Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów, Mieczysława Cellary
-10%
Książka
Bestseller
Nowość
Zapowiedź
Książka
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych + CD

Produkty z promocji znikają w błyskawicznym tempie. Pospiesz się jeśli nie chcesz przegapić niższej ceny!
smarteca

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!

Teraz nasze e-booki możesz czytać w bezpłatnej aplikacji w ciągu 5 minut od zakupu. Dowiedz się więcej

143,10 143,10
Cena regularna: 159,00
159,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis publikacji

Do 30 marca 2019 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2018 r. W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe,a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją. W związku z nowym rozporządzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont sprawozdania finansowe za 2018 r. będą sporządzone według nowych zasad. Pojawił się też całkiem nowy element sprawozdania finansowego, czyli „Informacja dodatkowa". W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych za 2018 r. Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało 8 wydanie książki w zakresie sprawozdań finansowych: Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych Książka uwzględnia liczne odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania przygotowane przez Wydawnictwo C.H.Beck, m.in.: I. W zakresie informacji dodatkowej: czy w informacji dodatkowej ujmuje się również dane wykazywane w bilansie budżetu JST (np. dane dotyczące kredytów i pożyczek) czy tylko...

Do 30 marca 2019 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2018 r. W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją.W związku z nowym rozporządzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont sprawozdania finansowe za 2018 r. będą sporządzone według nowych zasad. Pojawił się też całkiem nowy element sprawozdania finansowego, czyli „Informacja dodatkowa". W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych za 2018 r. Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało 8 wydanie książki w zakresie sprawozdań finansowych:Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznychKsiążka uwzględnia liczne odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania przygotowane przez Wydawnictwo C.H.Beck, m.in.:I. W zakresie informacji dodatkowej: czy w informacji dodatkowej ujmuje się również dane wykazywane w bilansie budżetu JST (np. dane dotyczące kredytów i pożyczek) czy tylko dane wykazywane w bilansach jednostek organizacyjnych JST; czy w informacji dodatkowej dla jednostek budżetowych w wierszu dotyczącym zmian w środkach trwałych należy pokazać również zmiany w pozostałych środkach trwałych, czyli konto 013; czy przekazywanie środków trwałych i pozostałych środków trwałych między jednostkami organizacyjnymi danej JST należy wykazywać w pozycji II. w wierszu 1.1.1. informacji dodatkowej jako przemieszczenia wewnętrzne czy rozchód; czy w informacji dodatkowej w pozycjach dotyczących środków trwałych należy wykazywać również pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne; czy w wierszu 2.2. informacji dodatkowej „Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym" należy wykazywać tylko koszty środków trwałych w budowie wytwarzanych we własnym zakresie przez daną jednostkę; czy w części I w pkt 1.4. informacji dodatkowej łącznej należy podawać przedmiot działalności każdej jednostki objętej sprawozdaniem łącznym; czy w części I w pkt 3 informacji dodatkowej łącznej należy wyszczególnić wszystkie jednostki, których dane są ujęte w sprawozdaniu łącznym;II. W zakresie rachunku zysków i strat: w jakiej pozycji rachunku zysków i strat należy ujmować składki na ubezpieczenia majątkowe w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych; czy dotacje podmiotowe otrzymywane przez samorządowe zakłady budżetowe należy ujmować w pozycji A.V. czy D.II. rachunku zysków i strat; czy w rachunku zysków i strat w wierszu A.V. „Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów" należy wykazywać przychody ze sprzedaży złomu i innych materiałów z odzysku (jak np. drewno); w jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej powinno się wykazywać sprzedaż tych składników majątkowych; czy w rachunku zysków i strat w wierszu D.I. „Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w jednostkach budżetowych" należy wykazywać przychody ze sprzedaży środków trwałych? Jeśli tak, to w jaki sposób można ustalić wynik na tej sprzedaży, skoro wartość nieumorzona środków trwałych jest odnoszona na konto 800 „Fundusz jednostki", a nie na konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne";III. W zakresie bilansu: czy należności z tytułu dostaw i usług stanowiące dochody budżetowe, ujmowane na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych", należy wykazywać w bilansie jednostki budżetowej w pozycji II. „Należności krótkoterminowe" w wierszu 1. „Należności z tytułu dostaw i usług" czy też w pozycji II. „Należności krótkoterminowe" w wierszu 4. „Pozostałe należności"; czy w części II w punkcie 1.1. zmiany w grupach należy wykazać w szczegółowości jak w bilansie czy powinno się pokazać każdą grupę rodzajową oddzielnie; czy w bilansie jednostki budżetowej wartość należności z konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych" należy w całości wykazywać w pozostałych należnościach czy też w zależności od ich treści ekonomicznej w należnościach z tytułu dostaw i usług lub w pozostałych należnościach;IV. W zakresie zestawienia zmian funduszu: czy przeksięgowanie z konta 228 „Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi" na konto 800 należy wykazać w pozycji 1.3. „Zrealizowane płatności ze środków europejskich" zestawienia zmian funduszu jednostki lub samorządowego zakładu budżetowego czy w pozycji 1.10. tego zestawienia;V. W zakresie publikacji oraz zatwierdzania: czy w przypadku JST publikacji w BIP będą podlegać tylko sprawozdania finansowe jednostkowe czy również sprawozdanie finansowe JST; czy JST składają we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego; pod jaką datą powinno być przeksięgowane konto 860 „Wynik finansowy" na konto 800 „Fundusz jednostki".W publikacji tej przedstawiono zarówno zagadnienia związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych jak i ze sporządzaniem sprawozdawczości finansowej. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące zasad: prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności ksiąg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksiąg; zapisy we wstępnie zamkniętych księgach; ostateczne zamknięcie ksiąg; przechowywanie oraz ochrona ksiąg; wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy; podpisywania rocznego sprawozdania finansowego; udostępniania rocznego sprawozdania finansowego; przechowywania rocznego sprawozdania finansowego; odpowiedzialności za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe; badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta; korygowania błędnych zapisów księgowych; księgowania na przełomie roku budżetowego; przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenia oraz ujęcia jej skutków w księgach rachunkowych; księgowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych; różnice kursowe; ustalanie i księgowanie wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa i jednostkach samorządu terytorialnego; dokonywanie odpisów aktualizujących; środki pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na koniec roku; sporządzanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w powiązaniu z kontami księgi głównej; ustalania wyniku finansowego budżetu JST; zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego.W książce znajduje się ponadto: ponad 30 schematów księgowań; dokumentacja inwentaryzacyjna; arkusze konsolidacyjne; tabele i zestawienia w zakresie sporządzania sprawozdań.Dzięki naszej publikacji będzie można: prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2018 r.; poznać księgowania związane z przenoszeniem sald kont na koniec roku obrotowego; zamknąć księgi rachunkowe za 2018 r.; przeprowadzić inwentaryzację i jej rozliczenie oraz ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych; wycenić składniki aktywów i pasywów zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości; dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami; zaksięgować błąd po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r. i jego zatwierdzeniu.

RozwińZwiń

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora