Facebook

Letnia wyprzedaż w Profinfo.pl do -90%

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wyprzedaż do -90%

Wydawnictwo ODDK

Plan kont z komentarzem
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

Plan kont z komentarzem

Jerzy Gierusz, Katarzyna Koleśnik
ODDK

Kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Obszerny komentarz do planu kont zawiera: *omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych; *charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach; *założenia systemu rachunkowości finansowej w firmie z omówieniem m.in. zasad tworzenia polityki rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych i przeprowadzania inwentaryzacji. Precyzyjny wywód, kompleksowe ujęcie skomplikowanej tematyki oraz jednoznaczne interpretacje to niewątpliwe atuty tej publikacji, docenione przez wielu księgowych. Dotychczasowe wydania cieszyły się uznaniem zarówno ekspertów rachunkowości, jak i księgowych praktyków oraz zyskały opinię jednej z zasadniczych wykładni polskiego prawa bilansowego. Obecne XXIV wydanie Planu kont…. uwzględnia zmiany, jakie nastąpiły w ustawie o rachunkowości oraz ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w związku z realizacją rządowego programu Polski Ład. Autorzy przedstawili również księgowe oraz podatkowe skutki wsparcia otrzymanego przez przedsiębiorców w ramach tarcz antykryzysowych i tarczy finansowej w związku z pandemią COVID-19, a także ich rozliczenie w kolejnych latach obrotowych. Komentarze, przykłady, ujęcie operacji gospodarczych na kontach księgowych dotyczą m.in.: *zmian w ustawie o rachunkowości związanych z uproszczeniami przy podpisywaniu sprawozdań finansowych jeżeli kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, *wyceną nieruchomości inwestycyjnych, w szczególności w spółkach nieruchomościowych, *zmian w zaliczaniu do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych, w tym nieruchomości mieszkalnych oraz praw majątkowych o charakterze mieszkalnym, *zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych związanych z rozliczaniem wynagrodzeń pracowników i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Stan prawny: 1 marca 2022 r.

312,38 zł
367,50 zł
Więcej
Komentarz do planu kont dla jed.bud /JBK1453
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Komentarz do planu kont dla jed.bud /JBK1453

Maria Augustowska, Wojciech Rup
ODDK

Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.); *rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342). Publikacja składa się z dwóch części: *komentarza do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych; *komentarza do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Opracowanie zawiera: *rozwinięty komentarz do poszczególnych kont wraz ze wskazaniem zasad wyceny składników majątkowych, okresu i sposobu inwentaryzacji, formy i zakresu ewidencji szczegółowej; *wykaz typowych operacji gospodarczych ewidencjonowanych na stronie Wn i Ma poszczególnych kont bilansowych z jednoczesnym wskazaniem kont przeciwstawnych. Zmiany uwzględnione w najnowszym, XXI wydaniu „Komentarza…”: *omówiono aspekty rachunkowe związane z funkcjonowaniem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego – klasyfikacja i sposób ujęcia w księgach rachunkowych operacji pozyskania i rozliczenia wykorzystania środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; *niepieniężnej w księgach omówiono zmiany związane z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w tym m.in. wprowadzenie dodatkowej części rozwojowej subwencji ogólnej, która z kolei składać się będzie z części: podstawowej, premii aktywizującej i premii inwestycyjnej – zasady ewidencji księgowej; *zasygnalizowano wpływ zmian podatkowych związanych z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu na ewidencję księgową; *przedstawiono zasady rozliczenia wadium, kaucji oraz innych zabezpieczeń należytego wykonania umowy złożonego w formie rachunkowych jednostki. Stan prawny – 1 stycznia 2022 r.

312,38 zł
367,50 zł
Więcej
Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury

Urszula Pietrzak
ODDK

Wnikliwy komentarz do planu kont instytucji kultury dla praktyków. W publikacji: 1.Szczegółowy opis funkcjonowania poszczególnych kont: *wykaz typowych operacji księgowanych na danym koncie w korespondencji z kontem przeciwstawnym (oraz zapisami równoległymi) *zasady prowadzenia ewidencji analitycznej *opis charakteru salda oraz jego prezentacji w bilansie lub rachunku zysków i strat *zasady wyceny oraz rodzaje dowodów będących podstawą księgowania. 2.Wzorcowy wykaz kont syntetycznych z proponowaną analityką. Dodatkowo – autorska propozycja wyodrębnienia ewidencyjnego dotacji unijnych w zakładowym planie kont instytucji. 3.Zasady inwentaryzacji i kontroli majątku w instytucjach kultury. 4.Ewidencja kosztów oraz przychodów w układzie zadaniowym. 5.Pełny wzorzec zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości. Najnowsze wydanie książki zostało zaktualizowane na dzień 1 stycznia 2022 r. oraz poszerzone o nowe zagadnienia, w tym m.in.: *rozwiązania ewidencyjne dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych w instytucjach kultury – dodano nowe konta 246 „Pracownicze Plany Kapitałowe” oraz 446 „Wpłaty na PPK” *ewidencję zdarzeń związanych z leasingiem – nowe konta 250 „Zobowiązania z tytułu leasingu” oraz 251 „Zobowiązania bieżące z tytułu leasingu” *inwentaryzacja majątku instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem regulacji Stanowiska Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie *rozliczenie dochodu podatkowego w instytucjach kultury z uwzględnieniem aktualnych interpretacji dotyczących zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych instytucji kultury, z wyjątkami wydatków, od których należy odprowadzić podatek; *wzory sporządzania ustrukturyzowanej noty podatkowej jako elementu e-sprawozdania zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów z przykładami wypełnienia; *przewodnik sporządzania sprawozdania z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią, dostosowany do zagadnień występujących w instytucjach kultury. Cennym rozwinięciem publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera szereg niezbędnych dokumentów przygotowanych w edytowalnym formacie umożliwiającym dostosowanie do indywidualnych potrzeb: *rozbudowany wzór polityki rachunkowości *dokumentacja sprawozdania finansowego – wzory bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym, rachunek przepływów pieniężnych, kompletna informacja dodatkowa, wprowadzenie, dodatkowe informacje i objaśnienia zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości *zestawienie pomocnicze dla instytucji kultury pomocne w wypełnieniu CIT-8 i CIT-8/O. Stan prawny: 1 stycznia 2022 r.

240,98 zł
283,50 zł
Więcej
Opodatkowanie fundacji stowarzyszeń
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

Opodatkowanie fundacji stowarzyszeń

Rafał Nawrocki
ODDK

Jak prawidłowo rozliczyć poszczególne podatki obciążające działalność fundacji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów III sektora – rzetelna wiedza podana w przystępny i czytelny dla każdego sposób. Autor, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym, omawia: 1) zasady działania i związane z tym konsekwencje w zakresie opodatkowania: fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, spółdzielni socjalnych, spółek non profit, podmiotów posiadających status organizacji pożytku publicznego;2) zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w tym: przychody i koszty ich uzyskania w podmiotach ekonomii społecznej, zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody opodatkowane;3) zasady opodatkowania podatkiem VAT, w tym: zasady funkcjonowania podatku VAT w podmiotach ekonomii społecznej (podatnik VAT czynny, rejestracja, przekazywanie JPK, podzielona płatność), zwolnienia z podatku od towarów i usług, przychody podmiotów ekonomii społecznej pod względem opodatkowania VAT;4) zasady opodatkowania i zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od gier oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;5) podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym m.in.: zwolnienia dotyczące beneficjentów i członków PSE, korzyści podatkowe dla osób wspierających III sektor. Suplement elektroniczny zawiera przykłady sporządzenia zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych odrębnie dla stowarzyszenia, fundacji, klubu sportowego, koła gospodyń wiejskich, spółdzielni socjalnej oraz spółki non profit. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet (instrukcję postępowania zamieszczono w książce); zainstalowanie suplementu wymaga posiadania systemu operacyjnego Windows.Publikacja skierowana jest zarówno do osób początkujących, jak i do tych, które posiadają już praktykę w zakresie rozliczeń podatkowych podmiotów ekonomii społecznej, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

169,58 zł
199,50 zł
Więcej
VAT 2021
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

VAT 2021

Hudziak-Nagórska Beata, Paweł Godlewski, Magdalena Mucha, Krystyna Biela
ODDK

Autorzy, doradcy podatkowi z wieloletnim doświadczeniem, w szczegółowy i przejrzysty sposób omawiają zmiany dotyczące m.in.: *faktur korygujących „in minus” oraz „in plus”, *ujednolicenia zasad przeliczania walut, *opodatkowania zaliczek z tytułu eksportu, *wiążącej informacji stawkowej, *białej listy podatników, *wyłączenia z zakazu odliczenia nabycia refakturowanych usług noclegowych, *solidarnej odpowiedzialności i mechanizmu podzielonej płatności, *sankcji VAT, *systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).Dodatkowo w książce zawarto wiele praktycznych przykładów, a także ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług z wyróżnieniem zmian wprowadzonych: *ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U poz. 2419), obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r., 1 czerwca 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r. oraz *ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320) obowiązujących od dnia 1 lipca 2021 r.

169,58 zł
199,50 zł
Więcej
Koszty uzyskania przychodów w CIT
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

Koszty uzyskania przychodów w CIT

Jarosław Ziółkowski
ODDK

Podatnicy rozliczający podatek dochodowy od osób prawnych mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów (KUP). Prawidłowe zaliczenie poniesionych wydatków do KUP jest bardzo ważnym, a zarazem budzącym wiele wątpliwości aspektem rozliczeń podatku CIT. W publikacji omówiono ogólne zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów, m.in.: *definicję kosztów, *zasady ich dokumentowania, *moment rozliczenia KUP, *zasady rozliczania kosztów poniesionych w obcych walutach.Ponadto przedstawiono szczegółowe zagadnienia dotyczące zaliczenia lub wyłączenia z KUP wydatków związanych m.in. z: *nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych (w tym również amortyzacją), *zakupem samochodu osobowego, *przekazaniem darowizny, *wynagrodzeniami pracowniczymi (w tym koszty dotyczące pracowniczych planów kapitałowych), *kosztami zadłużenia (w tym omówienie odsetek hipotetycznych), *nabyciem usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, *funkcjonowaniem organów spółek, *regulowaniem zobowiązań podatkowych, *zapłatą odszkodowań i kar umownych, *działalnością badawczo-rozwojową, *kosztami reprezentacji, *obowiązkiem zapłaty na rachunki widniejące na tzw. białej liście podatników VAT oraz z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 15 kwietnia 2022 r., w tym wyni­kający z ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.), zawierającej podatkową część tzw. Polskiego Ładu. Obejmuje także kwestie związane z rozliczeniami podatkowymi do­tyczącymi COVID-19 oraz pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.). Całość wzbogacono licznymi przykładami, orzecznictwem sądowym oraz stanowiskami organów podatkowych.Suplement elektroniczny do książki zawiera wyciąg z ustawy o CIT – Rozdział 3 „Koszty uzyskania przychodów”. Plik suplementu do pobrania przez Internet – instrukcja w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

223,13 zł
262,50 zł
Więcej
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych

Izabela Świderek
ODDK

Problemy związane z prawidłowym rozliczaniem i ewidencją księgową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią nieustające wyzwanie dla księgowych jednostek budżetowych. Pomocą w tym zakresie będzie prezentowana książka, w której szczegółowo omówiono: *zakres pojęciowy środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz WNiP w prawie bilansowym i podatkowym z wykazaniem konsekwencji i problemów związanych z brakiem jednolitości przepisów, *zasady gospodarowania składnikami majątku jednostki, *ewidencję w księgach rachunkowych jednostki budżetowej, *problemy związane z wyceną majątku jednostki budżetowej, *inwestycje w jednostkach budżetowych (w tym m.in. środki trwałe w budowie, inwestycja a remont posiadanego majątku, ewidencja księgowa, finansowanie inwestycji i remontu mienia jednostki budżetowej), *zasady dokonywania odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych), *przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.Atutem publikacji są liczne przykłady, schematy księgowań oraz wzory dokumentów i gotowe szablony instrukcji (w tym m.in. Instrukcja gospodarowania składnikami majątku jednostki budżetowej oraz dokumentacja inwentaryzacyjna). Wzory dokumentów dostępne są w wersji edytowalnej w suplemencie elektronicznym (suplement z wzorami można pobrać przez Internet, instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).

214,20 zł
252,00 zł
Więcej
Klasyfikacja środków trwałych
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

Klasyfikacja środków trwałych

-
ODDK

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służących do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych.Publikacja zawiera pełny tekst Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. (Dz.U. poz. 1864), w tym: • powiązania z KŚT 2010;• wykaz zmian wprowadzonych do KŚT 2016 w stosunku do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2010) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz.U. poz. 1622).Każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano roczne stawki amortyzacji wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami, według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2022 r.Dodatkowo zamieszczono wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

205,28 zł
241,50 zł
Więcej
Gospodarka kasowa jednostki budżetowej
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

Gospodarka kasowa jednostki budżetowej

Jacek Korociński Krzysztof
ODDK

Praktyczne omówienie zasad prawidłowego gospodarowania środkami pieniężnymi w jednostce budżetowej wraz z kompletną dokumentacją. Publikacja zawiera wiele ważnych informacji dla głównych księgowych (skarbników) oraz osób zarządzających jednostką budżetową, które pomogą we właściwym zorganizowaniu wszelkich spraw związanych z obrotem gotówkowym w jednostce, właściwym podziale kompetencji i odpowiedzialności pracowników działów księgowości i kasjerów oraz zgodnym z prawem udokumentowaniu poszczególnych czynności. W poradniku omówiono m.in.: - zasady odpowiedzialności za gospodarkę kasową w jednostce budżetowej (ze szczegółowym wskazaniem zakresu odpowiedzialności zadaniowej pracownika zajmującego się gospodarką kasową), - problem weryfikacji otrzymanych znaków pieniężnych z punktu widzenia ich autentyczności, a także zasady prawidłowego przechowywania i przewożenia pieniędzy, - udzielanie zaliczek gotówkowych na realizację drobnych zakupów bieżących na potrzeby własne jednostki oraz zaliczek na pokrycie kosztów podróży służbowych (w tym m.in. przykładowe dokumenty i rejestry pomocne w tworzeniu procedur udzielania i rozliczania zaliczek, dochodzenia i egzekwowania zwrotu środków finansowych z tytułu nierozliczonych zaliczek przez pracowników jednostki), - zasady i procedury inwentaryzacji kasy, - funkcjonowanie depozytów w jednostce budżetowej oraz zasady likwidacji depozytów w przypadku ich nieodebrania z przykładową dokumentacją (wzory pokwitowań, wzór księgi depozytów, wzór wniosku do sądu w sprawie likwidacji depozytu, wzór instrukcji w sprawie likwidacji niepodjętych depozytów), - zasady i trybu ustalania wysokości pogotowia kasowego, - gospodarkę drukami ścisłego zarachowania (w tym: rejestracja druków, ich inwentaryzacja, sposoby przeprowadzania likwidacji druków), - funkcjonowanie kas fiskalnych w jednostkach budżetowych, -i nstrukcję kasową i jej sporządzanie, - najczęściej spotykane nieprawidłowości w zakresie gospodarki kasowej oraz obrotu gotówkowego, na jakie natrafiają kontrolerzy uprawnionych organów kontroli państwowej czy regionalnych izb obrachunkowych. Poradnik zawiera również komplet dokumentów niezbędnych w każdej jednostce budżetowej – autor opracował kilkadziesiąt wzorów dokumentów, instrukcji, protokołów, oświadczeń (w tym wzór instrukcji kasowej) – wszystkie dokumenty zostały przygotowane w wersji elektronicznej w postaci suplementu elektronicznego (do pobrania przez Internet). Publikacja szczególnie polecana kierownikom jednostek budżetowych odpowiedzialnych za całość gospodarki finansowej kierowanych jednostek oraz głównym księgowym (skarbnikom), a także osobom zajmującym stanowiska kasjerów w tych jednostkach.

214,20 zł
252,00 zł
Więcej
Dodatkowe (pozaustawowe) źródła i formy finansowania samorządowych instytucji kultury (z suplementem
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

Dodatkowe (pozaustawowe) źródła i formy finansowania samorządowych instytucji kultury (z suplementem

Robert Barański
ODDK

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dotacje celowe z budżetu swojego organizatora otrzymują tylko państwowe i samorządowe instytucje kultury. Dotacje tego typu zapewniają jednak najczęściej jedynie środki na pokrycie wydatków administracyjnych i kadrowych oraz prowadzenie podstawowej działalności programowej. Problem pojawia się wtedy, gdy instytucja planuje dodatkowe działania i rozwój wymagający zainwestowania większej ilości pieniędzy.Organizacje pozarządowe i koła gospodyń wiejskich prowadzące działalność na obszarze kultury i sztuki znajdują się w o wiele trudniejszej sytuacji finansowej, ponieważ nie otrzymują w ogóle dotacji podmiotowej zabezpieczającej potrzeby związane z codziennym funkcjonowaniem. Koszty działalności administracyjnej, wynagrodzeń pracowników, zakupu wyposażenia i ewentualnych inwestycji w infrastrukturę (np. wynajem pomieszczeń, remonty) oraz całej działalności statutowej pokrywają z zewnętrznych źródeł finansowania.Autor szczegółowo przedstawia pozaustawowe źródła finansowania (państwowe, prywatne, pochodzenia zagranicznego), z jakich mogą korzystać instytucje kultury, aby się utrzymać, rozwijać czy pozyskiwać nowych odbiorców. Omawia też kryteria kwalifikujące do udziału w konkursach dotacyjnych i programach. Pokazuje przykłady konkretnych projektów, które otrzymały już dofinansowanie w ramach danego programu grantowego, podpowiada, z jakich programów w najbliższych latach będzie można otrzymać dotacje – są to m.in. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021–2025, Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce, programy Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, programy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), program KREATYWNA EUROPA 2021–2027 i in.Uzupełnieniem całości są przykłady przydatnych w procesie tworzenia i prowadzenia instytucji kultury dokumentów: zarządzeń, uchwał, umów, regulaminów, statutów, wniosków – także w wersji edytowalnej w dołączonym suplemencie elektronicznym. Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

223,13 zł
262,50 zł
Więcej
111 zadań z podstaw rachunkowości
Promocja!
15 %

111 zadań z podstaw rachunkowości

Aleksandra Paszkiewicz, Sylwia Silska-Gembka
ODDK

Zbiór zadań z podstaw rachunkowości finansowej. Zawiera szereg zróżnicowanych zadań – od krótkich, fragmentarycznie opisujących dany problem, po bardziej rozbudowane i szczegółowe, w tym o charakterze powtórzeniowym. Zagadnienia przedstawione w zbiorze obejmują: *majątek gospodarczy i źródła jego finansowania, *ujmowanie operacji bilansowych i wynikowych w ewidencji syntetycznej i analitycznej, *poprawianie błędów i dokumentacji księgowej, *sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. Zadania wyróżnia różnorodna konstrukcja oraz prezentacja poszczególnych zagadnień w odmiennych ujęciach, co zmusza do odejścia od schematycznego rozwiązywania zadań i mobilizuje do bardziej kreatywnego podejścia do rachunkowości. Do zadań dołączono schematy kont, wzory zestawienia obrotów i sald, bilansu, rachunku zysków i strat, a także inne pomocnicze tabele, przeznaczone do wykorzystania przy rozwiązywaniu ćwiczeń. Dodatkowo w opracowaniu znajduje się wzorcowy plan kont oraz sumy kontrolne, pozwalające na samodzielne sprawdzenie poprawności obliczeń. Proponowany zestaw ćwiczeń dostosowany jest do programów nauczania podstaw rachunkowości w ramach różnych specjalizacji. Ze względu na dużą różnorodność zawartych zadań oraz stopień ich trudności, może zostać wykorzystany zarówno w trakcie krótkich, jak i bardziej intensywnych kursów z podstaw rachunkowości. Zbiór przeznaczony jest dla szerokiego grona odbiorców: uczniów liceów ekonomicznych, słuchaczy policealnych szkół zawodowych o profilu ekonomicznym, studentów studiów licencjackich i magisterskich. Stanowi również rzetelną podstawę dla słuchaczy kursów księgowych i studiów podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości.

71,40 zł
84,00 zł
Więcej
Wydatki w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

Wydatki w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych

Wojciech Rup
ODDK

Wydatki budżetowe są w większości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych głównym zagadnieniem ich gospodarki finansowej. Wykonanie wydatków budżetowych jest zagadnieniem wieloaspektowym, wymagającym wiedzy z wielu różnych dziedzin.W publikacji przedstawiono pełen zakres problemów związanych z wykonywaniem wydatków budżetowych – od organizacji gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych, poprzez procedury wydatkowania środków, aż do kontroli wydatków i ewentualnej odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji wydatków. W poszczególnych rozdziałach omówiono: 1. Zasady gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych. 2. Uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej spoczywające na: -organie wykonawczym w jst, -kierowniku jednostki, -głównym księgowym jednostki, -pracownikach jednostek budżetowych, -jednostkach obsługujących i jednostkach obsługiwanych.Zasady prowadzenia rachunków bankowych (w tym rachunku VAT) i gospodarki kasowej. 3. Zasady prowadzenia rachunków bankowych (w tym rachunku VAT) i gospodarki kasowej. 4. Wydatkowanie środków budżetowych i rozliczenia VAT, w tym: -zaciąganie zobowiązań prawnych i kontrasygnata, -dyspozycja środkami pieniężnymi i wykonanie dyspozycji -środkami pieniężnymi, -środki europejskie, -rozliczenia VAT. 5. Szczególne formy wydatkowania środków, w tym: -dotacje z budżetu, -obroty wewnętrzne w jednostkach samorządu terytorialnego i w budżecie państwa, -kompensata wzajemnych należności, -płatności za pośrednictwem zaliczek i służbowych kart płatniczych, -wydatki niewygasłe. 6. Klasyfikacja i ewidencja wydatkowania środków (ewidencja wydatków i kosztów, sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych). 7. Wydatkowanie środków według rodzajów działalności (w tym: szkoły i placówki oświatowe, pomoc społeczna, gospodarka komunalna, administracja publiczna). 8. Kontrola i odpowiedzialność za gospodarkę finansową ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.Dużo uwagi poświęcono sprawom ewidencji księgowej i sprawozdawczości w zakresie wydatków budżetowych, z wyodrębnieniem różnic pomiędzy gospodarką finansową i rachunkowością. Poruszana w książce problematyka jest opisana odrębnie dla państwowego i samorządowego sektora finansów publicznych.Publikacja uwzględnia również najważniejsze rozwiązania prawne w finansach publicznych związane ze zwalczaniem skutków pandemii koronawirusa, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.). Książka przeznaczona jest dla pracowników służb finansowych i księgowości w państwowych jednostkach budżetowych i jednostkach samorządu terytorialnego.

205,28 zł
241,50 zł
Więcej
Dokumentacja zasad polityki) rachunkowości
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

Dokumentacja zasad polityki) rachunkowości

Katarzyna Koleśnik
ODDK

Polityka rachunkowości jest częścią ogólnej polityki przedsiębiorstwa, stanowi także integralną część systemu rachunkowości – to zbiór reguł i praktyk przyjętych i stosowanych przez jednostkę przy sporządzaniu i prezentacji sprawozdań finansowych. Ustawa o rachunkowości narzuca obowiązkowe rozwiązania, ale w wielu sytuacjach daje jednostce możliwość indywidualnego podejścia do wybranych zagadnień. Umożliwia to przedsiębiorstwom wybór określonych sposobów postępowania w prowadzeniu rachunkowości, a tym samym wpływania na zawartość informacyjną sprawozdań finansowych oraz decyzje ich odbiorców. Wybór i stosowanie określonego wariantu polityki rachunkowości należy do kompetencji kierownika jednostki, który sporządza i aktualizuje dokumentację w formie pisemnej. W publikacji: *omówiono najważniejsze kwestie związane z opracowaniem poszczególnych elementów polityki rachunkowości, *zaprezentowano gotowy wzorzec polityki rachunkowości dla jednostek stosującej ogólne przepisy ustawy o rachunkowości. Rozszerzeniem publikacji jest suplement elektroniczny zawierający wzorcową dokumentację zasad (polityki) rachunkowości w edytowalnym formacie, co umożliwia łatwe i szybkie sporządzenie własnej dokumentacji. Plik można pobrać przez Internet (szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce). Stan prawny: 1 stycznia 2022 r.

205,28 zł
241,50 zł
Więcej
Rachunkowość od podstaw zbiór zadańz komentarzem z rozwiązaniami
Promocja!
15 %

Rachunkowość od podstaw zbiór zadańz komentarzem z rozwiązaniami

Danuta Małkowska
ODDK

Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z rozwiązaniami. Każde zagadnienie poprzedzono wprowadzeniem teoretycznym, które pozwala na zapoznanie się z danym tematem, a także na usystematyzowanie i przypomnienie wiadomości: od zasobów majątkowych i źródeł finansowania, poprzez bilans, operacje gospodarcze, podatki, rozliczenia, zasady wyceny i ewidencji, aż do ustalania wyniku finansowego. Bogaty wybór różnorodnych zadań pomoże w nauce rachunkowości osobom na różnych etapach nauki i poziomie zaawansowania. Liczne tabele, zestawienia, ewidencje oraz zamieszczone wzory ułatwiają prawidłowe zrozumienie poruszanych zagadnień. W uzupełnieniu wykaz kont syntetycznych. Zbiór rozwiązań zawiera odpowiedzi do wszystkich zadań zamieszczonych w publikacji i jest on udostępniony w formie suplementu elektronicznego (plik w formacie pdf). Plik można pobrać poprzez Internet (szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce).

89,25 zł
105,00 zł
Więcej
Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania
Promocja!
15 %

Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania

Barbara Gierusz
ODDK

Zbiór zadań jest uzupełnieniem do Podręcznika samodzielnej nauki księgowania autorstwa dr hab. Barbary Gierusz, prof. UG. Autorka proponuje tu wykorzystanie umiejętności nabytych w trakcie pracy z podręcznikiem oraz możliwość ich praktycznego zastosowania podczas rozwiązywania problemów z zakresu rachunkowości.

44,63 zł
52,50 zł
Więcej
Zasady rachunkowości zbiór zadań z rozwiązaniami z suplementem elektronicznym
Promocja!
15 %

Zasady rachunkowości zbiór zadań z rozwiązaniami z suplementem elektronicznym

Jolanta Chałupczak, Agnieszka Jacewicz
ODDK

Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia. Rozwiązane przykłady, liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji oraz zadania do wykonania ze specjalnie przygotowanymi miejscami na rozwiązania.Treści zawarte w zbiorze są zgodne, w odpowiadającym im zakresie, z podstawą programową kształcenia w zawodach technik ekonomista (nr zawodu 331403) i technik rachunkowości (nr zawodu 431103) w przedmiocie: rachunkowość finansowa. Układ zbioru jest dostosowany do jednostki lekcyjnej: wprowadzenie, rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami na wpisanie rozwiązań).Zagadnienia przedstawione w zbiorze: 1. Majątek przedsiębiorstw 2. Bilans 3. Operacje gospodarcze 4. Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach 5. Dzielenie i łączenie kont 6. Przychody i koszty działalności gospodarczej 7. Ustalanie wyniku ze sprzedaży 8. Wynik finansowy

62,48 zł
73,50 zł
Więcej
Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania
Promocja!
15 %

Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania

Barbara Gierusz
ODDK

W książce zawarto rozwiązania do Zbioru zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania.

44,63 zł
52,50 zł
Więcej
Dokumentacja pracownicza 2022
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

Dokumentacja pracownicza 2022

Renata Mroczkowska, Patrycja Potocka
ODDK

Kompletna, aktualna i wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych: *ponad 360 wzorów – każdy z komentarzem; *pełen zakres spraw: umowy, wnioski, regulaminy, informacje, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy – od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych 4 części akt osobowych oraz pism procesowych w prawie pracy, po umowy cywilnoprawne; *zbiór autorskich dokumentów, których nie ma w przepisach, a są niezbędne w pracy kadrowego. Publikacja uwzględnia rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369). Stan prawny na marzec 2022 r. obejmuje ważne dla kadrowców zagadnienia: *problemy związane ze stosowaniem przepisów w związku z epidemią COVID-19, m.in.: -informacja o szczepieniu przeciw COVID-19 a RODO i BHP, -promocja szczepień przeciw COVID-19 przez pracodawcę – udzielanie dodatkowych dni wolnych lub stosowanie innych zachęt, w tym dodatku pieniężnego – dopuszczalność i zgodność z przepisami o równym traktowaniu, -zasady ochrony danych osobowych w kontekście wideokonferencji podczas pracy zdalnej, -stosowanie art. 42 Kodeksu pracy w czasie pandemii przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy – zasadność wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy, -właściwe i skuteczne doręczenie pracownikowi świadectwa pracy w czasie pandemii, -prawo pracodawcy do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji i zaprzestania dokonywania wypłat na rzecz byłego pracownika w okresie pandemii; *nowe przepisy odnoszące się do sygnalistów – omówienie regulacji prawnych dotyczących zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów, wzór regulaminu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych; *zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych po wprowadzeniu Polskiego Ładu – konsekwencje w dokumentacji pracowniczej, w tym: -nowe wzory wniosków i oświadczeń związanych z rozliczaniem wynagrodzeń pracowników po Polskim Ładzie, -zmiany w zakresie rozliczania wynagrodzeń z umów-zleceń – nowa treść oświadczeń zleceniobiorcy i rachunki do umów-zleceń, -zmiany w rozliczaniu samochodu służbowego do celów prywatnych; *wskazówki dotyczące praktycznych problemów związanych z przechowywaniem dokumentacji, w tym: -zakres dokumentów, jakie powinny znajdować się w teczce cudzoziemca, -zasadność przechowywania aktu urodzenia dziecka w teczce osobowej pracownika, -zasady przechowywania dokumentacji uczestnictwa w PPK – teczki zbiorcze czy akta osobowe; *wyższe odpisy na ZFŚS i świadczenie urlopowe w 2022 r.; *ułatwienia dla pracodawców w zakresie kontroli zwolnień lekarskich; *nowe interpretacje, stanowiska urzędowe, praktyczne problemy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej – komentarze, przykłady. Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie w pełni edytowalne wzory (format MS Word) oraz pomaga w zarządzaniu dokumentacją pracowniczą. Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce; zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

285,60 zł
336,00 zł
Więcej
BHP w praktyce
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

BHP w praktyce

Bogdan Rączkowski
ODDK

Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i Polskich Norm. To praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy (akty prawne, normy, przydatne adresy), znaki bezpieczeństwa.W dziewiętnastym wydaniu uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w ustawach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o Dozorze Technicznym, w Prawie budowlanym, Prawie atomowym, rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczące m.in.: *zasad różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, *klasyfikacji zawodów, *niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych (zmian w wydanych do tej pory przepisach, w tym REACH i CLP), *najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, *zmian w zakresie badań profilaktycznych i ich częstotliwości, *przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulacjami ADR oraz zadań Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie nadzoru nad przewozem materiałów niebezpiecznych, *czynników rakotwórczych i mutagennych, *zmian w zakresie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, *szkolenia w zakresie bhp przy zagrożeniu epidemiologicznym, *zmian w dokumentowaniu chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy osób niebędących pracownikami, *zmian w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej.

267,75 zł
315,00 zł
Więcej
Kasa zapomogowo-pożyczkowa
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

Kasa zapomogowo-pożyczkowa

Krzysztof Korociński
ODDK

Kasa zapomogowo-pożyczkowa w zakładzie pracy to wiele wyzwań i obowiązków dla pracodawcy – czy wiesz, jak je prawidłowo wypełnić? Opracowanie kompleksowo przedstawia wszystkie aspekty funkcjonowania kasy zapomogowo-pożyczkowej w zakładzie pracy zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Autor szczegółowo omawia: *zasady funkcjonowania kasy od jej utworzenia, poprzez prawa i obowiązki członków kasy oraz jej organów aż po likwidację kasy; *zasady prowadzenia rachunkowości wraz z przykładowym zarządzeniem w sprawie zasad (polityki) rachunkowości kasy; *dokumenty organizacyjne związane z bytem prawnym KZP, czyli statut oraz zasady i tryb podejmowania uchwał związanych z działalnością kasy; *zasady kontroli funkcjonowania KZP przez uprawnione organy wraz z przykładowymi dokumentami w tym zakresie; *zakres pomocy, do jakiej zobowiązany jest zakład pracy, przy którym działa kasa zapomogowo-pożyczkowa. Publikację zamyka wyszczególnienie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem KZP, a ujawnionych przez uprawnione organa kontroli. W książce zawarto również bardzo bogatą wzorcową dokumentację dotyczącą wszystkich aspektów funkcjonowania kasy zapomogo-pożyczkowej – wzory statutów, uchwał, decyzji, oświadczeń i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia kasy. Wzory dokumentów dostępne są w wersji edytowalnej w suplemencie elektronicznym (suplement z wzorami można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce). Publikacja polecana jest przede wszystkim pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z obsługą KZP (np. prowadzącym obsługę kasową, księgowość), osobom wchodzącym w skład zarządów KZP, w skład komisji rewizyjnych oraz uprawnionych podmiotów sprawujących kontrolę nad KZP. Książka ta powinna zainteresować również kierowników komórek finansowo-księgowych oraz głównych księgowych, a także pracodawców, przy których utworzono kasy zapomogowo-pożyczkowe.

223,13 zł
262,50 zł
Więcej
Kadry i płace 2022 /PPK1458
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

Kadry i płace 2022 /PPK1458

Agnieszka Jacewicz, Danuta Małkowska
ODDK

Praktyczny przewodnik kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową. Zawiera wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników: *omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2022 rok, *bogata dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS – z przykładami wypełnienia druków. Autorki podpowiadają m.in.: *jak prawidłowo zastosować nowe przepisy; *jak wyliczyć wynagrodzenia w różnych sytuacjach; *jak opodatkować poszczególne składniki wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych; *jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu; *jak rozliczyć osoby pracujące na umowę-zlecenie i o dzieło. Najważniejsze nowości w wydaniu na 2022 r.: Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń po Polskim Ładzie, w tym:1. Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń po Polskim Ładzie, w tym: *nowy wzór listy płac – propozycja budowy listy płac; *zmiany w skali podatkowej – nowy próg dochodu, zmiany w rozliczaniu kwoty wolnej od podatku (warunki uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek, nowy wzór oświadczenia PIT-2); *nowa ulga dla pracowników, tzw. „ulga dla klasy średniej”, w tym: -obowiązki pracodawców dotyczące stosowania nowej ulgi, rodzaje przychodów objętych zwolnieniem, -miesięczna i roczna wysokość przychodu pracownika – zasady naliczania ulgi, wypłata wynagrodzenia kilka razy w miesiącu – sposób kalkulacji ulgi dla klasy średniej, -prawo do ulgi przy wypłatach w jednym miesiącu wynagrodzenia za pracę, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, przychodów z umowy-zlecenia i innych płatności dla pracowników, -wniosek pracownika o niestosowanie ulgi dla klasy średniej – warunki i konsekwencje dla pracodawcy; *obliczanie zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne przy niskich dochodach – zmiany w zasadach rozliczenia, konieczność wyliczenia hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z zasadami obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2021 r.; *nowe zwolnienia podatkowe – obowiązki dla pracodawców związane z wprowadzeniem nowych ulg: -ulga na powrót – dla podatników, którzy przenieśli rezydencję podatkową do Polski, -ulga dla rodziców co najmniej 4 dzieci – zasady stosowania, -ulga dla seniorów – zwolnienie z podatku dochodowego przychodów osób po 60/65 roku życia; *rozliczanie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło) po zmianach w podatku dochodowym – konsekwencje braku odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, obliczanie zaliczki na podatek od umów cywilnoprawnych; *zmiany w zasadach rozliczania ryczałtu za używanie służbowego samochodu do celów prywatnych; *w formie wkładki aktualizacyjnej – nowe zasady rozliczania zaliczki na podatek obowiązujące od 8 stycznia 2022 r. – konsekwencje po rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. poz. 28), w tym: *rodzaje przychodów objęte zmienionymi zasadami rozliczania zaliczek, *zasady ustalania zaliczki na podatek według reguł obowiązujących w 2021 r. i 2022 r. – ustalenie różnic ujemnych, *warunki i zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy w wynagrodzeniu pracownika za bieżący miesiąc. 2. Zmiany związane z nowelizacją ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w tym: *zmiany w zasiłkach chorobowych od 1 stycznia 2022 r.: *nowy sposób obliczania okresu zasiłkowego – prawo do zasiłku chorobowego od 1 stycznia 2022 r., *zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po przerwie w niezdolności do pracy, *skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu do ubezpieczeń, *zmiana wysokości zasiłku chorobowego należnego w czasie pobytu w szpitalu;

249,90 zł
294,00 zł
Więcej
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenie urlopowe z uwzględnieniem prawa podatkowego
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenie urlopowe z uwzględnieniem prawa podatkowego

Oliwia Małecka
ODDK

Kompleksowe i praktyczne omówienie działania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – komentarze, wskazówki, podpowiedzi, wzory dokumentów pomocne dla każdego pracodawcy. Decyzja o tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wielu sytuacjach należy do pracodawcy – warto skorzystać z tej możliwości z uwagi na znaczne korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracowników. Świadczenia wypłacane z funduszu korzystają z licznych zwolnień z podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne, a dobrze realizowana działalność socjalna to ciekawy pomysł na kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy. W poszczególnych rozdziałach publikacji dokładnie omówiono wszystkie zagadnienia związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, m.in.: *zasady tworzenia, *możliwości i warunki odstąpienia od tworzenia funduszu, *krąg osób uprawnionych do świadczeń z funduszu, *zasady finansowania i dokonywania odpisów na ZFŚS, *świadczenia, które mogą być przyznawane z funduszu wraz z zasadami ich opodatkowania i oskładkowania, *zasady tworzenia regulaminu wraz z przykładowym wzorem, *zasady wypłaty świadczenia urlopowego. Każdemu zagadnieniu towarzyszą interpretacje organów podatkowych i orzeczenia sądowe, a także lista pytań i odpowiedzi – są to rzeczywiste problemy pojawiające się na szkoleniach dla osób zajmujących się sprawami pracowniczymi. Ogromną zaletą publikacji jest bogaty zbiór wzorów dokumentów – regulaminów, zarządzeń, wniosków, które ułatwią codzienną pracę, w tym dodatkowe wzory związane z funkcjonowaniem ZFŚS w okresie pandemii COVID-19. Wszystkie wzory zamieszczono dodatkowo w suplemencie elektronicznym w edytowalnej formie (format MS Word); plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce; zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Publikacja uwzględnia stan prawny na 1 lutego 2022 r.

205,28 zł
241,50 zł
Więcej
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Oliwia Małecka
ODDK

Kompleksowe i praktyczne omówienie działania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – komentarze, wskazówki, podpowiedzi, wzory dokumentów. Decyzja o tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wielu sytuacjach należy do pracodawców. Warto skorzystać z tej możliwości z uwagi na znaczne korzyści dla obydwu stron – pracodawcy i pracowników. Świadczenia wypłacane z funduszu korzystają bowiem z licznych zwolnień z podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne, a dobrze realizowana działalność socjalna to ciekawy pomysł na kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy. W poszczególnych rozdziałach dokładnie wyjaśniono wszystkie zagadnienia związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych – od zasad jego tworzenia i możliwości odstąpienia od tworzenia funduszu, poprzez określenie świadczeń i osób uprawnionych do korzystania z nich, aż do kwestii finansowych, w tym także związanych z opłacaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne – z przywołaniem interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądowych. W publikacji wskazano m.in.: -zasady tworzenia ZFŚS, -możliwości i warunki odstąpienia od tworzenia funduszu, -krąg osób uprawnionych do świadczeń z funduszu, -zasady finansowania i dokonywania odpisów na ZFŚS, -świadczenia, które mogą być przyznawane z funduszu wraz z zasadami ich opodatkowania i oskładkowania, -zasady tworzenia regulaminu wraz z przykładowym wzorem, -zasady wypłaty świadczenia urlopowego. Każdemu zagadnieniu towarzyszy lista pytań i odpowiedzi odzwierciedlających rzeczywiste problemy pojawiające się na szkoleniach dla osób zajmujących się sprawami pracowniczymi. Ogromną zaletą publikacji jest bogaty zbiór wzorów dokumentów – regulaminów, zarządzeń, wniosków, które ułatwią codzienną pracę. Uwaga: zostały uwzględnione wzory związane z funkcjonowaniem ZFŚS w okresie pandemii COVID-19. Wszystkie wzory zamieszczono dodatkowo w suplemencie elektronicznym w edytowalnej formie (MS Word); plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce; zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Publikacja uwzględnia stan prawny na 1 kwietnia 2021 r.

196,35 zł
231,00 zł
Więcej
Praca w warunkach stwarzających zagrożenie
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

Praca w warunkach stwarzających zagrożenie

Janusz Żołyński
ODDK

Publikacja jest pierwszym w literaturze polskiego prawa pracy kompleksowym omówieniem problematyki świadczenia pracy przez pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych czy stanowiących zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Przedstawia w sposób systemowy zagadnienie ochrony pracy w Polsce, dokonując przy tym analizy zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników świadczących pracę w warunkach niebezpiecznych czy szkodliwych, opisuje także środki mające na celu przeciwdziałanie tym stanom zagrożenia oraz konsekwencje ponoszone przez pracodawców zatrudniających w takich warunkach pracowników. Książka przeznaczona jest dla pracodawców i ich komórek organizacyjnych zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, sprawami organizacyjno-prawnymi czy kadrami. Stanowi także istotne uzupełnienie wiedzy dla społecznych inspektorów pracy oraz dla przedstawicieli związków zawodowych czy organów inspekcji pracy. Ponadto może być uzupełnieniem wiedzy prawniczej, zarówno dla studentów kierunków prawniczych i zarządzających, jak i dla prawników specjalizujących się w bezpieczeństwie pracy. Zawiera przy tym bogate zestawienie orzecznictwa sądowego, literatury krajowej oraz regulacji prawa międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej.

160,65 zł
189,00 zł
Więcej
Delegowanie pracowników
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

Delegowanie pracowników

Ewa Podgórska-Rakie
ODDK

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług w Unii Europejskiej stwarza liczne problemy w praktyce przedsiębiorstw. Prawidłowe stosowanie przepisów obowiązującego w Polsce Kodeksu pracy oraz reguł świadczenia pracy w Unii Europejskiej, w tym warunków pracy w każdym z państw członkowskich, to duże wyzwanie zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. W publikacji omówiono najważniejsze aspekty świadczenia usług przez pracowników delegowanych w Unii Europejskiej (delegowania do innego państwa członkowskiego i delegowanie do Polski), w tym m.in.: -przepisy regulujące delegowanie, -formalności związane z delegowaniem pracownika, -obowiązek przechowywania i udostępniania dokumentów, -okresy delegowania, -warunki zatrudnienia: wynagrodzenie, niedyskryminacja, układy zbiorowe pracy, koszty zakwaterowania i wyżywienia, -delegowanie pracowników tymczasowych, -delegowanie łańcuchowe, -zabezpieczenie społeczne.Publikacja uwzględnia najnowsze przepisy związane z nowelizacją dyrektywy 96/71/WE, wprowadzającej duże zmiany w delegowaniu pracowników.

178,50 zł
210,00 zł
Więcej
Handel elektroniczny Praktyczny poradnik
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

Handel elektroniczny Praktyczny poradnik

Witold Chomiczewski
ODDK

Handel elektroniczny to ogromna i wciąż dynamicznie rozwijająca się gałąź światowej gospodarki. Specyfika tej branży wymusiła wytyczenie ram prawnych jej funkcjonowania zarówno na gruncie prawa unijnego, jak i polskiego. Każdy uczestnik handlu internetowego powinien znać swoje prawa i obowiązki, ale przede wszystkim powinien je poznać i wykonywać przedsiębiorca prowadzący działalność w obszarze e-handlu, tak aby bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi standardami prowadzić swój biznes. Stosowanie przepisów dotyczących handlu internetowego może być problematyczne ze względu na ich rozproszenie w wielu aktach prawnych, a ponadto dlatego, że dla handlu elektronicznego istotne są nie tylko regulacje skierowane wprost do jego uczestników, ale również te o charakterze ogólniejszym, usytuowane np. w Kodeksie cywilnym czy w Prawie telekomunikacyjnym.W prezentowanej publikacji wszystkie najważniejsze aspekty prawne związane z handlem w Internecie omówiono w sposób kompleksowy i praktyczny. Przedstawiono m.in. takie zagadnienia, jak: *istota świadczenia usług drogą elektroniczną *charakterystyka umów zawartych na odległość i formy zawierania umów *znaczenie zasady państwa pochodzenia *obowiązki informacyjne usługodawcy *przygotowanie regulaminu świadczenia usług *ochrona konsumentów *dodatkowe wymogi wobec platform internetowych *ochrona danych osobowych i zasady ich przetwarzania *polityka prywatności *polityka plików cookies *regulacje antyspamowe *ochrona własności intelektualnej *prawa do baz danych *wyłączenia odpowiedzialności usługodawców internetowych. Publikacja stanowi poradnik dla osób działających w obszarze handlu elektronicznego i chcących zrozumieć prawne podstawy jego funkcjonowania – zarówno w szerokiej perspektywie dyrektyw unijnych, jak i w kwestiach tak szczegółowych, jak zamieszczenie cudzych zdjęć na profilach w mediach społecznościowych.Prawidłowe i świadome stosowanie przepisów zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa prawnego działalności prowadzonej w Internecie bez narażania się na ewentualne roszczenia ze strony innych uczestników lub sankcje administracyjne.

187,43 zł
220,50 zł
Więcej
Regulamin sklepu internetowego wzory dokumentów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

Regulamin sklepu internetowego wzory dokumentów z komentarzem z suplementem elektronicznym

Paulina Bielawska-Srock
ODDK

Regulamin sklepu internetowego to bardzo ważny dokument określający zasady sprzedaży, a także prawa i obowiązki zarówno sprzedawców, jak i klientów. Wdrożenie odpowiedniego, kompleksowego i zgodnego z przepisami prawa regulaminu przysparza wiele trudności w praktyce funkcjonowania przedsiębiorców. W publikacji omówiono najważniejsze zagadnienia związane z prawidłowym wdrożeniem regulaminu sklepu internetowego oraz zamieszczono gotowy do wykorzystania wzór regulaminu, a także wzory innych dokumentów przydatnych przy prowadzeniu sklepu: wzór informacji konsumenckiej, wzór odstąpienia od umowy, pouczenie o odstąpieniu od umowy, formularz reklamacyjny. Wszystkie te wzory zamieszczono także w wersji edytowalnej w suplemencie elektronicznym dołączonym do książki.

178,50 zł
210,00 zł
Więcej
Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z normą ISO/IEC 22301:2020
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z normą ISO/IEC 22301:2020

Konrad Gałaj-Emiliańczyk
ODDK

Organizacje, szczególnie w ostatnich latach, coraz częściej dostrzegają potrzebę zapewnienia ciągłości działania w swoich strukturach. Jednak pojedyncze działania w tym obszarze okazują się nieskuteczne lub ich skuteczność nie jest trwała, dlatego coraz większą popularność zyskują systemy zarządzania ciągłością działania. Ze względu na specyfikę poszczególnych podmiotów i ich odmienny kontekst wewnętrzny i zewnętrzny systemy te będą się nieco różnić. Najlepszym źródłem informacji o tym, w jaki sposób skutecznie wdrożyć system zarządzania ciągłością działania jest międzynarodowa norma ISO 22301. Skorzystanie z najlepszych międzynarodowych praktyk jeszcze nie oznacza, że podmiot musi podejść do procesu certyfikacji na zgodność z tą normą. Dzięki wdrożeniu postanowień normy ISO 22301 organizacja może zminimalizować ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zagrożeń dla ciągłości działania. W poradniku ekspert omawia najważniejsze aspekty systemu zarządzania ciągłością działania, w tym m.in.: -przygotowanie do wdrożenia systemu, -procedury ciągłości działania, -ocenę wpływu biznesowego, -wdrożenie i utrzymanie systemu, -audyt wewnętrzny systemu, -ważne przepisy prawne, -istniejące wyzwania dla systemu.Dodatkowo w suplemencie elektronicznym zamieszczono wzory przydatnych dokumentów – wszystkie w edytowalnej formie. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce (zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows).

214,20 zł
252,00 zł
Więcej
Kodeks spółek handlowych Komentarz PGK1416
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

Kodeks spółek handlowych Komentarz PGK1416

Michał Koralewski
ODDK

Przedstawiamy Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stworzony z myślą o rozwiązywaniu realnych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa handlowego, z jakimi spotykają się wspólnicy oraz członkowie organów spółek, a także prawnicy.W Komentarzu Autor omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem poszczególnych typów spółek, począwszy od założenia i rejestracji, poprzez organizację zgromadzeń i podejmowanie uchwał, prawa, obowiązki i odpowiedzialność wspólników, po likwidację, rozwiązanie, a także ewentualną transformację podmiotową danej spółki.Co bardzo cenne, powiązane ze sobą przepisy Kodeksu omówione są łącznie, ze wskazaniem na praktyczne zastosowanie poszczególnych instytucji prawa spółek oraz z uwzględnieniem bogatego orzecznictwa sądów powszechnych, Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych.

330,23 zł
388,50 zł
Więcej
Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów budowlanych z suplementem elektronicznym)
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów budowlanych z suplementem elektronicznym)

Michał Substyk
ODDK

Każdy obiekt budowlany wymaga, aby o niego dbać, a zatem konieczne jest nieustanne utrzymywanie go w dobrym stanie technicznym, funkcjonalnym i estetycznym, dzięki czemu będzie mógł służyć właścicielowi zgodnie z przeznaczeniem. Bardzo ważną kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z niego osób. Osiąga się je poprzez stały nadzór nad stanem technicznym budynku, właściwą bieżącą konserwację i politykę remontową, które to działania mają przede wszystkim nie dopuścić do degradacji obiektu i do powstawania awarii oraz ka­ta­strof budowlanych.Przepisy Prawa budowlanego zawierają ścisłe wytyczne na temat tego, w jaki sposób należy prowadzić obsługę nieruchomości, by utrzymać ją w dobrym stanie technicznym. Zobowiązują one właściciela lub zarządcę do kontrolowania obiektu w aspekcie stanu technicznego, usuwania nieprawidłowości i dbałości o nieruchomość. Co ważne, zmiany prawa idą w kierunku zwiększenia obowiązków i odpowiedzialności właściciela i zarządcy nieruchomości w zakresie zapewnienia bezpiecznej eksploatacji nieruchomości.W trzecim wydaniu publikacji omówione zostały praktyczne aspekty obowiązków nałożonych na właściciela i zarządcę przez znowelizowane w ostatnich latach przepisy Prawa budowlanego, w tym obowiązkowych kontroli (przeglądów) oraz ich dokumentowania. Autor kładzie nacisk na praktyczne wykorzystanie informacji zawartych w protokołach z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, planowanie bieżącej konserwacji i remontów, przedstawia przykłady sugerowanych formularzy różnego rodzaju protokołów, w tym protokołu inwen­taryzacji obiektu budowlanego oraz protokołów z obowiązkowych kontroli.W opracowaniu, które powstało w oparciu o przepisy, literaturę, doświadczenie własne autora, wykorzystane zostały także komentarze dostępne na stronach internetowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Ministerstwa Infrastruktury.Załącznikiem do niniejszej publikacji są przykłady formularzy różnego rodzaju protokołów, w tym protokołu inwentaryzacji obiektu budowlanego i protokołów z obowiązkowych kontroli. Dołączony do opracowania suplement elektroniczny zawiera edytowalne wzory tych formularzy (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce).

205,28 zł
241,50 zł
Więcej
Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji

Michał Koralewski
ODDK

Kompendium wiedzy o spółce z o.o. Opracowany z myślą o praktykach kompleksowy poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. – począwszy od jej założenia, ukazanie praw, obowiązków i odpowiedzialności wspólników, aż po jej likwidację. Nie jest to kolejny komentarz prowadzący czytelnika przez artykuły Kodeksu spółek handlowych, a swego rodzaju podręcznik dla wspólników oraz członków organów spółki z o.o. Praktyczną stroną publikacji jest częste powoływanie się autora na orzecznictwo sądowe – utrwalone linie orzecznicze stanowią bowiem bezcenne wskazówki w zakresie dopuszczalnych sposobów wykorzystania przepisów prawa spółek. W książce m.in.: *założenie spółki, *przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o., *zagadnienia dotyczące spółki z o.o. w organizacji, *umowa spółki (obowiązkowe i dozwolone zapisy, zmiany umowy, wzór umowy), *kapitał zakładowy (wkłady wspólników, aporty, podwyższenie kapitału, obniżenie kapitału), *organy spółki (zarząd, zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza, prokura, komisja rewizyjna), *dokumenty spółki (księga udziałów, księga protokołów), *prawa i obowiązki wspólników, *prawo indywidualnej kontroli, *odpowiedzialność w spółce (cywilnoprawna, podatkowa, karno-skarbowa, karna, deliktowa względem spółki, kontraktowa, wpływ absolutorium na odpowiedzialność członków zarządu), *odpowiedzialność likwidatorów spółki, *uchwały w spółce, *dopłaty, udziały, dywidendy, *wyłączenie wspólnika, *rozwiązanie spółki. W książce uwzględniono zmiany obowiązujące od 31 marca 2020 r., w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568). Dodatkowo w poradniku znalazły się wzory przydatnych dokumentów: umowa spółki, wzory uchwał, protokołów, zaproszeń, wniosków sądowych itp. – także w edytowalnej wersji w suplemencie elektronicznym. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, a instrukcja postępowania została zamieszczona w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

223,13 zł
262,50 zł
Więcej
Przekształcanie spółek: kapitałowych, osobowych, cywilnych
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
15 %

Przekształcanie spółek: kapitałowych, osobowych, cywilnych

Michał Koralewski
ODDK

Praktyczny poradnik przedstawia wszystkie najważniejsze procedury związane z przekształceniem spółek osobowych, kapitałowych i cywilnych. Uwzględniając specyfikę poszczególnych rodzajów spółek, omówiono m.in.: -rodzaje przekształceń, -ogólne zasady przekształcenia, -ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe, -zasadę kontynuacji, -plan przekształcenia, -prawa wspólników związane z przekształceniem, -uchwałę o przekształceniu, -umowę i statut spółki przekształconej, -rozliczenie się z ustępującymi wspólnikami, -wniosek o wpis przekształcenia i ogłoszenie o przekształceniu, -postępowanie przed sądem rejestrowym. Na podstawie obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. zmian dotyczących opodatkowania spółek komandytowych autor omówił zasady i formy przekształceń spółki komandytowej m.in. w spółkę z o.o. i spółkę jawną. Uzupełnieniem całości są wzory przydatnych w procesie przekształceniowym dokumentów oraz wniosków do KRS – także w wersji edytowalnej w dołączonym suplemencie elektronicznym. Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

223,13 zł
262,50 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę