Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą
„Bilety do kina”

 WK_Bilet_do_kina_Grudzien_300x250.jpg [18.02 KB]

§ 1
Organizator Akcji

Organizatorem Akcji jest Wolters Kluwer Polska Sp z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 709879, o kapitale zakładowym w kwocie 15.000.524,-zł, NIP 583-001-89-31 REGON 190610277, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 2
Okres trwania Akcji

Akcja jest organizowana na terytorium Polski od 6 lutego 2020 r. do dnia 16 lutego 2020 r. lub do odwołania Akcji przez Organizatora poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

§ 3
Uczestnik Akcji

1. Uczestnikiem Akcji może być każdy podmiot, który spełni następujące warunki:
a) złoży w sklepie internetowym pod adresem www.profinfo.pl zamówienie na egzemplarz publikacji książkowej/egzemplarze publikacji książkowych (w wersji drukowanej lub w formie ebooka) o wartości/łącznej wartości określonej w ust. 3;
b) dokona zapłaty na rzecz Organizatora pełnej ceny za dostarczony egzemplarz publikacji książkowej/dostarczone egzemplarze publikacji książkowych.
2. Warunek określony w ust. 1 pkt b) nie dotyczy podmiotów posiadających status Stałego klienta w rozumieniu „Regulaminu sklepu internetowego profinfo.pl Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. obowiązujący od 10 września 2018 r.” dostępnego pod adresem https://www.profinfo.pl/regulamin-sklepu
3. W przypadku wypełnienia przez Uczestnika warunków określonych w ust. 1 powyżej, Uczestnik taki otrzyma:
a) przy wartości jednego zamówienia równej lub powyżej kwoty 230,-zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych) brutto 1 kod upoważniający do otrzymania jednego bezpłatnego biletu do kina na wybrany przez Uczestnika film 2D w kinach wskazanych na stronie www.benefitsystems.pl;
b) przy wartości jednego zamówienia równej lub powyżej kwoty 399,-zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto - 2 kody upoważniające do otrzymania dwóch bezpłatnych biletów do kina na wybrany przez Uczestnika film 2D w kinach wskazanych na stronie www.benefitsystems.pl;
c) w jednym zamówieniu klient może otrzymać maksymalnie dwa bilety.
4. Kody będą przekazywane Uczestnikowi w postaci ciągu znaków na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu, w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia
5. Kody będzie można wykorzystać maksymalnie do dnia 31 października 2020 r.
6. Wartość́ biletów do kina otrzymanych przez Uczestnika w ramach Akcji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 4
Reklamacje

1. Uczestnik może zgłosić reklamację dotyczącą przebiegu Akcji pisemnie na adres siedziby Organizatora z dopiskiem Bilety do Kina, a także wysyłając wiadomość elektroniczną obsluga.profinfo@wolterskluwer.pl na adres : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa z dopiskiem "Dział Obsługi Klienta, lub dzwoniąc pod numerem: 22 535 88 00
Reklamacja powinna zawierać́ imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu kontaktowego do Uczestnika oraz opis problemu, a także wyraźną zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji.
2. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy zostanie udzielona przez Organizatora pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie https://www.profinfo.pl/regulamin-sklepu
Regulamin Akcji może zostać́ zmieniony przez Organizatora poprzez udostepnienie nowej wersji na stronie internetowej https://www.profinfo.pl/regulamin-sklepu . Tą samą drogą Organizator uprawniony jest do odwołania Akcji, co nie będzie mieć́ wpływu na uprawnienia Uczestników wynikające ze spełnienia warunków Akcji przed datą odwołania Akcji przez Organizatora.
2. W braku odmiennych postanowień, pojęcia użyte w niniejszym regulaminie i pisane z dużej litery przyjmują̨ znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego profinfo.pl Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. obowiązującego od 10 września 2018 r. dostępnego pod adresem https://www.profinfo.pl/regulamin-sklepu

Pozostańmy w kontakcie

Media społecznościowe

Dołącz do nas

YouTube twitter  Linkedin  facebook  instagram 

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od 8:00 do 16:00
Na Wasze wiadomości odpowiemy w najszybszym możliwym czasie
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa NIP: 583-001-89-31, REGON: 190610277, KRS: 0000709879, Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy