Facebook

profinfo_20_zl_jesien_1920x60.jpg [40.86 KB]

Zestaw
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Trzecie wydanie cieszącego się uznaniem czytelników komentarza do przepisów postępowania cywilnego. Autorzy w sposób przystępny i kompleksowy omawiają przepisy Kodeksu, w tym zmiany, które miały miejsce w ostatnim czasie, m.in. wprowadzone dużą nowelizacją z 2019 r.

Opis publikacji

5 tomów unikatowej wiedzy prawniczej

● Nowy komentarz do przepisów postępowania cywilnego, którego autorami są wybitni przedstawiciele praktyki prawniczej i nauki

● Autorzy w sposób przystępny i kompleksowy omawiają przepisy Kodeksu, w tym zmiany wprowadzone dużą nowelizacją z 2019 r.

● Omawiane zagadnienia zostały mocno osadzone w judykatu...

5 tomów unikatowej wiedzy prawniczej

● Nowy komentarz do przepisów postępowania cywilnego, którego autorami są wybitni przedstawiciele praktyki prawniczej i nauki

● Autorzy w sposób przystępny i kompleksowy omawiają przepisy Kodeksu, w tym zmiany wprowadzone dużą nowelizacją z 2019 r.

● Omawiane zagadnienia zostały mocno osadzone w judykaturze. Poglądy doktryny są przedstawiane szeroko, z zaznaczeniem kwestii budzących kontrowersje

● Autorzy nie poprzestają na ukazywaniu problemów, ale poszukują właściwej interpretacji przepisów i proponują możliwe rozwiązania

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych i aplikantów tych zawodów prawniczych. Nie brak w niej również rozważań mogących zainteresować przedstawicieli doktryny.

Komentarz zawiera 5 tomów:

- tom I obejmuje art. 1–366 Kodeksu postępowania cywilnego, które regulują m.in. tematykę stron i kosztów procesu oraz postępowania przed sądami pierwszej instancji.

- tom II obejmuje art. 367–505(39) KPC, które regulują m.in. tematykę środków odwoławczych, kasacji, wznowienia postępowania oraz postępowań odrębnych.

- w tomie III czytelnik znajdzie omówienie przepisów art. 506–729 KPC, które regulują tematykę postępowania nieprocesowego oraz w razie zaginięcia lub zniszczenia akt.

- tom IV obejmuje art. 730–1088 KPC, które regulują obszar postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.

- tom V obejmuje art. 1096 – 1217 KPC, które omawiają przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz dotyczą postępowania przed sądem polubownym (arbitrażowym).

Rozwiń opis Zwiń opis

Produkty w pakiecie

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Artykuły 1096–1217

Andrzej Jakubecki, Teresa Bielska-Sobkowicz, Tadeusz Wiśniewski, Anna Hrycaj, Marcin Oreck...

Omówienie przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz dotyczących postępowania przed sądem polubownym (arbitrażowym).

Wolters Kluwer Polska KAM-4102 W01P01 Rok publikacji: 2021

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Artykuły 367–505(39)

Grzegorz Jędrejek, Dariusz Zawistowski, Tadeusz Wiśniewski, Piotr Pogonowski, Grzegorz Mis...

Tom II komentarza obejmuje art. 367–505(39) ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, regulujące m.in. tematykę środków odwoławczych, kasacji, wznowienia postępowania oraz postępowań odrębnych.

Wolters Kluwer Polska KAM-4099 W01P01 Rok publikacji: 2021

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Artykuły 506–729

Andrzej Jakubecki, Tomasz Radkiewicz, Antoni Górski, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Tadeus...

Tom III komentarza obejmuje art. 506–729 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, dotyczące postępowania nieprocesowego oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt.

Wolters Kluwer Polska KAM-4100 W01P01 Rok publikacji: 2021

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1–366

Andrzej Jakubecki, Tomasz Radkiewicz, Tadeusz Wiśniewski, Piotr Pogonowski, Grzegorz Misiu...

Tom I komentarza obejmuje art. 1–366 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, regulujące m.in. tematykę stron i kosztów procesu, postępowania przed sądami pierwszej instancji, dowodów i orzeczeń.

Wolters Kluwer Polska KAM-4098 W01P01 Rok publikacji: 2021

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Artykuły 730–1088

Dariusz Zawistowski, Tadeusz Wiśniewski, Monika Strus-Wołos, Tadeusz Żyznowski, Helena Cie...

Tom IV komentarza obejmuje art. 730–1088 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, regulujące tematykę postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.

Wolters Kluwer Polska KAM-4101 W01P01 Rok publikacji: 2021
Rozwiń listę produktów Zwiń listę produktów

Informacje

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Rodzaj: Komentarz
Okładka:
Format:
Towar w kategorii: , Postępowanie cywilne , Prawo cywilne

Autorzy

Agnieszka Góra‑Błaszczykowska – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; autorka wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w szczególności dotyczących  orzeczeń i środków  ich zaskarżenia oraz postępowań odrębnych; redaktor naczelna i naukowa komentarzy i dzieł zbiorowych z zakresu postępowania cywilnego.

Andrzej Jakubecki - profesor nauk prawnych; profesor w  Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; radca prawny; członek Komisji kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego poprzednich kadencji.

Anna Hrycaj – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie; dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie; członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikacji radcowskiej, adwokackiej i komorniczej; autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących postępowania cywilnego i egzekucyjnego oraz prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Antoni Górski – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku (Izba Cywilna), wcześniej sędzia sądów powszechnych; były przewodniczący Krajowej Rady Sądowniczej; redaktor i współautor komentarzy m.in. do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych, a także autor innych publikacji prawniczych oraz wielu artykułów zamieszczonych w prasie prawniczej i na łamach „Rzeczpospolitej”.

Dariusz Dończyk – sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący Wydziału w Izbie Cywilnej.

Dariusz Zawistowski – sędzia Sądu Najwyższego, od 2016 r. Prezes SN kierujący Izbą Cywilną, specjalista w dziedzinie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.

Grzegorz Jędrejek (1973–2020) – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW, specjalista z zakresu postępowania cywilnego, autor ponad 200 opracowań poświęconych tej dziedzinie.

Grzegorz Misiurek – sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący Wydziału w Izbie Cywilnej.

Helena Ciepła – doktor nauk prawnych, wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie; sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, specjalistka w zakresie prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego; autorka i współautorka cenionych komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisów o księgach wieczystych, a także innych publikacji.

Irena Gromska-Szuster – sędzia Sądu Najwyższego; autorka artykułów z zakresu prawa cywilnego materialnego i postępowania cywilnego

Iwona Koper – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.

Jan Klimkowicz – doktor nauk prawnych.

Jarosław T. Wiśniewski – radca prawny; specjalizuje się zwłaszcza w sprawach z zakresu prawa cywilnego materialnego, w tym szeroko rozumianego prawa gospodarczego.

Józef Iwulski – sędzia od ponad 40 lat, czynny sędzia Sądu Najwyższego od ponad 31 lat, wieloletni przewodniczący wydziału i prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN, brał udział w wydaniu kilkuset orzeczeń Sądu Najwyższego, będąc sędzią sprawozdawcą, a więc autorem projektów ich uzasadnień. Wiele z tych orzeczeń (uchwał) wyznaczało i nadal wyznacza kierunki orzecznictwa sądowego. Specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeń społecznych i prawie cywilnym procesowym; współautor kilku komentarzy, m.in. komentarza do Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania cywilnego i Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz autor kilkudziesięciu opracowań, artykułów i glos.

Krzysztof Knoppek – profesor doktor habilitowany nauk prawnych; pracownik i były kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez wiele lat jednocześnie z pracą naukową wykonywał zawód adwokata, a wcześniej radcy prawnego; autor licznych publikacji. Specjalizuje się w różnych zagadnieniach postępowania cywilnego, głównie rozpoznawczego, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania dowodowego, a także zajmuje się funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych.

Marcin Orecki – doktor nauk prawnych, adwokat, autor publikacji z zakresu postępowania cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego, arbitrażu handlowego i inwestycyjnego, a także prawa cywilnego i budowlanego.

Michał Tomalak – doktor nauk prawnych, adwokat, autor publikacji z zakresu arbitrażu oraz postępowania cywilnego.

Monika Strus-Wołos – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UTH Radom; adwokat; od ponad ćwierć wieku prowadzi praktykę w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, w tym upadłościowego, specjalizuje się w skargach kasacyjnych do Sądu Najwyższego; obszarem jej badań naukowych jest procedura cywilna i prawo cywilne materialne; autorka i współautorka wielu monografii, kilkudziesięciu artykułów naukowych, współautorka komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego oraz komentarza do ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; były członek komisji egzaminacyjnych podczas egzaminów adwokackich.

Piotr Pogonowski – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, autor monografii i artykułów z zakresu postępowania cywilnego.

Stanisław Sołtysik - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; adwokat.

Tadeusz Domińczyk – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.

Tadeusz Wiśniewski – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku (w czynnej służbie tego Sądu w latach 1990–2016), profesor zwyczajny w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN, autor i współautor komentarzy i innych publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i postępowania cywilnego.

Tadeusz Zembrzuski – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny – www.zembrzuski.eu.

Tadeusz Żyznowski – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, autor i współautor komentarzy oraz opracowań z zakresu prawa i postępowania cywilnego.

Teresa Bielska-Sobkowicz – sędzia Sądu Najwyższego, przewodnicząca Wydziału w Izbie Cywilnej; autorka prac z zakresu prawa cywilnego oraz prawa europejskiego.

Tomasz Radkiewicz – sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie, doktor nauk prawnych, adiunkt w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, autor publikacji z postępowania cywilnego.

Zbigniew Strus – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, współautor komentarzy i autor licznych artykułów z dziedziny prawa cywilnego materialnego i procesowego, wieloletni wykładowca na szkoleniach dla sędziów i innych zawodów prawniczych.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę