Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: kwiecień 2023 r.
Wydanie: 37
Liczba stron: 1248
Więcej informacji

Nowości:
• badanie trzeźwości pracownika
• praca zdalna
• ułatwianie pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym, tzw. work life balance

-5%

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe [PRZEDSPRZEDAŻ]. Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe. Koszty...

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe [PRZEDSPRZEDAŻ]. Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe. Koszty sądowe i sądownictwo pracy. Prawo pracy. Zbiór przepisów

Pełny tytuł Zwiń tytuł

Nowości:
• badanie trzeźwości pracownika
• praca zdalna
• ułatwianie pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym, tzw. work life balance

Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca E-book w przygotowaniu. Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca i na Twoim koncie Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca i na Twoim koncie Planowana data wydania i wysyłki książki: 28.04.2023. Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca Planowana data wydania i wysyłki książki: 28.04.2023. E-book w przygotowaniu. Planowana data wydania i wysyłki książki: 28.04.2023. Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca i na Twoim koncie Planowana data wydania i wysyłki: 28.04.2023
Stan prawny: kwiecień 2023 r.
Wydanie: 37
Liczba stron: 1248
Więcej informacji

Opis publikacji

Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:

KODEKS PRACY:
1 września 2022 r. – ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. poz. 1700)
1 lutego 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2140 ze zm.)
21 lutego 2023 r., 7 kwietnia 2023 r. – ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240)
po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 2932; oczekuje na rozpatrzenie przez Senat)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ ORAZ WYSOKOŚCI MINIMALNEJ STAWKI GODZINOWEJ:
1 stycznia 2023 r. – rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2022 r. w sprawie wysokości mi...

Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:

KODEKS PRACY:
1 września 2022 r. – ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. poz. 1700)
1 lutego 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2140 ze zm.)
21 lutego 2023 r., 7 kwietnia 2023 r. – ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240)
po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 2932; oczekuje na rozpatrzenie przez Senat)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ ORAZ WYSOKOŚCI MINIMALNEJ STAWKI GODZINOWEJ:
1 stycznia 2023 r. – rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. poz. 1952)

USTAWA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA:
18 sierpnia 2022 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. poz. 1732)
16 grudnia 2022 r. – ustawa z 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2476)
1 lutego 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2140)
po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 2932; oczekuje na rozpatrzenie przez Senat)

USTAWA O KSZTAŁTOWANIU WYNAGRODZEŃ W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW:
1 stycznia 2023 r. – ustawa z 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz.U. poz. 2666)

USTAWA O DODATKOWYM WYNAGRODZENIU ROCZNYM DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SFERY BUDŻETOWEJ:
po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 2932; oczekuje na rozpatrzenie przez Senat)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE NALEŻNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH PRACOWNIKOWI ZATRUDNIONEMU W PAŃSTWOWEJ LUB SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTCE SFERY BUDŻETOWEJ Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ:
29 listopada 2022 r., 1 stycznia 2023 r. – rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 2302)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW USTALANIA ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW UŻYWANIA DO CELÓW SŁUŻBOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, MOTOCYKLI I MOTOROWERÓW NIEBĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ PRACODAWCY:
17 stycznia 2023 r. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2023 r. poz. 5)

USTAWA O PRACOWNICZYCH PLANACH KAPITAŁOWYCH:
18 sierpnia 2022 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. poz. 1732)
9 stycznia 2023 r. – ustawa z 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 46)

USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH ROZWIĄZYWANIA Z PRACOWNIKAMI STOSUNKÓW PRACY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW:
po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 2932; oczekuje na rozpatrzenie przez Senat)

USTAWA O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
1 września 2022 r. – ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. poz. 1700)
30 października 2022 r. – ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. poz. 1812)
1 stycznia 2023 r. – ustawa z 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. poz. 558)
1 stycznia 2023 r., 25 stycznia 2023 r. – ustawa z 14 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 173)
13 stycznia 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100)
7 kwietnia 2023 r. – ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240)

USTAWA O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH:
1 stycznia 2023 r. – ustawa z 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz.U. poz. 2666)

USTAWA O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY:
1 stycznia 2023 r. – ustawa z 9 marca 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 755)

USTAWA O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH:
26 października 2022 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. poz. 2189)

USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH:
26 lutego 2023 r. – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 181)
22 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326)
15 sierpnia 2023 r. – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289)
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 2860; oczekuje na podpis Prezydenta RP)
po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 2650; oczekuje na rozpatrzenie przez Sejm poprawek Senatu)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PRZECHOWYWANIA AKT SPRAW SĄDOWYCH ORAZ ICH PRZEKAZYWANIA DO ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH LUB DO ZNISZCZENIA:
12 sierpnia 2022 r. – obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz.U. poz. 1697)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ADWOKACKIE:
1 września 2022 r. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. poz. 1813)
6 stycznia 2023 r. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. poz. 2726)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OPŁAT ZA CZYNNOŚCI RADCÓW PRAWNYCH:
1 września 2022 r. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. poz. 1802)
6 stycznia 2023 r. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. poz. 2725)

Opis publikacji aktualny na dzień: 2023-03-06
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Rok publikacji: 2023
Wydanie: 37
Liczba stron: 1248
Rodzaj: Przepisy
Okładka: miękka
Format: A5
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-8328-326-5
Kod towaru: KAM-0799 W37P01

Opinie

Jacek Niezweryfikowany zakup
Po wcześniejszym zapoznaniu się z fragmentem publikacji zamieszczonym powyżej w formie PDF, co samo w sobie uważam za bardzo dobry pomysł, zakupiłem tę publikację. Warto być na bieżąco w Kodeksie Pracy, a ten zbiór zawiera zmiany w nim opublikowane do początku stycznia 2022 r. Polecam z czystym sumieniem. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Oliver Niezweryfikowany zakup
Każdy pracownik powinien znać podstawowe prawa pracy. Doszedłem do tego wniosku dosyć niedawno…i choć z prawem mam mało wspólnego to zbiór ten zakupiłem. Moim zdaniem jest to obszerne przedstawienie prawa. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Agata Niezweryfikowany zakup
Dobrze mieć taki zbiór u siebie. I choć nie siedzę w prawie pracy i ogólnie w prawie na co dzień to często sięgam po przepisy prawa, żeby przede wszystkim znać swoje prawa, ale i obowiązki. Warto być świadomym obywatelem. Polecam! (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Ola Niezweryfikowany zakup
Wydaje mi się, że przepisy prawa pracy w jednym tomie to dobre rozwiązanie dla osób, które lubią porządek w swoich biblioteczkach lub tak jak ja mają zbyt mało miejsca, żeby wszystkie ustawy i kodeks kupować osobno ;) (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Kali-na Niezweryfikowany zakup
Dołączam się do grona zadowolonych posiadaczy tego tomu przepisów dotyczących zatrudnienia i praw pracowników. Wybrano te najważniejsze. Zaakcentowano odpowiednią grafiką. Takiego zbioru szukałam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Gabrysia
Niedługo zaczynam pracę jako kadrowa – w otrzymaniu tej pracy pomogła mi ta książka, to znaczy zakupiłam ją przed kolejnym etapem rekrutacji, by móc zabłysnąć wiedzę o najnowszych przepisach prawa pracy. Opłacało się ;) (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Stanisław
Na kupno tej pozycji zdecydowałem się, ponieważ mój pracodawca jest na skraju bankructwa. Chcę dobrze przeanalizować swoje i prawa i pomóc innym w odzyskaniu swoich pieniędzy. W książce są zawarte nowe przepisy na ten temat. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Mlody_Prawnik
Przepisy kodeksu pracy przepisami, nikt ich nie zmieni. Ale za to cała obróbka graficzna Wolters Kluwer normalnie idealnie :) Tak przedstawione normy prawne można czytać i czytać i przyswajać bez problemu. Polecam! (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Łucja
Zbiór rzeczywiście imponujący i z dobrym układem graficznym. Mnie akurat interesują te, dotyczące zatrudnienia kobiet i ich ochrony - świadczeń związanych z ciążą i urodzeniem dziecka. Cieszę się też, że nowy projekt KP nie przeszedł nawet konsultacji. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Irek
Od jakoś czasu interesuję się bardziej prawem pracy. Postanowiłem więc zaopatrzyć się w najnowsze przepisy. Z wyszukiwarki google.pl szybko przeniosłem się do księgarni Profinfo.pl i znalazłem tę pozycję. Kupiłem. Polecam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Miłosz
Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczy. Nie spodziewałem się nie wiadomo czego po zwykłym zbiorze przepisów, ale tutaj każde formatowanie i czcionka jest dobrze przemyślana. Wizualnie – przyjemne dla oczu ;) (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Arleta
Już po raz kolejny kupiłam tu książkę z przepisami prawa pracy, ponieważ zmiany w prawie pracy to dla mnie – specjalisty do spraw kadr i finansów – ważne zmiany. Szczególnie jeśli chodzi o wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Martyna
Uważnie śledzę zmiany w prawie pracy, szczególnie te odnośnie zakazu handlu w niedzielę. Nabyłam książkę z najnowszymi przepisami, w tym z interesującą mnie tematyką dla uzupełnienia wiedzy z mediów. Zbiór przepisów jest imponujący, ale przejrzysty. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Karina
Zbiór najważniejszych przepisy prawa pracy z najnowszymi zmianami, które już obowiązują albo za niedługo będę obowiązywały. Książka ta ma bardzo przemyślaną konstrukcję ułatwiającą czytelnikowi znalezienie przepisów z danej dziedziny prawa pracy. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Anulka
Błyskawiczna dostawa! Dla studentki taki zbiór przepisów to duże ułatwienie w organizacji nauki. Finansowo również wychodzi taniej niż jak kupowałabym wszystkie ustawy z prawa pracy osobno. Polecam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Alicja
Świetna publikacja. Uwielbiam serię z paragrafem. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Rozwiń listę z opiniami Zwiń listę z opiniami
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Zobacz produkt w pakiecie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę