Facebook

KSH Kodeks spółek handlowych - działalność spółek handlowych w Polsce

Książki i czasopisma z zakresu KSH - zmiany i nowelizacje

Podręczniki z zakresu prawa gospodarczego i handlowego

Kategoria „Kodeks spółek handlowych (KSH)” jest zestawieniem wartościowych publikacji, które omawiają działalność spółek handlowych w Polsce.

W ramach kategorii „Kodeks spółek handlowych (KSH)” znajdziemy publikacje przeznaczone dla profesjonalnych prawników, takich jak sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, czy notariusze obsługujący spółki prawa handlowego. Pośród propozycji książkowych znajdziemy również pozycje, które problematykę prawa spółek, z Kodeksem spółek handlowych na czele, opisują pod kątem prezesów spółek, członków rad nadzorczych i zarządów spółek, prokurentów i menedżerów, czyli osób niekoniecznie z wykształceniem prawniczym, ale na co dzień - w swojej pracy - sięgających po przepisy KSH.

W efekcie, w ramach kategorii „Kodeks spółek handlowych (KSH)” znajdziemy komentarze do Kodeksu spółek handlowych, aktualne teksty ustaw, wybór orzecznictwa związanego z KSH, poradniki, czy kompleksowe opracowania dotyczące umów handlowych zawieranych w obrocie gospodarczym.

Znajdziemy tu również bogaty zbiór monografii omawiających poszczególne instytucje prawne z Kodeksu spółek handlowych, czy całego prawa handlowego. Wystarczy tu wspomnieć o trudnych procesach związanych z łączeniem, podziałem i przekształcaniem spółek handlowych, czy ich rozwiązaniem i likwidacją.

Nie zapomniano również o studentach, dla których przygotowano podręczniki czy opracowanie ze schematami do Kodeksu spółek handlowych, tworzącymi swoistą mapę KSH.

Czym jest Kodeks spółek handlowych?

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, to kluczowy dla prawa handlowego akt prawny. KSH reguluje zagadnienia związane z:

 • tworzeniem spółek prawa handlowego,
 • organizacją spółek prawa handlowego,
 • zasadami funkcjonowania spółek prawa handlowego,
 • zasadami rozwiązywania spółek prawa handlowego oraz
 • zasadami transformacji (łączenia, podziału i przekształcania) spółek prawa handlowego.

Warto odnotować, że spółkami prawa handlowego są:

 • spółka jawna (art. 22 i nast. KSH),
 • spółka partnerska (art. 86 i nast. KSH),
 • spółka komandytowa (art. 102 i nast. KSH),
 • spółka komandytowo - akcyjna (art. 125 i nast. KSH),
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 151 i nast. KSH),
 • prosta spółka akcyjna (art. 300(1) i nast. KSH) i
 • spółka akcyjna (art. 301 i nast. KSH).

Dla porządku należy również przypomnieć, że umowa spółki cywilnej nie jest regulowana przepisami Kodeksu spółek handlowych, a tylko przepisami Kodeksu cywilnego (art. 860 i nast. KC).

Warto też odnotować, że w sprawach dotyczących tworzenia, organizacji, funkcjonowania, rozwiązywania, łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych, nieuregulowanych w Kodeksie spółek handlowych, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

Regulacje zawarte w Kodeksie spółek handlowych, to przede wszystkich regulacje z zakresu tzw. prawa materialnego, dotyczącego stosunków prywatnoprawnych.

Co zawiera Kodeks spółek handlowych?

Kodeks spółek handlowych podzielono na 6 tytułów, które odzwierciedlają tematykę poruszanych w nim obszarów. Są to:

 • Tytuł I – Przepisy ogólne (art. 1 i nast. KSH)
 • Tytuł II – Spółki osobowe (art. 22 i nast. KSH)
 • Tytuł III – Spółki kapitałowe (art. 151 i nast. KSH)
 • Tytuł IV – Łączenie, podział i przekształcenie spółek (art. 491 i nast. KSH)
 • Tytuł V – Przepisy karne (art. 585 i nast. KSH)
 • Tytuł VI – Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe (art. 596 i nast. KSH)

W Tytule I Kodeksu spółek handlowych możemy zapoznać się z podstawowymi pojęciami i przepisami wspólnymi dla całego Kodeksu spółek handlowych oraz kluczowymi zasadami, odnoszącymi się zbiorczo do spółek osobowych albo spółek kapitałowych.

Tytuł II Kodeksu spółek handlowych odnosi się do spółek osobowych, a więc spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej oraz zawiera przepisy regulujące zagadnienia związane z powstaniem i ustaniem bytu poszczególnych typów spółek, stosunkami wewnętrznymi oraz stosunkami spółek osobowych do osób trzecich.

Tytuł III Kodeksu spółek handlowych to przepisy odnoszące się do spółek kapitałowych, a więc spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjnej. Zawarto w nim regulacje dotyczące m.in. ich powstawania, praw i obowiązków wspólników (akcjonariuszy), organów spółek, zmian w umowach, rozwiązaniu i likwidacji spółek, czy odpowiedzialności cywilnoprawnej.

W Tytule IV Kodeksu spółek handlowych ujęto przepisy związane z łączeniem, podziałem i przekształcaniem spółek prawa handlowego.

Tytuł V Kodeksu spółek handlowych omawia przepisy karne związane z funkcjonowaniem spółek handlowych, w tym m.in. odpowiedzialność za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki, odpowiedzialność za przedstawienie nieprawdziwych danych czy delikty członków zarządu spółek handlowych.

Tytuł VI Kodeksu spółek handlowych zawiera przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe, które miały szczególne znaczenie w momencie wejścia w życie KSH z dniem 1 stycznia 2001 r., a także krótko po tej dacie.

Kogo obejmują przepisy Kodeksu spółek handlowych?

Według art. 1 Kodeksu spółek handlowych, spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna. Poszczególne przepisy zawarte w KSH dotyczą zatem osób przede wszystkim tworzących wyżej wymienione spółki, a więc wspólników, akcjonariuszy, członków organów tych spółek.

Nie można też nie wspomnieć o sądach, czy innych podmiotach, które w związku z przepisami Kodeksu spółek handlowych zaangażowane są w działalność spółek handlowych.

Kto powinien znać przepisy zwarte w KSH?

Znajomością przepisów Kodeksu spółek handlowych powinni wykazywać się m.in. adwokaci, radcowie prawni, prowadzący sprawy spółek handlowych, sędziowie orzekający w sprawach związanych z działalnością tych spółek, w pewnym zakresie również notariusze, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki osobowej lub kapitałowej, wszystkie osoby zaangażowane w funkcjonowanie przedmiotowych spółek i ich organów.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę