Facebook
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 14 września 2023 r.
Wydanie: 23
Liczba stron: 1460
Więcej informacji

Najważniejsze nowości to m.in.:

 • jednoosobowe składy w postępowaniu odwoławczym;
 • doręczenia przez portal;
 • zmiany w zakresie rozpraw zdalnych.
Pełny opis

Najważniejsze nowości to m.in.:

 • jednoosobowe składy w postępowaniu odwoławczym;
 • doręczenia przez portal;
 • zmiany w zakresie rozpraw zdalnych.
Mniej
-48%

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I). [PRZEDSPRZEDAŻ]. Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Koszty sądowe w sprawach c...

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I). [PRZEDSPRZEDAŻ]. Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Komornicy sądowi. Koszty komornicze. Zbiór cywilny PLUS

Pełny tytuł Zwiń tytuł

Najważniejsze nowości to m.in.:

 • jednoosobowe składy w postępowaniu odwoławczym;
 • doręczenia przez portal;
 • zmiany w zakresie rozpraw zdalnych.
Pełny opis

Najważniejsze nowości to m.in.:

 • jednoosobowe składy w postępowaniu odwoławczym;
 • doręczenia przez portal;
 • zmiany w zakresie rozpraw zdalnych.
Mniej
Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca E-book w przygotowaniu. Planowana data wydania e-booka: 13.10.2023 Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca i na Twoim koncie Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca i na Twoim koncie Planowana data wydania i wysyłki książki: 13.10.2023. Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca Planowana data wydania i wysyłki książki: 13.10.2023. E-book w przygotowaniu. Planowana data wydania i wysyłki książki: 13.10.2023. Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca i na Twoim koncie Planowana data wydania i wysyłki: 13.10.2023
Stan prawny: 14 września 2023 r.
Wydanie: 23
Liczba stron: 1460
Więcej informacji

Opis publikacji

Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje:
K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., P.A.S.C., K.W.H., K.S.H., U.K.S., U.K.K.

K.C. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. nowej instytucji fundacji rodzinnej, lepszego zabezpieczenia sytuacji prawnej spadkobierców (zwłaszcza osób małoletnich i całkowicie ubezwłasnowolnionych), umów pożyczki zawartych z osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne.

K.P.C. – najnowsze zmiany dotyczą m.in. dostosowania polskiego prawa do unijnego rozporządzenia o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich; przyspieszenia postępowań sądowych oraz ułatwienia stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem; ograniczenia obciążeń administracyjnych dla obywateli, w tym przedsiębiorców; wzmocnienia ochrony osób doznających przemocy domowej; zabezpieczenia w postaci obowiązku dals...

Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje:
K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., P.A.S.C., K.W.H., K.S.H., U.K.S., U.K.K.

K.C. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. nowej instytucji fundacji rodzinnej, lepszego zabezpieczenia sytuacji prawnej spadkobierców (zwłaszcza osób małoletnich i całkowicie ubezwłasnowolnionych), umów pożyczki zawartych z osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne.

K.P.C. – najnowsze zmiany dotyczą m.in. dostosowania polskiego prawa do unijnego rozporządzenia o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich; przyspieszenia postępowań sądowych oraz ułatwienia stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem; ograniczenia obciążeń administracyjnych dla obywateli, w tym przedsiębiorców; wzmocnienia ochrony osób doznających przemocy domowej; zabezpieczenia w postaci obowiązku dalszego zatrudnienia; wprowadzenia nowej instytucji świadczenia wspierającego; lepszego zabezpieczenia sytuacji prawnej spadkobierców; podwyższenia standardów uczestnictwa małoletnich w procedurach sądowych, przeprowadzania posiedzeń zdalnych w postępowaniu cywilnym, postępowania w razie niemożności doręczenia elektronicznego, składu orzekającego w apelacji, postępowania egzekucyjnego.

K.R.O. – uwzględniono m.in. zmiany dotyczące podwyższenia standardów uczestnictwa małoletnich w procedurach sądowych, wzmocnienia ich ochrony oraz podwyższenia poziomu poszanowania praw osób z niepełnosprawnością.

K.S.C. – najnowsze zmiany dotyczą m.in. rozszerzenia kręgu osób zwolnionych od uiszczania kosztów sądowych oraz listy pism niepodlegających opłacie, a także opłat związanych z nowo powołaną instytucją fundacji rodzinnej.

P.A.S.C. – uwzględniono zmiany dotyczące rozszerzenia kręgu podmiotów, którym udostępniane są dane z rejestru stanu cywilnego.

K.S.H. – uwzględniono obszerne zmiany dotyczące m.in. implementacji przepisów UE w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek (tzw. pakietu prawa spółek) oraz możliwości podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej w drodze zamiany obligacji kapitałowych na akcje.

U.K.S. – najnowsze zmiany dotyczą m.in. doprecyzowania zasad tzw. doręczeń komorniczych, a także odpowiedzialności odwołanego lub przeniesionego komornika albo komornika, którego powołanie wygasło z mocy prawa za zobowiązania związane prowadzoną działalnością egzekucyjną.

U.K.K. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. zaliczenia opłaty za zabezpieczenie na poczet opłaty za egzekucję, tymczasowej wypłaty komornikowi sum należnych od osoby zwolnionej od kosztów komorniczych.

Skorowidze do ustaw oraz tytuliki towarzyszące poszczególnym artykułom ustaw znacznie ułatwiają korzystanie ze zbioru. Publikację uzupełniono o wykazy wszystkich aktów zmieniających uwzględnione ustawy oraz wykazy aktów wykonawczych, a także wyciągi zawierające najważniejsze przepisy intertemporalne.

Zmiany, które weszły w życie między 14 stycznia 2023 r. a 14 września 2023 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 14 września 2023 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma. Na początku zbioru zamieszczono spis wszystkich aktów prawnych wprowadzających te zmiany.

KODEKS CYWILNY

od 22 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326)

od 14 sierpnia 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. poz. 1610)

od 15 września 2023 r., 15 listopada 2023 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1615)

od 7 stycznia 2024 r. – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (Dz.U. poz. 1285)

po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 3304; oczekuje na podpis Prezydenta RP)

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 3429; oczekuje na podpis Prezydenta RP)

 

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

od 1 lutego 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2140 ze zm.)

od 17 marca 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 403)

od 15 kwietnia 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 614)

od 19 kwietnia 2023 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 kwietnia 2023 r., P 5/19 (Dz.U. poz. 739)

od 12 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. poz. 803)

od 20 maja 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 852)

od 22 maja 2023 r. – ustawa z 6 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326)

od 22 czerwca 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 535)

od 1 lipca 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 614)

od 8 sierpnia 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 1550)

od 15 sierpnia 2023 r. – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289 ze zm.)

od 15 września 2023 r., 15 listopada 2023 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1615)

od 1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

od 1 października 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 614)

od 10 grudnia 2023 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)

od 1 stycznia 2024 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. poz. 1429)

od 15 lutego 2024 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1606)

od 25 marca 2024 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 556)

od 18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 3216; oczekuje na podpis Prezydenta RP)

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 3321; oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU GRUPOWYM

od 16 marca 2023 r. – ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2640)

od 27 czerwca 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. poz. 1212)

 

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

od 1 lutego 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2140)

od 29 sierpnia 2023 r., 15 lutego 2024 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1606)

od 15 listopada 2023 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1615)

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (druk sejm. nr 3186; oczekuje na podpis Prezydenta RP)

 

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

od 16 marca 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. poz. 503)

 

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH

od 26 lutego 2023 r. – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 181)

od 17 marca 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 403)

od 22 maja 2023 r. – ustawa z 6 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326)

od 20 czerwca 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 1144)

od 1 lipca 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 614)

od 8 sierpnia 2023 r. – ustawa z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1532)

od 15 sierpnia 2023 r. – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289)

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 3216; oczekuje na podpis Prezydenta RP)

 

PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO

od 30 maja 2023 r. – ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1978 ze zm.)

od 19 lipca 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. poz. 1378)

od 15 sierpnia 2024 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1615)

 

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA

od 19 stycznia 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2023 r. poz. 146)

od 1 lipca 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 614)

od 1 lipca 2024 r. – ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz.U. poz. 1374)

 

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

od 19 kwietnia 2023 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 kwietnia 2023 r., P 5/19 (Dz.U. poz. 739)

od 15 września 2023 r. – ustawa z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 3191; oczekuje na podpis Prezydenta RP)

od 1 października 2023 r. – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 825)

od 10 listopada 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. poz. 1488)

 

KOMORNICY SĄDOWI

od 29 marca 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych (Dz.U. poz. 590)

od 15 kwietnia 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 614)

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 3216; oczekuje na podpis Prezydenta RP)

 

KOSZTY KOMORNICZE

od 15 kwietnia 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 614)

od 17 lipca 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach komorniczych (Dz.U. poz. 1357)

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 3216; oczekuje na podpis Prezydenta RP)

 

Opis publikacji aktualny na dzień: 2023-06-28
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Rok publikacji: 2023
Wydanie: 23
Liczba stron: 1460
Okładka:
Format: B5
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8328-952-6, pdf 978-83-8358-016-6
Kod towaru: KAM-2681 W23P01, EBO-1649 W23P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Opinie

Kamila Niezweryfikowany zakup
Kodeks cywilny kupiłam ze względu na aktualne przepisy, które są mi potrzebne w pracy zawodowej. Warto zdecydować się na książkę plus e-book, by kodeks postępowania cywilnego mieć zawsze przy sobie. Polecam (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Kasia Niezweryfikowany zakup
Wysublimowane komentarze do treści ustaw wymiatają (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
jo-anna Niezweryfikowany zakup
Ten zbiór przepisów zadowoli zarówno pasjonatów/amatorów powiązanych jakoś z prawem cywilnym jak i profesjonalistów, którzy na co dzień w swojej pracy posługują się takimi normami prawa. Zawiera zestaw najważniejszych kodeksów i ustaw z tej dziedziny. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Martyna Niezweryfikowany zakup
Ten zbiór cywilny spełnia moje oczekiwania pod każdym względem, tzn. przepisy dobrze wyselekcjonowane, wytłuszczone najnowsze zmiany i przedstawione w przystępnej formie graficznej. Czyli wszystko czego się po takiej pozycji spodziewałam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Wojtek Niezweryfikowany zakup
Wiele ważnych norm z prawa cywilnego m.in. cała procedura postępowania, akty stanu cywilnego, roszczenia w sporach grupowych oraz sprawy komornicze. Najnowsze przepisy. Przejrzystość treści. Wszystko więc OK. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Justyna
Rozumiem, że komentarze pod produktem wyglądają dobrze, ale z tym komentarzem od niejakiego "Norberta" to trochę przesadziliście. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Karolina
Takich przepisów szukałam. Cieszy mnie fakt, że w księgarni jest opcja przedsprzedaży – najnowsze przepisy prawa (w tym przypadku chodziło mi najbardziej o zmiany w postępowaniu egzekucyjnym) mogę mieć dzięki temu po prostu szybciej. Polecam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Norbert
Sprzedaję dom. Znajomy polecił mi zapoznać się z prawem cywilnym. Kupiłem więc ten zbiór i go analizuję. Sądziłem, że będę miał niemały kłopot ze znalezieniem i zrozumiem potrzebnych mi norm, ale w tym zbiorze wszystko jest czytelne. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Maja
Są zawody, które wymagają biegłej znajomości prawa. Mój właśnie taki jest, dlatego książki tego typu są dla mnie nieodzowną pomocą i wsparciem. Pozycja jest tak skonstruowana, że nawet prawni laicy nie powinni mieć problemu z rozczytaniem przepisów. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Adam
Od niedawna poszerzam swoją wiedzę z działu prawa dotyczącego komorników. Na początek postanowiłem zaopatrzyć się w przepisy prawa na ten temat. W tej książce są one czytelne i przejrzyste. Oczywiście w publikacji znajdują się też inne normy. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Błażej
Taki obszerny zbiór przepisów prawa cywilnego to dla studenta prawa rarytas! Zawarto i podkreślono w nim wszystkie najnowsze zmiany. Teksty są przejrzyste, dobrze się je czyta – plus za skorowidze i pogrubienia. Warto było kupić! (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Adrianna
Zbiór cywilny, który uwzględnia wszystkie ważne przepisy prawa z tego działu. Dziękuję autorom i Wydawnictwu za rozróżnienie przepisów, które już weszły w życie, od tych, które mają za niedługo obowiązywać. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Olaf
Z przepisów prawa cywilnego korzystam niemalże codziennie. Chcąc nie chcąc muszę być na bieżąco, dlatego też zamówiłem tę pozycję. Jestem szczęśliwy – w książce nowe przepisy wyróżniają się od tych starszych, co jeszcze bardziej ułatwia mi pracę. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Nikola
Szeroki zbiór aktualnych przepisów. Najważniejsze ustawy i inne normy prawne wpływające na prawo cywilne. Dla osób pracujących w instytucjach poświęconych rodzinie np. w MOPS (taj jak ja), pozycja bardzo przydatna. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Łucja
Pracuję w sektorze wodno-kanalizacyjnym. Niedawno nastąpiły duże zmiany na tym rynku. Postanowiłam nabyć wszystkie najnowsze przepisy z tym związane, a że zbiór ten okazał się być stosunkowo tani to stwierdziłam go kupić, a nuż się przyda ;) Polecam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Rozwiń listę z opiniami Zwiń listę z opiniami
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Zobacz produkt w pakiecie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę