Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

W - Hasła LEX

Popularne hasła

Wady oświadczenia woli

Oświadczenie woli to w żargonie prawnym wyrażenie woli i może mieć ono różną postać. Wolę można wyrazić ustnie, pisemnie lub w sposób dorozumiały. Zgodnie z Kodeksem cywilnym wolę...

Walory ekonomiczne przestrzeni

To indywidualne cechy (przede wszystkim zalety, plusy, atuty) wyznaczonej, konkretnej przestrzeni, które można określić w kategoriach ekonomicznych, tj. przeliczyć na pieniądze. Oc...

Waluty wymienialne - definicja

Waluty wymienialne nazywane potocznie dewizami to termin używany w PRL odnoszący się do walut krajów kapitalistycznych na czele z dolarem, które podlegały pełnej wymienialności czy...

Wartości wysoko cenione

To dobra, prawa i inne uprawnienia uznane przez ustawodawcę w Konstytucji RP lub ustawach za godne ochrony, których zachowanie jest niezbędne i oczekiwane przez daną zbiorowość (na...

Warunki emisji obligacji

Warunki emisji obligacji określa ustawa z dn. 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. To zbiór wymogów, które musi spełnić podmiot chcący obligacje emitować. Do najważniejszych warunków...

Warunki techniczne użytkowania obiektu budowlanego

Warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych, podobnie jak warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, zaliczane są do przepisów techni...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z wprowadzonymi zmianami, które obowiązuje od 13 września 2019 roku określa szczegółowe informacje dotyczące warunków techn...

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Warunkowe zawieszenie wykonania kary to jeden z przewidzianych w prawie karnym środków probacyjnych, polegający na wstrzymaniu realizacji orzeczonej represji prawnokarnej na ściśle...

Wejście w życie aktów planistycznych

To rozpoczęcie obowiązywania danego aktu planistycznego i związanie jego ustaleniami różnych podmiotów. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i plan...

Wejście wżycie planu miejscowego

To rozpoczęcie obowiązywania danego planu miejscowego i związanie jego ustaleniami różnych podmiotów, które chcą realizować inwestycje na obszarze, dla którego ten plan został uchw...