Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Regulamin subskrypcji biuletynu księgarni internetowej profinfo.pl

 1. Wolters Kluwer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa; rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 709879; NIP: 5830018931; kapitał zakładowy: PLN 19,919,527.00; „Usługodawca”), świadczy drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej, na zamówienie osoby fizycznej („Usługobiorca”), nieodpłatną usługę wysyłania na adres elektroniczny Usługobiorcy „NEWSLETTERA profinfo.pl” (”Biuletyn”), zawierającego informacje o nowych publikacjach, zapowiedziach i promocjach, a także informacje handlowe dotyczące usług i produktów Usługodawcy („Usługa”).
 2. Biuletyn wysyłany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem („Regulamin”) nie częściej niż 2 razy w tygodniu.
 3. W celu prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest:
  (a) połączenie z siecią Internet; a także
  (b) posiadanie przez Usługobiorcę adresu elektronicznego, którym może on samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.
 4. Usługodawca zastrzega, że w ramach świadczenia Usługi Usługobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Aby zamówić Usługę, Usługobiorca powinien:
  (a) połączyć się on-line ze stroną WWW Usługodawcy, tj. www.profinfo.pl;
  (b) kliknąć na pole zawierające w swoim opisie hasło „Newsletter”;
  (c) zapoznać się z treścią Regulaminu oraz polityki prywatności Usługodawcy (www.wolterskluwer.pl/polityka-prywatnosci; „Polityka Prywatności”) i je zaakceptować;
  (d) wpisać adres elektroniczny i użyć  przycisku „Zapisz się na Newsletter” lub podobnego; a także
  (e) potwierdzić zamówienie Usługi w liście elektronicznym przesyłanym na podany adres elektroniczny Usługodawcy – dopiero po potwierdzeniu adres elektroniczny Usługobiorcy zostanie dopisany do bazy wysyłkowej.
 6. Usługobiorca, który prawidłowo złożył zamówienie:
  (a) oświadcza tym samym, że posiada zdolność do czynności prawnych oraz że podany przez niego w zamówieniu adres elektroniczny jest adresem, którym ma on prawo dysponować w zakresie wymaganym do realizacji Usługi;
  (b) wyraża wolę zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Usługodawca włączy podany mu adres elektroniczny Usługobiorcy do bazy wysyłkowej i będzie korzystać z tego adresu wyłącznie w celu wykonywania Usługi.
 8. Usługodawca nie będzie udostępniać osobom trzecim podanego mu w celu wykonywania Usługi adresu elektronicznego Usługobiorcy.
 9. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem Usługi, oprócz adresu elektronicznego Usługobiorcy, nie przetwarza jakichkolwiek innych danych osobowych Usługobiorcy związanych z Usługą. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy, gdyż – i tak długo jak – jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie Usługi. Prawa Usługobiorcy jako podmiotu danych oraz obowiązki Usługodawcy jako administratora w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jak również inne kwestie z zakresu ochrony danych opisane zostały przez Usługodawcę w Polityce Prywatności.
 10. W każdym czasie Usługobiorca może zrezygnować z Usługi (rozwiązać umowę o świadczenie Usługi):
  (a) przesyłając Usługodawcy na następujący adres elektroniczny: profinfo@wolterskluwer.pl informacji o treści: „rezygnacja z Usługi”; lub
  (b) klikając w link na dole otrzymywanego Biuletynu o treści „rezygnuję z Usługi”.
 11. Po rezygnacji przez Usługobiorcę z Usługi Usługodawca usunie adres elektroniczny Usługobiorcy ze swojej bazy wysyłkowej.
 12. Reklamacje w zakresie Usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny: profinfo@wolterskluwer.pl. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny Usługobiorcy, o ile reklamacja została wysłana z innego adresu, oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Usługobiorcy.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usług. O zamiarze zaprzestania świadczenia Usług Usługodawca poinformuje Usługobiorcę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, wysyłając stosowne zawiadomienie w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny podany przez Usługobiorcę w zamówieniu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania Usługi, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu).
 14. Usługodawca ma prawo do dokonania zmiany Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, iż zmieniony Regulamin będzie wiązać Usługobiorcę, o ile w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, nie oświadczy on w trybie określonym w pkt 11 woli rezygnacji z Usługi. Zmieniony Regulamin w żadnym razie nie może pozbawić Usługobiorcy prawa rezygnacji z Usługi. Zmiany Regulaminu są ogłaszane na stronie www.profinfo.pl oraz w ramach Biuletynu – wchodzą w życie w terminie podanym w ogłoszeniu. Usługobiorca wraz e-mailem zawierającym zmiany Regulaminu otrzymuje jego tekst jednolity.

 

 

 

Pozostańmy w kontakcie

Media społecznościowe

Dołącz do nas

YouTube twitter  Linkedin  facebook  instagram 

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!

tel. (22) 535 80 00, fax (22) 535 80 01

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, REGON: 190610277, KRS: 0000709879, Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy