Facebook

Weekend zniżek

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Najważniejsze informacje

dla konsumentów obowiązujące od 25 grudnia 2014

 

Poniższe informacje załączone zostały zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; Dz. U. z 2014 r., poz. 827.

Kto jest właścicielem sklepu i gwarantem jakości obsługi?

Spółka Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  nr KRS 709879, posiadająca nr NIP 583-001-89-31 i REGON 190610277. Kapitał zakładowy 15.000.524 zł (wpłacony w całości).

Jaki jest nasz adres?

01-208 Warszawa

ul. Przyokopowa 33

Jak się z nami skontaktować?

Telefon: 0 801 04 45 45

Mail: obsluga.klienta@wolterskluwer.pl

Adres: 01-208 Warszawa, Przyokopowa 33

Nasi Konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 16:30.

Jakie formy płatności stosujemy w naszym sklepie?

W Księgarni stosowane są następujące sposoby płatności:

1. płatność przy odbiorze - Kupujący płaci odbierając zamówiony Towar;

2. płatność za pomocą bankowości internetowej - rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem lub PayPal przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay;

3. przedpłata - Kupującemu na podany przez niego adres poczty elektronicznej wysyłana jest faktura proforma wraz z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy. Zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy;

4. dostępna tylko dla Stałych Klientów płatność przelewem - Kupującemu wysyłana jest faktura VAT z oznaczonym terminem płatności.

Jakie są formy dostawy i ich koszty?

1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary bez wad w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu lub druku zamówienia.

2. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu lub druku zamówienia pozycję "Kurier" dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, przy czym orientacyjny termin dostawy wynosić będzie w tym przypadku 2 (dwa) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia (na terenie Polski).

3. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu lub druku zamówienia pozycję "Paczkomaty InPost" dostarczenie zamówionego Towaru do wybranego Paczkomatu nastąpi za pośrednictwem firmy InPost, przy czym orientacyjny termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie w tym przypadku 3 (trzy) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia.

4. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu lub druku zamówienia pozycję "Pocztex Kurier 48" dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora, przy czym orientacyjny termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie w tym przypadku 3 (trzy) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia.

5. W przypadku, gdy Kupujący ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować Kupującego o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów oraz wysyła mu fakturę pro forma, na podstawie której Kupujący dokonuje płatności ceny. Po wpłynięciu należnych opłat Sprzedawca dostarcza Kupującemu zamówione Towary w sposób wskazany w zamówieniu, przy czym określone w pkt. 2 - 4 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mogą ulec wydłużeniu nie więcej jednak niż o 7 dni w stosunku do terminów pierwotnych.

6. W przypadku, gdy zamówienie dotyczy prenumeraty czasopism w wersji drukowanej Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia wysyła Kupującemu fakturę pro forma na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej, na podstawie której Kupujący dokonuje płatności ceny. Po wpłynięciu ceny Sprzedawca dostarcza Kupującemu zamówione numery czasopism w sposób wskazany w zamówieniu.

7. Podane w pkt. 2 - 6 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mają charakter orientacyjny. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Kupującego odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych Towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie, Poczty Polskiej lub innego operatora.

8. W przypadku ebooków, programów komputerowych oraz czasopism w wersji elektronicznej dostarczenie danych niezbędnych do korzystania z tych programów lub czasopism następuje na adres poczty elektronicznej Kupującego w terminie 2 dni od dnia realizacji zamówienia.

9. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Kupującego ceną sprzedaży poszczególnych Towarów lub Usług jest cena podana w Księgarni w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.

10. W przypadkach opisanych w pkt. 2 - 6 opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów ponoszą:

a. w przypadku wybrania opcji "Kurier" - Kupujący w wysokości 11 zł brutto (14 zł brutto przy płatności przy odbiorze) za pośrednictwem Sprzedawcy na rzecz podmiotu świadczącego usługi kurierskie, a w przypadku jeżeli wartość zamówienia wynosi powyżej 100 zł brutto - Sprzedawca;

b. w przypadku wybrania opcji "Paczkomaty - InPost" - Kupujący w wysokości 11 zł brutto (14 zł brutto przy płatności przy odbiorze) za pośrednictwem Sprzedawcy na rzecz firmy InPost, a w przypadku jeżeli wartość zamówienia wynosi powyżej 100 zł brutto - Sprzedawca;

c. w przypadku wybrania opcji "Poczta Polska lub inny operator" (od 1 stycznia 2015 r. Pocztex Paczka48) - Kupujący w wysokości 11 zł brutto (14 zł brutto przy płatności przy odbiorze) za pośrednictwem Sprzedawcy na rzecz Poczty Polskiej, a w przypadku jeżeli wartość zamówienia wynosi powyżej 100 zł brutto - Sprzedawca;

d. przy wysyłce zagranicznej - Kupujący za zaliczeniem pocztowym w wysokości obowiązującej według cennika Poczty Polskiej lub innego operatora.

Jak odstąpić od umowy jako Konsument w przypadku ebooków?

1. Klient mający status Konsumenta składając zamówienie na zakup ebooka wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2.

2. Z zastrzeżeniem pkt. 7 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu ( www.profinfo.pl/pomoc,regulamin.html ), wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail obsluga.klienta@wolterskluwer.pl lub adres pocztowy Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w pkt. 3.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów sprzedaży ebooków, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Jak odstąpić od umowy jako konsument w pozostałych przypadkach?

1. Z zastrzeżeniem pkt. 10 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

b) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

c) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

d) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu ( www.profinfo.pl/pomoc,regulamin.html ), wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail obsluga.klienta@wolterskluwer.pl lub adres pocztowy Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w pkt. 3.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów:

a) świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

e) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Jak złożyć reklamację jako Konsument?

1. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.

2. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Księgarni (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: obsluga.klienta@wolterskluwer.pl lub pisemnie na adres Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, z dopiskiem Dział Obsługi Klienta i reklamacja.

3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.

Jak złożyć reklamację nie będąc Konsumentem?

1. Z zastrzeżeniem pkt. 5 reklamacje Kupujący składa w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów:

a) w przypadku wad dostarczonych Towarów - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 na numer 801 04 45 45 lub listownie na adres: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

b) w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 na numer 801 04 45 45;

c) w przypadku nieprawidłowych danych zawartych w przekazanych fakturach VAT - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 na numer (+48 22) 535-80-80;

d) w przypadku prenumeraty czasopism Kupujący składa reklamacje telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 na numer 801 04 45 45.

2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.

3. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego.

4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony Towarów Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.


W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.

5. Zasady składania reklamacji dotyczących programów komputerowych zawiera regulamin dostępny na stronie internetowej www.profinfo.pl/pomoc,regulamin.html

Najważniejsze informacje o ebookach

Zabezpieczenia ebooka

1. Każdy ebook może być zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem znakiem wodnym (watermarkiem). Informacja o formie zabezpieczenia znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.profinfo.pl/obszar,informacje-o-ebookach.html

2. Nie wolno usuwać zabezpieczenia ebooka. Klient, który nabył ebooka zobowiązuje się do nieprzełamywania jego zabezpieczeń.

Wymagania techniczne i technologiczne

1. Aktualne wymagania techniczne i technologiczne umożliwiające odczytywanie ebooków są dostępne na stronie internetowej www.profinfo.pl/obszar,informacje-o-ebookach.html

2. Przy pobraniu zawierającego zakupionego ebooka jest konieczne połączenie z Internetem.

Gdzie znaleźć regulamin sklepu i inne istotne dokumenty?

www.profinfo.pl/pomoc,regulamin.html

 

Pozostańmy w kontakcie

Media społecznościowe

Dołącz do nas

YouTube twitter  Linkedin  facebook  instagram 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę