Facebook
Bestseller
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 4 kwietnia 2023 r.
Wydanie: 37
Liczba stron: 912
Więcej informacji
Nowelizacje Kodeksu pracy 2023:
• badanie trzeźwości pracownika
• praca zdalna
• work life balance
-5%

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe. Koszty sądowe i sądownictwo pracy. Prawo pracy. Zbió...

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe. Koszty sądowe i sądownictwo pracy. Prawo pracy. Zbiór przepisów

Pełny tytuł Zwiń tytuł
Przeczytaj fragment Zobacz spis treści
Nowelizacje Kodeksu pracy 2023:
• badanie trzeźwości pracownika
• praca zdalna
• work life balance
Stan prawny: 4 kwietnia 2023 r.
Wydanie: 37
Liczba stron: 912
Więcej informacji

Opis publikacji

Nowelizacja Kodeksu Pracy 2023 - praca zdalna, kontrola trzeźwości pracowników, work life balance

KODEKS PRACY:
1 września 2022 r. – ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. poz. 1700)
1 lutego 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2140 ze zm.)
21 lutego 2023 r., 7 kwietnia 2023 r. – ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240)
26 kwietnia 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ ORAZ WYSOKOŚCI MINIMALNEJ STAWKI GODZINOWEJ:
1 stycznia 2023 r. – rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki...

Nowelizacja Kodeksu Pracy 2023 - praca zdalna, kontrola trzeźwości pracowników, work life balance

KODEKS PRACY:
1 września 2022 r. – ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. poz. 1700)
1 lutego 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2140 ze zm.)
21 lutego 2023 r., 7 kwietnia 2023 r. – ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240)
26 kwietnia 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ ORAZ WYSOKOŚCI MINIMALNEJ STAWKI GODZINOWEJ:
1 stycznia 2023 r. – rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. poz. 1952)

USTAWA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA:
18 sierpnia 2022 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. poz. 1732)
16 grudnia 2022 r. – ustawa z 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2476)
1 lutego 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2140 ze zm.)
26 kwietnia 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641)

USTAWA O KSZTAŁTOWANIU WYNAGRODZEŃ W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW:
1 stycznia 2023 r. – ustawa z 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz.U. poz. 2666)

USTAWA O DODATKOWYM WYNAGRODZENIU ROCZNYM DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SFERY BUDŻETOWEJ:
26 kwietnia 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM:

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE NALEŻNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH PRACOWNIKOWI ZATRUDNIONEMU W PAŃSTWOWEJ LUB SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTCE SFERY BUDŻETOWEJ Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ:
29 listopada 2022 r., 1 stycznia 2023 r. – rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 2302)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW USTALANIA ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW UŻYWANIA DO CELÓW SŁUŻBOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, MOTOCYKLI I MOTOROWERÓW NIEBĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ PRACODAWCY:
17 stycznia 2023 r. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2023 r. poz. 5)

USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH ROZWIĄZYWANIA Z PRACOWNIKAMI STOSUNKÓW PRACY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW:
26 kwietnia 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641)

USTAWA O OCHRONIE ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI PRACODAWCY:
22 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326)

USTAWA O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
1 września 2022 r. – ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. poz. 1700 ze zm.)
30 października 2022 r. – ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. poz. 1812 ze zm.)
1 stycznia 2023 r. – ustawa z 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. poz. 558)
1 stycznia 2023 r., 25 stycznia 2023 r. – ustawa z 14 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 173)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM:
13 stycznia 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100)
7 kwietnia 2023 r. – ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240)

USTAWA O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH:
1 stycznia 2023 r. – ustawa z 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz.U. poz. 2666)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ:
21 marca 2023 r., 7 kwietnia 2023 r. – rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 471)

USTAWA O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY:
1 stycznia 2023 r. – ustawa z 9 marca 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 755)

USTAWA O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH:
26 października 2022 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. poz. 2189)
1 kwietnia 2022 r. – obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 16 lutego 2023 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. poz. 252)

USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH:
26 lutego 2023 r. – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 181)
17 marca 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 403)
22 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326)
1 lipca 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 614)
15 sierpnia 2023 r. – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289 ze zm.)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM:

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PRZECHOWYWANIA AKT SPRAW SĄDOWYCH ORAZ ICH PRZEKAZYWANIA DO ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH LUB DO ZNISZCZENIA:
12 sierpnia 2022 r. – obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 4 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz.U. poz. 1697)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ADWOKACKIE:
1 września 2022 r. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. poz. 1813)
6 stycznia 2023 r. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. poz. 2726)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OPŁAT ZA CZYNNOŚCI RADCÓW PRAWNYCH:
1 września 2022 r. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. poz. 1802)
6 stycznia 2023 r. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. poz. 2725

Opis publikacji aktualny na dzień: 2023-03-06
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2023
Wydanie: 37
Liczba stron: 912
Rodzaj: Przepisy
Okładka: miękka
Format: A5
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-8328-326-5
Kod towaru: KAM-0799 W37P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Opinie

Jacek Niezweryfikowany zakup
Po wcześniejszym zapoznaniu się z fragmentem publikacji zamieszczonym powyżej w formie PDF, co samo w sobie uważam za bardzo dobry pomysł, zakupiłem tę publikację. Warto być na bieżąco w Kodeksie Pracy, a ten zbiór zawiera zmiany w nim opublikowane do początku stycznia 2022 r. Polecam z czystym sumieniem. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Oliver Niezweryfikowany zakup
Każdy pracownik powinien znać podstawowe prawa pracy. Doszedłem do tego wniosku dosyć niedawno…i choć z prawem mam mało wspólnego to zbiór ten zakupiłem. Moim zdaniem jest to obszerne przedstawienie prawa. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Agata Niezweryfikowany zakup
Dobrze mieć taki zbiór u siebie. I choć nie siedzę w prawie pracy i ogólnie w prawie na co dzień to często sięgam po przepisy prawa, żeby przede wszystkim znać swoje prawa, ale i obowiązki. Warto być świadomym obywatelem. Polecam! (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Ola Niezweryfikowany zakup
Wydaje mi się, że przepisy prawa pracy w jednym tomie to dobre rozwiązanie dla osób, które lubią porządek w swoich biblioteczkach lub tak jak ja mają zbyt mało miejsca, żeby wszystkie ustawy i kodeks kupować osobno ;) (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Kali-na Niezweryfikowany zakup
Dołączam się do grona zadowolonych posiadaczy tego tomu przepisów dotyczących zatrudnienia i praw pracowników. Wybrano te najważniejsze. Zaakcentowano odpowiednią grafiką. Takiego zbioru szukałam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Gabrysia
Niedługo zaczynam pracę jako kadrowa – w otrzymaniu tej pracy pomogła mi ta książka, to znaczy zakupiłam ją przed kolejnym etapem rekrutacji, by móc zabłysnąć wiedzę o najnowszych przepisach prawa pracy. Opłacało się ;) (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Stanisław
Na kupno tej pozycji zdecydowałem się, ponieważ mój pracodawca jest na skraju bankructwa. Chcę dobrze przeanalizować swoje i prawa i pomóc innym w odzyskaniu swoich pieniędzy. W książce są zawarte nowe przepisy na ten temat. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Mlody_Prawnik
Przepisy kodeksu pracy przepisami, nikt ich nie zmieni. Ale za to cała obróbka graficzna Wolters Kluwer normalnie idealnie :) Tak przedstawione normy prawne można czytać i czytać i przyswajać bez problemu. Polecam! (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Łucja
Zbiór rzeczywiście imponujący i z dobrym układem graficznym. Mnie akurat interesują te, dotyczące zatrudnienia kobiet i ich ochrony - świadczeń związanych z ciążą i urodzeniem dziecka. Cieszę się też, że nowy projekt KP nie przeszedł nawet konsultacji. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Irek
Od jakoś czasu interesuję się bardziej prawem pracy. Postanowiłem więc zaopatrzyć się w najnowsze przepisy. Z wyszukiwarki google.pl szybko przeniosłem się do księgarni Profinfo.pl i znalazłem tę pozycję. Kupiłem. Polecam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Miłosz
Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczy. Nie spodziewałem się nie wiadomo czego po zwykłym zbiorze przepisów, ale tutaj każde formatowanie i czcionka jest dobrze przemyślana. Wizualnie – przyjemne dla oczu ;) (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Arleta
Już po raz kolejny kupiłam tu książkę z przepisami prawa pracy, ponieważ zmiany w prawie pracy to dla mnie – specjalisty do spraw kadr i finansów – ważne zmiany. Szczególnie jeśli chodzi o wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Martyna
Uważnie śledzę zmiany w prawie pracy, szczególnie te odnośnie zakazu handlu w niedzielę. Nabyłam książkę z najnowszymi przepisami, w tym z interesującą mnie tematyką dla uzupełnienia wiedzy z mediów. Zbiór przepisów jest imponujący, ale przejrzysty. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Karina
Zbiór najważniejszych przepisy prawa pracy z najnowszymi zmianami, które już obowiązują albo za niedługo będę obowiązywały. Książka ta ma bardzo przemyślaną konstrukcję ułatwiającą czytelnikowi znalezienie przepisów z danej dziedziny prawa pracy. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Anulka
Błyskawiczna dostawa! Dla studentki taki zbiór przepisów to duże ułatwienie w organizacji nauki. Finansowo również wychodzi taniej niż jak kupowałabym wszystkie ustawy z prawa pracy osobno. Polecam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Alicja
Świetna publikacja. Uwielbiam serię z paragrafem. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Rozwiń listę z opiniami Zwiń listę z opiniami
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Zobacz produkt w pakiecie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę