Facebook
Kategorie
Kategorie
MERITUM Podatki 2017 Aleksander Kaźmierski
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Nowość
Zapowiedź
{{ prices.label }}
Nowość
Zapowiedź

MERITUM Podatki 2017

Jak realizować zobowiązania podatkowe? Jakie są warunki wspólnego opodatkowania małżonków? Co zalicza się do przychodów związanych z działalnością gospodarczą? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT?

Dodaj do koszyka
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis publikacji

MERITUM Podatki to wyjątkowa na rynku wydawniczym pozycja ukazująca się od 2004 r. W jednej zwartej publikacji czytelnik znajdzie praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową.

Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony "żargonu" prawniczego pozwala na korzystanie z książki także osobom zajmującym się sprawami podatkowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego.

MERITUM Podatki jest publikacją "otwartą", na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to nowoczesna formuła opracowania przewidująca aktualizacje w formie elektronicznej przez cały rok. W materiałach aktualizacyjnych - zawierających omówienie istotnych z...

MERITUM Podatki to wyjątkowa na rynku wydawniczym pozycja ukazująca się od 2004 r. W jednej zwartej publikacji czytelnik znajdzie praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową.

Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony "żargonu" prawniczego pozwala na korzystanie z książki także osobom zajmującym się sprawami podatkowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego.

MERITUM Podatki jest publikacją "otwartą", na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to nowoczesna formuła opracowania przewidująca aktualizacje w formie elektronicznej przez cały rok. W materiałach aktualizacyjnych - zawierających omówienie istotnych zmian w przepisach podatkowych wraz z przytoczeniem najnowszego orzecznictwa sądowego, interpretacji Ministerstwa Finansów itp. - znajdą się elementy formuły dzieła podstawowego, co ułatwi ich praktyczne wykorzystywanie (m.in. system numerów na marginesach, wewnętrzne odesłania w tekście, umożliwiające szybkie dotarcie do interesującego zagadnienia, przykłady itp.).

 Ico_Orange_21.gif [515 B]
W publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:
 1. W jaki sposób realizowany jest obowiązek przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencji VAT za okresy miesięczne - w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) od 1 stycznia 2017 r.?
 2. Jak przebiega ewidencja VAT - przekazywana w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) (dokładny opis procedury, struktury pliku oraz definicji poszczególnych grup podatników)?
 3. Jakie są zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa ogólnego i sposobu jego zgłaszania w postępowaniu podatkowym?
 4. Jakie konsekwencje dla podatników ma wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania?
 5. Jak zmieniły się zasady odliczania podatku naliczonego w przypadku wykorzystywania towarów i usług do czynności wykonywanych zarówno w ramach działalności gospodarczej, jak i poza nią?
 6. Jakie są warunki zastosowania preferencyjnej stawki CIT 15% dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym?
Ico_Orange_3.gif [811 B] 
Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany w prawie podatkowym, w tym m.in.:


Ordynacja podatkowa:

 • dotyczące obowiązku przekazywania (bez wezwania organów podatkowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencji VAT za okresy miesięczne - w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK); przepisy obowiązują już od 1 lipca 2016 r. w stosunku do dużych przedsiębiorców, od 1 stycznia 2017 r. - zaczną obowiązywać również w stosunku do małych i średnich przedsiębiorców
 • zmiany dotyczące wpisu do rejestru zastawów
 • wprowadzające klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania - pozwala organom podatkowym na pominięcie skutków podatkowych danej czynności podatnika jeżeli - w ocenie organu - została dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej
 • wprowadzenie instytucji opinii zabezpieczającej - zbliżonej charakterem do interpretacji indywidualnych (przedmiotem opinii ma być ocena, czy planowana konstrukcja prawna stanowi unikanie opodatkowania, czego konsekwencją mogłoby być zastosowanie ww. klauzuli); wniosek o opinię podlega opłacie w wysokości: 20 000 zł

VAT:

 • zmiany w zakresie odwróconego obciążenia (do katalogu towarów objętych mechanizmem włączono m.in. określone towary z kategorii złota i srebra, różnego rodzaju usługi budowlane) - zmiany w załączniku nr 14 do u.p.t.u., i odpowiedzialności solidarnej nabywcy (m.in. dyski HDD oraz SSD)
 • zaostrzenie warunków zwolnienia nabywcy z odpowiedzialności solidarnej
 • wprowadzenie nowych wymogów, które musi spełniać sprzedawca, aby mógł złożyć kaucję gwarancyjną
 • dotyczące ewidencji VAT - przekazywanej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) - co miesiąc do 25. dnia miesiąca: dokładny opis procedury, struktury pliku oraz definicji poszczególnych grup podatników
 • wprowadzenie tzw. małej klauzuli abuzywnej, czyli przepisów o unikaniu opodatkowania - instytucja nadużycia prawa - dokonanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy; jeżeli organ podatkowy stwierdzi takie nadużycie, zgodnie z ustawą o VAT, dokonane czynności, wywołują jedynie takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, która istniałaby w braku czynności stanowiących nadużycie prawa
 • wprowadzające przepisy VAT dotyczące nowych zasad zapłaty podatku w przypadku podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia wybranych paliw silnikowych (z załącznika nr 2 do u.p.t.u.)
 • nowe wzory deklaracji VAT
 • nowe zasady przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tu m.in. nowe zasady podpisywania deklaracji - np. podpis elektroniczny oparty na unikalnych danych)
 • zmianę zasad odliczania podatku naliczonego w przypadku wykorzystywania towarów i usług do czynności wykonywanych zarówno w ramach działalności gospodarczej, jak i poza nią
 • nowe regulacje wynikające ze zmian w unijnym kodeksie celnym (m.in. dot. objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego
 • dotyczące odprawy scentralizowanej realizowanej przez administracje celne co najmniej dwóch państw członkowskich - podatnik zobowiązany do obliczenia i wykazania kwoty podatku należnego z tytułu importu w deklaracji importowej
 • nową definicję podmiotu prowadzącego skład podatkowy
 • nową definicję zarejestrowanego odbiorcy
 • omówienie projektowanego ograniczenia możliwości kwartalnego rozliczania VAT

PIT:

 • uzupełniające katalog dochodów (przychodów), które uznaje się za dochody (przychody) osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • ograniczenie - dla podatników prowadzących działalność gospodarczą - dokonywania płatności z pominięciem rachunku płatniczego
 • kompleksowe ujęcie zasad przekazywania informacji o wypłatach odsetek

CIT:

 • wprowadzenie preferencyjnej stawki CIT - stawkę obniżono z 19% do 15% - dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym; warunki zastosowania stawki 15%
 • doprecyzowanie katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych, które będą obowiązywały poczynając od 2017 r.
 • dokonywanie płatności przelewem (bezgotówkowych) a koszty uzyskania przychodów, w szczególności kwestie związane z kompensatą;
 • modyfikację warunków zwolnienia z podatku u źródła odsetek i należności licencyjnych
 • proponowane zmiany na 2017 r. dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową
 • ustalenie nowych zasad rozliczania transakcji wymiany udziałów;
 • przełomowe orzeczenia sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych z 2016 r. dotyczące kwestii związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych
 • doprecyzowanie katalogu dochodów uznawanych za uzyskane przez nierezydentów na terytorium Polski; rozszerzenie katalogu objęło w szczególności dochody z papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego na polskim rynku regulowanym

Postępowanie podatkowe:

 • zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa ogólnego i sposobu jego zgłaszania
 • rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą dokonać doręczenia oraz doręczenie elektroniczne
 • zobowiązanie podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w formie JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego)
 • przełomowe orzeczenia sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych z 2016 roku dotyczące kwestii związanych z postępowaniem podatkowym
 • inne zmiany (dotyczące m.in. wezwania przez organ podatkowy, przebiegu postępowania dowodowego, wykonania decyzji)
Ico_Orange_18.gif [2 KB] 
Istotnymi walorami publikacji są:
 • układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji poprzez podział na niewielkie, zwięzłe fragmenty (pogłębiony podział tekstu),
 • rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekstach, umożliwiający w prosty i szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się już w innym miejscu publikacji; dzięki takim zabiegom unika się zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji,
 • zamieszczane na marginesach numery boczne, które wskazują na ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem,
 • wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych przepisów prawnych w praktyce,
 • wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!,
 • schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji,
 • zamieszczane wzory pism i dokumentów z możliwością ich praktycznego wykorzystania, wskazaniem sposobu ich poprawnego wypełnienia itp.,
 • czytelne podsumowanie tematu na końcu większej jednostki tekstu poprzez podanie zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury przedmiotu,
 • szczegółowy indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesach tekstu,
 • przyjazna dla czytelnika szata graficzna, zakładki, a także wysoka jakość użytych materiałów.
Ico_Orange_6.gif [784 B] 
Do kogo publikacja jest adresowana?

Publikacja adresowana jest do pracowników biur księgowo-rachunkowych, pracowników działów prawnych, doradców podatkowych oraz radców prawnych.

RozwińZwiń
Seria: Meritum
Rodzaj: Poradnik
Okładka: {{content.cover_type}}
Format: {{content.format}}
Wersja publikacji: {{content.types}}
ISBN: {{content.isbn}}
Kod towaru: {{content.index}}
Opinie
5,0/5

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Aleksander Kaźmierski

Aleksander Kaźmierski - prawnik, doradca podatkowy; pracował w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego oraz w kancelariach podatkowych w Polsce i w Kanadzie, w tym w firmie PricEwaterhouse Coopers, obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego; wieloletni redaktor naczelny Przeglądu Podatkowego; współautor komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także współautor i redaktor merytoryczny regularnie aktualizowanego poradnika Meritum Podatki.

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Opinie (1)

Krystian
23-01-2017
Ocena: 5/5
Bardzo, ale to bardzo przydatna, kompleksowa i szczegółowa publikacja.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty