Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ustawa o ochronie zabytków

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

Artur Ginter, Anna Michalak
Wolters Kluwer Polska

Praktyczny komentarz do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uwzględniający także unormowania rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

111,20 zł
Więcej
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

Patrycja Antoniak, Maksymilian Cherka, Filip Elżanowski, Andrzej Wąsowski Krzysztof
Wolters Kluwer Polska

Publikacja ta jest pierwszym komentarzem do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uwzględniającym zmiany wprowadzone nowelizacja z dnia 18 marca 2010 r.

83,90 zł
Więcej
Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce

Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce

Katarzyna Zalasińska
Wolters Kluwer Polska

Prezentowana publikacja jest na rynku wydawniczym jedynym kompleksowym i aktualnym opracowaniem problematyki prawnej ochrony zabytków nieruchomych w  Polsce. W monografii zostały przedstawione uwarunkowania historyczne, konstytucyjne oraz prawnomiędzynarodowe omawianego zagadnienia.

93,90 zł
Więcej
Prawo ochrony zabytków

Prawo ochrony zabytków

Kamil Zeidler
wydawnictwo uniwersytetu gdańskiego

Książka PRAWO OCHRONY ZABYTKÓW jest uwieńczeniem szeroko zakrojonego projektu naukowego realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2013 r., związanego z dziesięcioleciem obowiązywania ustawy z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Stanowi ona sui generis komentarz do tej ustawy, bowiem układ odpowiada kolejnym rozdziałom ustawy, a wszystkie teksty koncentrują się na konkretnych przepisach i instytucjach prawnych w niej uregulowanych. Na publikację składa się łącznie 45 tekstów przygotowanych przez grono 48 autorów, przede wszystkim prawników reprezentujących większość wydziałów prawa w Polsce. Obok analizy normatywnej, zawierającej rozważania de lege lata, podjęty został trud sformułowania konkretnych postulatów de lege ferenda. W wielu miejscach rozważania zawarte w pracy skłaniają do refleksji, pokazują złożoność tytułowej problematyki, a także wykazują częste potknięcia i błędy zarówno w praktyce prawnej ochrony zabytków, jak i w tworzeniu służącego jej prawa. Stąd książka będzie nie tylko przydatnym narzędziem w procesie stosowania prawa obowiązującego, ale także winna wpłynąć inspirująco na prawodawcę. Tym samym stanowi ważny głos w dyskusji nad stanem prawa ochrony zabytków w Polsce.

71,82 zł
Więcej
Prawo ochrony dziedzictwa kultury

Prawo ochrony dziedzictwa kultury

Kamil Zeidler
Wolters Kluwer Polska

Książka obejmuje całość problematyki dotyczącej prawa ochrony dziedzictwa kultury na płaszczyźnie prawa krajowego, prawa międzynarodowego oraz prawa europejskiego.

49,00 zł
Więcej
Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa

Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa

Kamil Zeidler
Wolters Kluwer Polska

Problem restytucji dóbr kultury nie jest problemem nowym, jednak ostatnimi czasy znów ożywiła się dyskusja na ten temat. Przyczyną tego są wciąż nierozstrzygnięte trudne sprawy dotyczące restytucji dóbr kultury nie tylko w Polsce, lecz także w innych państwach na świecie.

Publikacja poświęcona została tematyce restytucji dóbr kultury, pierwszy raz przedstawionej z perspektywy filozoficzno-prawnej. Takie ujęcie badanej problematyki doprowadziło do wypracowania metody pozwalającej na analizę każdej konkretnej sprawy restytucyjnej. Metoda ta umożliwia klaryfikację i porządkowanie treści argumentacyjnej, a w efekcie - zrozumienie jej istoty.

Celowi temu służą zarówno przedstawienie restytucji dóbr kultury jako tzw. trudnych przypadków (hard cases) oraz ujęcie dobra kultury jako przedmiotu o szczególnych wartościach, jak i umiejscowienie tej problematyki w sporze pomiędzy liberalizmem a komunitaryzmem, w końcu - przedstawienie przestrzeni dyskursu argumentacyjnego oraz poszczególnych argumentów w nim występujących.

To wszystko czyni z książki nowatorskie, niespotykane dotąd w literaturze ujęcie problematyki restytucji dóbr kultury.

53,10 zł
Więcej
Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym. Problematyka prawno-kryminalistyczna

Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym. Problematyka prawno-kryminalistyczna

Maciej Trzciński
Wolters Kluwer Polska

Publikacja Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym Problematyka prawno-kryminalistyczna jest pierwszą próbą kompleksowego opracowania nierozpoznanej dotąd bliżej problematyki związanej z przestępczością skierowaną przeciwko specyfi cznej kategorii zabytków, jakimi są zabytki archeologiczne.

83,00 zł
Więcej
Ustawa o muzeach. Komentarz

Ustawa o muzeach. Komentarz

Patrycja Antoniak
Wolters Kluwer Polska

.. Publikacja jest pierwszym na rynku komentarzem zawierajacym kompleksowa analize ustawy o muzeach. Ksiazka w przystepny sposób ukazuje zagadnienia prawne o istotnym znaczeniu praktycznym. W komentarzu przedstawiono m.in.: – odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczace zakladania i funkcjonowania muzeów,np. muzeów prywatnych, czy istoty i zakresu nadzoru nad muzeami;– wskazówki dotyczace sposobu interpretacji i stosowania czesto niejasnych regulacji ustawowych;– powiazania ustawy o muzeach z kodeksem postepowania administracyjnego oraz regulacjami z zakresu ochrony dóbr kultury oraz prowadzenia dzialalnosci kulturalnej;– luki w regulacji ustawowej oraz wnioski de lege ferenda, które moga byc wykorzystane w pracach legislacyjnych nad nowelizacja omawianej ustawy. .. Opracowanie przeznaczone jest dla muzealników, muzeologów oraz przedstawicieli innych zawodów zwiazanych z dzialalnoscia muzeów. Publikacja polecana jest takze pracownikom i przedstawicielom organów administracji publicznej oraz inwestorom realizujacym programy rewitalizacji nieruchomosci zabytkowych. „Komentarz jest praca niejako Ťdwa w jednymť – zachowujac walory pracy naukowej, w przystepny sposób wyjasnia zagadnienia prawne o istotnym znaczeniu praktycznym (…). Praca zasluguje na uznanie pod wzgledem merytorycznym i uzupelnia istniejaca dotad luke na rynku publikacji poswieconych prawu kultury, prawu ochrony zabytków i prawu muzeów. Jestem przekonany, ze spotka sie ona z szerokim zainteresowaniem – nie tyle nawet prawników, co w pierwszej kolejnosci muzealników, muzeologów, a takze przedstawicieli innych zawodów zwiazanych z dzialalnoscia muzeów”. Dr hab. Kamil Zeidler Czlonek Polskiego Komitetu Narodowego Miedzynarodowej Rady Muzeów (ICOM)

129,00 zł
Więcej

Ustawa o ochronie zabytków z 23 lipca 2003 roku określa, czym jest ochrona zabytków oraz opieka nad zabytkami. Wyznacza również działania i zadania organów administracji publicznej różnego szczebla w tym zakresie. Odnosi się także do ochrony zabytków i opieki nad nimi przez ich właścicieli i użytkowników.

Ustawa o ochronie zabytków ma na celu zapewnienie i stworzenie niezbędnych warunków finansowych, prawnych i organizacyjnych, które zapewniają zachowanie, zagospodarowanie i utrzymanie zabytków. Ma charakter prewencyjny w kontekście zapobiegania ich niszczeniu, kradzieży, nielegalnemu wywozowi poza granice kraju. Ustawa umożliwia kontrolowanie stanu zabytków i właściwego ich użytkowania. Zabezpiecza zabytki w sytuacjach związanych z planowaniem, zagospodarowaniem przestrzennym terenu i kształtowaniem środowiska.

Ustawa o ochronie zabytków określa formy ochrony zabytków.