Facebook

Kiermasz Świąteczny do -90%

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Regulamin Prenumeraty czasopism wydawanych lub dystrybuowanych przez Wolters Kluwer Polska sp. o.o.
1/2020/niekonsumenci

Dział I. Definicje wybranych pojęć

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. „Regulaminie" – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
2. „Regulaminie Sklepu internetowego" - należy przez to rozumieć dostępny na stronie Sklepu internetowego aktualny Regulamin Sklepu Internetowego Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.;
3. „Regulaminie Aplikacji” – należy przez to rozumieć regulamin korzystania z Aplikacji, dostępny na stronie www.profinfo.pl/regulamin-smarteca;
4. „Wydawnictwie” - należy przez to rozumieć Wolters Kluwer Polska spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy (miejsce przechowywania dokumentacji ww. Spółki) pod nr KRS 0000709879, o kapitale zakładowym w wysokości 19.919.527 PLN, NIP 583-001-89-31, REGON 190610277, posiadającą status dużego przedsiębiorcy;
5. „Kliencie" - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę z Wydawnictwem; odpowiednio osoba ta lub jednostka, zawierając Umowę, oświadcza jednocześnie, że nie jest konsumentem i godzi się na to, by prawa i obowiązki, zarówno jej, jak i Wydawnictwa, określał Regulamin; zastrzega się, że Regulamin nie ma zastosowania do umów dot. prenumeraty zawieranych przez Wydawnictwo z konsumentami; umowy tego rodzaju zawierane są na innych zasadach, zgodnych z przepisami prawa konsumenckiego, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
6. „Stronach" - należy przez to rozumieć łącznie Wydawnictwo i Klienta, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu; pojęcie „Strona" zaś odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna;
7. „Umowie” lub zamiennie „Prenumeracie” – należy przez to rozumieć zawartą przez Strony umowę mającą za przedmiot odpowiednio dostarczanie (w przypadku Czasopism w wersji papierowej) lub udostępnianie (w przypadku Czasopism w wersji elektronicznej) Czasopism Klientowi we wskazanym w Umowie okresie Prenumeraty; o ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej, ich prawa i obowiązki w zakresie nieuregulowanym Umową określa Regulamin;
8. „Czasopismach” - należy przez to rozumieć czasopisma wydawane lub dystrybuowane przez Wydawnictwo i oferowane w ramach prenumeraty zgodnie z aktualną ofertą Wydawnictwa; zastrzega się, że Prenumeratą i niniejszym Regulaminem nie są objęte czasopisma zawarte w publikacjach elektronicznych wydawanych przez Wydawnictwo, w tym w szczególności wchodzące w skład publikacji „Lex Czasopisma Premium”, „Czasopisma on-line” lub „Czytelnia Czasopism on-line”; publikacje tego rodzaju nie są objęte niniejszym Regulaminem i podlegają odrębnej regulacji w regulaminie lub ogólnych warunkach umowy ich dotyczących;
9. „Okresie Prenumeraty” – należy przez to rozumieć ustalony przez Strony w Umowie okres, przez jaki będzie realizowana Prenumerata w zakresie Czasopisma/Czasopism objętego/objętych Umową, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dot. Prenumeraty Autoodnawialnej;
10. „Prenumeracie Autoodnawialnej” lub zamiennie „Umowie w wariancie odnawialnym”– należy przez to rozumieć Umowę zawartą przez Strony w tym właśnie wariancie, w ramach której po upływie wskazanego w Umowie Okresu Prenumeraty Umowa ulega automatycznemu, tj. niewymagającemu działania którejkolwiek Strony, przedłużeniu na następny Okres Prenumeraty wynoszący dwanaście następujących po sobie kolejno miesięcy kalendarzowych („automatyczne przedłużenie Okresu Prenumeraty” w rozumieniu Regulaminu); jednocześnie zastrzega się, że:
a. do automatycznego przedłużenia Okresu Prenumeraty nie dojdzie, jeśli Klient w sposób skuteczny dokona wypowiedzenia Prenumeraty Autoodnawialnej w trybie opisanym w Regulaminie;
b. zasada, na jakiej dochodzi do automatycznego przedłużenia Okresu Prenumeraty, opisana powyżej, znajduje zastosowanie również w odniesieniu do każdego kolejnego Okresu Prenumeraty, co oznacza, że o ile Klient nie dokona w sposób skuteczny wypowiedzenia Prenumeraty Autoodnawialnej w trybie opisanym w Regulaminie, po upływie ww. dwunastomiesięcznego automatycznie przedłużonego Okresu Prenumeraty, Umowa będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu na kolejne dwunastomiesięczne Okresy Prenumeraty;
c. o charakterze Umowy jako zawartej w wariancie odnawialnym, decyduje jej treść, w tym w szczególności dokonanie wyboru tego rodzaju Umowy przez Klienta poprzez oznaczenie ww. wariantu na formularzu zamówienia, tylko o ile jednak oferta Wydawnictwa i/lub formularz zamówienia stosowany przez Wydawnictwo wariant taki przewiduje;
d. wyłącznie do Wydawnictwa należy decyzja o stosowaniu ww. wariantu odnawialnego w jego ofercie handlowej i zakresie jego stosowania;
11. „Sklepie internetowym" - należy przez to rozumieć prowadzoną przez Wydawnictwo pod adresem www profinfo.pl sklep internetowy, za pośrednictwem, którego Wydawnictwo dokonuje drogą on-line (tj. przez internet) sprzedaży produktów i/lub usług znajdujących się w jego ofercie, w tym Czasopism;
12. „Aplikacji”- należy przez to rozumieć aplikację lub serwis internetowy pod wspólną nazwą „Smarteca”, za pomocą której użytkownicy końcowi korzystają z Czasopisma w wersji elektronicznej udostępnionego w ramach Prenumeraty;
13. „konsumencie" - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 kc; Wydawnictwo przypomina przy tym, iż przypisanie sobie statusu konsumenta przez podmiot, który takiego statusu nie posiada, stanowić może nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu odrębnych przepisów prawnych; konsumentem jest bowiem tylko osoba fizyczna spełniająca wymogi w ww. przepisie określone; osoba, która takiego statusu nie posiada w świetle ww. postanowień, choćby nawet przyznała sobie taki status składając ofertę/zamówienie, tudzież ofertę przyjmując, statusu tego nie nabywa; żadne oświadczenie Wydawnictwa nie może być interpretowane jako przyznanie uprawnień konsumenta podmiotowi, który takiego statusu nie posiada;
14. „Serwisie autoryzacyjnym” – należy przez to rozumieć serwis informatyczny umożliwiający autoryzację użytkowników końcowych do Aplikacji, za pomocą loginu i hasła; autoryzacja i korzystanie z Serwisu autoryzacyjnego odbywa się zgodnie z Zasadami korzystania dostępnymi w jego treści na stronie www.logowanie.wolterskluwer.pl;
15. „Zasadach korzystania” – należy przez to rozumieć dokument określający reguły zakładania, modyfikacji i usuwania konta w Serwisie autoryzacyjnym, a także pozostałe zasady korzystania z tego Serwisu, dostępny w samym Serwisie; Zasady korzystania są również udostępniane nieodpłatnie osobie zainteresowanej zawarciem Umowy - przed jej zawarciem, w formie adekwatnej do sposobu komunikacji pomiędzy Wydawnictwem a potencjalnym Klientem;
16. „Administratorze licencji” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą czynności związanych z obsługą procesu autoryzacji do Czasopisma elektronicznego w Aplikacji, jako osobę właściwą do zarządzania dostępami w imieniu i na rachunek Klienta w ramach liczby licencji udzielonych Klientowi przez Wydawnictwo na mocy Umowy na korzystanie z Czasopism elektronicznych, w zakresie opisanym szczegółowo w Regulaminie; w żadnym razie powyższe uprawnienie nie oznacza jednak prawa do udostępniania przedmiotu Umowy osobom trzecim, co jest zabronione w świetle Regulaminu); rolę Administratora licencji pełni osoba fizyczna zatrudniona przez Klienta, wskazana przez niego jako Administrator licencji, głównie poprzez podanie przypisanego jej przez Klienta adresu poczty elektronicznej, w szczególności poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia stosowanym przez Wydawnictwo;
17. „użytkowniku końcowym” – należy przez to rozumieć faktycznego (rzeczywistego) użytkownika Czasopisma elektronicznego wskazanego jako takiego przez Administratora licencji, autoryzowanego w Serwisie autoryzacyjnym poprzez indywidualne dla niego login i hasło, przy czym zastrzega się, że - o ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej - w każdym przypadku użytkownikiem końcowym może być tylko osoba fizyczna wykonująca na rzecz Klienta pracę, korzystająca z przedmiotu Umowy w związku ze świadczeniem tej pracy; nadto zaś zastrzega się dla potrzeb Regulaminu i charakteru licencji udzielanych na korzystanie z Czasopism elektronicznych jako licencji imiennych, że użytkownikiem końcowym danej licencji imiennej może być wyłącznie ten użytkownik końcowy, autoryzowany na podstawie indywidualnego dla niego loginu i hasła, któremu tę licencję, stosownie do postanowień Umowy i Regulaminu, przypisano (powyższe nie zmienia charakteru ww. licencji jako licencji niewyłącznej). Zastrzega się przy tym, że Klient nie ma prawa udzielania dalszych licencji/sublicencji na korzystanie z Czasopisma elektronicznego, ani prawa do udostępniania go (ani jego fragmentów ani jego kopii) osobom trzecim. W przypadku licencji imiennych pojęcie osoby trzeciej w rozumieniu Regulaminu obejmuje również wszystkie inne osoby, niż dany, aktualnie przypisany do tej licencji imiennej, użytkownik końcowy;
18. „kc" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
19. „Prawie autorskim" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
20. „stronie www" - należy przez to rozumieć stronę www.pomoc.wolterskluwer.pl

Dział II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady nabywania i realizowania Prenumeraty Czasopism, w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
2. Regulamin jest bezpłatnie udostępniany na stronie www dla każdego użytkownika internetu, w tym dla każdego Klienta oraz użytkownika końcowego.
3. O ile Strony nie postanowią zgodnie inaczej, Umowa jest zawarta na podstawie Regulaminu, co oznacza, że określa on ich prawa i obowiązki. Jeżeli Strony zawrą jednak Umowę, która będzie obejmować postanowienia sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, stosuje się - w zakresie objętym taką kolizją - postanowienia umowne; w pozostałym zakresie Regulamin nadal wiąże Strony.
4. Zawarcie Umowy może nastąpić w każdy prawnie dopuszczalny sposób, w tym w szczególności:
a) poprzez złożenie Wydawnictwu oferty (np. poprzez wypełnienie formularza zamówienia stosowanego przez Wydawnictwo) i przyjęcie jej przez Wydawnictwo; podmiot składający ofertę Wydawnictwu zwalnia jednocześnie Wydawnictwo z obowiązku dostarczenia mu oświadczenia o jej przyjęciu, z tym że Wydawnictwo zawsze ma prawo odmówić przyjęcia oferty; oferta złożona Wydawnictwu przez podmiot posiadający status przedsiębiorcy w rozumieniu kc nie może zostać przez ten podmiot odwołana; zastrzega się jednocześnie, że Wydawnictwo nie jest zobowiązane do przyjęcia każdej złożonej mu oferty; w szczególności składający ofertę winien liczyć się z możliwością odmowy przyjęcia oferty naruszającej politykę cenową Wydawnictwa czy stosowany przez niego cennik;
b) poprzez przyjęcie oferty Wydawnictwa przez podmiot, któremu Wydawnictwo ją złożyło, w tym w szczególności w drodze złożenia zamówienia przez ten podmiot;
c) w wyniku podpisania przez Strony dokumentu lub dokumentów o nazwie „umowa” lub o analogicznej nazwie.
5. Zarówno składając ofertę (pkt 4 lit. a), przyjmując ofertę (pkt 4 lit. b), jak i podpisując umowę (pkt 4 lit. c) podmiot, o którym mowa w pkt 4 powyżej, oświadcza tym samym, że zapoznał się uprzednio z treścią udostępnionego mu przez Wydawnictwo Regulaminu i akceptuje go w całości bez zastrzeżeń, w szczególności zaś godzi się na to, by określał on prawa i obowiązki Stron.
6. W przypadkach określonych w pkt 4 lit. a) – c) powyżej przyjęta oferta i/lub dokument umowy oraz Regulamin kształtują prawa i obowiązki Stron Umowy, składając się na jej treść.
7. Umowa może być zawarta w szczególności poprzez Sklep internetowy lub w drogą telefoniczną.
8. Umowa określa w szczególności:
a) przedmiot, tj. Czasopisma objęte Prenumeratą, w tym ich formę/wersję (tj. Czasopisma papierowe i/lub Czasopisma elektroniczne); w razie braku utrwalenia postanowień umownych w formie przyjętego dokumentu oferty (np. formularza zamówienia) lub w formie dokumentu o nazwie „umowa”, faktura VAT wystawiona przez Wydawnictwo decyduje o przedmiocie Umowy;
b) Okres Prenumeraty i numer Czasopisma, który jako pierwszy ma być objęty Okresem Prenumeraty;
c) wskazanie, czy Umowa zostaje zawarta w wariancie odnawialnym, w szczególności poprzez określenie „wariant odnawialny”, „prenumerata odnawialna”, „umowa autoodnawialna” i tym podobne;
d) wynagrodzenie Wydawnictwa;
e) okres i termin płatności;
f) wskaźnik wzrostu wynagrodzenia, tylko o ile Umowa obejmuje wariant odnawialny, a jeżeli Umowa zawarta w tym wariancie nie zawiera takiego wskaźnika, stosuje się regułę przyjętą w Dziale VI pkt 5 Regulaminu;
g) w przypadku Czasopism papierowych – adres do doręczeń przedmiotu Umowy, a w przypadku Czasopism elektronicznych – adres e-mail do uzyskania dostępu do nich poprzez Aplikację.
9. W przypadku zawarcia Umowy poprzez Sklep internetowy, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulamin Sklepu internetowego, z tym zastrzeżeniem, że w razie sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu a treścią Regulaminu Sklepu internetowego, pierwszeństwo ma Regulamin.
10. W przypadku Umowy, która nie została zawarta w wariancie odnawialnym, Klient zawierając tego rodzaju Umowę (a jeżeli zawarcie Umowy poprzedziło złożenie zamówienia, składając zamówienie) upoważnia Wydawnictwo do poinformowania go przed końcem Okresu Prenumeraty (pocztą, na podany przez Klienta w Umowie adres do doręczeń i/lub adres poczty elektronicznej wprowadzony do Aplikacji i/lub drogą telefoniczną na podany przez niego numer telefonu) o tym, że Okres Prenumeraty upływa i możliwe jest jego przedłużenie.
11. Informacja, o której mowa w pkt 10 powyżej, może zawierać ofertę dotyczącą kontynuacji Prenumeraty w ww. kolejnym Okresie Prenumeraty, wraz ze wskazaniem wysokości wynagrodzenia należnego Wydawnictwu od Klienta z tego tytułu. Akceptacja tej oferty przez Klienta, w szczególności wyrażona przez zapłacenie przez Klienta wynagrodzenia wskazanego w jej treści, należnego Wydawnictwu z tytułu przedłużenia Prenumeraty, będzie stanowiła zawarcie Umowy na kolejny Okres Prenumeraty, nawarunkach, w tym za wynagrodzeniem, określonych w treści ww. zaakceptowanej przez Klienta oferty.
12. Postanowień pkt 10-11 powyżej nie stosuje się do Umowy w wariancie odnawialnym; stosownie do postanowień Regulaminu, jeśli Umowa została zawarta w tym właśnie wariancie odnawialnym, przedłużenie Okresu Prenumeraty następuje automatycznie, na warunkach opisanych w Regulaminie.
13. W przypadku Prenumeraty Czasopisma elektronicznego będzie ono udostępniane użytkownikowi końcowemu wyłącznie poprzez Aplikację. Wydawnictwo nie ma obowiązku a Klient czy użytkownik końcowy nie mają roszczenia o udostępnienie czasopisma elektronicznego w inny niż ww. sposób.

III. Postanowienia dotyczące Czasopism.
1. Czasopisma stanowią przedmiot własności intelektualnej Wydawnictwa i mogą obejmować utwór/utwory w rozumieniu Prawa autorskiego.
2. Wydawnictwo jest uprawnione do zawarcia Umowy.
3. Wydawnictwo decyduje o doborze materiałów/informacji/danych, które zostaną zamieszczone w Czasopismach, o ich układzie, szacie graficznej i zawartości, a także o kierunkach ich rozwoju i zmianach.
4. Czasopisma mogą występować w dwóch wersjach:
a) elektronicznej, tj. dostępne w trybie on-line, poprzez Aplikację; tego rodzaju Czasopisma określane są w Regulaminie jako „Czasopisma elektroniczne”;
b) papierowej, tj. wydane drukiem; tego rodzaju Czasopisma określane są w Regulaminie jako „Czasopisma papierowe”.
5. Zastrzega się, że to, w jakiej wersji występuje dane Czasopismo (tj. elektronicznej, papierowej lub każdej z nich) zależy od aktualnej oferty handlowej Wydawnictwa, która jest kształtowana na bieżąco. Oznacza to w szczególności, że dane Czasopismo może być oferowane w obu wersjach, wyłącznie w wersji papierowej lub wyłącznie w wersji elektronicznej.
6. Nadto zastrzega się, że wersje papierowa i elektroniczna tego samego Czasopisma mogą się różnić.
7. Umowa określa wersję Czasopisma objętą jej przedmiotem, przy czym Wydawnictwo dopuszcza także Prenumeraty mieszane, w których dane Czasopismo jest dostarczane w wersji papierowej oraz elektronicznej. Wówczas Czasopismo jest dostarczane i udostępniane w formie odpowiedniej dla danej wersji.
8. Stosownie do ich natury, Czasopisma ukazują się cyklicznie i opatrzone są właściwą dla nich numeracją, a łączna liczba numerów danego, objętego Prenumeratą Czasopisma, zależy od Okresu Prenumeraty i tego, czy Czasopismo to jest: tygodnikiem, dwutygodnikiem, miesięcznikiem, kwartalnikiem, czy też ukazuje się w jeszcze innej, określonej przez Wydawnictwo zgodnie z jego aktualną ofertą wydawniczą częstotliwości.
9. W przypadku Czasopism papierowych, są one dostarczane Klientowi w Okresie Prenumeraty, na adres wskazany przez niego w Umowie.
10. W przypadku Czasopism elektronicznych, są one udostępniane Klientowi w Okresie Prenumeraty w trybie online wyłącznie poprzez Aplikację. Wydawnictwo nie organizuje dostępu Klienta lub użytkownika końcowego do internetu, ani nie pokrywa kosztów z tym związanych, w tym opłat żądanych przez dostawców łączy internetowych.
11. Klient winien informować pisemnie Wydawnictwo o każdej zmianie swojego adresu, a jeżeli wskazał adres do doręczeń lub adres e-mail – o każdej zmianie adresu do doręczeń lub adresu e-mail. Zmiana taka staje się skuteczna z datą doręczenia ww. notyfikacji Wydawnictwu. W braku notyfikacji ww. zmiany wszelkie doręczenia (w tym doręczenia pism zawierających oświadczenia woli Wydawnictwa) na adres/adres e-mail ostatnio podany uważa się za skutecznie doręczone pod tym właśnie adresem/adresem e-mail. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do wskazanego przez Klienta numeru telefonu.
12. O ile Umowa nie stanowi inaczej, przyjmuje się, że obejmuje ona odpowiednio:
a) w przypadku Czasopism papierowych – dostarczanie w Okresie Prenumeraty po jednym egzemplarzu każdego objętego tym okresem numeru Czasopisma, bez tzw. wydań specjalnych i dodatków, stosownie do cyklu wydawniczego przyjętego przez Wydawnictwo w stosunku do tego Czasopisma;
b) w przypadku Czasopism elektronicznych – udostępnianie w Okresie Prenumeraty Czasopisma w tej właśnie wersji, bez tzw. wydań specjalnych i dodatków, stosownie do cyklu wydawniczego przyjętego przez Wydawnictwo w stosunku do tego Czasopisma, w ramach przypisanej Klientowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji.
13. O ile Umowa nie stanowi inaczej, w ramach licencji, o której mowa w pkt 12 lit. b) powyżej, użytkownik końcowy ma prawo korzystać z Czasopisma elektronicznego objętego Umową zawartą pomiędzy Wydawnictwem a Klientem, na mocy której ww. licencja została udzielona, w okresie obowiązywania licencji, w ramach jednego jednoczesnego dostępu imiennego (licencja imienna), za pomocą indywidualnych  dla tego użytkownika loginu i hasła, na użytek własny, bez prawa do rozpowszechniania Czasopisma ani udostępniania Czasopisma ani jego fragmentów osobom trzecim, z zastrzeżeniem przepisów Prawa autorskiego dot. dozwolonego użytku. Klient nie ma prawa do udzielania dalszych licencji. Szczegółowe uprawnienia Klienta oraz użytkownika końcowego w ramach ww. licencji określone są w Regulaminie Aplikacji oraz wynikają z aktualnych na chwilę korzystania z tej licencji funkcjonalności Aplikacji.
14. Każda udzielona na podstawie Umowy licencja na korzystanie z Czasopisma elektronicznego umożliwia korzystanie z niego tylko w takim zakresie, jaki został określony wyraźnie w jej treści, z uwzględnieniem postanowień pkt 13 powyżej. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego, nie można domniemywać lub wyprowadzać po stronie Klienta innych uprawnień.
15. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących Umowy w wariancie odnawialnym, licencja, o której mowa w pkt 12 lit. b) powyżej, udzielona jest w Okresie Prenumeraty i po jego zakończeniu wygasa, co oznacza, że Klient traci dostęp do Czasopisma i Serwisu autoryzacyjnego.

IV. Szczegółowe postanowienia dot. Czasopism elektronicznych: Wymogi techniczne i Serwis autoryzacyjny 

1. Wymogi techniczne
1. Aktualne wymogi techniczne niezbędne do korzystania z Czasopism elektronicznych oraz Aplikacji podane są na stronie www. Klient zawierając Umowę, a jeżeli zawarcie Umowy poprzedziło złożenie zamówienia, składając zamówienie, oświadcza tym samym, że zapoznał się z nimi.
2. Zastrzega się, że wymogi techniczne podane na stronie www mogą ulegać zmianom i zmiany takie nie stanowią zmiany Regulaminu ani Umowy. Zmiany te nie wymagają notyfikacji, ale winny zostać zamieszczone przez Wydawnictwo na stronie www.
3. Koszty dostosowania się do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Czasopisma elektronicznego oraz Aplikacji (także wynikających ze zmian wprowadzonych w trakcie Okresu Prenumeraty), w tym wyposażenia w stosowną przeglądarkę, ponosi Klient.
4. Zastrzega się jednocześnie, że Wydawnictwo wspiera aktualną i bezpośrednio ją poprzedzającą wersję rekomendowanej przez Niego przeglądarki.

2. Serwis autoryzacyjny
1. Wskazuje się, że w przypadku, gdy Umowa obejmuje więcej niż jedną licencję na korzystanie z Czasopisma elektronicznego, postanowienia niniejszego Działu IV.2. Regulaminu dotyczące Klienta odnoszą się jednocześnie do każdego użytkownika końcowego.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Klient jest zobowiązany do zapoznania Administratora licencji i każdego użytkownika końcowego z niniejszym Działem IV.2. Regulaminu, Regulaminem Aplikacji i aktualnymi Zasadami korzystania.
3. O ile Umowa nie stanowi inaczej, warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym, do korzystania z Czasopisma elektronicznego objętego Umową i licencją udzieloną na jej mocy, jest uprzednia autoryzacja Klienta w Serwisie autoryzacyjnym, zgodnie z Regulaminem, Regulaminem Aplikacji i Zasadami korzystania, a także postępowanie zgodnie z tymi dokumentami.
4. Autoryzacja w Serwisie autoryzacyjnym oznacza poprawne zalogowanie się przez Klienta w tym Serwisie, dokonane w trybie online, przez stronę internetową Serwisu autoryzacyjnego, za pomocą indywidualnych dla tego Klienta loginu i hasła, celem skorzystania z Czasopisma elektronicznego w ramach licencji, która została przypisana temu Klientowi zgodnie z Umową, na korzystanie z tego Czasopisma w okresie licencji.
5. Celem realizacji Umowy obejmującej Czasopismo elektroniczne, Klient jest obowiązany wskazać w Umowie adres poczty elektronicznej celem korzystania z przedmiotu Umowy, który w braku odmiennych postanowień Stron, traktowany jest jako adres e-mail Administratora licencji w rozumieniu Regulaminu. Niepodanie tego adresu, tudzież podanie nieprawidłowego adresu, stanowi – leżącą po stronie Klienta – przeszkodę w dokonaniu autoryzacji niezbędnej do korzystania z Czasopisma elektronicznego. Procedura ta wymaga bowiem wprowadzenia do Serwisu autoryzacyjnego adresu poczty elektronicznej Administratora licencji. Klient nie ma prawa rozszerzać swoich uprawnień do zarządzania licencją ponad zakres oferowany mu przez ww. narzędzia. Powyższe nie zmienia zakresu ani liczby objętych Umową licencji.
6. Klient winien podać taką liczbę adresów poczty elektronicznej, która odpowiada liczbie udzielonych mu na podstawie Umowy licencji na korzystanie z Czasopism elektronicznych; jeżeli udzielono mu tylko jednej licencji, winien podać co najmniej jeden taki adres. Administrator licencji może podać również większą liczbę adresów poczty elektronicznej, nie wpłynie to jednak na liczbę udzielonych licencji. W przypadku licencji imiennych, Klient podaje Wydawnictwu, w dowolnej formie, loginy użytkowników  końcowych, którym zgodnie z Umową (w tym liczbą objętych umową licencji imiennych) licencje te przypisano; zmiana ww. adresów możliwa jest wyłącznie zgodnie z Zasadami korzystania, po uprzedniej akceptacji ze strony Wydawnictwa, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej.
7. Login i hasło stanowić będą parę danych autoryzujących dostęp do tego Przedmiotu Umowy, który został im przypisany. W każdym przypadku autoryzacji na login i hasło, w ramach procedury autoryzacji, użytkownik końcowy mający dostęp do poczty elektronicznej oznaczonej adresem podanym przez Klienta „wykreuje” stosownie do możliwości oferowanych przez Serwis autoryzacyjnego i wedle zasad w nim określonych, zgodnie z Zasadami korzystania, jedno hasło powiązane z tym adresem. Zastrzega się, że z jednym adresem poczty elektronicznej może być powiązane tylko jedno hasło.
8. Podając adres poczty elektronicznej lub adresy poczty elektronicznej, a i dokonując zmiany adresu poczty elektronicznej już podanego, Klient oświadcza, że:
a) odpowiednio podanie lub zmiana tego adresu nie narusza postanowień Działu III Regulaminu, w szczególności zaś Klient oświadcza w ten sposób, że nie umożliwia dostępu do Przedmiotu Umowy osobie trzeciej ani nie narusza innych postanowień Regulaminu; postanowienia dotyczące tego sposobu autoryzacji i/lub Serwisu autoryzacyjnego nie rozszerzają zakresu uprawnień Klienta ani użytkownika końcowego wynikających z udzielonej licencji; Klient ani użytkownik końcowy nie ma prawa udostępniać Przedmiotu Umowy osobie trzeciej;
b) ma prawo każdym takim adresem dysponować, w tym ma prawo wykorzystać go w sposób określony w Regulaminie i Zasadach korzystania, w tym wyrażać zgody, a także przyznawać Wydawnictwa uprawnienia określone w treści Umowy i Regulaminu;
c) w przypadku podania przez Klienta adresu poczty elektronicznej stanowiącego jego daną osobową, Klient oświadcza, że ma świadomość celów i zakresu przetwarzania tej danej przez Wydawnictwo; cele te i zakres określają Regulamin i Zasady korzystania; Klienta poucza się w takim przypadku, że wprawdzie podanie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, niemniej jednak z uwagi na założenia Serwisu autoryzacyjnego, niezbędne do korzystania z niego; Klient może jednak podać taki adres poczty elektronicznej, który nie ma charakteru danej osobowej w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; zaleca się podawanie przez Klienta dla celów autoryzacji adresów poczty elektronicznej nie będących danymi osobowymi w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
9. Poucza się niniejszym, że Klient poprzez Serwis autoryzacyjny ma dostęp do podanych w procesie rejestracji danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania stosownie do Zasad korzystania; Wydawnictwo nie przewiduje udostępniania tej danej innym odbiorcom; podanie ewentualnie wszelkich innych danych osobowych jest dobrowolne, a cele, dla których, w przypadku ich podania, będą one przetwarzane przez Wydawnictwo, zostaną podane w ramach formularzy, na których Klient je wprowadzi; powyższe pouczenie stosuje się także do tych danych.
10. Pozostałe zasady korzystania przez Klienta lub użytkownika końcowego z Serwisu autoryzacyjnego oraz zasady przetwarzania przez Wydawnictwo danych osobowych zawierają Zasady korzystania.

V. Reklamacje
1. Opisane w niniejszym punkcie reklamacje dotyczące przedmiotu Umowy mogą być składane przez Klienta tylko w Okresie Prenumeraty.
2. Reklamacje dotyczące problemów z dostępem do przedmiotu Umowy mogą być zgłaszane Wydawnictwu pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną lub telefoniczne na odpowiednio adresy lub numery telefonów/faksów podane na stronie www w ramach zakładki z danymi kontaktowymi.
3. Każda reklamacja winna zawierać:
a) dane Klienta pozwalające na ustalenie, że ma on status Klienta,
b) szczegółowy opis problemu,
c) numer telefonu; w przypadku adresu do korespondencji – adres w Polsce; w przypadku zgłoszenia reklamacji e-mailem Wydawnictwo ma prawo dokonać zwrotnie informacji o rozpatrzeniu informacji na ww. adres e-mail, tudzież skorzystać z niego celem uzyskania dodatkowych danych celem jej rozpatrzenia.
4. Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Wydawnictwo niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zgłoszenia w sposób wyżej podany.

VI. Wynagrodzenie Wydawnictwa.
1. Z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej, o ile Strony wyraźnie nie postanowią inaczej, wszystkie realizowane przez Wydawnictwo na rzecz Klienta na podstawie Regulaminu świadczenia są odpłatne i objęte ustalonym przez Strony w Umowie wynagrodzeniem.
2. Wobec treści postanowienia pkt 1 powyżej, zastrzega się jednocześnie, iż w przypadku przeprowadzania przez Wydawnictwo akcji promocyjnej w ramach której zostaną zaoferowane Klientowi świadczenia promocyjne, zwane dalej „świadczeniami promocyjnymi”, w szczególności zaś polegające na tym, iż:
a)świadczenia realizowane w ramach określonej części Okresu Prenumeraty zostaną zaoferowane jako tzw. „gratis” (lub też określone analogiczną do tego pojęcia, a właściwą celom marketingowym, formułą) lub też
b) część świadczeń będzie oferowana w formule „gratis” lub analogicznej, należy przyjąć, że wszystkie takie świadczenia promocyjne (które de facto oznaczają obniżenie wynagrodzenia w stosunku do wynagrodzenia katalogowego) są objęte wynagrodzeniem Wydawnictwa, nawet jeżeli nie zostały wyróżnione w dokonanej kalkulacji tego wynagrodzenia lub też zostały potraktowane tamże jako tzw. gratis lub analogicznie. (Podkreśla się jednocześnie, że o ile z regulaminów akcji promocyjnej, tudzież innych materiałów określających zasady jej przeprowadzenia nie wynika nic innego, każda taka akcja ma na celu zwiększenie sprzedaży Wydawnictwa w ogóle, sprzedaży określonej grupy jego produktów lub określonego produktu lub sprzedaży w określonej grupie klienckiej).
3. Jeżeli Strony nie określiły wynagrodzenia Wydawnictwa w innej wysokości, to oznacza to, iż Klient godzi się na zastosowanie przez Wydawnictwo wynagrodzenia wynikającego z cennika obowiązującego u Wydawnictwa w dacie zawarcia Umowy (a jeżeli zawarcie Umowy zostało poprzedzone złożeniem zamówienia - w dacie złożenia zamówienia przez Klienta), zamieszczonego na doręczonej mu fakturze VAT lub fakturach VAT (ustalenia w oparciu o wynagrodzenie katalogowe, bez uwzględniania promocji, zniżek, czy akcji specjalnych).
4. Klient winien uiścić Wydawnictwu wynagrodzenie w terminie przez Strony umówionym. Jeżeli Strony nie postanowiły zgodnie inaczej, wynagrodzenie to winno zostać uiszczone w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od pierwszego dnia Okresu Prenumeraty (dla uniknięcia wszelkich wątpliwości wskazuje się, że termin ten stosuje się również w odniesieniu do kolejnych Okresów Prenumeraty w przypadku zawarcia Umowy w wariancie odnawialnym). Wynagrodzenie jest płatne przelewem na rachunek bankowy Wydawnictwa. Doręczenie faktury VAT Klientowi jest jednoznaczne, nawet w braku stosownej formuły wezwania, z wezwaniem go do zapłaty kwoty, na którą opiewa w terminie wskazanym w jej treści. O ile Strony nie postanowiły w Umowie inaczej, wynagrodzenie należne Wydawnictwu od Klienta z tytułu Umowy jest płatne jednorazowo za cały Okres Prenumeraty na który Umowa została zawarta.
5. W przypadku zawarcia Umowy w wariancie odnawialnym, wynagrodzenie należne Wydawnictwu od Klienta z tego tytułu, ustalone stosownie do niniejszego Działu VI Regulaminu, podlega podwyższeniu w każdym kolejnym rocznym Okresie Prenumeraty, począwszy od drugiego Okresu Prenumeraty (tj. Okresu Prenumeraty następującego po pierwszym Okresie Prenumeraty) o nie więcej niż 4% (słownie: cztery procent) wartości wynagrodzenia netto ustalonego w Umowie z ww. tytułu, nie mniej jednak niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (waloryzacja). Waloryzacja wynagrodzenia jest dokonywana z ww. częstotliwością, w pierwszym miesiącu każdego kolejnego Okresu Prenumeraty, na podstawie niniejszego pkt 5 i jest skuteczna już w tym miesiącu, w którym została dokonana. Jednocześnie zastrzega się, że:
a) do podwyższenia wynagrodzenia w drodze waloryzacji nie stosuje się pkt 6 poniżej dotyczących zmiany wynagrodzenia; podwyższenie to następuje wprost na podstawie niniejszego pkt 5;
b) waloryzacja wynagrodzenia dokonana w sposób opisany w niniejszym pkt 5 nie stanowi zmiany Umowy ani Regulaminu i nie uprawnia Klienta do wypowiedzenia Umowy;
c) jeżeli nastąpiło podwyższenie stawki podatku od towarów i usług, o który zgodnie z przepisami prawnymi powiększone winno być wynagrodzenie wynikające z Umowy podlegające waloryzacji stosownie do zasad określonych w niniejszym pkt 5, Wydawnictwo ma prawo zastosować stawkę podatku od towarów i usług, która wskazana została na wystawionej przez niego fakturze VAT (tj. stawkę podatku od towarów i usług z daty wystawienia faktury VAT) niezależnie od tego, co zostało wpisane w treści Umowy i/lub zamówienia.
6. Niezależnie od postanowień pkt 5 powyżej, Wydawnictwo ma prawo do zmiany wynagrodzenia należnego od Klienta z tytułu realizacji Umowy na jego rzecz, nie wcześniej jednak niż po upływie pierwszego Okresu Prenumeraty. W każdym przypadku powzięcia zamiaru zmiany ww. wynagrodzenia lub którejś z jego składowych Wydawnictwo prześle Klientowi ofertę obejmującą proponowaną wysokość wynagrodzenia. Oferta może zostać przesłana elektronicznie (na ostatnio podany przez Klienta adres poczty elektronicznej), faksem (na ostatnio podany przez Niego numer faksu) lub też pisemnie, stosownie do dokonanego przez Wydawnictwo wyboru. W terminie 14 (czternaście) dni od dnia doręczenia ww. oferty  Klient, o ile nie godzi się na proponowaną zmianę wynagrodzenia, ma prawo złożyć wypowiedzenie Umowy na 2 (dwa) miesiące naprzód na koniec danego okresu płatności; w przypadku złożenia ww. wypowiedzenia w ww. terminie - do dnia rozwiązania Umowy, wynagrodzenie Wydawnictwa jest należne w dotychczasowej wysokości; jeżeli jednak Klient nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w ww. terminie, takie zachowanie stanowi w świetle Regulaminu przyjęcie oferty Wydawnictwa bez żadnych zastrzeżeń (zastrzega się przy tym, że w braku ww. wypowiedzenia, ewentualne poczynione przez Klienta zastrzeżenia lub wprowadzone w odpowiedzi na ofertę zmiany będą traktowane jako nieistniejące), wynagrodzenie za następujące, po dacie doręczenia ww. oferty, okresy płatności przyjęte w Umowie, jest płatne w wysokości określonej doręczoną Klientowi ww. ofertą obejmującą zmienione wynagrodzenie, do czasu jego ewentualnej zmiany w sposób określony powyżej lub zgodną wolą Stron. Oferta może określić także inny
moment wejścia w życie wynagrodzenia w zmienionej wysokości (wynagrodzenie to jednak nie może być podwyższone za okresy płatności już minione); wówczas, w braku ww. wypowiedzenia, wynagrodzenie w takiej wysokości będzie płatne od daty określonej w ofercie aż do momentu jego ewentualnej zmiany w sposób określony w Regulaminie. Podkreśla się, iż opisanego w niniejszym pkt 6 trybu wypowiedzenia Umowy nie stosuje się do innych, niż opisana w niniejszym pkt 6, sytuacji; w szczególności nie stosuje się go do przypadku podwyższenia wynagrodzenia w trybie opisanym w pkt 5 powyżej.
7. W przypadku opóźnienia Klienta w płatności wynagrodzenia, także gdy opóźnienie dotyczy płatności danej raty lub części wynagrodzenia, o ile zgodnie z Umową wynagrodzenie może być płatne w ratach lub częściach, Wydawnictwo ma - w każdej takiej sytuacji - prawo wstrzymać się z realizacją swoich świadczeń na rzecz Klienta, bez konieczności wezwania Klienta do jej zapłaty. Wydawnictwo ma prawo uniemożliwić dostęp do przedmiotu Umowy aż do dnia uiszczenia w całości zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie lub odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia wymagalności do dnia zapłaty, z uwzględnieniem pkt 8 poniżej. Klient odzyska dostęp do przedmiot Umowy - na zasadach określonych w Regulaminie - jeżeli uiści zaległe wynagrodzenie wraz z ww. odsetkami w Okresie Prenumeraty, tylko jednak do końca tego okresu. Zastrzega się jednocześnie, że we wszystkich podanych w niniejszym Regulaminie, w tym określonych wyżej przypadkach, Wydawnictwu jest należne wynagrodzenie całkowite za cały okres obowiązywania Umowy, także, gdy przez część tego okresu, z przyczyn wyżej określonych lub z przyczyn opisanych wyżej w Regulaminie Klient nie mógł korzystać z przedmiotu Umowy.
8. Jeżeli zapłata wynagrodzenia na rzecz Wydawnictwa zostanie rozłożona zgodnie z Umową na raty lub części, Strony przyjmują, iż w przypadku opóźnienia w zapłacie danej odpowiednio raty lub części, z upływem terminu jej płatności, pozostałe odpowiednio raty lub części stają się natychmiast wymagalne. Wydawnictwo nie jest zobowiązane do informowania Klienta co do wystąpienia skutku, o którym wyżej mowa.
9. Strony zgodnie ustalają, że dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych Wydawnictwa realizowane przez Wydawnictwo na rzecz Klienta - stosownie do Regulaminu - usługi dot. Czasopism elektronicznych rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych, przy czym końcem każdego takiego okresu rozliczeniowego będzie ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Powyższe postanowienie dot. okresów rozliczeniowych nie ma wpływu na ustalony przez Strony lub stosownie powyższych postanowień termin lub terminy płatności; termin ten może lub terminy te mogą być ustalone inaczej aniżeli okresy rozliczeniowe, w szczególności Strony mogą ustalić jednorazową płatność.

VII. Odpowiedzialność Wydawnictwa. Siła wyższa.
1. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, z zastrzeżeniem zwłaszcza postanowień art. 473 § 2 kc wyłącza się odpowiedzialność Wydawnictwa za wszelkie skutki związane z korzystaniem z przedmiotu Umowy, w tym za szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności jego użytkowania, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad Czasopism czy ew. błędów danych zawartych w Czasopismach. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, niezależnie od tego, w jakim trybie doszło do jej rozwiązania czy wygaśnięcia.
2. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Wydawnictwa z tytułu rękojmi za wady Czasopism, niezależnie od ich charakteru.
3. Żadna ze Stron nie odpowiada za niewykonanie Umowy spowodowane siłą wyższą.
4. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, o charakterze nadzwyczajnym, któremu nie można zapobiec, nawet przy zachowaniu najwyższego stopnia staranności, np. powodzie, trzęsienia ziemi, wojna.
5. Każda ze Stron winna poinformować drugą stronę o okolicznościach siły wyższej, niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o nich, a jeżeli z powodu siły wyższej nie byłoby to możliwe, niezwłocznie po  ustaniu tych okoliczności oraz dołożyć wszelkich starań w celu usunięcia skutków działań siły wyższej dla wykonywania zobowiązań zaciągniętych w Umowie.

VIII. Obowiązywanie Umowy. Ustanie Umowy.
1. Okres obowiązywania Umowy
1. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej, Umowa jest zawarta na czas oznaczony, równy Okresowi Prenumeraty z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.
2. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy może nastąpić tylko w okolicznościach opisanych w obowiązujących przepisach prawnych i na zasadach tamże wskazanych lub w okolicznościach wskazanych w Regulaminie.
3. W przypadku, gdy Umowa została zawarta w wariancie odnawialnym (Prenumerata Autoodnawialna), okres obowiązywania Umowy jest równy Okresowi Prenumeraty wskazanemu w Umowie i po upływie tego okresu ulega automatycznemu przedłużeniu na następny Okres Prenumeraty wynoszący 12 kolejno następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (automatyczne przedłużenie Okresu Prenumeraty) oraz kolejne, roczne (dwunastomiesięczne) Okresy Prenumeraty (zob. pkt 9 Działu I. Regulaminu), chyba że Klient w sposób skuteczny dokona wypowiedzenia Umowy w trybie określonym Regulaminie.
2. Rozwiązanie Umowy przez Wydawnictwo Wydawnictwo ma prawo rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym, w całości lub w części, w każdym z następujących przypadków:
a) Klient naruszył w sposób rażący postanowienia Regulaminu;
b) Klient naruszył prawa autorskie majątkowe do przedmiotu Umowy lub inne prawa quasi wyłączne jego dotyczące;
c) Klient udostępnił Czasopismo elektroniczne (lub jego fragment) osobie trzeciej;
d) Klient opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia Wydawnictwa, a okres opóźnienia przekracza 15 (piętnaście) dni. Rozwiązanie Umowy w tym trybie winno, pod rygorem jego bezskuteczności, poprzedzać pisemne wezwanie Klienta do zapłaty i wyznaczenie w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 (siedem) dni;
e) Wydawnictwo podjęło decyzję o wycofaniu Czasopisma objętego Umową ze swojej oferty handlowej. Zachowania Administratora licencji lub użytkowników końcowych są traktowane w ramach Regulaminu jak zachowania Klienta ze wszystkimi skutkami stąd wynikającymi dla Klienta.
3. Rozwiązanie Umowy przez Klienta
1. Klient ma prawo rozwiązać Umowę w sytuacjach opisanych w obowiązujących przepisach prawnych.
2. Klient ma prawo rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wydawnictwo, wbrew postanowieniom Umowy i/lub Regulaminu nie realizuje przedmiotu Umowy, o ile okres zwłoki przekroczył 15 (piętnaście) dni roboczych; rozwiązanie Umowy w tym trybie winno, pod rygorem jego bezskuteczności, poprzedzać wezwanie Wydawnictwa do realizacji przedmiotu Umowy i wyznaczenie mu w tym celu dodatkowego terminu.
3. W przypadku zawarcia Umowy w wariancie odnawialnym, Klient ma prawo rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem złożonym Wydawnictwu w formie pisemnej na 2 (dwa) miesiące naprzód przed końcem bieżącego Okresu Prenumeraty; w przypadku złożenia ww. wypowiedzenia w terminie Umowa ulega rozwiązaniu z końcem bieżącego Okresu Prenumeraty.
4. Opisany w powyższym pkt 3 tryb rozwiązania Umowy ma zastosowanie wyłącznie do Prenumeraty Autoodnawialnej i tylko na warunkach powyżej określonych; nie można z powyższego pkt 3 domniemywać ani wyprowadzać po stronie Klienta jakichkolwiek dodatkowych uprawień.

Dział IX. Postanowienia końcowe.
1. Klient jest zobowiązany do wyposażenia sprzętu, którego będzie używał celem uzyskania dostępu do Aplikacji i/lub Serwisu autoryzacyjnego w program antywirusowy i aktualizowania go na bieżąco. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania do Internetu treści o charakterze bezprawnym.
2. Klient zawierając Umowę oświadcza tym samym, że akceptuje Regulamin bez zastrzeżeń, a jeżeli jest osobą fizyczną, to dodatkowo także, że nie ma statusu konsumenta.
3. Klient nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Wydawnictwo w ramach jego systemu teleinformatycznego czy przedmiotu Umowy (dot. Czasopism elektronicznych, Aplikacji i/lub Serwisu autoryzacyjnego). Podjęcie próby usunięcia przez Klienta takiego zabezpieczenia uprawnia  Wydawnictwo do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku uprzedniego wezwania do zaprzestania/zaniechania naruszeń czy też wezwania do innych działań.
4. Klient nie może bez pisemnej zgody Wydawnictwa:
a) przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią,
b) ustanowić praw na prawach wynikających z Umowy.
5. Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania Umowy, będzie rozstrzygał powszechny sąd polski, właściwy miejscowo dla siedziby Wydawnictwa.
6. Wydawnictwo ma prawo dokonać zmiany nazw przyjętych w Regulaminie na inne nazwy, jak również ma prawo dokonać zmian w zakresie: numeru telefonu, stron www i innych adresów podanych w treści Regulaminu, poprzez zamieszczenie nowych danych na stronie www i/lub przesłanie nowych (zmienionych) danych na podany/e przez Klienta adres/y poczty elektronicznej. Ww. zmiany nie są zmianami Regulaminu ani Umowy.
7. Wydawnictwo zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub wydania nowego Regulaminu w trakcie trwania Umowy. W szczególności ww. zmiana jest uprawniona, gdy dojdzie do zmiany przepisów prawnych, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści Regulaminie, bądź też Wydawnictwo dokona takich zmian natury technologicznej w odniesieniu do Czasopism elektronicznych, Aplikacji lub Serwisu autoryzacyjnego, które nie zostały przewidziane w treści Regulaminu. Jeżeli Wydawnictwo będzie zainteresowany związaniem Klienta nowym Regulaminem lub zmienionym Regulaminem, to winien wysłać ich treść na adres Klienta na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie tego Regulaminu (o zachowaniu tego terminu będzie decydować data wysłania, a nie data doręczenia). Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia ww. zmienionego lub nowego Regulaminu Klient nie dokona wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, odpowiednio nowy lub zmieniony Regulamin będzie go wiązać po upływie ww. terminu do złożenia wypowiedzenia, nie wcześniej jednak niż z datą jego wejścia w życie.
8. W przypadku niezachowania powyższego trybu, nowy ani zmieniony Regulamin nie będzie miał zastosowania do Klienta; będzie go wiązać dotychczasowy Regulamin. Dla uniknięcia wątpliwości, podkreśla się zatem, iż opublikowanie przez Wydawnictwo nowego lub zmienionego Regulaminu np. na stronie internetowej Wydawnictwa, nie powoduje zmiany Umowy, o ile ww. nowy lub zmieniony Regulamin nie zostanie doręczony Klientowi przez Wydawnictwo w trybie opisanym w niniejszym punkcie.
9. Zmiany określone w treści Regulaminu opisane jako niestanowiące zmiany Regulaminu (lub Umowy) lub analogicznie nie wymagają zastosowania trybu określonego w pkt 7 powyżej i nie uprawniają do rozwiązania Umowy w trybie tam opisanym.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.11.2020 r. i ma zastosowanie do Umów zawartych od tego dnia, chyba że Strony postanowią inaczej.

* Regulamin nie ma zastosowania do konsumentów w rozumieniu kc.

Pozostańmy w kontakcie

Media społecznościowe

Dołącz do nas

YouTube twitter  Linkedin  facebook  instagram 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę