Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

D - Hasła LEX

Popularne hasła

Dane wrażliwe

Dane wrażliwe (inaczej zwane sensytywnymi) są pojęciem odnoszącym się do kategorii danych osobowych, które wymagają szczególnej ochrony. Dane wrażliwe są szczególnym typem danych...

Decyzja administracyjna

Decyzja administracyjna jest rozstrzygnięciem organu administracji publicznej, które zostaje wydane po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Wydanie decyzji administracyj...

Decyzja o warunkach zabudowy

To decyzja ustalająca warunki realizacji inwestycji nawiązujące do istniejącego zagospodarowania terenów w sąsiedztwie. Jest ona wydawana w szczególnej uproszczonej procedurze i wy...

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) to decyzja, która zawiera warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykon...

Delegalizacja partii politycznej

Delegalizacja partii politycznej oznacza uznanie danej partii za nielegalną, wyjęcie jej spod prawa. Działalność partii zostaje zakazana na skutek niezgodności jej celów z Konstytu...

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług to sytuacja, w której pracownik, w ramach obowiązków zawodowych, wykonuje je przez określony czas poza zwyczajowym miejscem pracy...

Deweloper

Deweloper jest to przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. –Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z2014r. poz.121 z późn. zm.), który w ramach prowadzonej działaln...

Deweloperska umowa

Jest to umowa, w której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę – po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego – prawa odrębnej własności lokalu mi...

Doba pracownicza

Doba pracownicza obejmuje kolejne 24 godziny poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę, z których 8 przypada na porę nocną, a 16 na porę dzienną, w ciągu których r...

Dobra kultury współczesnej

To wszelkiego rodzaju wytwory (w zakresie sztuki, budownictwa, mody itp.), posiadające wysokie walory estetyczne i artystyczne, będące odzwierciedleniem kanonu mody i zapatrywań ws...

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

W przypadku nieposiadania obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego masz prawo ubezpieczyć się dobrowolnie. Najczęściej spotykanym przypadkiem są osoby zatrudnione na umowę o dzieł...

Dochody jednostek samorządu terytorialnego

Do dochodów jednostek samorządu terytorialnego należą:dochody własne,subwencja ogólna,dotacje celowe z budżetu państwa.Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych cz...