Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Regulamin Profinfo obowiązujący do 24-12-2014

Spis treści:
1. Definicje pojęć
2. Postanowienia ogólne
3. Składanie i przyjmowanie zamówień
4. Realizacja zamówień
5. Zasady dostarczania zamówień
6. Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów lub Usług
7. Sposoby płatności ceny za Towary lub Usługi oraz opłat za dostarczenie zamówionych Towarów
8. Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu
9. Miejsce i sposób składania reklamacji
10. Postanowienie końcowe
11. Wejście w życie Regulaminu


§ 1


Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy - należy przez to rozumieć Spółkę "Wolters Kluwer" SA, z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000441434, posiadającą nr NIP 583-001-89-31 i REGON 190610277;

Księgarni - należy przez to rozumieć księgarnię internetową prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem www.profinfo.pl;

Towarze - należy przez to rozumieć wydawnictwa książkowe w postaci drukowanej, programy komputerowe dostępne online oraz offline, a także czasopisma w wersji drukowanej oraz elektronicznej,

Usłudze - należy przez to rozumieć usługi szkoleniowe świadczone przez Sprzedawcę;

Kupującym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;

Stałym kliencie- należy przez to rozumieć Kupującego, który wypełnia należycie swoje zobowiązania wobec Sprzedawcy, w szczególności zaś nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą na jego rzecz z jakiegokolwiek tytułu, a nadto posiada opłacony abonament na korzystanie z produktów elektronicznych Sprzedawcy lub na korzystanie z prenumeraty czasopisma wydawanego przez Sprzedawcę.

Postanowienia ogólne
§ 2


1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Księgarni sprzedaży Towarów i Usług Kupującym.
2. Niniejszy Regulamin nie dotyczy zasad nabywania od Sprzedawcy książek w wersji elektronicznej (ebooki), które to zasady określa Regulamin z dnia 22 kwietnia 2013 r. dostępny na stronie http://www.profinfo.pl/obszar,regulamin_ebooki.html

Składanie i przyjmowanie zamówień
§ 3


1. Kupujący składa zamówienie poprzez:
a) wybór jednej lub kilku pozycji Towarów albo Usług oferowanych w Księgarni;
b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza lub druku zamówienia, których wzory zostały zamieszczone w Księgarni;
c) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Księgarni lub wysłania druku zamówienia faksem na nr (+48 22) 535-80-87 lub listownie na adres: Wolters Kluwer SA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa z dopiskiem "Dział Obsługi Klienta".
2. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu albo druku zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej.
3. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Kupującego.
4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
5. W przypadku braku dostępności Towaru na rynku Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Kupującego o tej okoliczności. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
6. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia w ciągu 3 godzin od chwili jego złożenia, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedawcy profinfo@wolterskluwer.pl lub faksem na nr (+48 22) 535-80-87.

Realizacja zamówień
§ 41. Realizacja zamówień na Towary, których wydawcą lub producentem jest Sprzedawca następować będzie w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
2. Realizacja zamówień na Towary, których wydawcą jest Wolters Law International następować będzie w terminie do 2 (dwóch) tygodni od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
3. Realizacja zamówień na wszystkie pozostałe Towary następować będzie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
4. Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
5. Realizacja zamówień przyjętych przez Sprzedawcę do realizacji w dwóch pierwszych dniach roboczych każdego miesiąca kalendarzowego następuje w terminach określonych w ust. 1 - 4 liczonych po upływie tych dwóch pierwszych dni.
6. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówień określone w ust. 1 - 5 mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin.
7. Realizacja zamówień na Usługi odbywa się na zasadach określonych na stronie internetowej http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_X__P_SZK_WARUNKI__ZAK_ONAS.html.
8. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na poszczególne Towary lub Usługi zawarte są w opisach zamieszczonych przy danym Towarze lub Usłudze.

Zasady dostarczania zamówień
§ 51. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu lub druku zamówienia.
2. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu lub druku zamówienia pozycję "Kurier" dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, przy czym orientacyjny termin dostawy wynosić będzie w tym przypadku 2 (dwa) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia (na terenie Polski).
3. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu lub druku zamówienia pozycję "Poczta Polska lub inny operator" dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora, przy czym orientacyjny termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie w tym przypadku 5 (pięć) dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia.
4. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu lub druku zamówienia pozycję "Wysyłka priorytetowa (Poczta Polska lub inny operator)" dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora, przy czym orientacyjny termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie w tym przypadku 3 (trzy) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia.
5. W przypadku, gdy Kupujący ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować Kupującego o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów oraz wysyła mu fakturę pro forma, na podstawie której Kupujący dokonuje płatności ceny. Po wpłynięciu ceny Sprzedawca dostarcza Kupującemu zamówione Towary w sposób wskazany w zamówieniu, przy czym określone w ust. 2 - 4 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mogą ulec wydłużeniu nie więcej jednak niż o 7 dni w stosunku do terminów pierwotnych.
6. W przypadku, gdy zamówienie dotyczy prenumeraty czasopism w wersji drukowanej Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia wysyła Kupującemu fakturę pro forma na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej, na podstawie której Kupujący dokonuje płatności ceny. Po wpłynięciu ceny Sprzedawca dostarcza Kupującemu zamówione numery czasopism w sposób wskazany w zamówieniu.
7. Podane w ust. 2 - 6 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mają charakter orientacyjny. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Kupującego odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych Towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie, Poczty Polskiej lub innego operatora.
8. W przypadku programów komputerowych oraz czasopism w wersji elektronicznej dostarczenie danych niezbędnych do korzystania z tych programów lub czasopism następuje na adres poczty elektronicznej Kupującego w terminie 2 dni od dnia realizacji zamówienia.

Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów lub Usług
§ 6


1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Kupującego ceną sprzedaży poszczególnych Towarów lub Usług jest cena podana w Księgarni w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.
2. W przypadkach opisanych w § 5 ust. 2 - 6 opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów ponoszą:
a) w przypadku wybrania opcji "Kurier" - Kupujący w wysokości 11 zł brutto (14 zł brutto przy płatności przy odbiorze) za pośrednictwem Sprzedawcy na rzecz podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Sprzedawca, jeżeli wartość zamówienia wynosi powyżej 50 zł brutto;
b) w przypadku wybrania opcji "Poczta Polska lub inny operator" - Sprzedawca, jeżeli wartość zamówienia wynosi powyżej 50 zł brutto;
c) w przypadku wybrania opcji "Poczta Polska lub inny operator" przy wysyłce pocztą priorytetową - Kupujący za zaliczeniem pocztowym w wysokości 14,-zł brutto na rzecz Poczty Polskiej lub innego operatora;
d) przy wysyłce zagranicznej - Kupujący za zaliczeniem pocztowym w wysokości obowiązującej według cennika Poczty Polskiej lub innego operatora.

Sposoby płatności ceny za Towary lub Usługi oraz opłat za dostarczenie zamówionych Towarów
§ 7


1. W Księgarni stosowane są następujące sposoby płatności:
a) płatność przy odbiorze - Kupujący płaci odbierając zamówiony Towar;
b) płatność za pomocą bankowości internetowej - rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay;
c) przedpłata - Kupującemu na podany przez niego adres poczty elektronicznej wysyłana jest faktura proforma wraz z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy. Zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy;
d) dostępna tylko dla Stałych Klientów płatność przelewem - Kupującemu wysyłana jest faktura VAT z oznaczonym terminem płatności.
2. Określone w § 6 ust. 2 pkt a), c) - d) opłaty za dostarczenie zamówionych Towarów Kupujący uiszcza przy wydaniu Towaru.

Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu
§ 8


1. Jeżeli Kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wówczas przysługuje mu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni ustalonym w sposób wskazany w art. 10 ust. 1 tej ustawy, z zastrzeżeniem jednakże postanowień art. 10 ust. 3 ww. ustawy.
2. W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego Towaru w stanie niezmienionym w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od dnia odstąpienia od umowy. Do przesyłki zawierającej zwracany Towar Kupujący zobowiązany jest dołączyć otrzymaną od sprzedawcy fakturę VAT oraz pismo informujące o przyczynie odstąpienia od umowy i wskazujące numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu ceny. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny nastąpi w sposób przez niego określony w terminie 14 dni od dnia nadejścia zwróconego przez Kupującego Towaru. Zwrotowi na rzecz Kupującego nie podlegają opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów i uiszczone przez niego przy odbiorze Towarów.

Miejsce i sposób składania reklamacji
§ 91. Z zastrzeżeniem ust. 5 reklamacje Kupujący składa w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów:
a) w przypadku wad dostarczonych Towarów - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer 801 04 45 45 lub listownie na adres: Wolters Kluwer SA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,
b) w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer 801 04 45 45;
c) w przypadku nieprawidłowych danych zawartych w przekazanych fakturach VAT - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer (+48 22) 535-80-80;
d) w przypadku prenumeraty czasopism Kupujący składa reklamacje telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer 801 04 45 45.
2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.
3. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) w terminie 3 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego.
4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony Towarów Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.
5. Zasady składania reklamacji dotyczących programów komputerowych zawiera regulamin dostępny na stronie internetowej http://www.profinfo.pl/pomoc,regulamin.html

Postanowienie końcowe

 

§ 10


1. W przypadku, gdy Kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży Towarów w Księgarni stosuje się, o ile nie wynika to wprost z brzmienia Regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Księgarni. Domniemywa się, że Kupujący składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.

Wejście w życie Regulaminu

 

§ 11Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.05.2011 i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

Pozostańmy w kontakcie

Media społecznościowe

Dołącz do nas

YouTube twitter  Linkedin  facebook  instagram 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę