Facebook

profinfo_strefa_znizek_jesien_1920x60.jpg [40.66 KB]

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

REGULAMIN AKCJI SPRZEDAŻOWEJ

§ 1 Postanowienia ogólne

1. O ile nic innego nie wynika z Regulaminu:
a) pojęcia użyte w treści Regulaminu mają znaczenie wynikające z Regulaminu Księgarni, Regulaminu Aplikacji lub Regulaminie E-booków;
b) do stosunków prawnych powstałych w związku z Umową zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Księgarni, Regulaminu Aplikacji lub Regulaminu E-booków.
2. Organizatorem Akcji jest Sprzedawca, tj. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pozostałe dane Sprzedawcy zostały wskazane w § 2 Regulaminu.
3. Akcja prowadzona jest w okresie od dnia 1 czerwca 2021 r. do odwołania i tylko w tym okresie możliwe jest składanie zamówień w ramach Akcji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania (zakończenia) Akcji w dowolnym momencie orz prawo do zmiany oferty w trakcie trwania Akcji.
4. Sprzedawca oświadcza, że z oferty udostępnionej w ramach Akcji nie mogą skorzystać osoby, w stosunku do których Sprzedawca posiada w dacie złożenia zamówienia jakąkolwiek wymagalną wierzytelność z jakiegokolwiek tytułu.
5. Akcja stanowi fragment działań marketingowych podejmowanych przez Sprzedawcę w celu zachęcenia Klientów do korzystania z Aplikacji.
6. Wyłącznie Sprzedawca decyduje o tym, które Książki oferowane w Księgarni dostępne będą w ramach Akcją.

§ 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
„Akcji” – należy przez to rozumieć organizowaną w oparciu o Regulamin akcję promocyjną skierowaną do Klientów;
„Aplikacji” – należy przez to rozumieć dostępną pod adresem https://smarteca.wolterskluwer.pl/ aplikację służącą do korzystania z E-booków i zarządzania dostępami do nich; „Druku na życzenie” – należy przez to rozumieć umowę, na mocy której Sprzedawca wykonuje druk i sprzedaje Klientowi Egzemplarze Książki w ilości określonej przez Klienta i zaakceptowanej przez Sprzedawcę;
„E-booku” – należy przez to rozumieć Książkę w wersji elektronicznej;
„Egzemplarzu” – należy przez to rozumieć materialny egzemplarz Książki;
„Koszyku” – należy przez to rozumieć wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Księgarni, w której prezentowane są szczegółowe informacje o warunkach Umowy sprzedaży i Umowy licencyjnej;
„Książce” – należy przez to rozumieć Utwór w postaci publikacji wielostronicowej, o określonej liczbie stron;
„Regulaminie Aplikacji” – należy przez to rozumieć dokument pod nazwą „Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi korzystania z aplikacji „Smarteca” Nr 1/2018” oraz dokument, który go zastąpi, dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.profinfo.pl/regulamin-smarteca;
„Regulaminie E-booków” – należy przez to rozumieć dokument pod nazwą „Regulamin sprzedaży książek elektronicznych (e-booków) w sklepie internetowym profinfo.pl z dnia 25 grudnia 2014 r.” oraz dokument, który go zastąpi, dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.profinfo.pl/regulamin-ebookow;
„Regulaminie Księgarni” – należy przez to rozumieć dokument pod nazwą „Regulamin sklepu internetowego profinfo.pl Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. obowiązujący od 10 września 2018 r.” oraz dokument, który go zastąpi, dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.profinfo.pl/regulamin-sklepu;
„Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, o ile takie zostaną sporządzone;
„Sprzedawcy” – należy przez to rozumieć spółkę Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa; rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, numer KRS: 709879; NIP: 5830018931; BDO: 000110936; kapitał zakładowy: PLN 19,919,527.00, spółka posiada status dużego przedsiębiorcy);
„Umowie licencyjnej” - należy przez to rozumieć zawartą pomiędzy Stronami Umowy sprzedaży okresową umowę licencyjną na mocy, której Sprzedawca udostępnia Klientowi do korzystania E-book/i;
„Umowie sprzedaży” – należy przez to rozumieć zawartą pomiędzy Stronami umowę sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest odpłatne przeniesienie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta określonej liczby Egzemplarzy, w tym także w ramach Druku na życzenie;
„Utworze” – należy przez to rozumieć utwór, w tym utwór zbiorowy, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Akcji

1. Warunkiem skorzystania przez Klienta z oferty dostępnej w ramach Akcji oraz zawarcia pomiędzy Stronami Umowy sprzedaży i Umowy licencyjnej jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem oraz akceptacja jego treści. Akceptując treść Regulaminu Klient składa oświadczenie, iż zapoznał się z tą treścią, zrozumiał postanowienia Regulaminu oraz w pełni je akceptuje.
2. W przypadku gdy Klient wraz z Umową sprzedaży nie zamierza zawrzeć Umowy
licencyjnej wówczas powinien:
a. w przypadku skorzystania z kanału wskazanego w § 4 ust. 1 pkt a.
– poinformować przedstawiciela handlowego Sprzedawcy o swojej decyzji;
b. w przypadku skorzystania z kanału wskazanego w § 4 ust. 1 pkt b. – w Koszyku, w którym prezentowane są szczegółowe informacje o warunkach Umowy sprzedaży i Umowy licencyjnej dotyczących nabywanego Utworu odznaczyć właściwy checkbox. Poinformowanie lub odznaczenie zgodnie z postanowieniami powyżej oznaczać będzie, że Strony zawarły jedynie Umowę sprzedaży.

§ 4 Zamówienia, Umowa sprzedaży oraz Umowa licencyjna

1. Sprzedawca dopuszcza możliwość zawierania Umów sprzedaży oraz Umów licencyjnych wyłącznie następującymi kanałami:
a. przy pomocy przedstawiciela handlowego Sprzedawcy, w ramach kanału telesprzedaży;
b. za pośrednictwem Księgarni; przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do decydowania czy wszystkie ww. kanały będą w danym momencie umożliwiały zawieranie Umów czy tylko niektóre z nich.
2. Szczegółowe informacje o warunkach Umowy sprzedaży i Umowy licencyjnej dotyczące konkretnego Utworu opisane są w Koszyku.
3. Sprzedawca oświadcza, że:
a. Umowa licencyjna zostaje zawarta na czas oznaczony wskazany w Koszyku, po upływie którego Umowa licencyjna wygasa. W przypadku jednak gdy wymagalność ceny należnej za Egzemplarz następuje wcześniej niż upływ okresu obowiązywania Umowy licencyjnej, a Klient nie dokona zapłaty tej ceny w dacie wymagalności wówczas Sprzedawca może rozwiązać Umowę licencyjną ze skutkiem natychmiastowym i zablokować Klientowi dostęp do E-booka;
b. korzystanie przez Klienta z E-booka jest możliwe wyłącznie w ramach Aplikacji i o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, na warunkach określonych w Regulaminie Aplikacji oraz Regulaminie E-booków;
c. okres obowiązywania Umowy licencyjnej rozpoczyna się z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży;
d. w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje kilka Egzemplarzy tej samej Książki wówczas na mocy Umowy licencyjnej (o ile zostanie zawarta) Sprzedawca udostępni Klientowi do korzystania tylko jeden Ebook.
4. Z uwagi na cele Akcji cena podana w Koszyku obejmuje cenę za Egzemplarz jak i Ebooka, co oznacza, że cena ta nie ulega obniżeniu czy zwrotowi w razie, gdy:
a. z uwagi na decyzję Klienta podjętą zgodnie z § 3 ust. 2, wraz z zawarciem Umowy sprzedaży nie dojdzie jednocześnie do zawarcia Umowy licencyjnej;
b. Umowa licencyjna zostanie zawarta, lecz Klient w okresie jej obowiązywania bez względu na przyczyny nie korzysta lub nie ma możliwości korzystania z udostępnionego Mu Ebooka.


§ 5 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Akcji i składania oraz realizacji zamówień mogą być składane drogą elektroniczną na adres: obsluga.klienta@wolterskluwer.pl lub telefonicznie, pod numerem telefonu: 801 04 45 45.
2. Reklamacje dotyczące wykonywania Umów sprzedaży lub Umów licencyjnych i korzystania z ich przedmiotów mogą być składane – odpowiednio - na zasadach opisanych w Regulaminie Księgarni lub Regulaminie Aplikacji i Regulaminie E-booków.


§ 6 Pouczenia i informacje dla konsumentów

1. Jeżeli stroną Umowy sprzedaży i/lub Umowy licencyjnej jest konsument w rozumieniu odrębnych przepisów wówczas do warunków wykonywania ww. umów zastosowanie mają odpowiednie, dotyczące konsumentów, postanowienia Regulaminu Księgarni i/lub Regulaminu E-booków.
2. W przypadku gdy stroną Umowy sprzedaży i/lub Umowy licencyjnej jest przedsiębiorca będący osobą fizyczną zawierający taką umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a nieposiadającą dla nich charakteru zawodowego wówczas w zastosowanie mają postanowienia dodatkowych ogólnych warunków umów dostępne na stronie internetowej pod adresem https://pomoc
wolterskluwer.pl/dodatkowe-ogolne-warunki-umow-dla-quasikonsumentow/.


§ 7 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub wydania nowego Regulaminu w trakcie trwania Akcji. W szczególności zmiana jest uprawniona, gdy dojdzie do zmiany przepisów prawnych, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści Regulaminu, które nie zostały przewidziane w treści Regulaminu.
2. Postanowienia dot. ochrony danych osobowych i ich przetwarzania znajdują się w regulaminach wymienionych w treści niniejszego Regulaminu oraz w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: http://www.wolterskluwer.pl/polityka-prywatnosci.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. i ma zastosowanie do zamówień złożonych od tego dnia, chyba że Sprzedawca postanowi inaczej.

Pozostańmy w kontakcie

Media społecznościowe

Dołącz do nas

YouTube twitter  Linkedin  facebook  instagram 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę