Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi korzystania z aplikacji „Smarteca” Nr 1/2018

Spis treści:

I. Definicje najważniejszych pojęć

II. Postanowienia ogólne

III. Charakterystyka Usług

 1. Charakter licencji
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy. Siła wyższa.
 3. Ochrona danych osobowych

IV. Rozwiązanie Umowy

V. Postanowienia dot. konsumentów

VI. Postanowienia końcowe

I. Definicje najważniejszych pojęć:

Regulamin  – niniejszy Regulamin, stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie przed zawarciem Umowy;

Usługodawca – Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (miejsce przechowywania dokumentacji spółki), KRS 0000709879, o kapitale zakładowym (kapitale wpłaconym w całości) w wysokości 19.919.527 PLN, NIP: 583-001-89-31, REGON 190610277; ewentualna zmiana formy prawnej Usługodawcy, jego firmy, siedziby, adresu  siedziby, sądu lub wydziału, miejsca przechowywania dokumentacji, wysokości kapitału zakładowego, nie stanowi zmiany Regulaminu, ale jest notyfikowana Użytkownikowi na stronie www. lub w Aplikacji;

Użytkownik – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Usługodawcą na korzystanie z Aplikacji, pobierając Aplikację i dokonując rejestracji za pośrednictwem Serwisu autoryzacyjnego, a w ramach powyższego akceptując Zasady korzystania oraz niniejszy Regulamin; status Użytkownika może mieć zarówno osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, jak i osoba fizyczna, która zawiera Umowę z Usługodawcą w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. jako nie-konsument);

Aplikacja – aplikacja mobilna stanowiąca oprogramowanie instalowane na urządzeniach mobilnych obsługiwanych przez system operacyjny Android lub iOS, za pomocą której Usługodawca świadczy Usługę w zakresie określonym w Regulaminie; pobranie Aplikacji jest możliwe w szczególności za pośrednictwem platformy dystrybucyjnej App Store lub Google Play; korzystanie z Aplikacji uwarunkowane jest uprzednim założeniem konta użytkownika w Serwisie autoryzacyjnym i tym samym akceptacją Regulaminu i Zasad korzystania;

Serwis autoryzacyjny – serwis informatyczny umożliwiający autoryzację użytkowników końcowych do rozmaitych produktów lub usług oferowanych przez Usługodawcę, w tym do Aplikacji, za pomocą loginu i hasła; autoryzacja i korzystanie z Serwisu autoryzacyjnego odbywa się zgodnie z Zasadami korzystania dostępnymi w jego treści na stronie www.logowanie.wolterskluwer.pl;

Zasady korzystania – dokument określający reguły zakładania, modyfikacji i usuwania konta w Serwisie logowania, a także pozostałe zasady korzystania z tego Serwisu, dostępny w samym Serwisie; Zasady korzystania są również udostępniane nieodpłatnie osobie zainteresowanej zawarciem Umowy - przed jej zawarciem, w formie adekwatnej do sposobu komunikacji pomiędzy Usługodawcą a potencjalnym Użytkownikiem;

e-book – każda publikacja elektroniczna udostępniana przez Usługodawcę w ramach Aplikacji; zasady nabywania e-booków i korzystania z nich określa odrębny regulamin;

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest udzielenie licencji na korzystanie z Aplikacji, udostępnienie jej, a także świadczenie usługi przechowywania Danych w Aplikacji, w zakresie i na zasadach opisanych w Regulaminie, jako usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; o ile nic innego nie wynika wprost ze zgodnych postanowień Stron, Umowa ma charakter nieodpłatny, co oznacza, że w związku z jej zawarciem i realizacją Usługodawca nie pobiera wynagrodzenia od Użytkownika;

Usługa – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, drogą elektroniczną, w ramach Umowy, na zasadach i w zakresie opisanym w Regulaminie; w szczególności są to: udostępnienie Aplikacji, umożliwienie za jej pośrednictwem dostępu do Zasobów;

Zasoby – zarówno e-booki zakupione lub nabyte nieodpłatnie przez Użytkownika i odczytywane za pomocą  Aplikacji na podstawie Umowy, jak i dane wprowadzone przez Użytkownika do Aplikacji, zgodnie z Umową i Regulaminem;

Strony – Usługodawca i Użytkownik będący stronami Umowy;

strona www. – prowadzona przez Usługodawcę pod adresem: https://www.profinfo.pl/smarteca

strona internetowa dedykowana Aplikacji, w której treści Usługodawca prezentuje swoją ofertę dotyczącą korzystania z Aplikacji, a także zamieszcza tam istotne informacje dotyczące wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Aplikacji i informacje dotyczące środków technicznych zabezpieczeń Aplikacji;

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

przepisy UODO – aktualnie obowiązujące w dacie zawarcia lub wykonywania Umowy przepisy RODO i krajowe (polskie) bezwzględnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Stron związane z zawarciem Umowy i realizacją na jej mocy Usług, a także zasady odpowiedzialności Usługodawcy względem Użytkownika oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z zawarciem i realizacją Umowy.
 2. Usługodawca udostępnia Regulamin nieodpłatnie przed zawarciem Umowy, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Przed zawarciem Umowy Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje w całości jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jest jednak warunkiem – tuż obok akceptacji Zasad korzystania - zawarcia Umowy i korzystania z Usług przez Użytkownika.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego zaakceptowania.
 5. Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.
 6. Usługodawca świadczy realizuje Umowę, tj. świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego w Serwisie logowania, zakończonego akceptacją Zasad korzystania i Regulaminu. Pobranie Aplikacji może poprzedzać dokonanie rejestracji w Serwisie logowania lub być czynnością następującą po zakończeniu ww. rejestracji.
 8. Zawarcia Umowy może dokonać każda osoba fizyczna, z tym zastrzeżeniem, że w imieniu osób fizycznych, które nie ukończyły 18 roku życia, rejestracji musi dokonać przedstawiciel ustawowy takich osób. W takim przypadku osoba niepełnoletnia wypełniająca formularz rejestracyjny podaje również adres e-mail przedstawiciela ustawowego, w celu dokonania przez niego rejestracji w Serwisie logowania.
 9. Osoba fizyczna lub jej przedstawiciel ustawowy w celu rejestracji w Serwisie logowania wypełnia obowiązkowe pola formularza rejestracyjnego, tj. wskazując przynajmniej swój adres e-mail. W odpowiedzi na poprawnie wypełniony formularz rejestracji Usługodawca wysyła na adres e-mail podany w ww. formularzu link aktywacyjny z prośbą o dokonanie potwierdzenia rejestracji i jej zakończenie. Zakończenie rejestracji następuje poprzez kliknięcie ww. linku aktywacyjnego. Pozostałe dane związane z zakładaniem, modyfikacją oraz usuwaniem konta w Serwisie logowania określają Zasady korzystania.
 10. Adres e-mail jest powiązany z indywidualnym kontem Użytkownika, założonym w Serwisie logowania, i stanowi konieczną formę identyfikacji. Adres ten może być wykorzystywany do bieżącej komunikacji z Użytkownikiem w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zakresie realizacji Usług.
 11. Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji po podaniu swojego adresu e-mail oraz hasła. Użytkownik powinien chronić swój login i hasło z należytą starannością, a w szczególności nie ujawniać ich osobom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ujawnienia ww. danych autoryzacyjnych, jeśli ujawnienie było wynikiem działania lub zaniechania Użytkownika.
 12. Jeden Użytkownik Aplikacji może mieć tylko jedno konto w Serwisie logowania, by korzystać z Niej.
 13. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika w Serwisie logowania, pod warunkiem pobrania przez niego Aplikacji na swoje urządzenie mobilne.

III. Charakterystyka Usług

 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, tj. udostępnienie Aplikacji.
 2. Aplikacja stanowi program komputerowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Prawo autorskie) i jest objęta ochroną przysługującą jej twórcy/twórcom z tytułu posiadanych przez nich praw wyłącznych. Na mocy odrębnych umów zawartych z ww. twórcami (producentami) Usługodawca jest uprawniony do zawarcia Umowy i udzielenia licencji Użytkownikowi na korzystanie z Aplikacji w zakresie i na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym na polach eksploatacji w nim określonych.
 3. Aplikacja służy do udostępniania Zasobów Użytkownikowi.
 4. Korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne, chyba że ze zgodnych ustaleń Stron wyraźnie wynika co innego. Podkreśla się jednak, że niniejszy Regulamin nie określa zasad nabywania ani korzystania z e-booków, zasady te określa odrębny regulamin.
 5. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Usługodawca będzie świadczył Usługę na rzecz Użytkownika przez cały okres obowiązywania Umowy, z tym zastrzeżeniem, że dostęp do niektórych e-booków może być ograniczony czasowo, w zależności od ich charakteru i oferty sprzedawcy danego tego rodzaju Zasobu.
 6. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest pod warunkiem spełnienia wymogów technicznych określonych na stronie www. w sposób zrozumiały i widoczny. Zainteresowany skorzystaniem z Aplikacji potencjalny Użytkownik winien zapoznać się z ww. wymogami technicznymi dostępnymi na stronie www. przed zawarciem Umowy Zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika poczytuje się za złożenie przez Niego oświadczenia o zapoznaniu się z wymogami technicznymi i ich akceptacji.
 7. Aplikacja podlega rozwojowi i zmianom, a o kształcie i kierunku tych zmian, jak i zakresie i czasie ich wprowadzania decyduje Usługodawca. W okresie obowiązywania Umowy Użytkownik jest zobowiązany do dostosowywania, o ile zajdzie taka potrzeba, środowiska informatycznego, niezbędnego do prawidłowego działania Aplikacji, na swój koszt, do nowych wymogów technicznych i instalowania wszelkich pakietów naprawczych (tzw. servicepacków) oraz poprawek (patchy) systemu operacyjnego, zalecanych przez producenta tego systemu. Użytkownik ma również obowiązek instalowania wszystkich udostępnionych w okresie obowiązywania Umowy aktualizacji Aplikacji.
 8. Usługodawca ma prawo wstrzymać się z realizacją Usług wobec Użytkownika do czasu wykonania przez Niego obowiązków, o których mowa w pkt 7. powyżej. Takie wstrzymanie stanowi wykonanie uprawnienia Usługodawcy określone Umową. 

1. Charakter licencji

 1. W ramach Umowy Usługodawca udziela każdemu Użytkownikowi jednej niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z Aplikacji na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnienia Aplikacji poprzez zapisanie jej na urządzeniu mobilnym, a także korzystania z jej funkcjonalności zgodnie z instrukcją obsługi Aplikacji dostępną w Aplikacji i/lub na stronie www.
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego, Użytkownika nie ma prawa do:

-     tłumaczenia i przystosowywania utworów zmian w układzie stron lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji,

-     udzielania sublicencji na korzystanie z Aplikacji;

-     rozpowszechniania Aplikacji ani jej udostępniania osobom trzecim, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,

-     udostępniania zawartości Aplikacji poprzez udostępnianie danych autoryzacyjnych do niej.

-     dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze bądź zasadach działania Aplikacji;

-     sprzedawania lub stosowania innej formy wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania Aplikacji czy pobranego e-booka lub jego fragmentu.

 1. Każde naruszenie praw autorskich przez Użytkownika może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.
 2. Nie można domniemywać jakichkolwiek innych uprawnień po stronie Użytkownika niż te, które wprost wynikają z Regulaminu lub z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zasady ochrony e-booków określa odrębny regulamin, o którym mowa w ramach Działu I Regulaminu, przy definiowaniu pojęcia „e-booki”.
 4. Użytkownik nie może wykorzystywać Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia Aplikacji przed dostępem osób nieuprawnionych do posługiwania się nią. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik nie dochował w tym względzie należytej staranności albo udostępnił Aplikację innemu podmiotowi, Usługodawca ma prawo żądać odszkodowania.

2. Odpowiedzialność Usługodawcy. Siła wyższa

 1. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, z zastrzeżeniem zwłaszcza postanowień art. 473 § 2 k.c. oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za wszelkie skutki związane z korzystaniem z Aplikacji, w tym za szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności jej użytkowania, w szczególności zaś za szkody wynikłe z jej niedostępności, utraty danych, błędów czy innych wad Aplikacji lub środowiska hostingowego służącego do przechowywania danych w ramach Aplikacji. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, niezależnie od tego, w jakim trybie doszło do jej rozwiązania czy wygaśnięcia.
 2. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady/usterki przedmiotu Umowy, niezależnie od ich charakteru.
 3. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, o charakterze nadzwyczajnym, któremu nie można zapobiec, nawet przy zachowaniu najwyższego stopnia staranności. W szczególności takimi zdarzeniami są w rozumieniu Regulaminu powodzie, trzęsienia ziemi, wojna, strajki, okresy stanów nadzwyczajnych, zarządzenia władz, zmiany przepisów prawa ograniczające lub uniemożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej przez Usługodawcę w zakresie określonym Umową.
 4. Każda ze Stron winna poinformować drugą stronę o okolicznościach siły wyższej, niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o nich, a jeżeli z powodu siły wyższej nie byłoby to możliwe, niezwłocznie po ustaniu tych okoliczności oraz dołożyć wszelkich starań w celu usunięcia skutków działań siły wyższej dla wykonywania zobowiązań zaciągniętych w Umowie.
 5. Usługodawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą wyższą.

3. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych
 2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika celem zawarcia Umowy, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, ew. dane przedstawiciela ustawowego, pozostałe dane kontaktowe (numer telefonu, numer faksu, adres siedziby lub zamieszkania), a także informacji o logowaniu się do Serwisu logowania.
 3. Usługodawca przetwarza ww. dane osobowe wyłącznie w zgodzie z prawem, w tym wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest Użytkownik jako osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, w zakresie danych wskazanych w pkt 1 powyżej, a także danych dot. logowania, o których mowa wyżej, celem zapewnienia bezpieczeństwa i dostępności Aplikacji oraz jego rozwoju;
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy jako administratorze danych;
  c) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, przy czym przetwarzanie na tej podstawie odbywa się pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody od ww. osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności w celu e-mail marketingu (adres e-mail) lub telemarketingu (numer telefonu);
  d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę jako administratora danych, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń lub marketingu bezpośredniego produktów własnych.
 4. Dane osobowe objęte powierzeniem przetwarzania
 5. Dane wprowadzone przez Użytkownika do Aplikacji w okresie obowiązywania Umowy są dobrem Użytkownika, nawet po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub przypadku ustania Umowy w inny sposób. Wśród ww. danych mogą być informacje stanowiące dane osobowe w rozumieniu przepisów UODO i RODO. Postanowienia niniejszego Działu stosuje się właśnie do tego rodzaju danych osobowych.
 6. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe powierzone mu do przetwarzania przez Usługodawcę w celu realizacji Umowy i w zakresie do tego niezbędnym, co obejmuje dane osobowe zawarte w plikach wprowadzanych przez Użytkownika do Aplikacji, celem ich przechowywania w ramach realizacji Usługi opisanej w Dziale III. pkt 1 tiret trzecie i pkt 6 Regulaminu. Wśród danych zawartych w tych plikach mogą pojawić się dane należące do szczególnych kategorii (określane w RODO mianem „danych wrażliwych”), takie jak dane dotyczące karalności, stanu zdrowia, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia, itp. Podkreśla się jednak, że każdorazowo to wyłącznie Użytkownik decyduje: 

  - o tym, czy wprowadzać do Aplikacji pliki zawierające tego typu dane (dane osobowe, a tym bardziej dane wrażliwe)

  - o zakresie i kategoriach danych osobowych wprowadzanych przez Niego do Aplikacji i tym samym objętych powierzeniem.

 7. W związku z pkt 2 powyżej Usługodawca zaznacza i zastrzega, że dane te: 

  - powinny być ograniczone do minimum zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzania danych osobowych określoną w RODO, i z tego względu winny być w miarę możliwości poddane przez Użytkownika selekcji;

  - ich wprowadzenie do Aplikacji nie może stanowić czynu naruszającego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

  - mogą być wprowadzane tylko w zgodzie z przeznaczeniem i funkcjonalnościami Aplikacji.

 8. Kategorie osób, których dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach Aplikacji i które w związku z tym objęte są powierzeniem ich przetwarzania Usługodawcy, określa się następująco: osoby fizyczne, których dane osobowe Użytkownik wprowadził do Aplikacji celem przechowywania w niej plików.
 9. Podkreśla się, że przetwarzanie przez Usługodawcę powierzonych mu danych osobowych jest ograniczone wyłącznie do minimum, co oznacza, że Usługodawca jako podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy, przez co należy rozumieć w szczególności: 

  - przechowywanie danych osobowych na serwerze wykorzystywanym przez Usługodawcę do realizacji Umowy (z uwagi na fakt, że Aplikacja jest udostępniana Użytkownikowi z ww. serwera),

  - przetwarzanie danych osobowych do realizacji świadczeń gwarancyjnych, poprzez tzw. dostęp zdalny za pomocą bezpiecznego połączenia online lub poprzez przekazanie zaszyfrowanej kopii bazy danych przez Użytkownika lub poprzez przekaz telefoniczny i utrwalenie rozmowy.

 10. Postanowienia pkt B. niniejszego Działu VI Regulaminu stanowią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawieraną między Użytkownikiem jako administratorem danych osobowych objętych powierzeniem a Usługodawcą jako podmiotem przetwarzającym. Oznacza to w szczególności, że dla wypełnienia obowiązków określonych przepisami UODO nie jest wymagane zawarcie przez Strony odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Usługodawca zawrze jednak taką umowę z Użytkownikiem wg wzoru Usługodawcy w każdym przypadku, gdy okaże się to niezbędne, choćby z uwagi na oczekiwania Użytkownika jako administratora danych osobowych.
 11. Jednocześnie Użytkownik jako powierzający oświadcza, że godzi się na to, by Usługodawca – w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń opisanych w pkt. 2 powyżej – korzystał z podmiotów trzecich będących jego podwykonawcami i w tym zakresie upoważnił je do dostępu do ww. danych osobowych objętych powierzeniem lub, o ile będzie to konieczne, dokonał dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych objętych powierzeniem (tzw. podpowierzenie), wyłącznie jednak w zakresie niezbędnym do realizacji ww. świadczeń. Usługodawca jest zobowiązany na każdorazowe żądanie Użytkownika do przedstawiania listy ww. podmiotów, przy czym w tym punkcie wskazuje, że podmiotami tymi są:

  - dostawcy usług serwisowych Aplikacji, stale współpracujący z Usługodawcą, zatrudnieni przez Usługodawcę w oparciu o umowy cywilnoprawne, posiadający siedzibę w Polsce;

  - dostawcy Aplikacji i podmioty zajmujące się obsługą zgłoszeń reklamacyjnych lub rozwojem i marketingiem Aplikacji, będące spółkami z grupy kapitałowej Wolters Kluwer z siedzibą we Włoszech (Wolters Kluwer Italia S.r.l.), Hiszpanii (Wolters Kluwer España S.A.) i w Holandii (Wolters Kluwer N.V.)

  - pośrednicy sprzedaży i podmioty świadczące usługi z zakresie kampanii sprzedażowych i marketingowych na rzecz Usługodawcy, z siedzibą w Polsce lub należący do grupy kapitałowej Wolters Kluwer, mający siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  - Zmiana ww. podmiotów nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga notyfikacji Użytkownika i staje się skuteczna pod warunkiem braku wyrażenia przezeń sprzeciwu, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia dokonania ww. notyfikacji.

 12. Usługodawca działając jako podmiot przetwarzający na podstawie umowy powierzenia zawartej z Użytkownikiem obowiązany jest spełnić wszystkie obowiązki określone przepisami UODO, w tym:   

a) zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; w szczególności w ramach technicznych i organizacyjnych środków ochrony wskazuje się, że:                                                                  

I. Usługodawca posiada i/lub stosuje: 

- odpowiednie systemy autoryzacyjne zarówno do Aplikacji, jak i systemów produkcyjnych i innego rodzaju tzw. systemów back-office utrzymywanych w swoim przedsiębiorstwie, zapewniających poziom ochrony danych osobowych, w tym opierające się na następujących zasadach:  i) stosowaniu haseł o podwyższonym stopniu skomplikowania, z systemami cyklicznego wymuszania zmiany hasła; ii) stosowaniu autoryzacji zindywidualizowanej (niedopuszczalne są hasła dla grupy użytkowników); iii) rejestrowaniu ruchu w systemach informatycznych; 

- ewidencje imiennych upoważnień dostępu do przetwarzania danych osobowych dla swoich pracowników i współpracowników; 

- fizyczne i cyfrowe środki zabezpieczeń technicznych serwerów i innych miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe; 

- systemy szyfrowania połączeń internetowych i szyfrowania bazy danych (SSL, TLS, IPSec); 

- polityki bezpieczeństwa informatycznego (IT), polityki korzystania z systemów informatycznych, regulamin ochrony danych osobowych, politykę ochrony danych osobowych; procedurę reagowania na zgłoszenia podmiotów danych; procedurę postępowania z danymi osobowymi zapisanymi na nośnikach lub dostępnymi w formie zdalnego dostępu; procedurę ciągłości działania, politykę retencji danych, a także inne dokumenty i polityki; 

II. Usługodawca zapewnia systematyczne szkolenia z zakresu ochrony danych, w tym danych osobowych, przeznaczone dla kadry zaangażowanej w realizację Umowy; 

III. Usługodawca poddaje się audytom ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych; 

IV. Usługodawca prowadzi odpowiednie rejestry wymagane przepisami RODO, w tym rejestr czynności przetwarzania (jako administrator danych), rejestr kategorii czynności przetwarzania (jako processor), rejestr umów powierzenia, rejestr naruszeń, rejestr zgłoszeń podmiotów danych, i inne rejestry; 

V. dostosowuje swoje standardy w zakresie ochrony danych do obowiązujących przepisów prawa i wytycznych korporacyjnych.                                                                                                                        

b) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Użytkownikowi jako powierzającemu - poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne - wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, a także wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO. 

13. Za szkody wyrządzone Użytkownikowi naruszeniem przepisów UODO powodujących naruszenie bezpieczeństwa ochrony danych osobowych objętych powierzeniem Usługodawca ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność na zasadach ogólnych. W takim zakresie w jakim jest to dopuszczalne w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu pierwszym, ograniczona jest do wartości brutto Umowy.

14. Usługodawca oświadcza, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.

IV. Rozwiązanie Umowy

 1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem (1) jedno-miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez przesłanie oświadczenia w formie pisemnej lub wiadomości na następujący adres e-mail Usługodawcy: obsluga.klienta@wolterskluwer.pl
 2. W razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy staje się skuteczne z chwilą złożenia Użytkownikowi oświadczenia w formie pisemnej lub przesłania wiadomości na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 3. Usługodawca w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, któremu świadczy Usługę nieodpłatnie, może natychmiast usunąć konto Użytkownika i zablokować jego dostęp do Aplikacji. Usługodawca ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Usługi w wypadku otrzymania wiarygodnej informacji, że jego działania są niezgodne z prawem.
 4. Rozwiązanie Umowy powoduje jednocześnie wygaśnięcie wszystkich udzielonych na jej podstawie licencji.

V. Postanowienia dotyczące konsumentów

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Dziale do umów zawartych pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem będącym konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwanej dalej „ustawą”.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail: klienta@wolterskluwer.pl lub adres pocztowy Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umowy:

- o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Jeżeli przedmiot Umowy ma wady fizyczne lub prawne, konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu przedmiotu Umowy.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego przedmiotu Umowy. Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: klienta@wolterskluwer.pl lub pisemnie na adres Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, z dopiskiem „Dział Obsługi Klienta” i „reklamacja”.
 3. Usługodawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca wymieni reklamowany przedmiot Umowy na pełnowartościowy lub – jeżeli wymiana nie będzie możliwa – zwróci należność za reklamowany Przedmiot Umowy wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca odsyła pełnowartościowy Przedmiot Umowy na swój koszt, na adres podany przez konsumenta.
 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedurze rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” (ścieżka: ”Instytucje Konsumenckie”/”Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” – aktualna na datę wejścia w życie Regulaminu). konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich za pośrednictwem Aplikacji  lub strony www. oraz poinformowania Użytkowników w wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu. Zmiana nazwy Aplikacji, adresów stron internetowych czy adresów e-mail nie stanowi jednak zmiany Regulaminu ani Umowy i jest notyfikowana Użytkownikom na stronie www. lub w Aplikacji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

-     wycofania Aplikacji i Usług ze swojej oferty lub zmiany jej charakteru; w takiej sytuacji Usługodawca dokonuje wypowiedzenia Umowy w trybie opisanym w Regulaminie;

-     okresowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych, testerskich lub aktualizacyjnych;  

-     wysyłania na adres e-mail Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Aplikacji i/lub świadczeniem Usług,

-     odmowy świadczenia Usług, jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres e-mail lub błędne fałszywe dane w formularzu rejestracyjnym lub w inny sposób narusza postanowienia Regulaminu;

-     modyfikacji świadczonych Usług i/lub Aplikacji i wymogów technicznych – za poinformowaniem Użytkowników o tym fakcie poprzez komunikaty w samej Aplikacji lub na stronie www.

 1. Spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami dotyczące świadczenia Usług w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według siedziby Usługodawcy.
 2. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
 3. Umowa może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2020 roku.

Pozostańmy w kontakcie

Media społecznościowe

Dołącz do nas

YouTube twitter  Linkedin  facebook  instagram 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę