Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ustawa Karta Nauczyciela

Karta Nauczyciela Komentarz problemowy
Promocja!

Karta Nauczyciela Komentarz problemowy

Piotr Ciborski
ODDK

Kompendium wiedzy prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i szczegółowe wyjaśnienia najczęściej występujących problemów, m.in.: -wymagań kwalifikacyjnych, -awansu zawodowego, -powierzenia obowiązków dyrektora i jego odwołania z funkcji, -nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przeniesień, -wynagradzania i czasu pracy, -uprawnień socjalnych i urlopów, -uprawnień emerytalnych, -odpowiedzialności dyscyplinarnej, -zjawiska mobbingu, -wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy, chorób zawodowych, -szkoleń w zakresie bhp, profilaktycznych badań lekarskich, -działalności socjalnej szkoły. Kolejne, szesnaste wydanie komentarza uwzględnia zmiany w Karcie Nauczyciela wynikające głównie z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) w zakresie wdrażania nowego ustroju szkolnego, dotyczących m.in.: -zadań dyrektora szkoły związanych z wdrażaniem reformy, -statusu dyrektora wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w okresie reformy, -przygotowania arkusza organizacyjnego, -praw i obowiązków pracowniczych w procesie przekształceń organizacyjnych, w tym w zakresie przeniesienia nauczyciela do innej szkoły lub w tej samej szkole na inne stanowisko, uzupełniania etatu nauczyciela, stanu nieczynnego czy ograniczenia zatrudnienia. Ułatwieniem dla Czytelnika jest spis wszystkich omawianych w książce zagadnień, skorowidz rzeczowy oraz ujednolicony tekst ustawy – Karta Nauczyciela i teksty wybranych rozporządzeń wykonawczych.

147,84 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 168,00 zł
168,00 zł
Więcej
Karta Nauczyciela z komentarzem
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Karta Nauczyciela z komentarzem

Agata Piszko
Infor

„Karta Nauczyciela z komentarzem” zawiera zmiany wprowadzone nowelizacją z 18 marca 2016 r. Z naszej publikacji dowiesz się wszystkiego na temat zmian, które zaczną obowiązywać od 1 września 2016 r., m.in.: • kto od 1 września będzie decydował o liczbie dodatkowych godzin w związku z likwidacją godzin karcianych? • jak spełnić obowiązek dokumentowania faktu niekaralności karą dyscyplinarną? • jakich dokumentów wymagać od każdego nowo zatrudnionego nauczyciela? Książka zawiera komentarz eksperta do każdego artykułu ustawy. Obok szczegółowego, merytorycznego opracowania całość opatrzona jest bogatym orzecznictwem sądowym i administracyjnym.

163,18 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 199,00 zł
199,00 zł
Więcej
Karta Nauczyciela. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Karta Nauczyciela. Komentarz

Stradomski Krzysztof, Krzysztof Lisowski
C.H. Beck

Praktyczny komentarz do ustawy – Karta Nauczyciela, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym wszystkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nauczycieli, uwzględniający najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203).

Karta Nauczyciela reguluje stosunki pracy nauczycieli zatrudnionych m.in. w szkołach, przedszkolach, placówkach i administracji oświatowej. Jest aktem prawnym zawierającym szereg rozwiązań odrębnych względem Kodeksu pracy, jak np. możliwość rozwiązania stosunku pracy jedynie ze ściśle określonych przyczyn. Ostatnimi czasy Karta Nauczyciela uległa dwóm poważnym modyfikacjom. Po pierwsze zmiany polegające na zawieszeniu stosowania niektórych rozwiązań wprowadziła ustawa – przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, druga to ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, która dokonała znacznej zmiany w procedurze oceny pracy nauczyciela i urlopie dla poratowania zdrowia. Komentarz uwzględnia powyższe zmiany.

Najważniejsze atuty komentarza:

 • przygotowane przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem omówienie wszystkich przepisów Karty Nauczyciela wraz z bogatym orzecznictwem sądowym,
 • bardzo dokładne omówienie zakresu stosowania Karty Nauczyciela do poszczególnych grup pracowników,
 • liczne przykłady zawierające praktyczne wyjaśnienia kwestii problematycznych,
 • komentarz uwzględnia nowelizację dokonaną ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych i zmiany wynikające z reformy systemu oświaty dokonanej w 2017 r.

Prezentowana publikacja szczegółowo omawia takie kwestie jak:

 • ocena pracy nauczyciela, wraz z omówieniem zmian, jakie wejdą w życie 1.09.2018 r.,
 • zmiany w awansie zawodowym nauczycieli po 1.09.2018 r.,
 • udzielanie urlopu dla poratowania zdrowia od 1.01.2018 r.,
 • zmiany w zakresie dodatków socjalnych dla nauczycieli,
 • uprawnienia urlopowe dyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze szkole,
 • przepisy dotyczące finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, które weszły w życie 1.01.2018 r.,
 • warunki przyznania nauczycielowi dodatku za wyróżniającą pracę,
 • zasady korzystania przez nauczycieli z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym omówienie kwestii przyznawania świadczeń, tworzenia regulaminu funduszu i dokumentowania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej oraz podatku dochodowego od przyznanych świadczeń.

W niniejszym komentarzu Czytelnik znajdzie odpowiedzi na następujące pytania:

 • W jaki sposób będzie dokonywana ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły po 1.01.2018 r.?
 • Jaka jest rola rady pedagogicznej i kuratora oświaty w dokonywaniu oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły po 1.01.2018 r.?
 • Jakie zmiany w awansie zawodowym spotkają nauczycieli od roku szkolnego 2018/2019?
 • Jakie są zasady zatrudniania nauczycieli, w tym omówienie, w jakich okolicznościach można zatrudnić nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony, a kiedy musi być to zatrudnienie na czas nieokreślony?
 • Z jakich przyczyn można rozwiązać stosunek pracy nauczyciela oraz ograniczyć wymiar jego zatrudnienia po reformie systemu oświaty i wejściu w życie ustawy – Prawo oświatowe?
 • Na jakich zasadach funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach i innych jednostkach systemu oświaty, jaka jest rola związków zawodowych, jaki jest sposób podejmowania decyzji o przyznawaniu świadczeń i w jaki sposób dokumentować sytuację socjalną osoby uprawnionej?
 • Jakie dodatki socjalne przysługują nauczycielom, po zmianie od 1.01.2018 r. przepisów Karty Nauczyciela?
 • Jakie są przesłanki przyznania nauczycielowi dodatku za wyróżniającą pracę?
 • Jakie są rola, zadania i uprawnienia związków zawodowych wynikające z przepisów Karty Nauczyciela?
 • Na jakich zasadach nauczyciele mogą korzystać od 1.01.2018 r. z urlopu dla poratowania zdrowia oraz jakie są w tym zakresie prawa i obowiązki dyrektora szkoły?
 • Jakie zmiany w zakresie urlopu wypoczynkowego nauczyciela i dyrektora szkoły obowiązują od 1.01.2018 r. i w jaki sposób dyrektor szkoły planuje swój urlop wypoczynkowy i kto udziela mu tego urlopu?
 • Które zmiany w przepisach Karty Nauczyciela dotyczą szkół i przedszkoli niepublicznych oraz jakie to są zmiany?

183,20 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 229,00 zł
229,00 zł
Więcej
Karta Nauczyciela Komentarz
Promocja!

Karta Nauczyciela Komentarz

Agata Piszko
Infor

Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji. Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach Karty Nauczyciela – w tym zmiany związane z reformą ustroju szkolnego – takie jak: •sposób rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem gimnazjum i szkoły, w której prowadzone są klasy dotychczasowego gimnazjum, •przenoszenie nauczycieli, •skierowanie do uzupełnienia etatu, •doprecyzowanie zapisów związanych z czasem pracy nauczycieli. Z tego względu warto polecić tę publikację osobom zainteresowanym stosunkami pracy nauczycieli. W opracowaniu omówiono ponadto wszelkie zagadnienia uregulowane w Karcie Nauczyciela, a mianowicie: • obowiązki nauczycieli, • wymagania kwalifikacyjne nauczycieli, • awans zawodowy nauczycieli, • nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami, • warunki pracy i wynagrodzenie nauczycieli, • nagrody i odznaczenia, • uprawnienia socjalne i urlopy, • finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, • ochronę zdrowia nauczycieli, • odpowiedzialność dyscyplinarną, • uprawnienia emerytalne. Praca oparta jest na bogatym dorobku orzecznictwa oraz interpretacjach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dodatkowym atutem są przykłady praktycznych rozwiązań oraz wzory dokumentów. Autorka zwraca uwagę na zagadnienia, z którymi spotykają się praktycy stosujący przepisy ustawy, tj. dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dyrektorzy centrów usług wspólnych, organy prowadzące szkoły, a także nauczyciele. Publikacja stanowi kompleksową pomoc w stosowaniu przepisów ustawy, opracowaną w czytelnej i przejrzystej formie, skoncentrowaną na praktycznym aspekcie przedstawionych zagadnień. Książka jest adresowana przede wszystkim do osób zajmujących się na co dzień tematyką oświatową, w tym zagadnieniami pragmatyki pracowniczej nauczycieli. Agata Piszko – prawnik, członek stowarzyszenia audytorów wewnętrznych IIA Polska, słuchacz seminarium doktoranckiego na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania oświatą na szczeblu samorządowym, autorka wielu komentarzy i publikacji, wykładowca na szkoleniach i kursach dotyczących tematyki oświatowej.

129,56 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 158,00 zł
158,00 zł
Więcej

Ustawa Karta Nauczyciela

Ustawa Karta Nauczyciela jest ustawą uchwaloną w 1982 roku, która definiuje status społeczno – prawny nauczycieli, ich prawa i obowiązki. Jest ona pragmatyką zawodową, co oznacza, że przy regulacji stosunku pracy osób jej podlegających, ma ona pierwszeństwo przed Kodeksem pracy. Ustawa ta szczegółowo określa warunki pracy nauczycieli, ich obowiązki, prawa oraz precyzuje stopnie awansu zawodowego i wysokość wynagrodzenia nauczycieli.

Nauczyciele, wychowawcy i pracownicy pedagogiczni szkół publicznych podlegają ustawie. Karta Nauczyciela nie obowiązuje w szkolnictwie niepublicznym.

Wady i zalety Karty Nauczyciela

Ze względu na demotywujący i kosztowny dla Skarbu Państwa system wynagrodzeń oraz liczne przywileje Karta Nauczyciela jest krytykowana. Karta Nauczyciela przysparza wiele problemów w kwestii rocznych urlopów „na poratowanie zdrowia”, długich urlopów czy niskiego pensum przy nieweryfikowalnym czasie pracy poza szkołą.

Karta Nauczyciela uprawnia do podwyżek, gwarancji wynagrodzeń zasadniczych oraz realizacji awansu zawodowego. Karta jest swoistą konstytucją zawodową zawierającą określającą prawa i obowiązki nauczycieli.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę