Facebook

Drugi etap wyprzedaży - książki i e-booki już od 5 zł

Zestaw
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

W komentarzu omówiono problemy dotyczące stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, z uwzględnieniem zarówno poglądów nauki, jak i orzecznictwa. Szczególny nacisk położono na regulacje, które wywołują najwięcej wątpliwości w praktyce...

Pełny opis

W komentarzu omówiono problemy dotyczące stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, z uwzględnieniem zarówno poglądów nauki, jak i orzecznictwa. Szczególny nacisk położono na regulacje, które wywołują najwięcej wątpliwości w praktyce i są najczęstszym przedmiotem zainteresowania organów podatkowych oraz sądów.

Mniej
-80%

Ordynacja podatkowa. Komentarz. Tom I i II

W komentarzu omówiono problemy dotyczące stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, z uwzględnieniem zarówno poglądów nauki, jak i orzecznictwa. Szczególny nacisk położono na regulacje, które wywołują najwięcej wątpliwości w praktyce...

Pełny opis

W komentarzu omówiono problemy dotyczące stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, z uwzględnieniem zarówno poglądów nauki, jak i orzecznictwa. Szczególny nacisk położono na regulacje, które wywołują najwięcej wątpliwości w praktyce i są najczęstszym przedmiotem zainteresowania organów podatkowych oraz sądów.

Mniej

Opis publikacji

 W komentarzu omówiono problemy dotyczące stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, z uwzględnieniem zarówno poglądów nauki, jak i orzecznictwa. Szczególny nacisk położono na regulacje, które wywołują najwięcej wątpliwości w praktyce i są najczęstszym przedmiotem zainteresowania organów podatkowych oraz sądów.


W tomie I, obejmującym art. 1–119zzk, uwzględniono regulacje związane z „Polskim Ładem” – największą w ostatnich latach reformą systemu podatkowo-składkowego w Polsce. Zaprezentowano w nim m.in. następujące zagadnienia:
• zawarcie między inwestorem a organem podatkowym umowy w sprawie skutków podatkowych planowanej inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (porozumienie inwestycyjne),
• modyfikacje zasad wydawania interpretacji podatkowych,
• zmiany w zasadach przedawnienia zobowiązań podatkowych,
• zmiany w nadpłacie podatku,

 W komentarzu omówiono problemy dotyczące stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, z uwzględnieniem zarówno poglądów nauki, jak i orzecznictwa. Szczególny nacisk położono na regulacje, które wywołują najwięcej wątpliwości w praktyce i są najczęstszym przedmiotem zainteresowania organów podatkowych oraz sądów.


W tomie I, obejmującym art. 1–119zzk, uwzględniono regulacje związane z „Polskim Ładem” – największą w ostatnich latach reformą systemu podatkowo-składkowego w Polsce. Zaprezentowano w nim m.in. następujące zagadnienia:
• zawarcie między inwestorem a organem podatkowym umowy w sprawie skutków podatkowych planowanej inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (porozumienie inwestycyjne),
• modyfikacje zasad wydawania interpretacji podatkowych,
• zmiany w zasadach przedawnienia zobowiązań podatkowych,
• zmiany w nadpłacie podatku,
• nowe regulacje dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Ordynacja podatkowa. Komentarz. Tom I. Zobowiązania podatkowe. Art. 1-119zzk | Sprawdź >>


W tomie II, obejmującym art. 120–344, uwzględniono regulacje związane z „Polskim Ładem” – największą w ostatnich latach reformą systemu podatkowo-składkowego w Polsce. Zaprezentowano w nim m.in. następujące zagadnienia:
• nowe regulacje w zakresie doręczeń elektronicznych oraz przepisów je wprowadzających,
• udostępnianie informacji zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa, uzyskanych od inwestora w związku z porozumieniem inwestycyjnym,
• udostępnianie przez organy podatkowe informacji zawartych w aktach spraw podatkowych,
• dostęp do akt kontroli raportujących instytucji finansowych,
• wygaśnięcie z mocy prawa decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania.

Ordynacja podatkowa. Komentarz. Tom II. Procedury podatkowe. Art. 120-344 | Sprawdź >>


Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów i pracowników organów skarbowych. Zainteresuje również sędziów sądów administracyjnych, asesorów sądowych, prokuratorów, notariuszy oraz księgowych i pracowników biur rachunkowych.


"Recenzowany Komentarz podejmuje problematykę ogólnego prawa podatkowego, która jest niezwykle istotna dla stosowania przepisów nie tylko podatkowych, ale i prawa daninowego. Niewątpliwie, jest to dzieło oryginalne, chrakteryzujące się głęboko przemyślaną konstrukcją i koncepcją autorską. Jak już wspomniano, stanowi ono wiodący Komentarz do Ordynacji podatkowej. Obecnie na rynku wydawniczym będzie najnowszą publikacją o tej problematyce. Należy podkreślić, że nie tylko nowatorskość, ale i uwzględnienie ostatnich zmian legislacyjnych uzasadnia wysoką atrakcyjność tego zamierzenia wydawniczego. Celem autorów książki było umożliwienie czytelnikowi zrozumienia trudnych zagadnień uregulowanych w Ordynacji podatkowej. Bez znajomości przepisów nie można prawidłowo dokonywać ich wykładni i stosować w praktyce. Niewątpliwie zamierzenie autorskie zostało zrealizowane bardzo owocnie. Z natury każdego komentarza wynika, że jest on skierowany przede wszystkim do czytelnika, który zajmuje się problematyką prawnych unormowań. Z tego powodu recenzowane działo jest skierowane przede wszystkim do profesjonalnych prawników. W tej grupie czytelników mieszczą się przedstawiciele nauki, sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, urzędnicy administracji podatkowej. Komentarz do Ordynacji podatkowej stanowi również cenne źródło dydaktyczne, z którego mogą i powinni korzystać aplikanci i studenci wydziałów prawa oraz administracji. Biorąc pod uwagę, że prowadzenie działalności gospodarczej nie jest możliwie bez płacenia podatków, należy oczekiwać, iż recenzowany Komentarz spotka się z zainteresowaniem także przedsiębiorców i podmiotów świadczących na ich rzecz usługi księgowe"

dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ

"Niewątpliwym walorem komentarza jest jego opiniotwórcze oddziaływanie szczególnie na orzecznictwo sądów administracyjnych. Świadczy o tym choćby ilość cytowań jakie odnajdziemy w bazie CBOSA. Potrzeby publikacji Komentarza nie trzeba szczególnie uzasadniać, wystarczy poprzestać na stwierdzeniu, iż trudno byłoby sobie wyobrazić codzienną pracę doradców podatkowych, czy może szerzej pełnomocników w sprawach podatkowych, pracowników organów podatkowych, w tym samorządowych, jak również sędziów sądów administracyjnych bez tej publikacji.
Niniejsza książka przedstawia w sposób kompleksowy regulacje dotyczące postępowania podatkowego. Wskazuje na pewne problemy, nie zatrzymuje się w komentarzu tam gdzie problem się rozpoczyna ale stanowi próbę jego rozwiązania. Tym samym, może być pomocna dla pracowników organów jako źródło wiedzy jak wyeliminować nieprawidłowości w codziennej działalności, tak aby postępowanie było prowadzone w sposób budzący zaufanie. Jednocześnie dla doradców podatkowych może dostarczy argumentów w dyskusji z administracją podatkową. Jej przystępny język i syntetyczne ujęcie problemu powoduje, iż stanie się również cennym źródłem wiedzy dla studentów oraz kandydatów na doradców podatkowych.
Komentarz w znakomitej większości opiera się na rzeczywistych (a nie sztucznie stworzonych na potrzeby pracy naukowej) problemach z jakimi w codziennej pracy stykają się praktycy zajmujący się problemem podatkowym"

Dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ

Rozwiń opis Zwiń opis

Produkty w pakiecie

Ordynacja podatkowa. Komentarz. Tom II

Wojciech Stachurski, Rafał Dowgier, Leonard Etel, Mariusz Popławski, Sławomir Presnarowicz...

W komentarzu omówiono problemy dotyczące stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, z uwzględnieniem zarówno poglądów nauki, jak i orzecznictwa. Szczególny nacisk położono
na regulacje, które wywołują najwięcej wątpliwości w praktyce i są najczęstszym przedmiotem zainteresowania organów podatkowych oraz sądów.

Wolters Kluwer Polska KAM-4572 W01P01 Rok publikacji: 2022

Ordynacja podatkowa. Komentarz. Tom I

Wojciech Stachurski, Rafał Dowgier, Leonard Etel, Bogumił Pahl, Mariusz Popławski, Piotr P...

W komentarzu omówiono problemy dotyczące stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, z uwzględnieniem zarówno poglądów nauki, jak i orzecznictwa. Szczególny nacisk położono na regulacje, które wywołują najwięcej wątpliwości w praktyce i są najczęstszym przedmiotem zainteresowania organów podatkowych oraz sądów.

Wolters Kluwer Polska KAM-4569 W01P01 Rok publikacji: 2022

Informacje

Autorzy

Bogumił Pahl – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownik Katedry Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie; absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności w problematyce podatków i opłat samorządowych oraz Ordynacji podatkowej; doradca instytucji samorządowych; autor wielu opracowań z zakresu prawa podatkowego (monografii, glos, artykułów, opinii, komentarzy).

Grzegorz Liszewski – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku; specjalizuje się w podatkach samorządowych, opłatach publicznych, postępowaniu podatkowym; autor i współautor publikacji z tego zakresu.

Krzysztof Teszner – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; doradca podatkowy; członek: Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego, International Center of Public Finance and Tax Law oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego VI kadencji; wykładowca na studiach podyplomowych i szkoleniach podatkowych; autor ponad 160 publikacji z zakresu prawa i procedur podatkowych i administracyjnych.

Leonard Etel – profesor doktor habilitowany nauk prawnych; zatrudniony na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie kieruje Katedrą Prawa Podatkowego; specjalizuje się w Ordynacji podatkowej i podatkach samorządowych, a szczególnie w opodatkowaniu nieruchomości; kierował Komisją Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego, która przygotowała projekt nowej Ordynacji podatkowej; autor wielu prac naukowych z zakresu prawa finansowego i podatkowego.

Mariusz Popławski – profesor doktor habilitowany nauk prawnych; dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Katedry Finansów Publicznych i Prawa Finansowego; specjalizuje się w ogólnym prawie podatkowym, a także podatkach lokalnych; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Public Governance, Administration and Finances Law Review”; w latach 2014–2019 członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego.

Piotr Pietrasz [ORCID: 0000-003-0471-5110] – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Rafał Dowgier – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; specjalizuje się w problematyce podatków i opłat samorządowych, Ordynacji podatkowej, a także podatkowych form udzielania pomocy publicznej; w latach 2014–2019 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego; autor ponad 300 publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu prawa podatkowego.

Sławomir Presnarowicz – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor w Katedrze Prawa Finansowego i Finansów Publicznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; specjalizuje się w prawie finansowym, ogólnym prawie podatkowym, postępowaniu podatkowym oraz podatkach i opłatach lokalnych; autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa finansowego, w tym prawa podatkowego.

Wojciech Stachurski – doktor nauk prawnych; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku; autor i współautor monografii, komentarzy oraz artykułów z zakresu prawa podatkowego, prawa gospodarczego publicznego, finansów publicznych, kontroli finansowej, a także sądowej kontroli administracji.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę