Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 17 października 2023 r. Uwzględnia m.in. zmiany wchodzące w życie w 2024 r. Wszystkie nieuwzględnione w zbiorze zmiany są opisane poniżej.
Wydanie: 62
Liczba stron: 1296
Więcej informacji

Stan prawny: 17 października 2023 r.

-80%

Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo cywilne. Zbiór przepisów

Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo cywilne. Zbiór przepisów

Stan prawny: 17 października 2023 r.

Stan prawny: 17 października 2023 r. Uwzględnia m.in. zmiany wchodzące w życie w 2024 r. Wszystkie nieuwzględnione w zbiorze zmiany są opisane poniżej.
Wydanie: 62
Liczba stron: 1296
Więcej informacji

Opis publikacji

Wszystkie zmiany wprowadzone w okresie 17 października 2023 r. – 5 kwietnia 2024 r. w aktach prawnych zawartych w publikacji „Prawo cywilne. Zbiór przepisów”: 

 • doprecyzowano, że zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego wprowadzone przez ustawę z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 285 ze zm.) wejdą w życie 1 października 2024 r.;
 • opublikowano tekst jednolity rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz.U. z 9 listopada 2023 r., poz. 2437);
 • opublikowano tekst jednolity rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 5 grudnia 2023 r., poz. 2631)
 • opubliko...

Wszystkie zmiany wprowadzone w okresie 17 października 2023 r. – 5 kwietnia 2024 r. w aktach prawnych zawartych w publikacji „Prawo cywilne. Zbiór przepisów”: 

 • doprecyzowano, że zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego wprowadzone przez ustawę z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 285 ze zm.) wejdą w życie 1 października 2024 r.;
 • opublikowano tekst jednolity rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz.U. z 9 listopada 2023 r., poz. 2437);
 • opublikowano tekst jednolity rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 5 grudnia 2023 r., poz. 2631)
 • opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 lutego 2024 r., SK 90/22 (Dz.U. z 4 marca 2024 r., poz. 300), zgodnie  z którym § 2 pkt 1 w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2023 r. poz. 2631) w zakresie, w jakim określa opłaty stanowiące ponoszone przez Skarb Państwa koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu w wysokości niższej niż stawki minimalne opłat określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1964, ze zm.), jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 zdanie drugie i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
 • w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wprowadzono zmiany od 1 stycznia 2024 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 2316) i obecnie:
 • § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za sporządzenie poświadczonego tłumaczenia wynoszą:

1) za stronę tłumaczenia na język polski:

 1. a) z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego - 44,07 zł,
 2. b) z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego - 47,49 zł,
 3. c) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim - 57,65 zł,
 4. d) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami - 64,44 zł;

2) za stronę tłumaczenia z języka polskiego:

 1. a) na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski - 57,65 zł,
 2. b) na inny język europejski i na język łaciński - 67,82 zł,
 3. c) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim - 78,01 zł,
 4. d) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami - 94,37 zł.
 5. Za sporządzenie tłumaczenia w terminie 24 godzin od otrzymania żądania oraz w postępowaniu przyspieszonym stawki określone w ust. 1 podwyższa się o 100%.
 6. Wynagrodzenie za sporządzenie dodatkowych egzemplarzy poświadczonych tłumaczeń wynosi 64 gr za każdą dodatkową żądaną stronę tłumaczenia.";
 • 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
 • w § 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Podstawy podwyższenia stawek nie podlegają sumowaniu.";

 • § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Za sprawdzenie i poświadczenie sporządzonego przez inną osobę tłumaczenia:

1) odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym,

2) części statycznej formularza

- wynagrodzenie wynosi 30% stawki określonej w § 2 ust. 1.";

 • w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza jest równe stawce za stronę tłumaczenia określonej w § 2 ust. 1 pkt 2 podwyższonej o 30%, a w postępowaniu przyspieszonym oraz za tłumaczenie wykonane w terminie 24 godzin od otrzymania żądania - stawce za stronę tłumaczenia określonej w § 2 ust. 1 pkt 2 podwyższonej o 100%.";

 • § 6a otrzymuje brzmienie:

"§ 6a. Wynagrodzenie tłumacza przysięgłego, będącego podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązanego do zapłacenia podatku od towarów i usług, podwyższa się o kwotę tego podatku obliczoną przy zastosowaniu obowiązującej w dniu orzekania o wynagrodzeniu właściwej stawki podatku od towarów i usług”.

 

Zbiór uwzględnia zmiany opublikowane do 17 października 2023 r., w tym:
Kodeks cywilny:
• ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (Dz.U. poz. 1285)
• ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1615)
Kodeks rodzinny i opiekuńczy:
• ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1606)
Kodeks postępowania cywilnego:
• ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 614)
• ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 556)
• ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 852)
• ustawa z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. poz. 1429)
• ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)

Opis publikacji aktualny na dzień: 2023-10-19
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2023
Wydanie: 62
Liczba stron: 1296
Rodzaj: Przepisy
Okładka:
Format: A5
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8358-243-6, pdf 978-83-8358-289-4
Kod towaru: KAM-0583 W62P01, EBO-0051 W62P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Opinie

Jerzy Niezweryfikowany zakup
Kolejny kodeks do kolekcji. Polecam tę pozycję wszystkim absolwentom administracji. Aktualny kodeks cywilny to absolutny must have dla każdego z nas. Pomyślcie sobie tylko, czy chcielibyście być leczeni przez lekarza, który ma luki w wiedzy. Niestety w Urzędach wciąż pracuje mnóstwo niekompetentnych osób. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Andrzej Niezweryfikowany zakup
Kodeks cywilny to zbiór przepisów zawarty w jednym miejscu. Z tego właśnie względu kupiłem tą pozycję. Przyda się nie tylko osobom, które zajmują się prawem, ale też studentom, czy zwykłym obywatelom, którzy interesują się tą tematyką. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
raffal Niezweryfikowany zakup
Opinia do stanu prawnego na dzień 9.10.2018: przepisy opublikowano z uwzględnieniem różnej wielkości i rodzaju czcionki, dzięki czemu treści nie zlewają się podczas czytania. Zmiany (KC, KPC, hipoteka i inne) zaakcentowano na początku pozycji. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Magdalena Niezweryfikowany zakup
Duży zbiór przepisów cywilnych charakteryzujący się przejrzystością treści norm. Podoba mi się to, że na wstępie wyliczono zmiany uwzględnione w pozycji- te już obowiązujące i te, które dopiero wejdą w życie. Polecam! (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Elwira Niezweryfikowany zakup
Prawo cywilne w jednym tomie – widzę, że nie tylko mi takie rozwiązanie się podoba ;) Wiadomo, nie są to wszystko normy z tej dziedziny, ale te najważniejsze. O takie przedstawienie przepisów prawa mi chodziło. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Natalia
Zbiór przepisów, które trzeba po prostu mieć. Nie ważne czy siedzi się w prawie czy jest się zwykłym obywatelem. Prawo cywilne dotyczy wszystkich, warto chociaż kojarzyć najważniejsze normy prawne, czy zawarte w tej publikacji. Polecam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Wojciech
Lubie ten pomysł z wcięciami, dlatego się zdecydowałem na zakup. Mimo, że jestem studentem, kupno takiego "tomiska" z ustawami było warte swojej ceny. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Wojciech
Jest to już kolejny mój zbiór. Ta pozycja to najważniejsze normy prawa cywilnego, obszerna, licząca ponad 1000 stron, przejrzysty układ, łatwo znaleźć konkretne przepisy. Po prostu „książka prawnicza”, z której często i chętnie jako adwokat korzystam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Alicja
Pracuję jako urzędnik stanu cywilnego. W celu dobrej organizacji pracy wolę znać zmieniające się przepisy KC i to nie tylko te, które bezpośrednio łączą się z moim zawodem, ale też te pośrednie np. zmiana o informowaniu o stanie zdrowia. Książka OK. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Bogdan
Ze względu na specyfikę pracy powinienem znać najnowsze przepisy prawa cywilnego i nie tylko. Takie zestawy jak ten zbiór przepisów jest więc dla mnie dużym ułatwieniem w codziennym funkcjonowaniu i wykonywaniu swoich obowiązków. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Kacper
Kompleksowy zbiór przepisów z prawa cywilnego z najnowszymi zmianami, z którego korzystam na co dzień w pracy i nie tylko. Dodam jeszcze, że przesyłka dotarła do mnie bardzo szybko. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Jarek
Dla mnie ten zbiorek jest perfekcyjny. Niczego bym nie zmienił. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Rozwiń listę z opiniami Zwiń listę z opiniami
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Zobacz produkt w pakiecie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę