Facebook

Grafika_polski_lad_2022_1920x60_v1.jpg [36.05 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ustawa o statusie sędziów TK

Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych 1986-2016
Promocja!

Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych 1986-2016

Jerzy Ciapała, Leon Kieres, Teresa Liszcz, Wojciech Łączkowski, Ewa Łętowska, Tomasz Pietr...
Wolters Kluwer Polska

W publikacji przeanalizowano wybrane zagadnienia z okresu 30 lat funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, a więc od rozpoczęcia jego działalności.

79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
Darmowa dostawa - 0 zł!

Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Marta Derlatka, Leszek Garlicki, Marcin Wiącek
Wolters Kluwer Polska

Zbiór wybranych najważniejszych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wraz z komentarzem ekspertów.

182,40 zł
Więcej
Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wojciech Federczyk, Andrzej Gomułowicz, Paweł Gorajewski, Tomasz Grzybowski, Katarzyna Kró...
Wolters Kluwer Polska

Publikacja omawia problem wyznaczenia granicy między kontrolą konstytucyjności prawa a stosowaniem prawa przez najwyższe organy władzy sądowniczej - Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. 

143,20 zł
179,00 zł
Więcej
Prawo konstytucyjne wraz z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego

Prawo konstytucyjne wraz z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego

Angelika Ciżyńska, Jacek Karakulski, Katarzyna Kos, Justyna Pyłko
C.H. Beck

Praca zawiera kompleksowe omówienie problematyki prawa konstytucyjnego w sposób przystępny i dostosowany do wymagań egzaminacyjnych z tego przedmiotu. Uwzględnia aktualny stan prawny i najnowsze orzecznictwo. Tym, co niewątpliwie wyróżnia ją na tle innych podobnych prac dostępnych obecnie na rynku wydawniczym jest szerokie wykorzystanie poglądów polskiej doktryny prawa i judykatury. Umiejętnie dobrane fragmenty orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz innych sądów trafnie ilustrują omawiane problemy i pozwalają na samodzielną, pogłębioną ich analizę. Z kolei przywoływana w pracy literatura uzupełnia i poszerza wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu prawa konstytucyjnego, jak również zachęca do ich dalszego studiowania. Zagadnienia bardziej skomplikowane zostały przedstawione przez Autorów pracy w postaci tabelarycznej, co niewątpliwie ułatwia ich zrozumienie i zapamiętanie. Na uwagę zasługuje przemyślana struktura pracy, zwięzłość ujęcia omawianych zagadnień oraz graficzne wyeksponowanie najważniejszych wątków. Praca ta powinna zainteresować aplikantów oraz studentów kierunków prawniczych przygotowujących się do egzaminu z prawa konstytucyjnego i egzaminów z przedmiotów pokrewnych. Będzie ona stanowiła bardzo dobre uzupełnienie materii omawianej w podręcznikach akademickich.Dr hab. Monika Florczak-Wątor

53,10 zł
Więcej

Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego reguluje status sędziów poprzez określenie sposobu nawiązania stosunku służbowego, jego zakres oraz zasady ustania stosunku służbowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Określa ponadto prawa i obowiązki sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa zawiera także szczegółowe informacje w kwestii immunitetu i nietykalności osobistej oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów. Sędziowie powołani są na dziewięcioletnią kadencję.

Osoba, która posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego może być sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

Co najmniej 50 posłów lub Prezydium Sejmu przedstawia kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Do wyboru sędziego potrzebna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów. Czas pracy sędziego TK stanowi wymiar zadań jakie ma do wykonania.

Sędzia Trybunału ma prawo do informacji niejawnych związanych z daną sprawą.

Warunkiem piastowania urzędu Sędziego  TK jest brak przynależności do partii politycznej, sędzia nie może także podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego.

Wymogiem piastowania stanowiska sędziego jest złożenie oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

Sprawowanie urzędu sędziego TK cechuje niezawisłość oraz podleganie Konstytucji.