Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Administracyjna decyzja

Decyzja administracyjna to władcze, jednostronne i skierowane na zewnątrz rozstrzygnięcie o uprawnieniach lub obowiązkach podmiotów, w tym osób fizycznych i osób prawnych.

Jest szczególnym rodzajem aktu administracyjnego, zarazem także należy do najbardziej rozpowszechnionych kategorii aktów administracyjnych. Istotą decyzji jest wiążące ustalenie organu wobec jednostki o konsekwencjach normy prawa administracyjnego. Decyzja administracyjna jest także postrzegana jako oświadczenie woli z zakresu prawa administracyjnego, złożone przez organ administracji publicznej w ramach jego właściwości rozstrzygających o uprawnieniach lub obowiązkach konkretnego adresata. Wskazane rozstrzygnięcie następuje w sferze zewnętrznej administracji, a zatem nie może zaistnieć np.: między organami administracji w stosunkach wzajemnej podległo...

Decyzja administracyjna to władcze, jednostronne i skierowane na zewnątrz rozstrzygnięcie o uprawnieniach lub obowiązkach podmiotów, w tym osób fizycznych i osób prawnych.

Jest szczególnym rodzajem aktu administracyjnego, zarazem także należy do najbardziej rozpowszechnionych kategorii aktów administracyjnych. Istotą decyzji jest wiążące ustalenie organu wobec jednostki o konsekwencjach normy prawa administracyjnego. Decyzja administracyjna jest także postrzegana jako oświadczenie woli z zakresu prawa administracyjnego, złożone przez organ administracji publicznej w ramach jego właściwości rozstrzygających o uprawnieniach lub obowiązkach konkretnego adresata. Wskazane rozstrzygnięcie następuje w sferze zewnętrznej administracji, a zatem nie może zaistnieć np.: między organami administracji w stosunkach wzajemnej podległości. Oświadczenie składane w ramach władztwa należy uznać za oświadczenie państwa. Uzasadnieniem działania państwa, które swoje władztwo realizuje wobec obywateli w różnych formach, w tym bardzo często w drodze decyzji, jest interes publiczny. Troska o dobra i wartości wspólne jest zatem uzasadnieniem władczej ingerencji w sferę prawną jednostki, w tym osoby ludzkiej jako wolnego i posiadającego prawa podmiotowe podmiotu. Ponadto decyzja do co zasady związana jest ze sferą wykonywania prawa, nie zaś jego stanowienia. Decyzja jest zindywidualizowana, cechuje się podwójną konkretnością, ponieważ dotyczy konkretnej sprawy i konkretnego adresata. Stosowanie normy prawnej wobec adresata skutkuje zawiązaniem się stosunku prawnego między organem a stroną. Stosunek ten ma charakter wertykalny, to znaczy, że organ władczo i jednostronnie rozstrzyga o obowiązkach adresata, czyni to jednak w granicach prawa, będąc tym prawem związany. Nie ma przy tym znaczenia, czy organem tym jest (I) organ w znaczeniu ścisłym, jak np.organy administracji rządowej czy samorządowej, czy też (II) organy w znaczeniu szerokim (sensu largo). W tym drugim przypadku mamy do czynienia z podmiotem, który codo zasady nie mieści się w strukturze ustrojowej administracji, natomiast został umocowany na podstawie przepisów prawa do wydawania decyzji, a zatem funkcjonalnie jest on uznany za organ administracji. Patrząc na decyzję od strony stosowania normy prawnej, widać, że jest ona instrumentem nałożenia obowiązków lub nadania uprawnień na podstawie przepisów administracyjnego prawa materialnego.

W znaczeniu procesowym decyzja administracyjna jest prawną formą działania administracji, wydawaną w trybie przepisów administracyjnego prawa formalnego, która kończy wdanej instancji postępowanie administracyjne. Postępowanie kończące się wydaniem decyzji nazywamy postępowaniem administracyjnym ogólnym lub też jurysdykcyjnym, właśnie ze względu na władczy element rozstrzygnięcia organu w postaci decyzji. Postępowanie administracyjne jurysdykcyjne wchodzi w zakres kodeksu postępowania administracyjnego (art.1 pkt 1 i 2 k.p.a.), ale nie można wykluczyć jego określenia winnych przepisach procesowych. Zagadnienie to jest otyle złożone, że decyzje administracyjne mogą być wydawane w całości na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, jak i w całości na podstawie innych przepisów, np.ordynacji podatkowej, ale także bezpośrednio obowiązujących przepisów unijnych czy też przepisów prawa formalnego administracyjnego, które modyfi kują powyższe przepisy, jednak nie regulują kwestii procesowych odrębnie w sposób całościowy, np. art.28 ust. 2 i3 pr.bud. modyfi kuje definicję strony określoną w kodeksie postępowania administracyjnego oraz wyłącza udział organizacji społecznych.

Więcej sprawdź w publikacji

 

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9

Andrzej Wróbel
C.H. Beck
Tom 9 zawiera szczegółowe omówienie przepisów prawa procesowego administracyjnego. Autorzy, rozpoczynając od zagadnień ogólnych związanych z prawem procesowym administracyjnym, poprzez kwestie doktrynalne, przechodzą do omówienia szczególnie istotnej, z praktycznego punktu widzenia, problematyki. Om....
359,10 zł
399,00 zł
Więcej
Uwłaszczenie użytkowników wieczystych w drodze decyzji administracyjnej

Uwłaszczenie użytkowników wieczystych w drodze decyzji administracyjnej

Elżbieta Klat-Górska
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera kompleksową i przekrojową analizę problematyki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie postępowania administracyjnego.
79,20 zł
85,00 zł
Więcej