Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wydanie: 2
Liczba stron: 270
Więcej informacji
-20%

Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego + CD

Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego + CD

Opis publikacji

Publikacja powstała jako przewodnik dla osób pełniących funkcję radnego. Jej celem jest przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących działania samorządu terytorialnego, z którymi osoby sprawujące funkcje publiczne będą spotykały się podczas całego okresu wykonywania swojego mandatu. Obecna kadencja 2018-2023 jest szczególna, ponieważ będzie trwała pięć lat, co jest efektem zmian w ustawach samorządowych wprowadzonych ustawą z 11.1.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130). Większość zapisów tej nowelizacji wchodzi w życie z początkiem nowej kadencji i odnosi się przede wszystkim do działalności organów stanowiących gmin, powiatów i województw. Dotyczy to m.in. obowiązku transmitowania i nagrywania sesji rady, wysłuchania raportu o stanie jednostki, funkcjonowania klubów radnych czy powstania komisji skarg, wniosków i p...

Publikacja powstała jako przewodnik dla osób pełniących funkcję radnego. Jej celem jest przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących działania samorządu terytorialnego, z którymi osoby sprawujące funkcje publiczne będą spotykały się podczas całego okresu wykonywania swojego mandatu. Obecna kadencja 2018-2023 jest szczególna, ponieważ będzie trwała pięć lat, co jest efektem zmian w ustawach samorządowych wprowadzonych ustawą z 11.1.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130). Większość zapisów tej nowelizacji wchodzi w życie z początkiem nowej kadencji i odnosi się przede wszystkim do działalności organów stanowiących gmin, powiatów i województw. Dotyczy to m.in. obowiązku transmitowania i nagrywania sesji rady, wysłuchania raportu o stanie jednostki, funkcjonowania klubów radnych czy powstania komisji skarg, wniosków i petycji.W prezentowanej publikacji opisujemy wszystkie najważniejsze aspekty pracy radnego, poczynając od kwestii objęcia mandatu i określenia praw i obowiązków radnego, a także przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady i sejmiku, poprzez pracę radnego w komisjach, aż do przedstawienia zaplecza administracyjnego, którym dysponuje w ramach sprawowanego mandatu.Dzięki naszej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.: jak wygląda sesja rady i na czym polega praca radnego związana z działalnością prawotwórczą, ustanawiającą akty prawa lokalnego; jak zapewnić odpowiednie finansowanie zadań publicznych, w ramach posiadanych dochodów własnych bądź dzięki wsparciu zewnętrznemu; jak komunikować się z otoczeniem w ramach konsultacji i partycypacji społecznej; w jakim zakresie organy samorządowe podlegają działaniom kontrolnym i nadzorczym; jakie są konsekwencje naruszenia przepisów antykorupcyjnych w zakresie łączenia mandatu radnego z określonymi funkcjami lub podejmowania określonych działalności; kiedy i jakie informacje radny powinien umieścić w oświadczeniu majątkowym oraz z czym wiąże się niezłożenie oświadczenia w terminie; w jakich sytuacjach można mówić o naruszeniu dóbr osobistych radnego oraz jakie prawa ma radny jako osoba publiczna; jak korzystać z prawa do informacji publicznej – w zależności od tego, czy radny jest adresatem wniosku o informację publiczną czy wnioskodawcą jej udostępnienia.Każdy radny powinien poznać obszary swojej nowej działalności i znać zasady m.in.: uchwalania statutu gminy, ustalania wynagrodzenia wójta (burmistrza prezydenta) oraz przyjmowania sprawozdań z jego działalności, uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. To do kompetencji rady gminy należy także powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy na wniosek wójta, uchwalanie budżetu gminy, a następnie rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmuje uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Do istotnych obowiązków rady gminy należy określenie w danym roku wysokości podatków i opłat lokalnych. Wiele miejsca w książce poświęcono ograniczeniom związanym z wykonywaniem mandatu radnego. Dotyczy to m.in. zakaz nawiązywania stosunku pracy w urzędzie gminy, powiatu i województwa samorządowego, w którym uzyskał mandat. Mandatu radnego nie można także łączyć z pełnieniem funkcji takich jak kierownik bądź zastępca kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej, poseł, senator, wojewoda, wicewojewoda lub z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego. W takim przypadku konieczne jest złożenie przez radnego wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego, niezłożenie tego wniosku skutkuje zrzeczeniem się mandatu. Ograniczenia dotycząc także zawierania z radnym umów cywilnoprawnych czy prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.W naszej publikacji nie może zabraknąć informacji o zasadach, na jakich przysługują radnemu diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Ponieważ ten zakres aktywności radnego dostarcza wielu wątpliwości i jest często analizowany, przedstawiamy w książce najnowsze orzecznictwo w tym zakresie. Należy pamiętać, że wysokość diet radnych samorządowych określona jest ustawowo i zależna od wielkości miejscowości (nie może przekroczyć półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe).Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki to: praktyczny charakter opisujący prawa i obowiązki radnych, uzupełnione przykładami i gotowymi wzorami dokumentów, dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień, wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych, przykłady postępowań i opisy faktycznych sytuacji, w który znaleźli się radni minionej kadencji, gotowe projekty uchwał, pism, zaświadczeń związanych w pełnieniem funkcji radnego, uwzględnienie najnowszego orzecznictwa.Konstrukcja książka została tak przygotowana, aby stanowiła podręczny przewodnik dla każdego radnego, niezależnie czy jest nowo-wybranym radnych, czy już pełnił mandat. Autorzy starali się w przystępnym językiem przekazać te informacje, które pomogą poznać specyfikę pracy radnego, jego prawa i obowiązki. W książce znalazły się następujące wzory dokumentów: Zaświadczenie o wyborze radnego gminy, Zaświadczenie o wyborze radnego powiatu, Zaświadczenie o wyborze radnego województwa, Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego rady gminy, Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru starosty, Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego rady powiatu, Uchwała w sprawie diet dla radnych rady gminy, Uchwała w sprawie diet dla radnych rady powiatu, Uchwała w sprawie diet dla radnych sejmiku województwa, Uchwała w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym gminy, Uchwała w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu, Uchwała w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym województwa, Uchwała w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, Regulamin Klubu Radnych, Uchwała w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Uchwała Rady Gminy w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Zarządzenie Starosty w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Wzór protokołu z posiedzenia komisji, Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, Wzór ewidencji obecności radnych na posiedzeniach komisji, Uchwała z przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego z powodu naruszenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, Wzór wniosku radnego o udostępnienie informacji publicznej, Wzór pisma informującego o nieposiadaniu wnioskowanej informacji publicznej, Wzór pisma przewodniego przy udostępnieniu informacji publicznej, Wzór powiadomienia o terminie udostępnienia informacji.

Rozwiń opis Zwiń opis

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę