Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM

Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór.
179,10 zł

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 2. Karta Nauczyciela, prawo pracy oraz przepisy wprowadzające prawo oświatowe - z serii MERITUM

Lidia Marciniak
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór.
134,10 zł

System prawa pracy. TOM II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna

Krzysztof W. Baran, Alina Wypych-Żywicka, Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Teresa Bińczycka-...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja obejmuje część ogólną indywidualnego prawa pracy.
269,10 zł

Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy ustroju szkolnego

Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych.
71,10 zł

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Zbigniew Góral, Krzysztof Stefański, Anna Piszczek
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy - rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
125,10 zł

Państwo zakładów pracy

Arkadiusz Sobczyk
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest pierwszą w Polsce kompleksową analizą prawną relacji pracowniczych, która jako punkt wyjścia przyjęła koncepcję wspólnoty zakładowej.
116,10 zł

Równość płci w zatrudnieniu

Helena Szewczyk
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono problematykę równości płci w zatrudnieniu w prawie polskim, a także na tle międzynarodowego i europejskiego prawa pracy.
152,10 zł

System prawa pracy. TOM I. Część ogólna

Justyna Czerniak-Swędzioł , Zbigniew Góral, Jerzy Oniszczuk, Arkadiusz Sobczyk, Leszek...
Wolters Kluwer Polska
Prezentacja ustawodawstwa pracy w ujęciu systemowym.
269,10 zł

Outline of Polish Labour Law System

Wojciech Baran Krzysztof, M.Bolesław Ćwiertniak, Dominika Dörre-Kolasa, Mirosław Włodarczy...
Wolters Kluwer Polska
The book is a complete analysis of the institution of the Polish labour law.
143,10 zł

Powszechne a szczególne prawo pracy

Ludwik Florek
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera pogłębioną analizę relacji pomiędzy powszechnym a szczególnym prawem pracy. Tematy przedstawione w monografii zaprezentowano w oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz poglądy doktryny.
134,10 zł

Obowiązki pracodawcy związane z ochroną danych osobowych pracownika

Paulina Zawadzka-Filipczyk, Katarzyna Pietruszyńska, Małgorzata Skibińska , Jarosław Masło...
Wolters Kluwer Polska
W książce omówiono problematykę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracowników, która niejednokrotnie stanowi wyzwanie dla działów kadr i płac. Czytelnicy znajdą tu wyjaśnienia dotyczące m.in.: • uprawnień i obowiązków pracodawcy związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem oraz we....
62,10 zł

Prawo pracy. Diagramy

Justyna Czerniak-Swędzioł , Wojciech Baran Krzysztof, Dominika Dörre-Kolasa, A.Marcin Miel...
Wolters Kluwer Polska
Graficzne przedstawienie instytucji i regulacji prawnych z zakresu prawa pracy oraz powiązań między nimi. Uwzględnia ważne zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich i umów terminowych.
44,10 zł

Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka

Monika Latos-Miłkowska, Łukasz Pisarczyk
Wolters Kluwer Polska
Zbiór opracowań przygotowanych przez najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa pracy z okazji jubileuszu Profesora Ludwika Florka, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa pracy.
233,10 zł

Ciężar dowodu w prawie pracy. Studium na tle prawnoporównawczym

Aneta Tyc
Wolters Kluwer Polska
Aneta Tyc – doktor nauk prawnych; w latach 2012–2014 kierownik projektu w grancie Preludium przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki na finansowanie badań naukowych, w latach 2013–2014 laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; odbyła pobyty naukowe m.in. na uniwersytetach: w Barcelo....
116,10 zł

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w firmie

Katarzyna Pietruszyńska, Aleksandra Tomczyk, Sebastian Kryczka, Anna Sokołowska , Joanna K...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi poradnik, który w przystępny sposób przedstawia regulacje prawne w zakresie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz przygotowuje pracodawcę do odpowiedniego przyjęcia inspektora.
80,10 zł

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Maria Bosak, Justyna Czerniak-Swędzioł, Sebastian Koczur, Leszek Mitrus, Łukasz Pisarcz...
Wolters Kluwer Polska
Omówienie tematyki związanej z uprawnieniami pracowników rodziców, a także rodziców nieposiadających tego statusu w świetle najnowszych zmian przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych.
116,10 zł

Kodeks pracy. Komentarz

Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przeznaczona jest dla sędziów, adwokatów, radców prawnych. Zainteresuje pracowników działów HR oraz działaczy związkowych.
215,10 zł

Prawo pracy

Teresa Liszcz
Wolters Kluwer Polska
Publikacja ujmuje całościowo problematykę prawa pracy - z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy.
71,10 zł

Stosunki pracy osób pełniących funkcje organów państwa

Jakub Stelina
Wolters Kluwer Polska
Publikacja dotyczy tematyki szeroko pojętego zatrudnienia w sferze publicznej.
116,10 zł

Zbiorowe prawo pracy. Komentarz

Łukasz Pisarczyk, Krzysztof W. Baran, Marcin Wujczyk, Daniel Książek , Jan Piątkowski ,...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem aktów prawnych składających się na zbiorowe prawo pracy.
269,10 zł

System prawa pracy. TOM V. Zbiorowe prawo pracy

Andrzej Marian Świątkowski , Wojciech Baran Krzysztof, M.Bolesław Ćwiertniak, Alina Wypych...
Wolters Kluwer Polska
Tom V Systemu Prawa Pracy prezentuje zagadnienia zbiorowego prawa pracy. Celem opracowania jest uporządkowanie i delimitacja tej złożonej materii zarówno w sferze pojęciowej, jak i instytucjonalnej. Przedmiotem analiz zawartych w publikacji są wszystkie podstawowe aspekty funkcjonowania mechaniz....
252,00 zł

Zakaz konkurencji w prawie pracy

Piotr Prusinowski, Zbigniew Góral
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie przedstawia rozważania dotyczące zawierania, treści i rozwiązywania umów o zakazie konkurencji. Szczególną uwagę poświęcono problematyce odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji oraz kwestii skutków naruszenia klauzuli konkurencyjnej. Zagadnienie zakazu konkurencji w prawie pracy regulu....
89,10 zł

Odpowiedzialność pracodawcy a rozwój struktur holdingowych

Paweł Czarnecki
Wolters Kluwer Polska
W monografii przedstawiono relacje między spółką dominującą w ramach holdingu (lub w ramach innego rodzaju ugrupowania integracyjnego przedsiębiorców o strukturze koncernowej) a pracownikami spółek zależnych. Prowadzone w niej rozważania koncentrują się na problemach związanych z odpowiedzialnością....
89,10 zł

Zakładowy dialog społeczny

Jakub Stelina
Wolters Kluwer Polska
Monografia może przyczynić się do wyjaśnienia wielu wątpliwości nurtujących partnerów społecznych, a przez to - być może - do poprawy jakości dialogu społecznego w Polsce.
89,10 zł

Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich

Sławomir Dudzik, Nina Półtorak
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi zbiór artykułów naukowych dotyczących wzajemnych relacji między porządkami konstytucyjnymi państw członkowskich a prawem Unii Europejskiej. Konieczność ponownego przemyślenia tej problematyki wiąże się głownie ze zmianami ustrojowymi w Unii Europejskiej wprowadzonymi przez traktat z....
116,10 zł

Kodeks pracy. Komentarz

Wojciech Baran Krzysztof, M.Bolesław Ćwiertniak, Krzysztof Stefański, Sławomir Driczinski,...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w kodeksie pracy.
233,10 zł

Prawo pracy. Repetytorium

Barbara Rycak Magdalena, Ewa Wronikowska, Artur Rycak
Wolters Kluwer Polska
Prezentowana publikacja stanowi cenną pomoc w szybkim usystematyzowaniu wiedzy przed egzaminem z zakresu prawa pracy. Zawiera przystępne omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień prawa pracy, w tym części ogólnej, indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, administracji pracy oraz problematyki ro....
35,10 zł

Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach

Lidia Marciniak
Wolters Kluwer Polska
Publikacja Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli ma na celu praktyczne wyjaśnienie, które z niewłaściwych zachowań nauczycieli kwalifikują się do zastosowania kar porządkowych, a jakie z nich pociągają za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną. W pracy przedstawio....
35,10 zł

Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej. 20 lat - osiągnięcia i wyzwania na przyszłość

Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Adam Bodnar
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie obejmuje wiele aspektów obywatelstwa Unii Europejskiej, m.in.: demokratyczną legitymizację UE, prawa obywateli Unii, deficyt regulacji polskich i europejskich, czy związki między obywatelstwem krajowym i obywatelstwem europejskim.
89,10 zł

Badania lekarskie pracowników - nowe zasady od 1 kwietnia 2015 r.

Anna Sokołowska
Wolters Kluwer Polska
Książka ma formę przystępnego, praktycznego poradnika, w którym w sposób kompleksowy i przystępny zostały omówione przepisy dotyczące profilaktycznych badań lekarskich pracowników.
53,10 zł

Zatrudnienie nauczycieli akademickich

Walerian Sanetra
Wolters Kluwer Polska
Monografia stanowi całościowe i pierwsze w polskiej literaturze opracowanie prawnej problematyki zatrudnienia nauczycieli akademickich. Autorzy łączą rozważania o charakterze ogólnym i teoretycznym z wyjaśnieniami praktycznymi, które mają znaczenie dla obrotu prawnego i bieżącej praktyki uczelnianej....
89,10 zł

Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych

Żaneta Grygiel-Kaleta
Wolters Kluwer Polska
Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych stanowi jedno z podstawowych praw człowieka o charakterze wolnościowym. Książka zawiera szczegółowe omówienie problematyki wolności zrzeszania się w związkach zawodowych, począwszy od określenia jej charakteru prawnego, poprzez wyczerpującą analizę f....
89,10 zł

Kodeks pracy. Wybór orzecznictwa

Łukasz A. Majewski, Tomasz Niedziński
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera obszerny, aktualny, a zarazem usystematyzowany zbiór orzeczeń do kodeksu pracy.
107,10 zł

40 lat Kodeksu pracy

Marcin A. Mielczarek, Aneta Giedrewicz-Niewińska, Magdalena Paluszkiewicz, A.Marcin Mielcz...
Wolters Kluwer Polska
Zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
116,10 zł

Wolność pracy i władza

Arkadiusz Sobczyk
Wolters Kluwer Polska
Wyjątkowa publikacja dla środowiska nauki prawa pracy.
116,10 zł

Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych. Wzory i komentarze

Wojciech Baran Krzysztof, Ewelina Kumor-Jezierska, Żaneta Grygiel-Kaleta, Agnieszka Posłus...
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera ponad 270 wzorów odnoszących się do stosunków zatrudnienia na podstawie pragmatyk służbowych.Wzory - przygotowane przez specjalistów prawa pracy będących jednocześnie praktykami w tej dziedzinie - obejmują zarówno dokumenty wymagane na etapie nawiązywania stosunku zatrudnienia, jeg....
170,10 zł

System prawa pracy. TOM VII. Zatrudnienie niepracownicze

Andrzej Marian Świątkowski , Eliza Mazurczak-Jasińska, Wojciech Baran Krzysztof, Alina Wyp...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja prezentuje zagadnienie niepracowniczych stosunków zatrudnienia. Omówiono w niej zarówno przypadki dopuszczalności stosowania tych form zatrudnienia, jak i warunki w jakich praca na ich podstawie może być świadczona.
252,00 zł

Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy

Magdalena Kuba
Wolters Kluwer Polska
Monografia stanowi kompleksowe opracowanie zagadnienia dopuszczalności poddawania pracownika kontroli, ukazujące niezwykłe bogactwo poruszanej problematyki zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Autorka analizuje społeczne, ekonomiczne i przede wszystkim prawne uwarunkowania procesu kon....
89,10 zł

Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczycieli akademickich

Aleksandra Bocheńska
Wolters Kluwer Polska
W monografii poruszono zagadnienia nieomawiane dotychczas szerzej w polskiej literaturze prawniczej. Dotyczą one zarówno umownego stosunku pracy nauczyciela akademickiego, jak i stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania. W publikacji szczegółowo omówiono nie tylko kwestie związane z nawiąza....
53,10 zł

Kodeks pracy. Komentarz

Małgorzata Gersdorf, Michał Raczkowski, Krzysztof Rączka
Wolters Kluwer Polska
Komentarz obejmuje materię uregulowaną w Kodeksie pracy, a mianowicie: nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy, zatrudnianie pracowników w formie telepracy, wynagrodzenie za pracę, obowiązki pracodawców i pracowników, bezpieczeństwo i higienę pracy, uprawnienia pracowników związane z rodzici....
233,10 zł