Karta Nauczyciela 2019 zmiany przepisów dla nauczycieli

Karta Nauczyciela 2019 zmiany

Karta Nauczyciela to ustawa szczególna z 1982 r. regulująca prawa i obowiązki nauczycieli, wychowawców oraz pracowników pedagogicznych. Ustawa jest pragmatyką zawodową, co oznacza, że podczas regulacji stosunku pracy osób jej podlegających, ma ona prawne pierwszeństwo przed Kodeksem pracy. W 2019 r. do Karty Nauczyciela ustawodawca wprowadził kilka istotnych zmian.

Karta Nauczyciela – zakres przedmiotowy i podmiotowy

Karta Nauczyciela to ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19), która reguluje prawa i obowiązki nauczycieli. Ustawa obejmuje nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, szkołach artystycznych, zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych czy też publicznych kolegiach pracowników służb społecznych. W przypadku pracowników placówek prywatnych Karta Nauczyciela nie obowiązuje lub obowiązuje w ograniczonym zakresie.

Karta Nauczyciela 2019 zmiany

W dniu 4 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1287). Zmiany legislacyjne wprowadzają m.in. podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli, nowy dodatek dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie, dodatek za wychowawstwo, skrócenie ścieżki awansu zawodowego czy też powrót do oceny pracy z 2018 r.

Sprawdź nasze publikacje poświęcone karcie nauczyciela

Wyższe wynagrodzenie

Karta Nauczyciela 2019 zmiany dotyczą średniego wynagrodzenia nauczycieli, które wzrasta o 9,6 proc. Od 1 września 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze brutto wyniesie:

  • nauczyciel dyplomowany – 3817 zł,
  • nauczyciel mianowany – 3250 zł,
  • nauczyciel kontraktowy – 2862 zł,
  • nauczyciel stażysta – 2782 zł.

Dodatkowo wprowadzono minimalnej wysokości dodatek funkcyjny dla wychowawców klasy (300 zł), jednorazowego świadczenia dla nauczycieli stażystów odbywających staż (1000 zł) oraz odstąpiono od wprowadzenia dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych.

Awans zawodowy

Zmiany w Karcie Nauczyciela obejmują skrócenie okresów pracy w szkole, które są niezbędne do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. Wprowadzono do 2 lat i 9 miesięcy pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Skrócono także czas stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy.

Ocena pracy

Karta Nauczyciela 2019 zmiany, które zostały wprowadzone, doprowadziły do rezygnacji z kryteriów oceny pracy nauczycieli ustalonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. 2018 r. poz. 1133), a także z okresowej oceny pracy, dokonywania oceny pracy po zakończeniu stażu (powrót do oceny dorobku zawodowego) oraz wyłączenia okresu ferii z czasu potrzebnego na dokonanie oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu.

Limit czasu trwania umów o pracę

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, maksymalny czas trwania umów o pracę nie będzie mógł przekroczyć 36 miesięcy. Po tym okresie umowa na czas określony będzie automatycznie zmieniana na umowę na czas nieokreślony, natomiast umowa dla nauczycieli stażystów będzie trwała przez 1 rok szkolny.

Kary dla nauczycieli

Zmiany Karta Nauczyciela 2019 przewidują wprowadzenie obowiązku zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i godzącego w dobro dziecka. Wykluczono możliwość zastosowania kary porządkowej wobec nauczyciela, który popełnił czyn naruszający prawa oraz dobro dziecka.

Sprawdź także:

Redaktor specjalizujący się w tematyce prawa cywilnego. Wiedzę zdobywał w trakcie studiów oraz pracując w wydawnictwie Wolters Kluwer.

Dodaj komentarz