Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

G - Hasła LEX

Popularne hasła

Gazy cieplarniane

Gazy cieplarniane inaczej gazy szklarniowe (ang. greenhouse gas) są składnikami atmosfery ziemskiej. Zalicza się do nich: dwutlenek węgla, parę wodną, halony, freony, metan, ozon,...

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest organem jednoosobowym, należącym do centralnej administracji państwowej. Powoływany jest, by przeciwdziałać praniu pieniędzy i finans...

Geodezja i kartografia

Geodezja jest jedną z nauk o ziemi. Zajmuje się wyznaczeniem jej kształtu i rozmiarów, badaniem ukształtowania powierzchni i określeniem wzajemnego położenia wybranych punktów. Do...

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych służą bezpiecznemu i racjonalnemu zaprojektowaniu i wykonaniu danego obiektu. Celem ustalenia tych warunków jest dostosowani...

Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych

Obowiązkiem głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych jest organizacja pracy służb finansowo-księgowych jednostki. Ustawa o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia...

Gospodarcze prawo - ujęcie porównawcze

Prawo gospodarcze to zbór norm prawnych, które regulują funkcjonowanie gospodarki państwa oraz stosunki gospodarcze pomiędzy: państwem a przedsiębiorcami i pomiędzy podmiotami gosp...

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarowanie nieruchomościami to proces, na który składają się wszelkie czynności związane z prawidłowym utrzymaniem i optymalnym wykorzystaniem nieruchomości. Gospodarowanie nie...

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest państwową jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej. Jednostka ta reprezentuje Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mien...

Granice

Granice to niezwykle szerokie określenie posiadające wiele znaczeń – zarówno naukowych, jak i tych stosowanych w języku potocznym. Granice mają postać strefową lub liniową. Jedną z...

Groźba karalna

Groźba karalna stanowi przestępstwo przeciwko wolności i polega na grożeniu innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę. Aby zaistniała groźba karalna, konieczne jest wyst...

Grunt

W ujęciu cywilistycznym przez grunt rozumie się nieruchomość gruntową, a zatem część powierzchni ziemskiej, która w sensie fizycznym jest wydzielona (ma granice),Więcej sprawdź w...

Grunty warszawskie

Grunty warszawskie to określenie odnoszące się do nieruchomości położonych na terenie administracyjnym miasta stołecznego Warszawy, które na mocy dekretu z 26 października 1946 r....

Gry hazardowe

Grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty czy gry na automatach. Są to wszystkie gry pieniężne lub rzeczowe, w których o wyniku decyduje przypadek lub algorytm...