Facebook

profinfo_Targi_ksiazki_druga_50_SPRING-5965_1920x60_k1.jpg [20.78 KB]

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz

Aleksandra Krajewska, Adam Mariański, Aneta Nowak, Aneta Nowak-Piechota, Michał Wilk, Jaku...
Wolters Kluwer Polska

W publikacji omówiono m.in.: nowe rozwiązania dotyczące faktur korygujących, uchylenie obowiązkowej korekty kosztów podatkowych oraz modyfikacje związane z wprowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego.

249,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 249,00 zł
249,00 zł
Więcej
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz

Mariusz Pogoński
Wolters Kluwer Polska

Niniejsza publikacja to kompleksowy komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych napisany przez praktyka prawa podatkowego. Jego ogromną zaletą jest aktualność oraz problemowe ujęcie porusznych tematów. Autor zwraca uwagę nie tylko na aspekty teoretyczne, lecz także na praktyczny wymiar stosowania norm prawnych zawartych w ustawie. W celu przystępnego zobrazowania omawianych kwestii publikację wzbogacono licznymi odwołaniami do interpretacji przepisów podatkowych oraz orzeczeniami sądów administracyjnych dotyczącymi omawianych zagadnień.

Komentarz uwzględnia zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r., dotyczące przede wszystkim opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowo-akcyjnych, dotychczas traktowanych jako podmioty transparentne podatkowo.

Komentarz uwzględnia również nowelizację, która weszła w życie 1 kwietnia 2014 r., wprowadzającą nową definicję samochodu osobowego. Zmiany mają charakter dostosowawczy do zmian w zakresie podatku od towarów i usług.

Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków stosujących ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych na co dzień, a więc księgowych, prawników, doradców podatkowych. Może być także przydatna osobom zamierzającym poznać konstrukcję podatku dochodowego od osób prawnych bądź pogłębić swoją wiedzę w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

175,20 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 197,10 zł
219,00 zł
Więcej
Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz

Wojciech Dmoch
C.H. Beck

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wyd. 7.) skierowany jest do praktyków zajmujących się stosowaniem tego podatku i poszukujących odpowiedzi na konkretne pytania związane z jego problematyką. Obejmuje on przede wszystkim analizę poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy, wzbogaconą licznymi odniesieniami do interpretacji podatkowych oraz ich oceną, a także do orzecznictwa sądów administracyjnych. Istotnym elementem Komentarza są również zamieszczone przykłady, które zapewnią bardziej kompleksowe wyjaśnienie poszczególnych rozwiązań i mechanizmów. Dzieło omawia także szczegółowe zagadnienia z zakresu praktyki zawodowej Autora, m.in. w zakresie: zwolnienia z opodatkowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych; dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych; kosztów uzyskania przychodów w przypadku wnoszenia aportem własnych wierzytelności; relacji pomiędzy ewidencją rachunkową a wynikiem podatkowym; dochodów spółki z tytułu umorzenia udziałów i wypłaty świadczenia wspólnikom w naturze. Prezentowane, 7. wydanie uwzględnia i szczegółowo prezentuje wszystkie zmiany, jakie zostały uchwalone od poprzedniego wydania, w szczególności odnosi się również do najnowszych regulacji, w tym m.in.: ustawy z 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2369), która m.in. wprowadziła regulację umożliwiającą ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych upublicznienie informacji zawierającej indywidualne dane podatników (wynikające ze składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych zeznań podatkowych), których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, jak również podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej (PGK), niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów – wejście w życie 1.1.2018 r.; ustawy z 9.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2201), która wprowadziła zmiany w zakresie tzw. ulgi B+R, czyli prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową (kosztów kwalifikowanych) – wejście w życie 1.1.2018 r.; ustawy z 27.10.2017 r. fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175), której zasadniczym celem jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu – wejście w życie 1.1.2018 r.; ustawy z 12.10.2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2056), która m.in. wprowadziła zmiany polegające na określeniu, że opłata recyklingowa stanowi zarówno przychód, jak i koszty uzyskania przychodów – wejście w życie 1.1.2018 r.; ustawy z 7.7.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1448), która m.in. wprowadziła mechanizm jednorazowego rozliczenia nakładów inwestycyjnych do kwoty 100 tys. zł rocznie przez ich uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów w wyniku dokonanych odpisów amortyzacyjnych – wejście w życie 12.8.2017 r.; ustawy z 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), ma na celu transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień nowych przepisów prawa UE z zakresu audytu obejmujących dyrektywę 2014/56/UE zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE oraz rozporządzenie 537/2014 – wejście w życie 21.6.2017 r.

279,20 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 349,00 zł
349,00 zł
Więcej
Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz

Wojciech Dmoch
C.H. Beck

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wyd. 6.) skierowany jest do praktyków zajmujących się stosowaniem tego podatku i poszukujących odpowiedzi na konkretne pytania związane z jego problematyką.Obejmuje on przede wszystkim analizę poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy, wzbogaconą licznymi odniesieniami do interpretacji podatkowych oraz ich oceną, a także do orzecznictwa sądów administracyjnych. Istotnym elementem komentarza są również zamieszczone przykłady, które zapewnią bardziej kompleksowe wyjaśnienie poszczególnych rozwiązań i mechanizmów.Komentarz omawia także szczegółowe zagadnienia z zakresu praktyki zawodowej Autora, m.in. w zakresie: zwolnienia z opodatkowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych; dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych; kosztów uzyskania przychodów w przypadku wnoszenia aportem własnych wierzytelności; relacji pomiędzy ewidencją rachunkową a wynikiem podatkowym; dochodów spółki z tytułu umorzenia udziałów i wypłaty świadczenia wspólnikom w naturze.Prezentowane, 6. wydanie uwzględnia i szczegółowo prezentuje wszystkie zmiany, jakie zostały uchwalone od poprzedniego wydania, w szczególności odnosi się również do najnowszych regulacji, w tym m.in.: ustawy z 5.9.2016r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 1550), obniżającej stawkę podatku do 15 % dla tzw. małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność w danym roku kalendarzowym – zmiany wchodzą w życie 1.1.2017r; ustawy z 15.11.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, która zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2017 r. dotyczące m.in.: rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego funduszy inwestycyjnych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na rzecz opodatkowania funduszy inwestycyjnych; uzupełnienia katalogu wydatków, których nie można zaliczać w kosztach, o kwoty wypłacone prze fundusz inwestycyjny m.in. z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa; rozszerzenia listy dochodów, które objęte są zwolnieniem przedmiotowym. Zgodnie z nowelizacją wolne od podatku są również dochody funduszy inwestycyjnych. ustawy z 16.11.2016 r.- Przepisy wprowadzające ustaw e o Krajowej Administracji Skarbowej, która zawiera zmiany wchodzące w życie 1.3.2017 r. związane z powstaniem nowej instytucji, czyli Krajowej Administracji Skarbowej, a więc mające charakter dostosowujący. Zmiany te polegają na wykreśleniu z przepisów ustawy o CIT kręgu podmiotów, które dotychczas określano jako organy kontroli skarbowej.

279,20 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 349,00 zł
349,00 zł
Więcej
Rozliczanie w czasie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych
Promocja!

Rozliczanie w czasie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych

Wojciech Dmoch
Wolters Kluwer Polska

Z publikacji dowiesz się jak powinna wyglądać prawidłowa wykładnia pojęć dotyczących kosztów uzyskania przychodów oraz zasad ich rozliczania w czasie.

129,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 129,00 zł
129,00 zł
Więcej
Podatek dochodowy od osób prawnych
Promocja!

Podatek dochodowy od osób prawnych

Aneta Flisek
C.H. Beck

Stan prawny: 17 stycznia 2018 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

15,92 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 19,90 zł
19,90 zł
Więcej
Podatek dochodowy od osób prawnych
Promocja!

Podatek dochodowy od osób prawnych

Aneta Flisek
C.H. Beck

Stan prawny: 12 stycznia 2017 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 1.3.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948).Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

15,92 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 19,90 zł
19,90 zł
Więcej

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych oraz spółek kapitałowych w organizacjach – tzw. CIT (ang. Corporate Income Tax). W zakres podmiotowy ustawy, wobec którego stosuje się jej przepisy, wchodzą również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – wyjątkiem są przedsiębiorstwa w spadku oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej. Przepisy ustawy stosuje się również wobec: spółek komandytowo-akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajdują się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i spółek, które nie posiadają osobowości prawnej, a ich siedziba bądź zarząd znajdują się poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej, o ile przepisy podatkowe innego państwa traktują je jako osoby prawne, a ich działalność podlega tam opodatkowaniu, bez względu na to, gdzie dochody są osiągane.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych określa zakres przedmiotowy opodatkowania, podstawę opodatkowania, stawkę podatku wraz obowiązującym harmonogramem składania zeznań i rozliczeń.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę