłacił za jej przedmiot, choćby część kwoty,
b) publikacja został Mu udostępniona.

Dział IX. Reklamacje

1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej obsluga.klienta@wolterskluwer.pl, pisemnie na adres aktualnej siedziby Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja dot. publikacji” lub telefonicznie pod nr telefonu 801-04-45-45 w przypadku problemów z dostępem do zakupionej publikacji, pobraniem pliku z zakupioną publikacją lub otwarciem takiego pliku, w szczególności, gdy:
a) pobrany plik zawierający publikację okaże się uszkodzony,
b) w określonym w Regulaminie terminie liczonym od momentu zapłaty ceny publikacja nie zostanie Klientowi udostępniona w sposób wskazany w zamówieniu.
2. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Klienta reklamację, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.
3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, reklamacja zostanie rozparzona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia.
4. Reklamacje zgłoszone po upływie jednego roku od dnia upływu terminu udostępnienia publikacji Klientowi, nie podlegają rozpatrzeniu.

Dział X. Przepisy dotyczące Konsumentów

1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia Ustawy o prawach konsumenta.
2. Klient mający status Konsumenta składając zamówienie na zakup publikacji wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3.
3. Z zastrzeżeniem ust. 8 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Konsument może także odstąpić od Umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z publikacji, z wyjątkiem treści, które:
a. są użyteczne wyłącznie w związku z publikacją, która stanowiła przedmiot Umowy;
b. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z publikacji;
c. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
d. zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
8. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 7 pkt a.-c., Sprzedawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z publikacji.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z publikacji, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do publikacji lub zablokowanie konta.
10. Niezależnie od postanowienia ust. 9 w przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z publikacji i udostępniania jej Użytkownikom końcowym.
11. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności do Umów sprzedaży publikacji, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta. Za moment rozpoczęcia spełnienia świadczenia należy rozumieć udostępnienie Konsumentowi publikacji na koncie lub poprzez Aplikację.
13. Jeżeli publikacja jest niezgodna z umową, Konsumentowi przysługują uprawnienia opisane poniżej, w tym Konsument może żądać doprowadzenia do zgodności publikacji z Umową.
14. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia publikacji do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
15. Sprzedawca doprowadza publikację do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia publikacji do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.
16. Jeżeli publikacja jest niezgodna z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
a. doprowadzenie do zgodności publikacji z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;
b. Sprzedawca nie doprowadził publikacji do zgodności z Umową zgodnie z art. 43m ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta;
c. brak zgodności publikacji z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić publikację do zgodności z umową;
d. brak zgodności publikacji z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta;
e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on publikacji do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
17. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość publikacji niezgodnej z Umową pozostaje do wartości publikacji zgodnej z Umową. Jeżeli Umowa stanowi, że publikacja jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym publikacja pozostawała niezgodna z Umową.
18. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli publikacja jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności publikacji z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności publikacji z Umową jest istotny.
19. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny.
20. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
21. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci”.
22. Postanowienia Regulaminu, które ograniczałyby prawa Konsumenta, wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, nie mają do niego zastosowania.
23. Zastrzega się, że nie wiążą Konsumenta, te postanowienia Regulaminu:
a) które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 3851 - art. 3853 kc) czy naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów,
b) które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dział XI. Postanowienia końcowe

1. Klient jest zobowiązany do wyposażenia sprzętu, którego będzie używał celem uzyskania dostępu do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy w program antywirusowy i aktualizowania go na bieżąco.
2. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania do internetu treści o charakterze bezprawnym.
3. Klient nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Sprzedawcę w ramach jego systemu teleinformatycznego czy w ramach publikacji objętego przedmiotem Umowy.
4. Klient nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.
5. Umowa podlega prawu polskiemu.
6. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, adresów stron Sklepu internetowego i innych adresów podanych w treści Regulaminu poprzez przesłanie informacji na ten temat Klientowi, który zawarł Umowę na podany przez niego adres (podane adresy) poczty elektronicznej lub zamieszczając je w treści dostępnego w Sklepie internetowym Regulaminu. Wprowadzenie innych - aniżeli określone w dacie wejścia w życie Regulaminu - form płatności jest dokonywane przez Sprzedawcę poprzez podanie na stronie https://www.profinfo.pl/regulamin-sklepu informacji na ten temat. Ww. zmiany nie są zmianami Regulaminu ani Umowy.
7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zmiana właściwości miejscowej sądu nie odnosi się do Umów zawartych z Konsumentami.
8. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady publikacji. Postanowienie to nie odnosi się do publikacji nabytych przez Konsumentów.
9. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność prawną Sprzedawcy za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z publikacji stanowiących przedmiot Umowy, w tym z tytułu ich wad. Powyższe postanowienie nie odnosi się do odpowiedzialności wobec Konsumentów.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i z zastrzeżeniem ust. 11 dotyczy Umów zawartych w tym dniu i po tym dniu.
11. W przypadku Umów zawartych z Konsumentami przed dniem 1 stycznia 2023 r. postanowienia Regulaminu stosuje się, jeżeli dostarczanie publikacji miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu. 

Regulamin sprzedaży publikacji elektronicznych obowiązujący do 31.12.2022 r. (pdf)

Pozostańmy w kontakcie

Media społecznościowe

Dołącz do nas

YouTube twitter  Linkedin  facebook  instagram 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę