Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

U - Hasła LEX

Popularne hasła

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne to system świadczeń pieniężnych i rzeczowych przysługujących pracownikom i ich rodzinom w razie choroby, niezdolności do pracy, staro­ści, śmierci, macierzy...

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne to rodzaj świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej. Świadczenia, które przysługują ubezpieczonemu, mają na celu ochronę jego zdrowia oraz leczenie, w razie w...

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia studium

Zwana też uchwałą intencyjną, to akt podjęty przez radę gminy inicjujący procedurę sporządzenia studium lub jego zmiany. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje radzie gminy, radnym o...

Uczestnicy procesu inwestycyjno-budowlanego

Zgodnie z art. 17 pr. bud. uczestnikami procesu budowlanego są:inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robót. Więcej sprawdź w publi...

Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym

Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym reguluje dział IV Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z przepisami, prokuratorowi, w ramach postępowania administracy...

Udział prokuratora w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Ustawa o postępowaniu sądowo-administracyjnym przyznaje prokuratorowi prawo do udziału w takim postępowaniu. Podobne prawo ma Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna...

Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej/opłata adiacencka/opłata w procesie inwestycyjnym

Budowa infrastruktury technicznej o charakterze publicznym z jednej strony pociąga za sobą koszty, które obciążają budżety samorządów lub budżet Skarbu Państwa. Z drugiej strony in...

Ugoda administracyjna

Ugoda administracyjna jest rozstrzygnięciem toczącej się sprawy w ramach postępowania administracyjnego. Opisuje są Kodeks postępowania administracyjnego w rozdziale 8. Do zawarcia...

Ugoda sądowa

Ugoda sądowa to czynność o charakterze procesowym w myśl kodeksu postępowania cywilnego. Konsekwencją ugody sądowej jest czynienie przez strony wzajemnych ustępstw w zakresie istni...