Facebook

BLACK_FRIDAY_banner_1920x60.jpg [23.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Regulamin sklepu profinfo - od 10.09.2018

 

Regulamin sklepu internetowego profinfo.pl Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. obowiązujący od 10 września 2018 r.


Spis treści:

1.Definicje pojęć
2. Postanowienia ogólne
3. Składanie i przyjmowanie zamówień
4. Realizacja zamówień
5. Zasady dostarczania zamówień
6. Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów lub Usług
7. Sposoby płatności ceny za Towary lub Usługi oraz opłat za dostarczenie zamówionych Towarów
8. Miejsce i sposób składania reklamacji
9. Przepisy dotyczące Konsumentów
10. Postanowienie końcowe
11. Wejście w życie Regulaminu


§ 1 Definicje pojęć


Ilekroć w niniejszym regulaminie sklepu internetowego profinfo.pl Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. („Regulamin”) jest mowa o:

Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółkę polskiego prawa handlowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 709879, posiadającą NIP 583-001-89-31, kapitał zakładowy w wysokości 19.919.527,00 zł, posługującą się dla potrzeb kontaktów z Klientami adresem poczty elektronicznej obsluga.profinfo@wolterskluwer.pl oraz numerem telefonu 0 801 04 45 45;

Księgarni – należy przez to rozumieć księgarnię internetową prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem www.profinfo.pl;

Towarze – należy przez to rozumieć publikacje książkowe w postaci drukowanej, produkty elektroniczne, a także czasopisma w wersji drukowanej oraz elektronicznej;

Usłudze – należy przez to rozumieć usługi szkoleniowe świadczone przez Sprzedawcę;

Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną;

Stałym Kliencie – należy przez to rozumieć Klienta, który wypełnia należycie swoje zobowiązania wobec Sprzedawcy, w szczególności zaś nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą na jego rzecz z jakiegokolwiek tytułu, a nadto posiada opłacony abonament na korzystanie z produktów elektronicznych Sprzedawcy lub na korzystanie z prenumeraty czasopisma wydawanego przez Sprzedawcę;

Jednostce Administracji, Instytucji lub Sądzie – należy przez to rozumieć, odpowiednio, organ administracji publicznej, uczelnię lub organ wymiaru sprawiedliwości;

Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady zakupu Towarów i Usług przez Klientów za pośrednictwem Księgarni.
2. Regulamin nie dotyczy książek w wersji elektronicznej (ebooki), w odniesieniu do których zasady określa regulamin z dnia 25 grudnia 2014 r., dostępny na stronie http://www.profinfo.pl/obszar,regulamin_ebooki.html
3. Dla uniknięcia wątpliwości, zamówienie składane przez Klienta ma charakter oferty w rozumieniu art. 66 i 66[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny („KC”), której treść uzupełniają postanowienia Regulaminu, a umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Klientowi potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Informacje zawarte w Księgarni mają zaś charakter zaproszenia do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 KC.
4. Dla uniknięcia ewentualnego sporu, wygląd Towaru prezentowany w Księgarni może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu Towaru dostarczonego Klientowi, a to ze względu na ustawienia monitora Klienta, oświetlenie i inne warunki wykonania zdjęć Towarów, lub podobne okoliczności.

§ 3 Składanie i przyjmowanie zamówień


1. Klient składa zamówienie poprzez:
a) wybór jednej lub kilku pozycji Towarów albo Usług oferowanych w Księgarni;
b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia zamieszczonego na stronie Księgarni; a także wysłanie elektronicznego formularza zamówienia ze strony Księgarni.
2. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli do elektronicznego formularza zamówienia zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. Brak poprawnych danych będzie skutkować brakiem realizacji zamówienia.
3. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Klienta.
4. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie określonym w Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej i zaproponuje inny termin realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie zaakceptuje nowego terminu realizacji zamówienia, wówczas zamówienie traktuje się jako niebyłe a żadna ze stron nie podnosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia.
5. Jeżeli Towar jest niedostępny w naszym sklepie, Sprzedawca powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. W takim przypadku żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia.
6. Klient jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, z poziomu konta, jeśli jest zalogowany, lub przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedawcy obsluga.profinfo@wolterskluwer.pl.

§ 4 Realizacja zamówień


1. Realizacja zamówień na Towary, których wydawcą lub producentem jest Sprzedawca, następować będzie w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od zawarcia umowy.
2. Realizacja zamówień na tzw. „przedsprzedaże”, tj. Towary, które mają określone daty wydań, następuje w terminie wskazanym Klientowi przez Sprzedawcę w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
3. Realizacja zamówień na wszystkie pozostałe Towary następować będzie w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od zawarcia umowy.
4. Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca dostarczył Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
5. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówień określone w ust. 1- 3 mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca poinformuje Klienta o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określi nowy termin realizacji.
6. Realizacja zamówień na Usługi odbywa się na zasadach określonych na stronie internetowej http://szkolenia.wolterskluwer.pl/regulamin/.
7. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na poszczególne Towary lub Usługi zawarte są w opisach zamieszczonych przy danym Towarze lub Usłudze.

§ 5 Zasady dostarczania zamówień


1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Klienta w elektronicznym formularzu zamówienia.
2. W przypadku, gdy Klient zaznaczył w elektronicznym formularzu zamówienia pozycję:
a) “Kurier” – dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, przy czym termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie w tym przypadku 2 (dwa) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez podmiot świadczący usługi kurierskie (na terenie Polski);
b) “Paczkomaty InPost” – dostarczenie zamówionego Towaru do wybranego Paczkomatu nastąpi za pośrednictwem firmy InPost, przy czym termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie w tym przypadku 3 (trzy) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez firmę InPost;
c) “Pocztex Kurier 48” – dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora, przy czym termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie w tym przypadku 3 (trzy) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez Pocztę Polską lub innego operatora;
d) „Paczka w ruchu” – dostarczenie zamówionego Towaru do wybranego punktu nastąpi za pośrednictwem Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie; termin dostawy na terenie Polski będzie wynosić 4 (cztery) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie;
3. W przypadku, gdy Klient ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski, Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia informuje Klienta o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów oraz wysyła mu fakturę pro forma, na podstawie której Klient dokonuje płatności ceny. Po wpłynięciu należnych opłat, Sprzedawca dostarcza Klientowi zamówione Towary w sposób wskazany w zamówieniu, przy czym określone w ust. 2 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mogą ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż 14 dni w stosunku do terminów pierwotnych.
4. W przypadku, gdy zamówienie dotyczy prenumeraty czasopism w wersji drukowanej, Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia wysyła Klientowi fakturę pro forma na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej, na podstawie której Klient dokonuje płatności ceny. Po wpłynięciu ceny Sprzedawca dostarcza Klientowi zamówione numery czasopism.
5. W przypadku programów komputerowych oraz czasopism w wersji elektronicznej dostarczenie danych niezbędnych do korzystania z tych programów lub czasopism następuje na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej Klienta w terminie 2 dni od zawarcia umowy.

§ 6 Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów lub Usług


1. Cena aktualna w Księgarni w momencie złożenia zamówienia przez Klienta ma charakter wiążący. Cena jest ceną brutto i obejmuje podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.
2. W razie wyboru przez Klienta, zgodnie z § 5 ust. 2, opcji „Kurier”, „Paczkomaty InPost” lub „Pocztex Kurier 48”, „Paczka w ruchu” opłaty należne, odpowiednio, podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie, InPost lub Poczcie Polskiej za dostarczenie zamówionych Towarów ponosi:
a) gdy wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 100 zł brutto – Klient, w wysokości 11,40 zł brutto (14,40 zł brutto przy płatności przy odbiorze), za pośrednictwem Sprzedawcy, albo
b) gdy wartość zamówienia wynosi powyżej 100 zł brutto – Sprzedawca.
3. Opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów przy wysyłce zagranicznej ponosi Klient za zaliczeniem pocztowym w wysokości obowiązującej według cennika Poczty Polskiej lub innego operatora.

§ 7 Sposoby płatności ceny za Towary lub Usługi oraz opłat za dostarczenie zamówionych Towarów


1. W Księgarni stosowane są następujące sposoby płatności:
a) płatność przy odbiorze – Klient płaci, odbierając zamówiony Towar;
b) płatność za pomocą bankowości internetowej – rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem lub PayPal przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay;
c) przedpłata – Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej wysyłana jest faktura proforma wraz z numerem rachunku bankowego lub tylko numer rachunku bankowego Sprzedawcy; zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy;
d) płatność przelewem – dostępna dla Stałych Klientów oraz Klientów zamawiających jako Jednostka Administracji, Instytucja lub Sąd, o ile nie mają oni zaległości w regulowaniu należności wobec Sprzedawcy – wówczas wysyłana jest faktura VAT z oznaczonym terminem płatności.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępnych dla Klienta sposobów płatności, w tym zastrzec wymóg dokonania przedpłaty. Prawo to nie ma zastosowania w stosunku do Klientów zadłużonych.
3. Dla uniknięcia wątpliwości, wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.

§ 8 Miejsce i sposób składania reklamacji


1. Reklamacje Klient składa w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych, liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów:
a) w przypadku wad dostarczonych Towarów - emailem: obsluga.profinfo@wolterskluwer.pl lub telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer 801 04 45 45 lub listownie na adres: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,
b) w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia - emailem: obsluga.profinfo@wolterskluwer.pl
c) w przypadku nieprawidłowych danych zawartych w przekazanych fakturach VAT - emailem: obsluga.profinfo@wolterskluwer.pl
d) w przypadku prenumeraty czasopism - emailem: obsluga.profinfo@wolterskluwer.pl
2. Klient powinien zawrzeć w zgłoszeniu reklamacyjnym przyczynę złożenia reklamacji, żądanie dostarczenia nowego, niewadliwego Towaru, a także numer rachunku bankowego do ewentualnego zwrotu ceny za Towar.
3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z ust. 1. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym i sposobie ich uzupełnienia Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
4. W razie uwzględnienia reklamacji Klient zwróci wadliwy Towar na adres Sprzedawcy a Sprzedawca dostarczy Klientowi nowy, niewadliwy Towar, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Jeżeli dostarczenie nowego, niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego cenę.

§ 9 Przepisy dotyczące Konsumentów


1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwanej dalej „ustawą”. W tym miejscu należy wyjaśnić trzy kwestie:
a) po pierwsze – gdy Księgarnia organizuje promocyjną sprzedaż wiązaną, w ramach której Sprzedawca sprzedaje Konsumentowi – ze względu na łączną wartość jego zamówienia – Towary lub Usługi po cenie obniżonej (promocyjnej)
lub w gratisie, wówczas Konsument może odstąpić od umowy jedynie w całości, tj. co do wszystkich Towarów lub Usług objętych daną umową, albo wyłącznie w części dotyczącej Towarów lub Usług oferowanych po cenie promocyjnej lub w gratisie;
b) po drugie – gdy Sprzedawca udziela Konsumentowi – ze względu na wartość zamówienia równą lub przekraczającą zastrzeżony limit – rabatu, wówczas Konsument, zmniejszając – w związku z wykonaniem prawa odstąpienia od części umowy – wartość zamówienia do poziomu poniżej zastrzeżonego limitu, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy pełnej ceny (bez uwzględnienia takiego rabatu) Towarów lub Usług, których odstąpienie nie dotyczy;
c) po trzecie – gdy Konsument chce zrezygnować z Towarów lub Usług zakupionych po cenie standardowej w ramach promocyjnej sprzedaży wiązanej, lecz zachować własność Towarów lub Usług zakupionych po cenie promocyjnej lub w gratisie, wówczas Konsument powinien w terminie 14 dni zobowiązać się do nabycia pozostałych Towarów lub Usług po cenach standardowych, składając oświadczenie woli przyjęcia takiego zobowiązania i wysyłając je na adres e-mail: obsluga.profinfo@wolterskluwer.pl lub adres pocztowy Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33. Do biegu terminu oraz warunków jego zachowania, (częściowego) zwrotu wzajemnych świadczeń oraz rozliczeń, a także odpowiedzialności postanowienia ust. 2-10 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą przyjęcie oraz treść zmienionego zamówienia, a także zawierającą odpowiednią fakturę”.
2. Z zastrzeżeniem ust. 10, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla:
a) umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
b) umowy, która obejmuje wiele Towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
c) umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
d) pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail: obsluga.profinfo@wolterskluwer.pl lub adres pocztowy Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umowy:
a) o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
12. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.
13. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Księgarni (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: obsluga.profinfo@wolterskluwer.pl lub pisemnie na adres Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, z dopiskiem „Dział Obsługi Klienta” i „reklamacja”.
14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
15. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub – jeżeli wymiana nie będzie możliwa – zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
16. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt, na adres podany przez Konsumenta.
17. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedurze rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” (ścieżka: ”Instytucje Konsumenckie”/”Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” – aktualna na datę wejścia w życie Regulaminu). Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 10 Postanowienie końcowe


1. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące umów zawartych na podstawie Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.
2. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Księgarni.
3. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych regulowane są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: http://www.wolterskluwer.pl/polityka-prywatnosci. Z zastrzeżeniem ogólności zdania poprzedzającego, Sprzedawca informuje Klienta, że jego dane osobowe mogą być przetwarzane na zlecenie Sprzedawcy przez podmioty trzecie, takie jak CENEO Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, w celu marketingu bezpośredniego, w tym badania satysfakcji Klienta z Księgarni.

§ 11 Wejście w życie RegulaminuRegulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2018 roku r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu. Umowy zawarte do dnia 31 sierpnia 2018 r. podlegają Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym, który jest dostępny na stronie internetowej https://www.profinfo.pl/regulamin-sklepu-2.

 

Pozostańmy w kontakcie

Media społecznościowe

Dołącz do nas

YouTube twitter  Linkedin  facebook  instagram 

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!

tel. (22) 535 80 00, fax (22) 535 80 01

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, REGON: 190610277, KRS: 0000709879, Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy