Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ustawa o Policji

Ustawa o Policji. Komentarz praktyczny

Ustawa o Policji. Komentarz praktyczny

Łukasz Czebotar, Zuzanna Gądzik, Aneta Łyżwa, Aneta Michałek, Anna Świerczewska-Gąsiorowsk...
Wolters Kluwer Polska

Komentarz zawiera obszerną analizę przepisów ustawy o Policji z uwzględnieniem rozporządzeń wykonawczych, a także przepisów wewnętrznych, w tym najczęściej zarządzeń Komendanta Głównego Policji.

W opracowaniu omówiono m.in. takie zagadnienia jak:

 • zakres uprawnień Policji,
 • obowiązki i prawa policjanta,
 • uposażenie i inne świadczenia pieniężne policjantów,
 • odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów.

129,00 zł
Więcej
Ustawa o Policji. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o Policji. Komentarz

Wojciech Kotowski
Wolters Kluwer Polska

Jest to juz trzecie wydanie najobszerniejszego komentarza do ustawy o Policji. Autor w przystępny sposób, wynikający z praktycznego charakteru publikacji, omawia przepisy ustawowe, w tym najnowsze regulacje dotyczące: <ul><li> zatrzymania sprawców przemocy w rodzinie,</li> <li> stosowania przez Policje urządzeń uniemożliwiających telekomunikacje,</li> <li> działań Policji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej,</li> <li> nowej bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy DNA i procedurach z nią związanych,</li> <li> obowiązku policjanta informowania o podjęciu przez jego małżonka pracy w podmiotach świadczących usługi detektywistyczne,</li> <li> nagród motywacyjnych dla policjantów,</li> <li> obowiązku utrzymywania sprawności fizycznej przez policjanta.</li> Komentarz zawiera ponadto wykaz i omówienie najważniejszych aktów wykonawczych do ustawy, a także taryfikator mandatowy i punktacje karna za naruszenia przepisów ruchu drogowego. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla policjantów, jak i pracowników cywilnych Policji. Będzie stanowić również cenna pomoc dla prokuratorów, sędziów i adwokatów w sprawach wymagających oceny zakresu kompetencji Policji.

137,70 zł
Więcej
Policja na świecie
Darmowa dostawa - 0 zł!

Policja na świecie

Hołyst Brunon
Wolters Kluwer Polska

Policja na świecie to unikatowa publikacja w skali europejskiej. Wiele uwagi poświęcono w niej takim zagadnieniom, jak:

  • zarządzanie policją,
  • system administracji policji,
  • style działania policji,
  • stres traumatyczny w pracy policjanta,
  • osobowościowe uwarunkowania efektywności zawodowej policjantów,
  • współdziałanie policji ze społeczeństwem,
  • funkcjonowanie policjantów w sytuacji zagrożenia,
  • związki zawodowe policjantów.
  • Nowoczesne opracowanie, jakim jest

Policja na świecie

   , analizuje nie tylko bieżące zmiany w zakresie funkcjonowania policji, lecz także ukazuje nowe kierunki jej działalności wynikające ze zmian we współczesnym świecie. Autor dokonuje przeglądu systemów organizacji i funkcjonowania policji w ponad stu państwach. Wiele uwagi poświęca międzynarodowej współpracy policji.  Uzupełnieniem treści wykładu są okienka problemowe, które ilustrują aktualne problemy pojawiające się w pracy policji, oraz najważniejsze akty prawne dotyczące jej funkcjonowania w Unii Europejskiej.

197,10 zł
Więcej
Ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych Policji

Ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych Policji

Piotr Kosmaty, Jacek Kudła
Difin

Książka jest kompendium wiedzy przedstawiająca trudną problematykę od genezy gromadzenia materiałów z czynności operacyjno-rozpoznawczych w aspektach kryminalistycznych i prawno-dowodowych aż po proces ich wykorzystania w postępowaniu karnym. Autorzy przedstawili wybrane metody pracy operacyjnej znane współczesnej kryminalistyce, zwracając szczególną uwagę na rolę pierwszych, podstawowych czynności wykonywanych przez poszczególne służby, posiadające uprawnienia do ich prowadzenia. W opracowaniu autorzy wychodzą naprzeciw problemom, które niesie dzisiejsza rzeczywistość i podają rozwiązania systemowe tej trudnej sytuacji, oparte na ścisłych regulacjach prawnych i proceduralnych. Wskazują, że przed zastosowaniem wybranej metody pracy operacyjnej warunkiem koniecznym, jaki należy spełnić, jest ocena tzw. ryzyka operacyjnego. Pojęcie to nie jest nowe i występuje w każdej dziedzinie życia, również w trakcie przygotowywania działań operacyjnych. Jednak najważniejszym przesłaniem książki jest pomoc wszystkim funkcjonariuszom, stosującym metody pracy operacyjnej, w zakresie oceny pierwszych informacji oraz zgromadzonych materiałów. Książka jest skierowana także do osób nadzorujących działania operacyjne, do środowisk prokuratorskich i sądowniczych, biorących udział w procesie decyzyjnym, które wykorzystują wyniki niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych w postępowaniu karnym. Może być ona niezwykle przydatna młodym adeptom sztuki policyjnej i prokuratorskiej, zdobywającym wiedzę w szkołach poszczególnych służb oraz Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

58,50 zł
Więcej
Jak zorganizować współpracę szkoły z policją, by pomagać, a nie straszyć uczniów?

Jak zorganizować współpracę szkoły z policją, by pomagać, a nie straszyć uczniów?

Małgorzata Celuch, Bożena Winczewska, Leszek Zaleśny
Wiedza i Praktyka

Bardzo często dyrektorzy zastanawiają się, czy w danej sytuacji powinni powiadomić policję, czy nawet wezwać funkcjonariusza do szkoły. Często obawiają się, że interwencja okaże się bezzasadna lub zaszkodzi reputacji szkoły w środowisku. Wskazówki zawarte w poradniku pozwolą uniknąć tych wątpliwości. Pomocne będą wykaz uprawnień i obowiązków funkcjonariusza na terenie szkoły oraz przykłady sytuacji, w których interwencja policji jest konieczna.

26,91 zł
Więcej
Współpraca policjantów z osobowymi źródłami informacji

Współpraca policjantów z osobowymi źródłami informacji

Krzysztof Horosiewicz
Wolters Kluwer Polska

W książce przedstawiono rolę osobowych źródeł informacji (OZI) w realizacji ustawowych zadań Policji, wskazując przyczyny zagrożeń bezpieczeństwa prawnego policjantów leżące w sferze ich kwalifikacji zawodowych i regulacji prawnych.

W publikacji zaprezentowano rozważania dotyczące m.in.:

  • ukrytych motywów podjęcia współpracy przez OZI;
  • niekontrolowanej działalności osobowego źródła informacji;
  • udziału OZI w popełnieniu przestępstwa;
  • postępowania z przedmiotami, których posiadanie jest zabronione lub które mogą stanowić dowód w sprawie.

Adresaci:

   Opracowanie adresowane jest do policjantów oraz przedstawicieli innych służb uprawnionych do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, wykładowców i słuchaczy szkół policyjnych, prokuratorów, sędziów, a także studentów prawa oraz kierunków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego.79,20 zł
Więcej
Przestępczość w XXI wieku - zapobieganie i zwalczanie. Problemy prawno-kryminologiczne
Darmowa dostawa - 0 zł!

Przestępczość w XXI wieku - zapobieganie i zwalczanie. Problemy prawno-kryminologiczne

Wojciech Filipkowski, Emil W. Pływaczewski, Zbigniew Rau
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera opracowania dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości, będących w kręgu zainteresowań autorów – zarówno teoretyków, jak i praktyków stosowania prawa.

159,20 zł
Więcej

Ustawa o Policji to akt prawny ustanowiony przez Sejm 6 kwietnia 1990 roku. Przedmiotem regulacji ustawy są organizacja i działalność Policji. Określa ona szczegółowo sposób organizacji Policji oraz zakres jej uprawnień, stopnie policyjne i korpusy. Zawiera i opisuje zasady na jakich odbywa się służba w Policji, obowiązki oraz prawa policjantów, ich odpowiedzialność w zakresie dyscyplinarnym i karnym. Przedmiotem ustawy są także przepisy dotyczące mieszkań funkcjonariuszy, ich uposażenia oraz innych świadczeń, które mogą im być przyznawane.

Zakresem regulacji ustawy jest także działanie kontyngentów Policji poza granicami terytorialnymi Polski a także współpraca z krajami członkowskimi Unii Europejskiej na ich terytorium, w tym wymiana informacji z nimi w ramach punktów kontaktowych i krajowego biura ds. odzyskiwania mienia.