Facebook

e-Doręczenia krok po kroku

edoreczenia_profinfo_440x200_2a

Poznaj LEX e-Doręczenia

e-Doręczenia - na czym polegają i dla kogo są obowiązkowe

Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego pozwala na prowadzenie wiążącej, elektronicznej korespondencji. Dzięki temu dokument będzie można przesłać w formie cyfrowej na adres do doręczeń elektronicznych (ADE) - w przypadku komunikacji z podmiotami publicznymi za pośrednictwem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE), z kolei w komunikacji pomiędzy podmiotami niepublicznymi kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego (Q-Doręczenia).

E doręczenia co to jest? e-Doręczenia mają taką samą moc prawną co tradycyjne przesyłki polecone za potwierdzeniem odbioru. Usługa ta daje możliwość podmiotom publicznym, obywatelom oraz firmom korzystania z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. e-Doręczenia reguluje Ustawa o doręczeniach elektronicznych UoDE z dnia 18 listopada 2020 r. Dz.U. 2020 poz. 2320.

Aktualne przepisy regulujące e-Doręczenia w profinfo.pl

Docelowo obowiązek korzystania z e-Doręczeń będzie dotyczył wszystkich podmiotów publicznych, określonych grup podmiotów niepublicznych, sądów, firm rejestrowanych w KRS i CEiDG, a także zawodów zaufania publicznego.

Obowiązek korzystania z e-Doręczeń będzie wprowadzany stopniowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem. W księgarni prawniczej profinfo.pl znajdą Państwo aktualne publikacje na temat e-Doręczeń, które obejmują najnowsze zmiany legislacyjne dotyczące doręczeń elektronicznych.

Od kiedy doręczenia elektroniczne?

Obowiązek stosowania przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej wobec konkretnych jednostek jest realizowany według harmonogramu:

Od 01.10.2024 r. - termin określony w komunikacie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2023 r. doręczenia elektroniczne w administracji publicznej i rządowej obowiązywać mają takie jednostki, jak:

 • Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy. 
 • Organy władzy publicznej inne niż wymienione w (ust.1.) punkcie 1., w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy. 
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 •   
 • Narodowy Fundusz Zdrowia.
 •   
 • Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych. 
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe (wyjątek: Usługa hybrydowa od 1 października 2029 r.). 

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązek stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych obejmie (art. 155 ust. 9 ustawy): 

 • Inne podmioty publiczne

Od 1 października 2029 r. elektroniczne doręczenia kpa obejmą: 

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne i samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi hybrydowej (art. 155 ust. 6 ustawy).
 • Sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania, Służba Więzienna ((art. 155 ust. 7 ustawy).
    

Ustawa o doręczeniach elektronicznych kalendarz dla zawodów zaufania publicznego

Od 01.10.2024 r. - termin określony w komunikacie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2023 r., obowiązek obejmie m.in. osoby wykonujące zawody zaufania publicznego:

 • adwokata,
 • radcy prawnego,
 • doradcy podatkowego,
 • doradcy restrukturyzacyjnego,
 • rzecznika patentowego,
 • notariusza.

Do 2029 roku wszystkie podmioty publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, a także sądy będą zobowiązane do korzystania z e-Doręczeń.

e-Doręczenia - podstawa prawna

Podstawę prawną działania rejestrowanego doręczenia elektronicznego stanowią:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS)
 • Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych Dz.U. 2020 poz. 2320
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych Dz.U. 2021 poz. 1135
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych Dz.U. 2022 poz. 1002
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych Dz.U. 2023 poz. 2699
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę