Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Marek Chmaj

Marek Chmaj - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Publicznego i Praw Człowieka na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie; specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i administracyjnego; stały ekspert komisji sejmowych i senackich; praktykujący radca prawny, aktywnie działający pro bono; członek Rady Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości; arbiter w Sądzie Polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz w Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan; autor, współautor i redaktor naukowy ponad 30 publikacji książkowych z zakresu partii politycznych, systemów wyborczych i systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Sortuj:
Komentarz do Konstytucji RP Art. 2
Promocja!
Promocja!

Komentarz do Konstytucji RP Art. 2

Marek Chmaj, Monika Urbaniak
Difin
Prezentowany tom zawiera komentarz do niezwykle ważnego przepisu Konstytucji, będącego jedną z naczelnych zasad ustroju. Z zasady demokratycznego państwa prawnego, na podstawie ustaleń doktryny prawa, jak i orzecznictwa, można wywieść szereg zasad szczegółowych, w tym m.in.: proporcjonalność, prawor....
46,75 zł
55,00 zł
Więcej
Komentarz do Konstytucji RP
Promocja!
Promocja!

Komentarz do Konstytucji RP

Marek Chmaj
Difin
Tom zawiera obszerny, kompleksowy komentarz do dwóch przepisów Konstytucji poświęconych wolności zrzeszania się. Art. 12 (umieszczony w rozdziale I) zawiera zasadę ustrojową zapewniającą wolność tworzenia i działania dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. Art. 58 (umieszczony w rozdziale II), kładzie....
40,79 zł
48,00 zł
Więcej
Komentarz do Konstytucji RP Art. 115, 118, 119
Promocja!
Promocja!

Komentarz do Konstytucji RP Art. 115, 118, 119

Marek Chmaj
Difin
Prezentowany tom komentarza zawiera obszerne omówienie trzech przepisów Konstytucji dotyczących funkcjonowania Sejmu i Senatu. W art. 115, w ramach funkcji kontrolnej Sejmu, zakreślono obowiązek odpowiedzi na interpelacje, zapytania i pytania w sprawach bieżących przez Prezesa Rady Ministrów i pozos....
40,79 zł
48,00 zł
Więcej
Komentarz do Konstytucji RP art. 120, 121, 122, 123, 124
Promocja!
Promocja!

Komentarz do Konstytucji RP art. 120, 121, 122, 123, 124

Marek Chmaj, Joanna Juchniewicz
Difin
Prezentowany tom komentarza dotyczy: większości potrzebnej do uchwalania ustaw i podejmowania uchwał oraz odpowiedniego kworum (art. 120), procedury ustawodawczej w Senacie oraz procedury w Sejmie odnośnie do poprawek zaproponowanych przez Senat (art. 121), możliwości konstytucyjnych, jakie przysług....
48,46 zł
57,00 zł
Więcej
Komentarz do Konstytucji RP Art. 112, 113, 114
Promocja!
Promocja!

Komentarz do Konstytucji RP Art. 112, 113, 114

Marek Chmaj
Difin
W prezentowanym tomie zawarto komentarz do trzech ważnych przepisów zawartych w rozdziale IV „Sejm i Senat”. W art. 112 została gruntownie omówiona zasada autonomii regulaminowej obu izb, zaś w art. 113 konstytucyjne gwarancje jawności obrad Sejmu i Senatu oraz przesłanki uchwalenia tajności obrad.....
40,79 zł
48,00 zł
Więcej
Komentarz do Konstytucji RP Art. 105, 106, 107, 108
Promocja!
Promocja!

Komentarz do Konstytucji RP Art. 105, 106, 107, 108

Marek Chmaj
Difin
W prezentowanym tomie komentarza do Konstytucji poddano analizie niektóre aspekty statusu prawnego parlamentarzystów, w tym m.in. kwestie immunitetu parlamentarnego (immunitetu materialnego, immunitetu formalnego oraz przywileju nietykalności), aspekty proceduralne immunitetu, zagadnienie odpowiedzi....
40,79 zł
48,00 zł
Więcej
Komentarz do Konstytucji RP Art. 95, 96
Promocja!
Promocja!

Komentarz do Konstytucji RP Art. 95, 96

Difin , Marek Chmaj, Anna Rakowska-Trela
Difin
Prezentujemy kolejny tom komentarza do Konstytucji RP. Zawiera analizę dwóch przepisów otwierających rozdział IV, a poświęconych istocie dwuizbowości i podstawowych funkcji Sejmu, a także składowi tej izby i podstawowym zasadom (przymiotnikom) wyborczym do Sejmu, czyli powszechności, równości, bezpo....
38,25 zł
45,00 zł
Więcej
Komentarz do Konstytucji RP Art. 225, 226
Promocja!
Promocja!

Komentarz do Konstytucji RP Art. 225, 226

Marek Chmaj, Joanna Juchniewicz
Difin
Przedstawiamy kolejny tom komentarza do Konstytucji RP. W tomie tym zawarto analizę dwóch przepisów znajdujących się w rozdziale X „Finanse publiczne”. W art. 225 określona jest fakultatywna możliwość skrócenia kadencji Sejmu przez Prezydenta RP, jeżeli w ciągu 4 miesięcy od przedłożenia projektu Se....
38,25 zł
45,00 zł
Więcej
Komentarz do Konstytucji RP Art. 102, 103, 104
Promocja!
Promocja!

Komentarz do Konstytucji RP Art. 102, 103, 104

Marek Chmaj, Joanna Juchniewicz
Difin
W tomie komentarza zawarto trzy przepisy odnoszące się do statusu posłów i senatorów. Art. 102 zabrania łączenia mandatów posła i senatora, zaś art. 103 wprowadza niepołączalność personalną mandatu parlamentarzysty z określonymi stanowiskami, zawodami i funkcjami. Z kolei art. 104 określa przedstawi....
38,25 zł
45,00 zł
Więcej
Komentarz do Konstytucji RP Art. 109, 110, 111
Promocja!
Promocja!

Komentarz do Konstytucji RP Art. 109, 110, 111

Marek Chmaj
Difin
Prezentowany tom zawiera komentarz do trzech przepisów dotyczących organizacji i działania Sejmu i Senatu. Art. 109 dotyczy obradowania parlamentu w trybie permanencji oraz zwoływania Sejmu i Senatu na pierwsze posiedzenie, zaś w art. 110 uregulowano kwestie organów wewnętrznych obu izb, w tym Marsz....
40,79 zł
48,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę